Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Az élő ige

Az asszony rendeltetése

Könyvajánló > Az élő ige

Azokat a meglévő ötleteket, dolgokat és fogalmakat, amelyekhez a földi életben oly nagyon hozzászoktak, a Szellemi Iskola rendszeresen kiveszi a kezükből. Emiatt gyakran elhangzik a sóhaj: „alig hogy magamévá teszek egy elképzelést, vagy tisztába jövök bizonyos fogalmakkal, máris felmerül egy másik elképzelés vagy új ismeret, mely az előzőt túlszárnyalja”.

Természetesen nem kellemes éppen akkor felriadni, amikor biztonságban véltük magunkat, amikor már azt hittük, hogy megérkeztünk. Tudjuk, hogy ez Önök közül sokakat megdöbbent. Ám meg kell érteniük: a Szellemi Iskolának semmi más nem áll szándékában, mint hogy a szívüket megnyissa egy egészen új asztrális sugárerő számára. Ugyanis bepillantást kell nyerniük egy új dimenzióba, ahol teljesen új lélekélet van.

Jelenlegi életükben vannak olyan nézetek, amelyeket alapvetőknek tartanak, mintha azoknak oszlopain nyugodna a világmindenség. Ám hamarosan kiderül, hogy ezekről is le kell mondaniuk, vagy meg kell változtatniuk őket.

Az emberiség nagy része például meg van győződve róla, hogy az asszony dicsősége, fel¬adata és rendeltetése csaknem kizárólagosan az anyaság szerepében merül ki, ahogyan azt ez a földi természet ismeri.

Ezt az anyaságot sok költő megénekelte, számos gondolkodó tudatában foglalt el szilárd helyet, és az egyházi intézmények is dicsőítik. Állam és egyház mindent megtesz a természetes anyaság biztosítása érdekében.

A romantika korszakában is felmagasztalták az anyaságot, valójában az egész romantika e körül forgott. A boldog és a boldogtalan anyaság számos nézetét tárgyalták és ábrázolták.

Fiatal asszonyok öntudatlanul is vágynak az anyaságra. Férfiaknál az apaság vágya talán kevésbé szembetűnő, de éppúgy létezik. Ezért a családalapítás kívánsága sokaknál áll előtérben.

A zsidóknál például a gyermektelen házaspárról azt tartották, hogy átok sújtotta. Sőt, a gyermektelenség válóok volt. És gyermektelensége miatt mennyi asszony vetemedett mindenféle szélsőségekre, pusztán csak azért, hogy szeretetvágyát valahogyan kifejezésre juttassa!

Ezenkívül vannak házaspárok, akik teljesen a saját gyermekeikre irányulnak. Ez teljesen logikus, hiszen a saját testről és vérről van szó, és ez jut szóhoz. A természet szerinti családalapításból kiindulva a gyermekeik nevelését és a kultúra zsinórmértékeit tartják szem előtt, az uralkodó divat ösztönei szerint: „Mi legyen a fiam, a lányom?” Mindegy, hogy jó vagy sem, erkölcsös vagy sem, csak „kulturáltnak” nevezhető legyen.

Persze tisztában kell lenniük azzal, hogy az emberiség fenntartása természeti törvény. Ebben a törvényességben az anyaság és apaság öröm és kötelesség. Ezenkívül egy család igen magas szellemiséget is képviselhet. Isten határtalan kegyelméből a Világosság Szerzete a természetes házasságban valóban eljön az emberhez. És két ember szeretetsugárzásában a gyermek megszenteltetik.

Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája ismételten bebizonyítja, milyen erősen meg van győződve annak a szükségességéről, hogy belátható időn belül egy új nemzedéknek át kell vennie az idősebbek feladatát. Ezenkívül Iskolánkban a házasságot szentségnek látjuk, és ismerjük a keresztelő szentségét is.

Ennek ellenére, ha új lélekemberekké akarnak válni, ezeket a dolgokat alaposan át kell gondolniuk. Ugyanis nem érezték-e magukat még soha sem valami más anyaságra vagy más apaságra ösztönözve?

Az anyaság ebben a természetben annak a következménye, hogy az ember bűnbe esett, a szükségrendnek ebbe az állapotába jutott. Ha valóban rá akarnak térni a transz¬fi¬gu¬rá¬ció ösvényére, akkor ez a probléma elkerülhetetlenül előtérbe kerül. A földi mértékek szerint megszabadult ember léleklényében ugyanis egy új anyaság keletkezik. És egy hiteles szellemi iskola minden női tanulójának erre az új, mennyei anyaságra kell törekednie.

Természetesen tudni kell, hogy ez a mennyei anyaság mit jelent. Csak ha az ember ezt belülről érti, akkor lehet eszerint élni is minden erőltetettség nélkül.

Első asszonynak a Biblia Évát nevezi meg. Ő számunkra az eredeti lélekember női megnyilvánulásának a prototípusa.

Ki ez az Éva? A név azt jelenti: „Az élő lelkek anyja”. Ő az emberi élethullám hordozója a Mindenség megnyilvánulásában. Ahogyan Ádámot kabalisztikusan a kilences szám, az emberiség száma jelöli, úgy Évát a hetes, a Szent Szellem száma jelképezi.

Ha ezekben a bibliai szóképekben elmélyülnek, akkor az ismeretek világa nyílik meg Önök előtt. Felismerik a lélekember két megnyilvánulását, hímnemű és nőnemű nézetét a mikrokozmoszban.

Ha az Ádám szóképet hatni hagyják magukra, akkor meglátják, hogy isteni bölcsesség, isteni terv rejlik benne, melyet a helyes kulcs segítségével tökélyre kell vinni. Ezt a tökéletességet csak úgy lehet elérni, ha megvan

először is a valódi intelligencia,

másodszor a szent tűz, mely Isten ötletét a nagy életterületen lángra lobbantja.

Ez a férfi a maga mennyei létében, mint mennyei megnyilvánulás.

Mindazonáltal ez a mennyei Ádám nem képes teljesen megnyilvánulni, ha a nőnemű pólus, Éva, az élő lelkek anyja nincs jelen.

Ahol tehát megvan a szabadság és az óriási lendület, ott a lényt a mindenségi megnyilvánulás követelményei szerint kell formába önteni. Ez egy megjelentetés, mindent szeretve a mindenség szeretetében. A lendítő erőnek, a főpapnak, az akaratnak pedig engedelmesen Isten nagy tervéhez kell igazodnia. És a kulcsot, amellyel az eredeti Ádám rendelkezik, csak a kimondhatatlan mindenség-szeretet keretében lehet alkalmazni.

Ahol aztán élethullámunk két sugara, a hímnemű és a nőnemű pólus Isten mindenségi megnyilvánulásában egybekel, hogy a legtisztább intelligencia szent tüzét meggyújtsa és kisugározza, ott üli meg Éva a nagy anyaságának ünnepét. Szeretetáldozatával megvédi a szent tüzet minden támadástól és csapástól. Így lesz Éva a szent tűz papnője.

Ez a lélekember női nézetének a munkája a mennyek birodalmában. Így viszi, viseli a világot, a világrendet, a világ folyását.

A lélekember hímnemű nézete az engedelmes, akinek tudomására jutott az istenterv, aki ismeri Isten tervét. Tudja, hogy lendülete, felsőbb akarata az a fő kulcs, amellyel a mindenség kimondhatatlan szeretetét fel lehet tárni, s így az megnyilvánulhat.

Ezen a világon sok asszony érzi a világanyaságot, ám az isteni tervbe való betekintés hiányában érzületeiknek a mai napig is az emberbarátság terén adnak kifejezést, ami miatt jó szándékú törekvésük újra és újra holtpontra jut.

Mi tehát annak a nőnek a fontos hivatása, aki a megszabadító ösvényen akar járni? Hivatása és rendeltetése a mennyei lélek tudatos megszabadítása az egyetemes szeretettörvény alapzatain.

A papnők nélkül a felmenetel folyamatában nem lehet szó megszabadult lelkek aratásáról.

Ismeretesnek vesszük, hogy az esszénusok, manicheusok, katárok és siddhák jelentős sikere női vezetőiknek köszönhető. Bensőséges hálával fejezzük ki hódolatunkat az évszázadok szent asszonyainak.

Most pedig azt kérjük bensőségesen, hogy a jelenkor gnosztikus munkaterületén a szent tűz romolhatatlan temploma emeltessék, hálából azoknak az asszonyoknak, akik felismerték szent hivatásukat, magukévá tették a világanyaságot, és ezzel utat nyitottak az örök megszabadulásnak.

Ha tehát a férfiben munkál az egyetemes értelemben vett megnyilvánulási törekvés, akkor ezt kizárólag a nő mindenség-szeretetében lehet véghez vinni.

Tapasztalják meg előbb-utóbb valamennyien

ennek az isteni feladatnak az ihletét.

További életútjukon legyen Önökkel

a Gnózis mindenkor.

Ámen.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,