Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Tiánai Apollós Nuktemeronja

A Nuctemeron olvasójához

Könyvajánló > Tiánai Apollós Nuktemeronja


Talán hallottak már Tiánai Apollósról, erről a titokzatos személyről, aki időszámításunk kezdetén élt. Tiánai Apollóst az újpüthagoreus iskola filozófusának mondják, akit a hivatalos kereszténység elutasítói nemcsak Jézushoz hasonlítottak, hanem még többre is tartottak nála. Jézushoz hasonlóan az ő születését is a Szent Szellem adta hírül.

A régi világtenger körül lévő országok majdnem mindegyikében járt és tanított. A nép mindenhonnan összesereglett, hogy hallgathassa, és az akkori fogalmak szerint számtalan követője volt. Sok csodát tett, betegeket gyógyított, és olyan hatalmas befolyása volt, hogy ahol megjelent, a harcoló népek elásták a csatabárdot. Érthető, hogy a korabeli szellemi hatalmasságok üldözték, többször fogságba vetették és meg is kínozták. Amikor végül vad kutyákkal akarták széttépetni, rejtélyes módon nyoma veszett.

Miután a világ színpadáról eltűnt, sorsát és egész élettörténetét könyvben jegyezték le, melyből egy nyolcrészes, terjedelmes evangélium keletkezett. Ennek tartalma olyan nagyszerűen sugárzó, és mélységesen átható volt, hogy az ifjú keresztény egyház, alapítóival együtt megrettent tőle. Egy ilyen vetélytárshoz nem voltak felnőve, ezért az oly jellemző klasszikus egyházi eszközökhöz nyúltak: gyilkossághoz, üldözéshez és megsemmisítéshez.

Mivel akkoriban még nem volt könyvnyomtatás, és Tiánai Apollós könyveiből magától értetődően csak kevés kézirat volt, nagyon egyszerűen ellophatták, elkobozhatták és megsemmisíthették őket. A népet pedig olyan szörnyű módon utasították rendre, hogy a félelemkeltés bevált módszereivel Tiánai Apollósnak még az emlékét is kioltották. Az ehhez alkalmazott rendkívül ravasz és teljesen klasszikus módszer pedig a hamisítás volt, amely mind a mai napig kedvelt. Időről időre megjelentek olyan iratok Tiánai Apollóstól vagy róla, melyekről csak a beavatottak tudták megállapítani, hogy hamisítványok.

Ezek után már senki sem volt képes az ő valódi lényét megismerni. Tiánai Apollós az idők folyamán legendává vált, és egyáltalán nem csoda, hogy sokan még a létezésében is kételkedni kezdtek. Tehát elérték a célt: Tiánai Apollóst néhány évszázadnyi kitartó, energikus és intelligens tevékenység után a legendák világába száműzték, tanait meghamisították, rejtelmesnek és valótlannak nyilvánították. Eredetét, származását, sőt történelmi létezését is megkérdőjelezték.

Amikor ezt elérték, az összeesküvők tovább dolgozhattak. Néhány nyilvános könyvtárban ők és sokan mások elhelyezték a meghamisított iratokat ajándékként, vagy egy másik, régi módszer szerint: „Valahol találtuk és előszedtük a feledés homályából!” Az intellektuális világ pedig rájuk vetette magát. A kéziratokat az ebben gyakorlott emberek megfejtették és kiértékelték. Vaskos könyvek jelentek meg, melyekkel olykor még doktori címet is szerezhettek. Így terjedt el a hamisítás és az elferdítés vetése. Azok pedig, akik tudásukra büszkén azt gondolták, hogy Tiánai Apollós bölcsessége alaposan kielemezve már a zsebükben van, és eddig tudatlanul is együttműködtek ezen, egy rögeszme áldozataivá váltak, mint oly sokan ma is, akik szintén így esnek áldozatul, hiszen a különféle régi iratok megtalálása manapság is napirenden van.

Mi azonban, akik készek vagyunk a kereszt és a rózsa ösvényén járni, tudjuk és látjuk, hogy az igazságot nagyon hosszú ideig megbéklyózhatják ugyan, és szolgálóit üldözhetik és támadhatják, de az igazság egyszer megszabadul. Minél tovább tart a korlátozás és megbéklyózás, annál jobban fokozódik a feszültség, és annál ellenállhatatlanabbul fog egyszer az igazság tüze - robbanáshoz hasonlóan - a felszínre törni!

Tiánai Apollós egyike volt a szellem nagyjainak. Időszámításunk kezdetén az egyetemes Gnózis számos munkása jelent meg a kor nagy műveltséget és kultúrát hordozó területein, a régi világtenger körül fekvő országokban. Jézus, az Úr is egyike volt ezeknek. Az Atya hét fiának beavatott csoportját alkották, vagy más néven ők voltak az „özvegy fiai”, a lélekemberiség küldöttei. Így világos számunkra, hogy Tiánai Apollós, mint testvérei is egy keresztutat járt be, a szenvedés és az áldozat útját, melyet saját szívének vére jelölt ki. Gnosztikus gyermekei szerették őt, a dialektikus természetrend szolgálói pedig üldözték. A dolgoknak ez a fele olyannyira ismert, hogy ebbe nem is szeretnénk jobban belemerülni.

Szeretnénk, ha nagy alakja megjelenhetne szellemi szemeink előtt, és megszabadíthatnánk őt az évszázadok során rárakódott portól, káprázattól és árulástól. Szeretnénk az Atyának ezt a fiát, ezt az isteni küldöttet úgy megmutatni Önnek, amilyen a valóságban volt. Mert Isten fiainak nagy, egyetemes köre az utóbbi időben újra nagy munkába kezdett. Ezért kell Tiánai Apollóst is újra az igazság fényébe állítani. Mivel mindig a hajnalhasadást megelőző óra a legsötétebb, várható, hogy az ifjú Gnózis kezdeményezését, mellyel Tiánai Apollóst újra az igazság világosságába állítja, most is a dialektikus hierarchia eltérítő törekvése fogja kísérni.

Kommentárunk, művei korábbi kiadásának* néhány részletén alapul, melyekből felismerhetik, hogy miért törölték el tanításait és történelmi alakját a tömegek tudatából.

A Tiánai Apollós által alapított gnosztikus iskola a lélek életének közvetlen megvalósítását tűzte ki célul. Kerülőutak nélkül, egyenesen a célhoz akart elérni. Ezért fordult azokhoz, akiknél nyitottságot és megértést feltételezett. Tanai dialektikus használatra teljesen alkalmatlanok, e világ szolgái számára használhatatlanok voltak. Később Tiánai Apollósnak felrótták, hogy nem elegyedett szóba bárkivel, hogy válogatta, mintegy „szűrte” a hallgatóságát. Így meg fogjuk érteni, amikor a Rózsakereszt is hasonló intézkedéseket hoz.

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy Tiánai Apollós egyedül az igaz valóságba való „hazatérés” területén fordult csupán azokhoz, akik közvetlenül alkalmasak voltak arra, hogy egyenesen hazavigyék őket. Szeretetének fénye és együttérzése az egész emberiséget átölelte, csodás tettei és gyógyításai kivétel nélkül mindenki szolgálatára történtek. Azért cselekedett Ő így, mert tudta, hogy testvérei szélesebb alapokon működtek, mint például Jézus, az Úr - aki inkább a kiválasztottak jövőbeli nemzedékéről gondoskodott.

Ezért fordult Jézus a tömegekhez, és mint tudjuk belső körben a tanítványaihoz is. Hasonlatokban beszélt, elfátyolozott szavakkal és jelképekkel, hogy a vágyakozást és a hitet felébressze a tömegben. Ezért voltak Jézus beszédei nagyon alkalmasak arra, hogy az ellenség kiforgassa azokat. Micsoda kitűnő módszer volt számukra, hogy egy isteni küldött tömeghez intézett szavait átvegyék, és ugyanezekkel a szavakkal saját céljaikat palástolják. Milyen kiváló módszer volt Jézust érinthetetlen és elérhetetlen Istenné emelni, és így önmagukat az ő egyházává és papságává kinevezni.

Aztán ebben az időben Tiánai Apollósnak is el kellett tűnnie a színről, majd közvetlen tanításának a nyomait is eltüntették - ahogyan ez mindig is történt a Gnózissal. Mert Tiánai Apollós a hermetikus filozófia istenemberét tanította, azt az embert hirdette, aki a lélek újjászületése és a transzfiguráció által közvetlenül a megszabadító életbe léphet be, hogy ezzel a benne lévő Istent megszabadítsa, és hatni engedje.

A „nagy játék” nem csupán a jövőben játszódik. Pusztán egy újabb fejezete annak a játéknak, amit már évezredek óta játszanak az emberiséggel. Egyetlen nagy lendülettel szakítsák szét a káprázat és csalás szövevényét önmaguk körül, melyben már oly régóta fogva tartják Önöket, és engedjék, hogy Tiánai Apollós közvetlen tanításai hassanak Önökre, és teljesítsék be őket teljes erejük bevetésével. Akkor Jézusnak, az Úrnak is igazságot szolgáltatnak, aki kétezer évvel ezelőtt hasonlatokban szólt Önökhöz, mivel akkor még nem voltak érettek arra, hogy mindezt más módon értsék meg, fogadják és teljesítsék be.

Ebben a könyvben Tiánai Apollós Nuktemeronjáról fogunk beszélni. Ezt a címet úgy szeretnénk lefordítani, hogy „Isten nappala, amely a sötétségben világít”, vagy „Az Isten, aki a mikrokozmoszunkba van bebörtönözve”. Ez a nap tizenkét órára vagy fokra van felosztva, és minden óra egy konkrét utasítást tartalmaz, hogy milyen módon lehet Isten világos nappalát megvalósítani. Ez a módszer út a tökéletes megszabaduláshoz.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,