Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

Fórum moderálási alapelvek

A LECTORIUM ROSICRUCIANUM FÓRUM HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ


I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

E fórumot a LECTORIUM ROSICRUCIANUM, az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája üzemelteti (továbbiakban Szellemi Iskola). A Szellemi Iskola célja e fórummal, olyan beszélgetéseket kezdeményezni, melyek első sorban a gnosztikus filozófiával, a klasszikus és modern rózsakereszt filozófiájával vagy az emberiség ősi, szent irataival, ezek szellemével és céljával, általában az Egyetemes Tannal foglalkoznak, vagy még általánosabban az emberi lét értelmének kereséséhez kapcsolódnak. A fórumot a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki ingyenesen használhatja. A fórum használója tudomásul veszi, hogy az üzemeltető az alábbi elveknek ellentmondó hozzászólásokat törölheti és a fórum elveivel szemben fellépő regisztrált tagokat a fórum használatából kizárhatja.

A fórum fő elvei
- A Szellemi Iskola ezt a fórumot gnosztikus szellemi műhelyként kívánja fenntartani, ahol helye van minden személyes útkereséssel és egyetemes bölcsességgel kapcsolatos gondolatnak, és nincs helye semmilyen önmagát előtérbe helyező vallási, filozófiai, ezoterikus, okkult vagy politikai szervezet módszeres népszerűsítésének. A gnosztikus kifejezést itt a szó eredeti jelentése szerint „belső tudás”-ként értjük, akár úgy, hogy a hozzászóló e bölcsességet keresi, akár úgy, hogy az ezzel kapcsolatos felismeréseit, tapasztalatait szeretné másokkal megbeszélni.
- Az üzemeltető e fórummal minden embernek kifejezetten hasznára akar lenni, minden szellemi kereső számára nyitott közeget akar teremteni, és ezen a helyen nem fogadható el semmilyen durva, támadó, ellenséges hangvételű hozzászólás, és nem megengedett személyekkel, csoportokkal, vallási és szellemi irányzatokkal, illetve társadalmilag elismert közösségi értékekkel szemben bántó állítások, trágár vagy szélsőségesen negatív kifejezések használata.
- A fórum használója nem sértheti kijelentéseivel a Szellemi Iskolát.
- Az üzemeltető fenntartja magának a jogot eldönteni, hogy egy hozzászólás ezeknek az elveknek megfelel vagy nem.
- Minden felhasználó egyforma jogosultságokkal használhatja a fórumot. A fórumon mindenki a saját véleményét, gondolatait teszi közzé, és így önmagát és nem a Szellemi Iskolát képviseli és minősíti, függetlenül attól, hogy, a Szellemi Iskola tanulója vagy sem, függetlenül attól, hogy a Szellemi Iskola tanulóságának milyen fokozatán halad a belső útján, és függetlenül attól, hogy betölt-e a Szellemi Iskolában valamilyen munkatársi funkciót. A Szellemi Iskola álláspontját kizárólag a moderátor csoport képviseli, amelynek tagjai a Szellemi Iskola megbízásából társadalmi munkában vizsgálják a fórum elveinek betartását, és amennyiben a Szellemi Iskola nevében hozzászólnak egy témához, akkor ezt megkülönböztethető kiemeléssel teszik. Minden más hozzászóló saját belátása szerint használja valódi nevét vagy nic-nevet, és tetszése szerint nyilatkozhat vagy hallgathat arról, hogy milyen kapcsolatban áll a Szellemi Iskolával.
- Kifejezetten a Szellemi Iskola válaszát egyes kérdésekben a tanfolyamhoz kapcsolódó személyes beszélgető-szobában lehet kérni. A tanfolyam beszélgető-szobájában a tanfolyamot végző érdeklődő kérdéseit és hozzászólásait csak maga a hozzászóló és a Szellemi Iskola által ezzel megbízott munkatársak (továbbiakban mentorok) látják, akik a felmerülő kérdésekre ott válaszolnak. A Szellemi Iskola garantálja, hogy a személyes beszélgető-szobában leírt hozzászólásokat semmilyen más helyen nem teszi közzé. A Szellemi Iskola a nem vállal felelőséget olyan következményekért, melyek esetlegesen abból származhatnak, ha a beszélgető-szoba hozzászólója maga teszi közzé más helyen a beszélgető-szoba tartalmát.

I. A FÓRUM HASZNÁLATA

A fórum a Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vk. (a továbbiakban: üzemeltető) által fenntartott nemzetközi, írásos-, képi-, információk, vélemények és hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló - számítógépes hálózati alapon működő nem valósidejű archivált távközlési rendszer, melyet a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki ingyenesen használhat. Az üzemeltető nem garantálja a fórumok folyamatos rendelkezésre állását, üzemszerű működését; nem vállal felelősséget az üzemszünet, vagy más technikai leállás-; valamint az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta közvetlen, vagy közvetett károkért; mindazonáltal kijelenti: a lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek enyhítése, elkerülése érdekében.

II. A FELHASZNÁLÓK

1.) Bárki felhasználónak minősül, aki a http://www.lectorium.rosicrucianum.hu/, internet címeken elérhető számítógéppel közvetlenül, vagy közvetve - akár más internet oldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.

2.) Regisztrált felhasználónak minősül:

állampolgárságától és tartózkodási helyétől függetlenül az a természetes személy,
(a továbbiakban: regisztrált felhasználó), aki a fórumok tartalmának módosítására - hozzászólás közzétételére - lehetőséget kap a fórumok üzemeltetőjétől; megértette, magára nézve kötelezőnek tartja az Etikai szabályzatban foglaltakat.

3.) A fórumok tartalmának megjelenítését nem minden internetes böngészőprogram támogatja, továbbá a használt böngészőprogramok egyéni beállításai előre nem látható módon befolyásolhatják a tartalom megjelenítését, a felhasználó számítógépének működését, annak üzem-, és adatbiztonságát.

4.) A fórumokat minden felhasználó saját kizárólagos felelősségére használja.

III. AZ ADATVÉDELEM

Az üzemeltető – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

5.) Minden regisztrált felhasználó legfeljebb 25 karakter hosszúságú azonosítót (nick) választhat magának, az alább felsoroltakon kívül:
a.) védett név, elnevezés,
b.) kortárs vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve,
c.) más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés,
d.) obszcén vagy trágár kifejezés,
e.) rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés,
f.) burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés,
g.) az üzemeltető fórumain már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.

6.) Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha az nem ütközik az 5.) g.) pontba. Ezen regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni az üzemeltető kijelölt munkatársainak - megbízottjainak, moderátorainak - a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára az üzemeltető felfüggesztheti az íly módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. 72 óra elteltével amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát azonosítóját az üzemeltető törli.

a.) Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet, vagy kihagyást eszközölni azonosítóján.
b.) Különösen méltányolható egyéni, vagy közérdeket jelentő esetekben az üzemeltető felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére ebben érintett regisztrált felhasználóit.

Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül nem jutnak egyezségre, abban az esetben az üzemeltető jogosult:
ba.) minden érintett közlési lehetőségeit felfüggeszteni,
bb.) egy- vagy több érintett azonosítóját átnevezni közlési lehetőségeik fenntartása mellett,
bc.) minden érintett azonosítóját törölni.

7.) Amennyiben egy regisztrált felhasználó - akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban -, valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé üzemeltető fórumain tudomásul veszi, hogy az bárki által ellenőrizhető, tárolható, felhasználható, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

ADATVÉDELMI ELVEK

IV. A HOZZÁSZÓLÁSOK

Az üzemeltető saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos-, műszaki-, irodalmi-, vizuális-, hang- és szoftveralkotások tárolását, vagy törlését is. A hozzászólás közzétételével a regisztrált felhasználó lemond - az üzemeltető bármely fórumán, bármilyen formában közzétett – hozzászólása feletti rendelkezési jogáról; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására; megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.

A hozzászólások valóságtartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha egy adott hozzászólás saját – vagy más – jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.

Üzemeltető nyomatékosan felhívja minden regisztrált felhasználójának szíves figyelmét arra: alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat! A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy a fórumokat archiválja az üzemeltető, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólása!

ETIKAI SZABÁLYZAT

V. A MODERÁCIÓ

Az üzemeltető a fórumok moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a 8. pontban foglaltak, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák. Szintén a moderátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a felhasználó regisztrációját megszüntethetik.

Az üzemeltető összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket az üzemeltető felkérésére, társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumokon közzétett hozzászólások közül azokat amelyek:
- akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát,
- üzemeltető rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
- tartalma jogszabályba, vagy jelen etikai szabályzatba ütközik.

Az egyes fórumcsoportokat, fórumokat külön moderátori csoportok felügyelik. A moderátori csoportok a saját Szervezeti Működési Szabályzatuk alapján működnek. A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy törlik. Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról a Közlemények rovatban tájékoztatják a felhasználókat.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében az Etikai szabályzatba ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a "válasz erre" funkciót használta azok megtételekor). Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik az Etikai szabályzatot, nem célszerű magában az adott rovatban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek.

A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthat minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen Etikai szabályzat valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze az adott fórum moderátorkörének.

8.) Hozzászólások törlése

a.) Jogsértő hozzászólások.

Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

b.) Bármely regisztrált felhasználó valós személyes adatait (például: név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. "IRL adatokat") tartalmazó hozzászólások.

Kivételt képeznek azon esetek amikor az üzemeltető fórumain az érintett regisztrált felhasználó saját maga hozta nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.

c.) Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólások.

Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

d.) A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások.

e.) A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú web-oldalakra mutató csatolásokat tartalmazó hozzászólások.

f.) Egyes regisztrált felhasználókat sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások.

Amennyiben egy regisztrált felhasználó közszereplő, vagy saját nevét használja azonosítóként: vele szemben a véleménynyilvánítás szabadsága tágabban értelmezhető.

Egyes regisztrált felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető rovat, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla nyitott rovatot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen Etikai szabályzatba.

g.) Témaromboló hozzászólások

Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>500kB), "kisregények" bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások ("linkek"), képek, elrontott UBB-kódok, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.).

Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólások.

Ismétlés ("flood"): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy regisztrált felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyez el.

Törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes - visszamásolása.

Törölt, összevont, áthelyezett rovatok újraindítása.

9. Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A tiltás az adott fórumcsoportra, fórumra, klubfórumra vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is.

Több fórumot érintő, kirívóan súlyos esetben a fórumok adminisztrátorai az adott regisztrált felhasználót letilthatják a teljes fórumra vonatkozóan is, összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésével együtt.

Olyan nick használata, amely köthető egy - ideiglenes vagy végleges - tiltás alatt lévő másik felhasználói névhez, ugyancsak a mondott nick azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

10. Regisztrált felhasználók anonimizálása, törlése

Indokolt esetben egyes regisztrált felhasználók kérhetik felhasználói azonosítójuk törlését. Fizikai törlésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adott felhasználó hozzászólásainak törlése nem rontja lényegesen a fórumok olvashatóságát.

A kérés teljesítéséről az adott fórumcsoport, fórum moderátorai döntenek. Amennyiben több fórumcsoportot, fórumot, klubfórumot érint a regisztrált felhasználó kérése, abban az esetben az üzemeltető, vagy a fórumok adminisztrátorai döntenek.

11.) Rovatáthelyezések, rovatösszevonások

a.) Áthelyezés

A moderátorok azokat a rovatokat (topicokat), amelyeket véleményük szerint nem a rovat (topic) tartalmának megfelelő fórumon nyitottak, áthelyezik a tematikailag megfelelő fórumokba.

b.) Összevonás

A hasonló tartalommal vagy témára nyitott rovatokat (topicokat) a moderátorok összevonják. Az ebben érintett rovatokat (topicokat) az elsőként indítottba illesztik be.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,