Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1994-es évfolyam

1994/6/ Egy órát sem tudtok virrasztani velem?

Pentagram > 1994-es évfolyam

GONDOLATOK MOZGATJÁK AZ ATOMOKAT. MINÉL CÉLIRÁNYOSABBAK A GONDOLATOK, ANNÁL CÉLIRÁNYOSABB AZ ENERGIA, MELY A MEGFELELŐ MÁGNESES TÉREN KERESZTÜL ATOMOK IRÁNYÍTOTT FOLYAMATÁT INDÍTJA EL. EZ AZ ANYAGRA HATÓ ÉS AZ ANYAGOT IRÁNYÍTÓ SZELLEMI TÖRVÉNY MINDEN IDŐK BEAVATOTTAI ELŐTT ISMERT VOLT.

Ezzel a törvénnyel eredetileg az isteni teremtési tervet szolgálták. Ezt a törvényt azonban mindig is kihasználták az önző, isteni tervtől eltérő célokat követő mágusok. Az akaratenergiával való ilyen visszaélés által az emberiség újra meg újra okkult lények hatalmi érdekeinek hálójába került. Ha egy ilyen függőség mélypontját elérik, okozóikat és áldozataikat mindig válságba vezetik, melyet katasztrófák és világvége jelenségek kísérnek. Következményként egy kozmikus helyreigazítás, kiegyenlítő, »bíráskodó« világtörvény lép fel, melynek keretében elválasztják a félrevezetett, istenellenes energiaáramokat a mindenségszellemmel összhangban lévőktől.

Ekkor aztán minden irányt tévesztett, önhatalmú gondolkodásból származó energiaáram növekvő mértékben harcol saját maga ellen, mintegy kiiktatván saját magát, történjék ez túlfeszítettség okozta robbanás vagy ridegségből fakadó megmerevedés formájában.

Ilyen kozmikus helyreigazítások időszakosan következnek be. Gyakoriságuk és időtartamuk a javításra szoruló eseményektől függ. Megállapíthatjuk, hogy az emberiség ma egy feloszlatás, megmerevedés és tökéletes átalakítás értelmében történő igen drámai helyreigazítás folyamatában áll. Az általános mélypont és fordulat jellemzői a szélsőséges elpuhulás és szélsőséges megkeményedés, de ugyanakkor az új tájékozódás iránti erős törekvés is.


GONDOLATOK MOZGATJÁK AZ ATOMOKAT

Azért, hogy a két energiaáramlást elválasszák, a »fényt« a »sötétséggel« való összekeveredéstől megóvják, s hogy az isteni embert istenellenes fogságából kiszabadítsák, az isteni energiaáramlást a Föld terében különös módon felerősítik. Egy gnosztikus iskola erőterében ezt az impulzust a tanulók erős törekvésnek érzik az irányban, hogy megszabadítsák magukat a sötétség kötelékeiből, és segítsenek más, még fogoly emberi lelkeknek szintúgy lerázni a bilincseket.

Egy gnosztikus iskola különleges erőterében isteni energiaáramlatok, isteni gondolatok válnak szabaddá az élő ige által, mely az emberi szívekben az ősmagot, a szellemszikrát lángra lobbantja. Ez az a »rózsa«, az a »drágakő«, mely az Egyetemes Szívvel, a LOGOSZ-szal kapcsolatban áll, még ha lappangón és rejtetten is. Csodálatos fejlődési folyamat kezdődik az emberben és az emberiség körében.

Az isteni igazságnak, az isteni tervnek, mely az élő igén keresztül besugárzik az ember szívébe, az a hatása, hogy az embert régi gondolkodásában, akarásában és vágyakozásában megrázkódtatás éri, és felismeri, hogy életét az Egyetemes Szellemre kell hangolnia.

Ebben az új gondolkodásban már benne foglaltatik a fogságból történő abszolút megváltás hatalmas lehetősége. Mihelyt ugyanis ez a folyamat a szívben elindul, és ha ezt intelligens, üdvre vágyó lélektudat is támogatja, akkor az éteri, az asztrális és a gondolati tér atomjai új módon elevenednek meg. Ez azt jelenti, hogy a szervezet sejtjeit az isteni gondolat irányítja és látja el megszabadító energiával.

Egy ilyen folyamat dinamikája tehát attól függ, hogy a jelölt ebben a folyamatban nagyon tudatosan és következetesen kezd e bele egy intelligens és üdvre vágyásból fakadó cselekedetbe, és kitart e amellett.


EGY ÓRÁT SEM TUDTOK VIRRASZTANI VELEM?

Jézus ezen szavai, melyeket foglyul ejtésének előestéjén mondott, az ember azon képességére vagy képtelenségére vonatkoznak, hogy gondolatait egyedül és kizárólag Istenre irányítsa, és ezáltal életre keltse saját isteni középpontját.

Gyakran azonban az ember még nincs teljesen tudatában céljának. Sok tekintetben még az alvó tanítványokhoz hasonlít, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy Jézussal virrasszanak, vagy ami ugyanazt jelenti: az isteni gondolatokban és isteni erőben tudatosan kitartsanak. Sokakat meghívnak a menyegzőre, de miként a »gazdag ifjú«, még ezer dologgal , számtalan látszat-isteni gondolattal és tevékenységgel foglalatoskodnak, melyek megakadályozzák őket abban, hogy a feltámadásban részesüljenek. Egyedül a Szellemben "szegények", akik valóban a Szellemre éheznek, akik gondolataikat szakadatlanul a Gnózisra irányítják, vesznek részt a menyegzőn. Ezek azok, akik Jézussal a Krisztuserőben virrasztanak.


SZAKADATLANUL AZ EGYETLEN CÉLRA IRÁNYULVA

Mit jelent a gondolatokat állandóan a Gnózisra irányítani? Nem kellene talán az embernek a hétköznapok ezernyi tevékenysége által a dialektikus kötelezettségeknek teljesen eleget tennie? Vagy nem járhatja é az ember a megszabadulás útját azáltal, hogy sokat olvas és beszél róla?

Már ez a gondolat is mutatja, hogy az ember csak a saját rezgésében él, ami által a Szent Szellem rezgése nem érheti el. Így él a világegyformaságban. Mert Isten szelleme az embert egészen akarja. Az ember egész rendszerét a fénybe akarja emelni. És amíg az ember a világegyformaságban áll, és gondolatait arra hangolja, állandóan gátlóan hat a Gnózis megmentési művében. És ahol egy ember az Egyetemes Tant csak a külső forma szerint tanulja és tökéletesíti anélkül, hogy a szellemszikrából felébresztett erőt mikrokozmikus rendszerében keringésben tartaná, üres kardhüvelyként áll a megszabadulás ösvényén saját és mások útjában.

Tudatos kapcsolat a Gnózissal gondolatok és érzések útján is lehetséges. És abszolút szükséges is a regenerálás folyamatának elősegítéséhez mind az emberiségre, mind pedig az egyénre nézve.

Rózsakereszt Keresztély azt az erőt jelképezi, mely ezt mondja: »Egy órát sem tudtok virrasztani velem?« Ez az az erő, mely az alkémiai menyegzőre hív, és - mivel a gazdagok és előkelők még ezer más dologgal vannak elfoglalva - azokat a »szegényeket« hívja meg a felső terembe, akik igazán éheznek a Szellemmel való összekapcsolódásra, és készek az isteni gondolat és akarat kenyerét és borát szakadatlanul beépíteni.

Bármilyen külső rangja is van, egyetlen embertől sem tagadják meg a szellemösszeköttetés kenyerét és borát, ha ő szívből éhezik arra.

Az Egyetemes Tan élő szava

erősíti a Szellemhez való kapcsolatot úgy, hogy a dialektikus fogság minden láncának folyamatszerűen el kell szakadnia, ha az ember az élő igét elfogadja és átalakítja.


MINDEN MÁSODPERC SZÁMÍT

Aki ezt a törvényszerűséget belülről ténylegesen megérti, és a megszabadulásra nem csak saját lelke, hanem az egész emberiség számára Isten akaratával összhangban vágyik, az az élő jelenben megtesz mindent az isteni gondolat tényleges alkalmazása érdekében. Szívének tüzes műhelyében kovácsolja a »kardot«, mellyel legyőzi a szentségtelenség sárkányát belül és kívül. Nemcsak akkor kovácsol, ha ez neki éppen megfelel, hanem élete minden másodpercében ezzel foglalatoskodik. Mert ezt követeli a szellemi törvény mindazoktól, akik HOZZÁ vissza akarnak térni. Ha az ember többé nem hagyja magát ettől a szent munkától eltéríteni, eltávolítani, hanem abban kitart, akkor ösvényén a Krisztuserő őt tevékenységében és igazában megvizsgálja, eligazítja, kijavítja és megáldja.

A törvény - »gondolatok mozgatják az atomokat« - csodálatos szellemi képességként mutatkozhat meg mindazok számára, akik ezt »szellemi szegénységükben« megértik, az isteni tervet tudatosan felismerik, és intelligens módon működésbe hozzák.

Így válhat a gnosztikus mágia képessége az emberiség megváltására szabaddá, élővé, dinamikusan hatékonnyá. A gnosztikus mágiának semmi köze a varázsláshoz. Ez sokkal inkább az isteni akaratra való tudatos irányulás és az azt követő cselekvés. Ekkor az ember egyéni életterületeinek atomjait a Szellem magas rezgéseihez emelik, mely által az egész rendszer megtisztul és transzfigurál. »Virrasztásunk« tehát az Egyetemes Szellemhez való lankadatlan odafordulást, kapcsolatot jelenti. Egyedül ebben az éber kapcsolatban oldódik meg valamennyi, az embert még fogva tartó bilincs. Ahol az isteni gondolatok szabaddá válnak, ott keresztülrezegnek az emberiséget átkaroló egész éterterületen. Felébresztik az isteni magot az emberben, így a Gnózis erővonalai az emberiség egész életterületén megnyilvánulnak.

Ami ellenséges energiaként még közébük tolakszik, az élő, gnosztikus-mágikus ige mindazt áthatja, keresztezi, és felismerteti. A megszabadulás után vágyó ember így segíthet embertársainak, amennyiben Rózsakereszt Keresztély értelmében kivitelezi a megmentési tervet.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,