Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1995-ös évfolyam

1995/4/ A hermetikus-keresztény Gnózis 6300 évének utolsó időszaka

Pentagram > 1995-ös évfolyam

A RÓZSAKERESZT SZELLEMI ISKOLÁJÁBAN A TANULÓKAT ÉLETCÉLJUKKAL SZEMBESÍTIK. TUDATÁBAN LESZNEK A FOLYAMATNAK, MELY AZ ISTENI VILÁGOSSÁG TEVÉKENYSÉGE ÁLTAL AZ ÉLETERŐBEN FELLÉP. AZ ÍGY FELSZABADÍTOTT ÉTEREK KÉMIAI, ÉLET, FÉNY ÉS VISSZATÜKRÖZŐ ÉTERKÉNT JELENNEK MEG. EZEKHEZ ÖTÖDIKKÉNT A TŰZ VAGY ELEKTROMOS ÉTER CSATLAKOZIK AZ ÚJ LÉLEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

A Szellemi Iskola a tanulók életrendszerében hétszeres éterteret hoz létre és tart fenn, amely által lehetővé válik a téridő korlátok áttörése, és a halha-tatlan lélek feltámadása. Fontos tehát, hogy minden tanuló tisztában legyen a várható hatásokkal, s mindenekelőtt éljen a felkínált lehetőségekkel. Az egye-temes gnosztikus láncban az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája az utolsó meg-jelentetett láncszem. Ezáltal vált ténnyé a Fény Hármas Szövetsége, mely a Grálból, a Katárokból és a Rózsakeresztből áll és amelynek eredete azon gnosz-tikus szerzeteknél van, melyek időszámításunk első háromszáz évében Alexandria tájékán az egyiptomi, görög és zsidó rejtélyiskolák közvetlen folytatását ké-pezték. A szellemi munkának ez a fázisa az emberiségfejlődés egy teljes sza-kaszát felöleli.

Ebben az összefüggésben egy kb. 25.200 éves csillagévről is beszélhetünk, melyet tizenkét – egyenként mintegy 2100 évet kitevő – korszakra, ezeket pedig további három, három 700 éves részre oszthatunk. Minden 700 évhez a világban és az emberiségben végbemenő jelentős változások társulnak. A 2100 éves szaka-szokat nagy átalakulások illetve fordulatok zárják. A keresztény időszámítás kezdete is egy ilyen 2100 éves korszak virradatával esik egybe. A hermészi ke-resztény Gnózis akkoriban érte el tetőfokát. Az ezzel lezáruló 4200 éves ill. az elkezdődő 2100 éves időszak leírását egykori papkirályok jóvoltából a gize-hi piramis őrzi. Ezzel tulajdonképpen a 2001-ben végződő 6300 év beavatási útja tárul a szemünk elé.

E beavatási út tehát kb. 6 évezredet fog át, s egészen Hermész Triszmegisztosz idejéig nyúlik viszsza. A Szellemi Iskola jelképe – a kör, a háromszög és a négyzet – Hermopoliszban, egy kőkockán is megtalálható. A régi egyiptomiaknál a gömb, a kocka és a piramis a kozmikus elemeket jelképezte.


A SÜLLYEDŐ VONALAT VISSZA KELL FORDÍTANI

A gizehi piramisban a vízszintes fejlődés végpontjának 1953. augusztus 20-át adták meg. Ez a királykamrába vezető út legtávolabbi vége. Jan van Rijckenborgh közli, hogy az emberiség eddig a dátumig lejtmenetben halad, s ez-zel fejeződik be a harmadik 2100 éves szakasz is. E dátummal a hanyatlás vona-lának vissza kell fordulnia, s egyidejűleg meg kell mutatkoznia a szellemi, megszabadító, felfelé vivő útnak is. Szellemi iskolánkban ez a felmenet már kirajzolódik. A környező világban azonban a pusztulás mind világosabb formában észlelhető. Jan van Rijckenborgh A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása című művében (3. rész 6. fejezet) a következőket írja: „...és látjuk, hogyan lesz az erőtér bizonyos pillanatban világosságtér is. Az elektromágneses tér, mint erőtér, világosságmegnyilvánító tér is lesz, ami rendkívüli esemény a gnosz-tikus mágneses gömb fejlődésében. Mint valami teremtés napjának a koronázása: Legyen világosság, és lőn világosság!” Így formálódik meg az ötödik időszak, az összeköttetés az előttünk haladó szerzetek mágikus láncolatával. „Mihelyt a negyedik fázis, az áttörés valóra vált, mihelyt a világosságtér a mágneses testben megjelent, azonnal és ugyanakkor létrejön a kapcsolat az elődök nagy testével.”


AZ ÚJ BÁRKA KÉSZEN ÁLL

Korunk emberének nehéz képet alkotnia azokról a szintekről és területekről, ahol az élet Szerzete él. Ehhez arra volna szükség, hogy teljesen elálljon a szokásos szabványoktól, melyek alapján előítéleteit kialakította.

Történelmileg a Szent Grál Szerzetének munkája nyúlik vissza a legmesszebbre. Hermész Triszmegisztosz írásaiban szó van a kráterről(görögül „vegyítőedény”), az isteni keverőedényről vagy a Szent Grálról: a hétszeres isteni erő ebben ereszkedik le az emberhez. A Krisztus utáni 325. évben lezajlott niceai zsinat óta a hivatalos egyház tagadja a keresztény beavatási rejtélyek eme gyökerét. Javarészt ennek tudható be, hogy az első ezer évben oly kevés szó esett erről a misztériumról. Amikor azonban a második évezred felvirradt, a Katárok Szerze-te ismét tanúságot tett a gnosztikus világosságról. Ez a szerzet élő gnoszti-kus testtel rendelkezett, mely egész Európában működött. Egyben égi hajó is volt, amely minden olyan keresőt felvett és előkészített egy új fejlődésre,aki eléggé megtisztította és szabaddá tette magát. Rijckenborgh úr és Catharose de Petri aszszony, a modern Rózsakereszt szellemi vezetői, 1954. szeptember else-jén átvették a megelőző szerzet szellemi örökségét. „Bizonyára tudatában van-nak”, mondta Jan van Rijckenborgh, „hogy már jó ideje szeretnénk közelebb ke-rülni ezen örökség magvához, és ezt megélvén méltóvá válni reá. Ügyeljenek te-hát Önök is mindarra, amit a Szellemi Iskolában átéltek, elvégeztek és felé-pítettek. Akkor szintén tudni fogják, hogy már régóta a Sophia testvéreinek hagyományos munkáján, vagyis egy hierarchikus test gnosztikus értelemben vett felépítésén fáradozunk. Ezt az élő testet, az Úr menyasszonyát, a Pistis Sop-hia eklézsiáját, a bárkát, az égi hajót újra életre akarjuk kelteni. S az sem marad rejtve Önök előtt, hogy ebben tanulóként – mint élő sejtek – mindannyian helyet kaptak, s hogy e test számos szervi tagozódást is mutat. Az időközben tökéletessé lett hierarchikus testben megtaláltuk és elfoglaltuk a helyünket. Önök tehát mindannyian tagjai lettek ennek az élő testnek, a Pistis Sophia ek-lézsiájának. Ez a szervezet a Gnózis kegyelméből vált élővé; a modern gnoszti-kus hierarchiát felülről ajándékozták meg az élettel. Minden készen áll tehát.”


KÉTFÉLE GYÚJTÓPONT LÉTEZIK

Most, jó negyven évvel később ama világméretű munka kezdeti szakaszában talál-tatunk, amelyet Rózsakereszt Keresztély és élő hierarchiája indított el. Annak a megjelenési időszaknak az előestéjét éljük, amely 2001-gyel veszi kezdetét. Egy további 700 éves szakasz következik, melyben az emberiségnek új fejlődést kell átélnie. Ennek során világosan megnyilvánul majd a társadalomban a modern Szellemi Iskola munkája. Az élő lélegzet, a hétszeres isteni erő az egész vi-lág előtt teljesen megjelenik. Az emberiséget felfelé vezető útján kísérve, a Fény Hármas Szövetsége kizárólag az isteni fényből felszabaduló tiszta éterek-kel dolgozik. Más módszer nem létezik. A Szerzet munkaterületén a rejtélyek há-rom térsége találkozik: először a megnyilvánult egyetemes Szerzetlánc; másod-szor a Fény Hármas Szövetsége; harmadszor a modern Szellemi Iskola láthatóvá váló élő teste. A még hátralévő években készítik elő feladatára a Pistis Sop-hia eklézsiáját. Itt két hatásról van szó. A tanulóság segítségével a résztve-vőket közvetlenül összekötik a Szerzet terével, a Pistis Sophiával a Gnózis-sal. Ezután áramoltatja a Szerzet az egész egyetemes lánc erejét az élő testbe úgy, hogy ez – résztvevőin keresztül – a kereső embereket elérhesse. Ez a Pistis egyháza.

Jan van Rijckenborgh mondja A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása c.könyvé-ben: „A Pistisben turkáló, veszekedő és kereső vallások egyházaknak nevezik magukat. Ennek a szónak két jelentése van. Egyrészt egyháznak nevezik az azo-nos gondolkodásúak közösségét, akik egy véleményen vannak a Pistis bizonyos teológiai magyarázatát illetően. Másrészt az egyház valójában az Úr háza, va-gyis az isteni világmindenségből jövő kisugárzások gyújtópontja. Világos te-hát, hogy ezen a világon kétféle gyújtópont van: az Úrnak egy háza, mint első kisugárzás, a Pistis gyújtópontja, vagyis nyugtalanítás, a mozgalom, a csör-tetés a mentális ismeret határa felé, – és az Úrnak egy háza , mint a második kisugárzás, a Sophia gyújtópontja, melyben a derűs magasztosság, az arany fé-nyesség, az isteni nagyszerűség és a Szent Szellem ereje és fennkölt szeretete lakozik, és valóban él. [...] Ezért a gnosztikus Szellemi Iskola, Pistis Sop-hia eklézsiája az egyetlen egyetemes egyház, amely a Krisztust a világ fejedel-mének ismeri, elismeri, hozzá közeledik, Őt vallja, s minden ezzel kapcsolatos következményt elfogadva benne és általa győz.”


A VEZEKLÉSI GYAKORLAT ÉS A MEGBÉKÉLÉS POLITIKÁJA

Bizonyos, hogy ez a fejlődés erős ellenerőket hív fel. Jan van Rijckenborgh másik könyve, a Leleplezés ebben az összefüggésben is tartalmaz felvilágosí-tást. Ebben felvázolja a „nagy játék” körvonalait. A harc, amely Armagedonnál, a Földközi tengernél, a hermészi, keresztény Gnózis bölcsője körül fejlődik ki, nem korlátozódik erre a földrajzi területre, hanem a tükörszférában s on-nan kiindulva is zajlik majd. Nos, mivel közeleg a XXI. század, és az emberisé-get új fejlődés elé állítják, így az ötödik éter, a tűzéter mind világosabban jelentkezik. A nagy játék szorgalmazóinak és a világ urainak álarcát letépik majd. Amit eleinte csak kevesen láttak és tapasztaltak, az minden ember számá-ra egyre világosabbá válik. A Holt tengernél talált esszénus tekercsek és a Nag Hammadi könyvtár felfedezése révén – benne a hermészi gnosztikus iratok-kal – a gondolkodásban forradalom állt be. Minden ámítás leleplezése gyorsvo-nati sebességgel megy végbe. A világ látszólag teljesen váratlan kérdésfelveté-sei és problémái ennek fényében már nem is tűnnek annyira véletlennek. Azt is megállapíthatjuk, hogy a világ misztikus és okkult csoportjait egyre kevésbé táplálják a környező étertérből. A tükörszféra gyors kiürülésének lehetünk ta-núi, szerzeteik ezért az emberiséget minden rendelkezésre álló eszközzel az ő életük biztosítására kényszerítik. Milliókat kötnek szüntelenül a tévéhez. Eme ördögien hatékony eszköz segítségével az emberek átélik az erőszakot és a fel-indultságot, miáltal erőiktől fosztják meg őket. Mindenekelőtt fiatalok esnek áldozatul ennek a mesterkedésnek. Főleg a zene és a kábítószerek révén irányít-ják őket, melyek bizonyos szabadság képzetét keltik. A manapság oly kedvelt há-zibulik ugyancsak a tömeges éterrablás kedvelt színhelyei. Ijesztően nagy azon fiatalok száma, akik ilymódon szellemi áldozatokká válnak.

További szembetűnő jelenség az egyházak alázatos vezeklési gyakorlata, melynek célja, hogy 2000-re óriási méretű összekapcsolódás jöjjön létre. Összvallási társadalmat akarnak létrehozni, melyben az egyházi hierarchia legjelesebb kép-viselői az istenük, a szentjeik és a mestereik iránti hitbe új életet akarnak lehelni. Ez is az idők teljességét bizonyítja.Ebben az összefüggésben feltűnő Róma és az iszlám újabb együttműködése, a zsidókkal 2000 előttre tervezett kibékülés, Husz János, Giordano Bruno és Kopernikusz rehabilitálása.

Az egyház ezenkívül a katolikus dogmák modernizálásával foglalatoskodik és a Gnózis újraélesztésével próbálkozik. Mindeme jelekből kitűnik, hogy a társa-dalom reagál a gnosztikus impulzusra, mégha ez egyelőre csak a Pistis, az ér-telem bázisán történik is. Egyre többen érdeklődnek a gnosztikus források iga-zi szellemi tartalma felől. Számos rendezvény és írásmű is tanúskodik erről. Példaként egy néhány hónappal ezelőtt Amsterdamban rendezett nemzetközi kong-resszust szeretnénk megemlíteni, melynek témája: Gnózis és hermetizmus a múlttól napjainkig. Bevezetés gyanánt a következők hangzottak el.


AZ ÉLŐ GNÓZIS KULTÚRÁNK HARMADIK ÖSSZETEVŐJE

„Régóta köztudomású, hogy nyugati kultúránkban az uralkodó erőket a görög eszmeiség és a bibliahit képviselte. Az előző kizárólag az értelemre, az észképességre szorítkozik, míg ez utóbbi az isteni kinyilatkoztatás tekin-télyelvű értelmezésén alapul. Időszámításunk első századaitól egészen napja-inkig létezett azonban a puszta értelemmel és dogmatikus hittel szembeni ellenállás rejtett áramlata. E nézet követői különös súlyt fektettek a belső megvilágosodásra. Ez eleven megtapasztalása mindannak, ami mindenekelőtt az ember igazi énjével, ugyanakkor Istennel, minden létezők alapjával való talál-kozásra vonatkozik. Annakidején ezeket a gondolatokat a gnosztikusok és a hermetikusok terjesztették. A középkorban ugyanez elsősorban a katárok nevéhez fűződik. A XV. század végétől, az olasz reneszánsz kezdetével a hermészi filo-zófia rohamos terjedését figyelhetjük meg Európában, különösen a XVI. század-ban és a XVII. század első felében. A tan számos követőre talált többek között a rózsakereszteseknél is. A hermetikus filozófiát a világmindenség szintjeinek az összefüggéséről, a szellemi és az anyagi elemek közti belső kapcsolatról tanúskodó tételek jellemezték. E kongresszus célkitűzése végül is az, hogy a Gnózis és a hermészi filozófia történetéről részletes áttekintéssel szolgál-jon, továbbá bemutassa annak a nyugati kultúrára és a vallásos életre kifej-tett hatását. Mindvégig fontos szerepet játszik a harmadik tényező kérdése, vagyis az élő Gnózis jelenléte a nyugati kultúrában – egy körültekintő történelmi vizsgálat tükrében.”

Napjainkban az Élet Szerzetének erőtere közelít a világhoz, amelyben élünk. Ennek eredménye valóságos éterforradalom lesz. Az ötödik éter ereje és hatása visszafordíthatatlan: az emberiségre új nap virrad. A népek harcainak közepet-te az ifjú Gnózis készen áll az aratás sikerének a biztosítására. Habár az emberiség általában nem sok örömét leli benne – az elkövetkező sorscsapások miatt –, a Gnózis számára beköszönt az az időszak, amelyben az egész világon minden élő lelket megszólítanak és megsegítenek.

Készüljetek!

Ti, akik az éjszaka leszálló sötétjében őszintén kéritek a szenvedő emberiség megszabadulását! Legyetek készek arra, hogy elöl járjatok ezen az úton és se-gítsetek embertársaitoknak a szükségben! Legyetek – lehetőleg ebben a pilla-natban – készek, hogy újjászületett élő lélekként a tökéletesek, a perfektek klasszikus aratómunkáját bevégezzétek! A mai napon, a jelenkor világában!

A Nemzetközi Szellemi Vezetőség nevében
J. R. Ritman

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,