Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1995-ös évfolyam

1995/4/ A szívszentély megtisztítása

Pentagram > 1995-ös évfolyam

SZÍVÜNK A KÖZPONTI NAP, EGÉSZ ÉLETÜNK KÖRÜLÖTTE FOROG. ELJÖTT AZ IDEJE, HOGY MEGMUTATKOZHAT AZ EMBERISÉG MAI BELSŐ ÁLLAPOTA. A JÓSÁGKULTÚRA, A TESTKULTÚRA ÉS A SZELLEMI KULTÚRA EGY TAPODTAT SEM VITTE ELŐBBRE AZ EMBERISÉGET A MEGSZABADULÁS ÚTJÁN. ENNEK MEGCÁFOLHATATLAN BIZONYÍTÉKA A NAGY KÁOSZ, AMELY AZ EMBERISÉGET FOGVA TARTJA. IGAZI FÖLEMELKEDÉSRŐL MÉG NEM BESZÉLHETÜNK.

E fejlemények oka keresgélés nélkül is nyilvánvaló, ha szemügyre vesszük a puszta tényeket. Ez az ok az isteni szereteterő hiánya, melynek az ember megnyilvánulási formáján keresztül kifelé kell megmutatkoznia. A megvilágosodás, a megváltás csak akkor érvényesülhet az ember lényében, ha a megnyilvánulási formát ez az isteni szereteterő élteti. Akkor minden hamis gondolat és téves elképzelés semmivé foszlik. A megújult vér csak akkor áramolhat, ha igazságérzet hajtja, ha dinamikus akarat táplálja.

A jelenlegi kényszerítő körülmények között az ember megtanulja megérteni, hogy léteznek mellőzhetetlen természeti törvények. A mai emberiséget a kozmikus változások a természetfölötti képességek felébresztésének feladata elé állítják. Ezek a képességek akkor nyilvánulhatnak meg egy megújult életben, ha az emberiség hajlandó megtanulni, hogyan kell reagálni harmonikusan a magasabb életrezgésekre.

Ehhez ki kell másznunk a magunk ásta sírból. Ennek előfeltétele, hogy önnön tudatunkat megszabadítsuk az érzéki világ kötelékeitől. Csak ettől kezdve beszélhetünk szereteterőről vagy felébredt emberről, és új élet formájában megmutatkozó belső indítékról. A világosság magasztos embere életterünkben csak akkor válhat tevékennyé, ha biztosítottuk számára az élet igaz kenyerét, ha saját életünkben kezdjük kihordani a belső mannát, melyet a felebaráti szeretet törvényének alkalmazása révén nyerünk el. Csak ekkor támad fel a világosság embere a szívszentélyben, hogy azután ezt az isteni életerőt világosságként kisugározza.

De ez pusztán szép és magasztos beszéd, aminek semmi haszna, míg az ember teljességgel anyaghoz és hamuhoz van kötve; míg dermedten az emésztő tűzben él. Ezért fenntartás nélkül elfogadhatjuk, hogy a jelenlegi ember temploma csak mozgatott vetületek, kivetítések színháza. A dialektikus emberben nincs isteni igazságszeretet e szó tiszta értelmében; belőle és általa csak utánzatok nyilvánulnak meg – színlelése mindannak, amit egykor valódinak vagy igaznak lehetett nevezni.


HIPNOTIZÁLÓ HAMIS RAGYOGÁS

Az élet káprázatok ködévé vált, az embert az ámító sötétség hamis ragyogása vonzza és hipnotizálja. Még tart a hamis megelégedettség árama, nehogy az állatember felébredjen halálos álmából. Ennek a gyilkos állapotnak a fogságában járja útját az emberiség az anyagban. A szívek tökéletesen zárva vannak. Így az emberek nem képesek akár csak valamit is fölfogni a világosság hatásaiból, melyek az isteni szereteterőből áradnak.

A halódásnak ebben a folyamatában az ember ide-oda sodródik. Elkerülhetetlenül meg kell halnia, mert ezt a káprázatot ő maga teremtette dialektikus lélegzőterében. Mindamellett fennáll az a lehetőség, hogy a főszentélyben kinyissuk a „keleti ajtót”, és beengedjük a gnosztikus világosság sugarait, hogy elvégezhessék munkájukat. Akkor az ember – felszerelve a felébredt, isteni tudatképesség mágikus botjával – leszáll saját poklának barlangvilágába.

Ez a leereszkedés dönti el, hogy a rejtélyiskola tanulójának mágikus botja elegendő mértékben él e és rezeg e, és biztosítja e a tanuló visszatértét az elveszett paradicsomba. E folyamat véghezvitelének feltétele többek között az, hogy a tanuló életforrása helyesen működjék. Mert itt még mindig érvényes az ige: munkálkodj a saját üdvösségeden, dolgozz a saját megvilágosodásodon. Ehhez az szükséges, hogy az ember megismerje önmagát. Csak így szabadíthatja meg magát ennek a romlott világnak a káprázatától.


A MAGASZTOS EMBER FÖLEGYENESEDIK A HÉTSÉGES SZÍVBEN

Hogy ezt a fejlődési menetet megvilágíthassuk, a kezdőpontból, a szívből indulunk ki, mely a szellemi tudat középpontja. A szív a központi nap, az ember egész élete körülötte forog. Valószínűleg ismeretes, hogy a szívnek hét ürege van: négy alsó és három magasabb. Feltételezhetjük, hogy a négy alsó üreg az emberi test négy nézetéhez kapcsolódik. A három magasabb pedig a háromszoros egóval, a dialektikus tudat központjával függ össze. Az ember szíve tehát hétség, mely teljesen megegyezik a szívnek a mikrokozmikus rendszerben lévő hét kezdeti magjával.

A szív mindegyik üregében egy-egy szerv van, mely az agytekervényhez hasonlítható. Mint ismeretes, az agytekervény egy adott tudati tevékenységgel rendelkező szerv, melynek adott tudati hatása van, és amely szintén a fejben található tobozmiriggyel van kapcsolatban.

Ha a hétszeres szív sugárzásának alapja a megtisztult vérállapot, akkor a szív rózsához vagy a hétlevelű szent lótuszhoz hasonlítható. A hétszeres szív Buddha történetében is szerepel; Buddha hétszeres barlangjába vonult vissza. Ez Buddhára, a magasztos emberre utal, aki fölegyenesedett szentélyének hétszeres szívében, hogy így világosságként kisugározza megújult életét. Vagy gondoljanak az istállóra, melyben Jézusnak kellett megszületnie. Jézus, az istenember, a déli félteke „istálló” nevű csillagképe hét csillagának sugárzása alatt született. Gondoljanak a mennyei emberre, az egyetlenre, aki bemehet az ő hét napmaggal rendelkező hétszeres mikrokozmikus rendszerébe.

Az agyban is van hét üreg, ezek képezik a szív kapuját. Három üreg a tudat háromszoros magjának a megvilágosítására szolgál. A négy másik üreg megvilágítja a gondolkodást, a vágyakozást, az életet és a testiséget. És az eredmény végül az egyetlen, központi szellemet szolgálja. Miként a szív a szellemi tudat központja, akként a fej a belátás képességének és az értelmi tudatnak a középpontja: amit a fej nem akar, az a szívbe nem jut be.


AZ ÚJ ÉTEREK BELÉLEGZÉSE

A gondolatot, az eszmét tehát a fejjel fogjuk föl. Az ember belégzési és kilégzési rendszerétől függ viszont, hogyan jut el a szívszentélyhez a megragadott eszme, gondolat. A fej és a szív között helyezkedik el ugyanis a tüdőrendszer. A tüdőrendszert joggal nevezhetnénk hírnöknek vagy nagykövetnek is, mert a fejet és a szívet a kis vérkeringésen keresztül nélkülözhetetlen életelemekkel táplálja. A jobb tüdőszárny három, a bal pedig két lebenyből áll. Ez megfelel a tüdők működésének. A tüdők működését a mai emberben – a megújult emberrel ellentétben – tartós zavar jellemzi. A dialektikus ember belégzési és kilégzési rendszere nem működik tisztán és harmonikusan. Az első tüdőkamra munkája hamis életalapra épül, a második tüdőkamra egy alapjában beteg testiségen alapul, a harmadik tüdőkamra hamis, téves életmegnyilvánulásokat, a negyedik pedig hamis életeredményeket hoz létre. Az ötödik tüdőkamra téves gondolkodást továbbít.

A légzési rendszer segítségével a vérben anyagcsere történik, a levegő alkotóelemei bekerülnek a vérbe, és fordítva. A vér széndioxidot és vízgőzt ad le a levegőbe, abból pedig oxigént, étereket és szellemi erőket vesz föl. A vér mindig megújul a hajszálerekben, mert a tüdő ütőerei elvezetik a testből az oxigénben szegény vért, és a tüdőerek az oxigénnel dúsított vért a tüdőkből a szívbe juttatják. Nemcsak a vér újul meg szüntelen, hanem a légzés által az elhasznált levegőt is mindig új váltja föl a tüdőkben.

Egy szellemi iskola tanulójának fontos tudnia, hogy belélegzéskor és kilélegzéskor a levegővel egyidejűleg étereket is belélegzünk, illetve kilélegzünk. Mély inhaláláskor (belélegzéskor) körülbelül öt liter levegő cserélődhet ki. Ez azonban csak ritkán történik meg. Normál levegővétel esetén mindössze fél liternyi levegőt veszünk föl és bocsátunk ki. A tüdők körülbelül három liter állandó mennyiségű levegőt és étereket tartanak vissza. A tüdőkben ezért minden belélegzéskor és kilélegzéskor a légtérnek csak egy része cserélődik ki. A visszamaradt levegő maradéka egy kis mennyiségű friss levegővel keveredik.

Jól meg kell értenünk, hogy itt miről van szó, és miért adjuk ezt a magyarázatot. Mindenkinek van lélegzőrendszere, mellyel Isten szereteterejét is magához veszi.

Ha belélegezzük a levegőt, mely tüdőnket betölti, szellemi és éteri erők is bejutnak rendszerünkbe. Kilélegzéskor pedig elméletben megint kibocsátjuk az Ő erejét, az Ő szeretetét és az Ő világosságát.

Ha az ember lehetővé tudná tenni, hogy vérerein keresztül a belélegzett isteni erők helyes módon hassanak, akkor az emberből kiáradó élet kétségtelenül tiszta és szeretetteljes lenne, és cselekvése is összhangban volna ezzel. Valójában azonban ezeket az erőket mindenki a maga módján veszi fel és bocsátja ki, mégpedig belső létállapotának megfelelően, többé vagy kevésbé megtisztított vérrendszerének jellege szerint. Nem az fertőzi meg tehát az embert, ami a száján bemegy, hanem ami a szájából kijön: az tükrözi ugyanis híven mindenkori életállapotát.


A KÜLSŐ EMBER AZ ALVÓ MENNYEI EMBER SZOLGÁLATÁBAN ÁLL

A Rózsakereszt Szellemi Iskolája teljességgel arra irányul, hogy az emberiséget a szív megújításához vezesse. Különösen annak a feladatnak szenteli magát, hogy a tanuló tudatát az isteni éterek helyes felvételének megértéséhez vezérelje. Ez minden megújulás alapfeltétele. A tanuló pedig szíve mélyén hálás a nagy kegyelemért, hogy lélegzőterében ily tiszta éterösszpontosulások fejlődhetnek ki. Ugyanakkor azonban annak a tudatáért is hálás, hogy mikrokozmoszában csak ez a felhalmozott, összesűrűsödött éterhatás képes elérni a mennyei napmagot.

A Szellemi Iskola szüntelen figyelmeztet erre a tiszta éterhatásra, és nagy súlyt fektet rá, hogy tanulói ezt felismerjék és megértsék. Mert az ember egész hétszeres működési köre végső soron az alvó mennyei ember körül forog, és annak a szolgálatában áll.

Ha azonban a tüdőrendszer uralta kis vérkeringés a tanulóban nem tudja földolgozni a szükséges erőket, mert a vér megtisztulása még nem érte el a megkívánt mértéket, akkor a tanuló jó belátásának, a kozmikus törvények megértésének és annak az érzésnek, hogy nagy kegyelemben részesül, a legcsekélyebb értéke sincsen: Mert a medulla oblongata, a gerincvelő kisagy mögötti nyúlványa, a fej és a szív közötti kapu a tanulót csak akkor köti össze az egyetemes életből jövő isteni tudásával, ha a medulla oblongatának megvan a helyes kapcsolata a tanuló hétszirmú rózsaként sugárzó szívével.

Ez a kapcsolat csak azt követően alakulhat ki, ha az ötszörös tüdőrendszer már tisztán működik. Ezáltal kifejlődik a szív és a fej teljes összhangja. Ha rezgése megegyezik a hétszeresen sugárzó szív és a hétszeresen világító fő rezgésével, a medulla képessé válik arra, hogy föllebbentse Ízisz fátylát. Ily módon helyreáll (létrejön) a tudatos kapcsolat az egyetemes élettel.

Ha a tanuló a megszabadulás ösvényének bejárását szentül elhatározta, akkor el kell jutnia annak a megértéséhez, hogy szívszentélyének megtisztítása minden cselekedetének az előfeltétele. Ez a megtisztulás csak a tettben és igazságban gyökerező élet során megy végbe. Az ehhez vezető utat senki sem írhatja elő a tanulónak. És még nem is adatott meg mindenkinek, hogy a derűs nyugalommal teljes élet fennsíkjának ritka levegőjében időzzék. Mert sokak számára az út egyelőre a korábbi élet zavaros éterfelhőin visz át. Akik azonban szüntelen fáradozás révén megkaphatják a nagyok segítségét, azok a derűs, békés életben fognak mozogni, és lélegzőrendszerüket könnyebben meg tudják majd tisztítani, mint akik még elmúlt életek terheinek viselésére kényszerülnek.

Ébredjenek tudatára: ahol az Önök kincse van, ott lesz az Önök szíve is. Szóval, ha életük értéke az abszolút-emberiben fekszik, ami Jézusban, az Úrban ragyog – és ha Önök erről, mint létvalóságról bizonyságot is tesznek –, akkor az emberalatti már nem árthat Önöknek: el kell tűnnie, távoznia kell.

Bárcsak Önök is hamarosan megtapasztalhatnák eme új létállapot békéjét és örömét a haláltermészet közepette, a saját életük templomában!

Catharose de Petri

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,