Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1995-ös évfolyam

1995/5/ Mi köze a karmának az isteni igazságossághoz?

Pentagram > 1995-ös évfolyam

AKI EZEN A VILÁGON MÉLY, BELSŐ SZÜKSÉGBŐL KÖZELÍT AZ IGAZSÁGOSSÁG PROBLÉMÁJÁHOZ ÉS AZT MEGPRÓBÁLJA TISZTÁZNI, ÓHATATLANUL RÁBUKKAN A KARMA TANÁRA. A SZANSZKRIT EREDETŰ KARMA SZÓ JELENTÉSÉT A „TETT” VAGY „CSELEKEDET” SZAVAK CSAK HOZZÁVETŐLEGESEN ADJÁK VISSZA: A KARMA UGYANIS A FÖLDI ÉLETTERÜLET OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK KOZMIKUS EREJŰ TÖRVÉNYE.

E törvény emberi vonatkozásait csak akkor érthetjük meg, ha a mikrokozmoszok újratestesüléséből (reinkarnációjából) indulunk ki. Pál ezt a Galátziabeliekhez írt levelében így fejti ki (6:7): „Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.” E törvény hozzájárulhat az ok-okozat jelenségének helyes gyakorlati felfogásához: senki sem várhatja, hogy rózsa nőjön, amikor bogáncsot vetett. A karma a világegyetem egyik alaptörvénye és a világ minden szintjében tükröződik. A newtoni mechanikaelmélet például így utal rá: minden hatás ugyanolyan mértékű ellenhatást vált ki. Az ok-okozati kapcsolatra vonatkozó fizikai törvény és az egyetemes karmatörvény közötti egyetlen különbség mindössze annyi, hogy ez utóbbi az élet minden területére kiterjed. A karma törvénye – melynek tehát e dialektikus természet bukott mikrokozmosza is alá van vetve – olyan árnyalt, oly hatalmas és kiterjedt működési területen s oly változatos módon hat, hogy annak teljességét és kozmikus intelligenciáját a természettudat sohasem lesz képes befogadni.

„Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket... Az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.” (Zsoltárok 19:8,10.)

A karma törvénye az embert olyan szükséges életfeladatok elé állítja, melyek által önismeretre tehet szert és bepillantást nyerhet a teremtésbe.

Az Egyetemes Tan egyik alaptétele így hangzik: „Minden mindennel összefügg.” Nem lehet elkülönítve szemlélni azt, ami az élet nagy folyamához tartozik. Akár egy gyapjúgombolyag: folytonos fonadék sző össze mindent mindennel. A dialektikus élettenger karmikus hullámverése is ekként tartja fogva az emberi élethullám mikrokozmoszait: a súlyos következményekkel járó cselekedetek sok megtestesülésen át, mintegy körforgásban láncolják őket egymáshoz. Így tévelyegnek a mikrokozmoszok az anyagban – az önmaguk által teremtett labirintusban. A tisztánlátást, az igazság kibogozását egy mégoly változatos életmodell sem teszi lehetővé. Ha próbáltunk már kusza fonalkötegben egy hurkot kibontani, miközben óhatatlanul újabb gubancokat hoztunk létre, akkor esetleg feldereng előttünk a behálózottság, a bukottság mélysége és értelmetlensége.

Amit az Ószövetség törvénye alatt álló énembernek kerülnie kell, ha nem akar egyre rosszabb karmát teremteni magának, azt többek között Mózes tízparancsolatában is megtalálhatjuk (II. 20:1-17). A ne ölj, ne lopj, ne hazudj, vagy ne kövess el házasságtörést – egy egymásra utalt életközösségben megvalósítható védelmi előírások. (Az ember elfajulása egyébként abból is megítélhető, hogy az uralkodó korszellem még ezen egyszerű élettörvények jelentőségét is mindinkább kétségbe vonja.)

Az ember nemcsak saját mikrokozmoszával áll kölcsönhatásban, hanem egyúttal egy makrokozmikus közösség része is. Egyéni karmánk szálai tehát szorosan összefonódnak a családi, a nemzeti, a faji és a világkarmával is. Minden mindennel összefügg. Ezért olyan a világ, amilyennek az emberi élethullám formálta; ezért van minden egyes ember az összes többivel karmikusan össze-kötve és ezért részese mindenki a világ eseményeinek. Ebben az értelemben minden egyes cselekedet az egész emberiségre kihat. Életünkből általában csak annyit érzékelünk, amennyit látóhatárunk és éntudatunk korlátozott köre megenged és abból szoktunk kiindulni, hogy befolyási körzetünk is csupán ugyanennyi-re terjed ki. Ez persze csak a halandó személyiség rendkívül szemellenzős néző-pontját tükröző felfogás.

Aki a karma törvényét meg akarja fejteni, annak ezt a rövidlátó vélekedést le kell vetkőznie, hogy ezáltal nagyobb távlatok nyílhassanak meg előtte.

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.” (Hegyi beszéd, Máté 5:17-18.)


A FELEMELKEDÉS LEHETŐSÉGE

A karma nagyon összetett jelenség. Nem azonos jelentésű az emberi akarat és cselekvés szabadságának korlátozott voltát valló felfogással és a végzetet, az eleve elrendelt sorsot hirdetőknek sem ad alapot elképzelésükhöz. Életünk ugyanis nincs teljesen előre meghatározva, de nem is teljesen szabad: mert jóllehet egy meghatározott alapminta szerint épül fel, de többdimenziós lényünk egésze a változás és az új fejlődés tömérdek lehetőségét rejti. Ennek életre keltésében döntő szerepet játszanak a szeretet segítő sugarai – a Krisztus-erők –, melyek a bennünk szunnyadó istenszikrán keresztül érnek el minket. Ha ez az isteni szikra hatni kezd, általa megkapjuk a kulcsot, mely az új élet kapuját nyitja. A szellemszikra érintése olyan erőt szabadít fel, amely a múltban történt dolgokat – legalábbis részben – semlegesíti. A múltban gyökerező sorserőket persze nem tudjuk teljesen kioltani. Annyira azonban le lehet kötni őket, hogy rendszerünkben olyan új erők szabadulhassanak fel, melyek más irányultsághoz vezetnek. Jan van Rijckenborgh írja ehhez Az egyiptomi ős-Gnózis és hívó hangja az örök jelenben című könyvének II. részében többek között a következőket: „Minden mikrokozmoszhoz tartozik egy aurikus lény, melyben az egész karma benne van. Amit az előző személyiségek az Önök mikrokozmoszában gondoltak és tettek, az mind fel van jegyezve karmaként az aurikus lényben. Nos, ebben a karmában van egy olyan rész, amely a plexus sacralison keresztül áramlik a személyiségbe, az élet menetétől függően. Ugyanakkor egyesek mikrokozmoszában létezik egy olyan karma is, mely tulajdonságokból, képességekből, minőségekből, megbízatásokból és hatalmas fáradozásokból áll, Isten és az emberiség szolgálatának érdekében. Ez a karma akkor áramlik be a személyiség-be, ha az érintett személy az irányultságával és mindenekelőtt a magatartásával felhívja.”

A karma nem szünteti meg a tudatlanságot. Erre csak a megismerés, azaz a Gnózis képes, ahogyan a sötétséget is csak a fény űzi el. Szóval a dolgok ok-okozati lefolyása – mint örök természeti körforgás – az időben játszódik le, ezért nem vezethet az időn túlra. Az időtől való megszabadulás csak ott lehetséges, ahol az örökkévalóság behatol a mulandóságba. Ez csak az egyéni akarat teremtő önmegtagadása révén érhető el, miáltal mintegy légüres tér keletkezik, amelybe az örökkévalóság beáramolhat. Maga az időben végbemenő ok-okozati folyamat éppoly kevéssé tud a mulandóságból a megszabaduláshoz vezetni, mint ahogyan a víz sem képes olyan zárt edényben bizonyos szint fölé emelkedni, amelynek tetejébe levegő szorult. A vízszintes sorsfolyást ezért csak egy teljesen más, függőlegesen beáramló felettes természet, az isteni természet által lehet keresztülhasítani. Ahhoz, hogy ezt a beáramlást fel tudjuk hívni és el tudjuk viselni, s hogy a téridő világának természettörvényétől való meg-szabaduláshoz eljuthassunk, se többre, se kevesebbre nincs szükség, mint az ember teljes átváltozására.

Az általunk transzfigurációnak nevezett átváltozáshoz vezető utat a Szellemi Iskolában minden komoly keresőnek megmutatják.


A TELJES MEGÚJULÁS SZÜKSÉGESSÉGE

„Isten szeretet” – mondja János I. levele (4. rész 8 ill. 16) – és legbensőbb lényünkben ott rezeg e szavak megerősítése. Ez a hitbiztonság és a bizonyos-ság. Mivel Isten szeretete teljességként létezik, maga Isten sohasem büntet és nem áll bosszút. A Krisztus erők szüntelenül próbálják az emberlényt az őshazába vivő visszaúthoz vezetni. Ennek tudata nagy belső megnyugváshoz és múlhatatlan örömhöz vezet.

Ha az ember őszintén és kitartóan fáradozik lénye megtisztításán és mindent elkerül, ami újabb sorsbonyodalmakhoz vezetne, akkor életét ismét az eredeti, a teremtési tervnek megfelelő irányba terelheti. A kulcsot ehhez gondolkodás-módjában, érzelmeinek, akaratának és cselekedeteinek minőségében találja meg. E felsorolás sorrendjét tudatosan választottuk így, ugyanis az újító munka csak új gondolkodással kezdődhet. Ezzel kapcsolatban be kell látnunk, hogy nem csupán az olyan gondolkodás jár súlyos következményekkel, melyet irigység, büszkeség, bosszúvágy, indulat vagy szenvedély fűt, hanem minden egyes ellen-őrizetlen gondolat is. Ugyanez érvényes azokra a hatalmas energiákra is, melyeket vágy-, azaz érzelmi életünk sugároz ki környezetünkbe. A hegyi beszéd is utal erre, amikor Jézus így szól tanítványaihoz: „Ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.” (Máté 5:20) Csak ha a tudat- és a vágytestben nyugalom és tisztaság honol, továbbá ennek egyenes folyományaként az éter- (azaz élet-) testünk, s végül az anyagtest is újból elkezd az isteni teremtési tervvel összhangban működni, akkor szűnik meg a sorsteher egyik leglényegesebb oka. Akkor kezdődhet el Krisztus erejében a karmikus kötelékek megszüntetése.

Mikhail Naimy a törvény alól való megszabadulást a törvény betöltésében látja. Művében (Mirdad könyve) ezt a következő tanács foglalja össze.

„A gondoktól és a szenvedésektől való megszabadulás útja ez:
Úgy gondolkozzatok, mintha minden egyes gondolatotok tűzírással
lenne az égboltba beleégetve és minden lény látná azokat.
Mert valójában így van ez.
Úgy beszéljetek, mintha az egész világ egyetlen fül lenne, amely hallani akarja, amit mondtok.
És valójában így van ez.
Úgy cselekedjetek, mintha minden tettetek visszahullana rátok.
És valójában így van ez.
Úgy kérjetek, mintha magatok lennétek az óhajtott tárgyak.
És ezek vagytok valójában.
Úgy éljetek, mintha magának Istennek lenne szüksége rátok ahhoz, hogy éljen.
És valójában így van ez.”

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,