Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1996-os évfolyam

1996/1/ A szív új nyelve

Pentagram > 1996-os évfolyam

A PENTAGRAM 95/4. SZÁMÁBAN ALKALMUNK VOLT KIFEJTENI, HOGY A SZÍVSZENTÉLY CSAK AKKOR BESZÉLHET ÚJ NYELVEN, HA TELJESEN MEGTISZTULT. MEGÁLLAPÍTOTTUK, HOGY AZ EGÉSZ HÉTSZERES SZÍV MEGEGYEZIK AZ EMBER HÉT EREDETI MAGJÁVAL; A SZÍV A KÖZPONTI NAP, ÉS KÖRÜLÖTTE FOROG AZ EMBERI ÉLET. MI TÖBB, A SZÍV A SZELLEMI TUDAT KÖZÉPPONTJA. ÉS MIVEL A HÉTSZERES MIKROKOZMIKUS RENDSZERT TELJES ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN NEM LEHET EGYSZERRE MEGMAGYARÁZNI, ISMERTETNÜNK KELLETT ENNEK ZAVARBA EJTŐEN SOKFÉLE RÉSZÉT ÉS NÉZETÉT. AZ EGÉSZET SOKSZOR CSAK A RÉSZLETEK ALAPOS MÉRLEGELÉSE UTÁN TUDJUK ÁTTEKINTENI.

Először azt szeretnénk megmagyarázni, mit értünk azon, hogy egy nyelvet beszélni.
A fejlettebb élőlények a gégefő segítségével többé-kevésbé artikulált hangokat hallatnak. Ezek a hangok kifejezik az ember vagy az állat tudati és érzelmi állapotát. Minden érzelmet, ösztönt vagy felvillanó gondolatot hanggá lehet alakítani. Egy ilyen hang azonban még nem feltétlenül beszéd. Beszédről csak akkor lehet szó, ha valaki a kedélyállapotát, értelmi benyomásait és egész belső állapotát úgy tudja kifejezni, hogy az mások előtt tiszta képként jelenjen meg. A hang ugyanis rendszerint meghatározza a formát: csengése rezgés – ahogyan a gondolatok és vágyak is rezgések.


NYELVÜNK MEGTÖRT VALÓSÁG

A történelem előtti időkben a mennyek országának igazi embere a szó segítségével közvetlenül tudott teremteni. Így a szó jelentette a teremtő FIAT-ot (legyen!) arra vonatkozólag, amit előzőleg elgondoltak és elhatároztak. Mostani mélyre süllyedt állapotunkban azonban már nem dicsekedhetünk ezzel a képességgel. Ma a szavaknak legföljebb magyarázó szerepük lehet. A szavak használata híven tükrözi a mindenkori létállapotot is. Ily módon a mai ember beszéde a valóságnak csak töredéke. Elkorcsosult állapotunk folytán már nem beszéljük az ősnyelvet. Ebből pedig az következik, hogy a dialektikus világban teljes nyelvi zűrzavar uralkodik. Az eredeti birodalomban minden szín, rezgés, rend, harmónia, hangcsengés és beszéd tisztán keletkezett az isteni gondolatból, és igaz volt, de az emberiség bukása következtében mindez diszharmonikus, fülsiketítő rikácsolássá vált.
Próbáljanak csak meg egy embertömegben két percig magukba mélyedni és teljesen önmaguk maradni! Pokoli zűrzavart fognak tapasztalni maguk körül, melyet többek között az emberek gégéjéből jövő dallamtalan hangok okoznak. Ezeket az agy hozza létre, tetézve a vér és az érzelmek pillanatnyi állapotával. Ez is bizonyítja, hogy az isteni gondolat földi életterületünkön már nem tudja kifejezni magát.
Látható módon azért vagyunk oly távol az eredeti élettől, mert elveszítettük az őspránával való kapcsolatot. Ennek következménye általános elfajulás: a mennyei ember álomba merült, és létrejött a dialektikus ember.


A BÁBELI NYELVZAVAR MÉG MINDIG IDŐSZERŰ

A bábeli nyelvzavar történelmi-tudományos törvényszerűség volt, és még ma is az. Ha megkísérlik az isteni adottságokat és erőket a dialektikához kötözni, akkor abból csakis zavar keletkezhet. Imígyen próbálta meg az ezoterikus beállítottságú ember az idők során a mennyei ember eredeti teremtőképességét a dialektikus emberben mantramokkal, varázsigékkel megvalósítani.
A Rózsakereszt Szellemi Iskolája azt próbálja megértetni, hogy az ember dialektikus rendszere sohasem képes „magára ölteni” az isteni embert. Ezt megkísérelni mindig is lopást vagy utánzási próbálkozást jelent, amivel ráadásul soha nem látott mértékben kötözzük magunkat az anyaghoz. Ez világossá válik, ha a gégefő teremtő működését az egész test viszonylatában vizsgáljuk.
A gége a szív-fej-rendszerben található, mely a nyúltagy mint összekötő elem ellenőrzése alatt áll. A nyúltagy a nyakszirt magasságában fekszik, és közvetlen kapcsolatban van az öt tüdőkamrával és tartalmukkal.
A tüdőről már szintén beszéltünk egyik számunkban. Akkor arra az eredményre jutottunk, hogy lélegzéskor a levegőnek csupán egy része újul meg a tüdőkben. A visszamaradt levegő csak keveredik egy kevés friss levegővel.


AZ AURIKUS SZFÉRA KÉNYTELEN EGYÜTTMŰKÖDNI

Az ismert szólásnak, mely szerint „a körülmények formálják az embert”, több oldala van. Amikor a dialektika előtti ember letért Isten útjairól, a fiat segítségével, melyet akkoriban még ki tudott mondani, kialakította jövendő körülményeit. Később aztán e körülmények áldozatává lett. Aki tisztátalan és zavaros környezetet választ – akár tudatosan, akár születés vagy tanulmányok által – az kénytelen megtapasztalni, hogy egész életét ez a környezet hatja át. Még az aurikus szféra is (vagyis a saját lélegzési tér, amely közvetlen kapcsolatban áll a be és kilégzéssel) ennek feldolgozására kényszerül.
Ily módon a tüdőben visszamaradó levegő megegyezik az Önök életével. Ha pedig ez az állapot állandósul, akkor a vér, az érzelmi központ, a gondolkodás központja és a cselekvés tanúskodik a választott környezetről. Egész létállapotuk ennek bizonyítéka lesz.


A BESZENNYEZETT ÁLLAPOT FELISMERÉSE

Ha valaki felismeri belső és külső tisztátalan állapotát, amelyben él, akkor feltámad benne a vágy, hogy mélyrehatóan megtisztuljon, és állapota észrevehetően megváltozzék. De néhány havi dohányzástól meg alkoholtól való tartózkodás és vegetáriánus táplálkozás még nem tisztítja meg a szívet.
A szabadulásnak, a megváltásnak és a tüdőrendszer megtisztításának ugyanígy nincs köze valamiféle vallásos csoport térítési mániájához vagy a gyóntatószékhez sem. Mert a szabadulás tudatos út, tudományosan leírható folyamat. Míg valaki azt mondhatja: „megmenekültem”, vagy „megvilágosodtam”, addig életében nagyon sok mindennek ki kell fejlődnie és meg kell változnia, tudatosan és folyamatszerűen.
Akinek valóban szent és komoly szándéka, hogy megkezdje a megújulás folyamatát, annak először tudatára kell ébrednie saját szétzilált létállapotának és mindegyik teste beszennyezett mivoltának is. Csak az ilyen tudat szülte létszükségben fedezhetjük föl, hogy ki és mi Krisztus és a Krisztushierarchia, és mit jelentenek ezek számunkra.


KRISZTUS EREJE A FELTÁMADÁSHOZ VEZETI AZ EMBERT

Csak ezután fogjuk felfedezni, milyen módon vezet a Krisztussugárzás a feltámadáshoz, nem pedig még mélyebb bukáshoz. Mert a vallásos lelkek millióinak az idők világos tapasztalati bizonyítékkal szolgáltak arra nézve, hogy az isteni élettörvényekre adott téves válasz bukáshoz vezet.
A Krisztus erejében végbemenő feltámadást illetően a tömeg még adós a megváltás ábécéjének első betűjével. Az emberiségnek először meg kell tanulnia az ehhez szükséges nyelvet. Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájában az új nyelv képessége nagyon jól elsajátítható, ha az ember nagyon tárgyilagosan és teljes mértékben tudatosan eljut az én teljes semlegesítéséhez. Ha szívszentélyük megtisztult és megpecsételtetett a Krisztuserő által, és sugárzón világít környezetük számára, és a felcsendülő gégehangoknak ez képezi az alapját, akkor a belőlük keletkező szó elkerülhetetlenül új és teremtő lesz. Ezért az Iskola minden tanulójának nagyon jól meg kell értenie, hogy az eredeti nyelvet, a teremtő fiat nyelvét egyetlen dialektikusan irányuló lény sem képes beszélni. Ehhez az embernek előbb végig kell járnia az újjászületés útját.
Ha a tanuló némiképp felfogja saját „létállapotát”, és ismeri az újjászületés folyamatát, akkor tudja, hogy ez utóbbi és a többé-kevésbé kiművelt dialektikus létállapot között mély szakadék tátong. Ezt a szakadékot akarja áthidalni a Krisztushierarchia a szív megváltó nyelvével. De mielőtt beszélhetnénk ezt a nyelvet, a szívnek alaposan meg kell tisztulnia.


A SZAKADÉK ÁTHIDALÁSA

Ez a kérdés merül föl hát bennünk: „Hogyan tisztíthatom meg szívszentélyemet, hogy a közeli jövőben a szív új nyelvét beszélhessem?” Ez elsősorban azáltal válik lehetővé, hogy tudatosan észleljük környezetüket és a helyet, ahol élünk (és megfordulunk). Önöknek ugyan a saját jellegüknek megfelelően kell élniük, de nagyon fontos, hogy alaposan megvizsgálják saját életszemléletüket és környezetüket, s ráhangolódjanak arra az élettanításra, melyet csak Krisztusban lehet megvalósítani.
Csak akkor tisztíthatják meg szívszentélyüket, ha kívül-belül alaposan átvizsgálják magukat. Figyeljék meg, hogy életük összhangban van-e az Önök által asszimilált Tannal. Ha a harmónia még nem teljes – mert rendszerint hiányzik belőle valamelyik tényező – akkor kíméletlen bátorsággal meg kell támadniuk önmagukat és a maguk formálta környezetet. Életük eltér a Krisztus tanításától, és épp ez áll útjában a vér megtisztításának.
Önforradalomra van tehát szükség. Ha nincs bátorságuk saját maguknál kezdeni és saját keblükben kutatni, ha nem veszik észre a gerendát először a saját szemükben, ha nem kezdik el a munkát otthon, saját maguknál, de a megszabadító tant továbbra is felveszik, akkor ennek óhatatlanul teljes diszharmónia és zavar lesz a következménye – ha ugyan jogos még a jövő idő. Saját létérdekükre való tekintettel nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a megújulás folyamatát önvalójukban kell kezdeniük, és a magánéletük által meghatározott környezetre is ki kell terjeszteniük.
Ha ily módon igyekeznek megtisztulni, akkor lentről elkezdik a megváltás dinamikus folyamatát. Ez a mély értelme a pillanatnak, amikor a tékozló fiú búcsút mond a disznóvályúnak. Ha így tudatosan tapasztalják az elveszett országba való visszatérést, akkor lélegzési terükben új rezgés keletkezik, egy új, erős mágneses képesség. Ez tudja azután létrehozni azt a kapcsolatot, melynek segítségével felkapaszkodhatnak egy magasabb életterületre.


AZ ÚJ LÉLEGZŐTÉR BIRTOKÁBAN

Ha már eljutottak odáig, hogy új lélegzési terük van, és abban egy kevés erőt is tapasztalnak, akkor mágneses vágyakozásuk új hangként rezeg benne. Engedjék, hogy ez a hang imádság legyen. Mert ha így, mélyre süllyedt állapotukból kiemelkedvén kifejezik kérő vágyakozásukat, imádságuk meghallgatják. Minden élet Ura senkit sem utasít el, aki őszintén kér.
És akkor bekövetkezik! Megkezdődik a fejlődés. A lélegzőtér lentről felfelé kialakított új mágneses képessége lehetővé teszi, hogy a tiszta Krisztuserők beáramoljanak a lélegzőtérbe. Ezen az alapon megtanulják, hogyan semlegesíthetik saját dialektikus életrendszerüket; és tudatosan megélik az új napfelkelte valóságát. Ez új jelben való feltámadás révén, a benne való be és kilégzés által megtisztítják tüdőrendszerüket. Ennek felmérhetetlen következményei vannak. Végül elérkezik a pillanat, amikor a vér érzékelhető megtisztulásával együtt létrejön az új megváltó gondolkodás, az új érzelmi élet, valamint az új cselekvés. Ha kapcsolatba kerülnek a tiszta isteni éterekkel, kialakul az új anyagcsere. A megszabadító éterek belégzése folytán az anyagcsere olyan tökéletes lesz, hogy az anyagatomok megújulása a magasabb rezgésszám eredményeképp lépést tart az égési folyamatok okozta elhasználódással.
S ha ezenfelül a teljesen új életnek szentelik magukat, akkor Isten Szent Szellemének Élő Vize gondoskodik róla, hogy életük középpontja – a szívszentély – minden nap gyarapodjék ragyogásban és sugárzásban. Ily módon a szív új nyelve alkalmazható képességgé fejlődhet.


HOGYAN ÍRJÁK AZ ÚJ NYELVET?

Végül már csak az a kérdés marad hátra: hogyan hangzik az új nyelv? Milyen betűkből áll? Az új nyelv kibontakozásának tetőpontját a tanulónak az a szilárd mágikus elhatározása jelenti, hogy felszámolja az egész dialektikus lényt, hogy a mennyei ember újra élhessen. Más szavakkal: ebben a következetesen végrehajtott önforradalomban a jelöltből Mária lesz, aki belső átalakító erejével a világosságba emeli az új Jézus születését.
A mennyei ember, a Jézusember csak ebből a világító anyaszférából támadhat fel. Ha a tanulóból Mária lett, a Szent Szellem érintése egészen biztos és magától értetődő. És az új ember a teremtő ige segítségével beszéli az új nyelvet! Ebből adódóan a Krisztusmegnyilvánulás világosan látható tiszta képként mutatkozik mindazoknak, akikben felébredt az új tudat.
Bárcsak hamarosan Önök is beszélnék a szív új nyelvét!
Catharose de Petri

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,