Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1996-os évfolyam

1996/2/ Testünk a szellem temploma –vagy a lélek börtöne?

Pentagram > 1996-os évfolyam

VOLTAKÉPPEN MI CÉLJA AZ EMBERI TESTNEK? A VÁLASZOK ELLENTMONDÓK: AZ EGYIK VÉGLET A TESTET A SZELLEM TEMPLOMÁNAK, A MÁSIK A LÉLEK VILÁGTALAN BÖRTÖNÉNEK TARTJA. AZ ELŐBBI SZERINT A FOGSÁGBÓL KIZÁRÓLAG E TESTRE TÁMASZKODVA LEHET SZABADULNI, EZ UTÓBBI SZEMÉBEN PEDIG ÉPP AZ ANYAGTEST A NAGY AKADÁLY. A TEST TEHÁT EGYRÉSZT SZÜKSÉGESNEK, MÁSRÉSZT KOLONCNAK TŰNIK.

Hermész hetedik könyve a következőt mondja: „Ha nem gyűlölöd meg a te testedet, fiam, akkor nem fogod tudni igazi önvalódat szeretni.” Kijelentését azonnal meg is indokolja: „Lehetetlen mind az isteni, mind pedig az anyagi dolgokhoz is ragaszkodni.”
Shankara hindu filozófus azt közli A megkülönböztetés ékességében, mely a Védák és az Upanisádok tanát tartalmazza: „A szabadulásra semmi reményed sincs, amíg magadat testeddel és érzékeiddel azonosítod. Alapjában véve ez a tudatlanság okozza a születés és a halál körforgását. Komolyan arra törekedj tehát, hogy ennek véget vessél.”
Jézus szerint: „Ha a kezed vagy a lábad megbotránkoztat téged, akkor vágd le, és dobd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életbe, semhogy két kézzel és két lábbal vettetel az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, akkor vájd ki, és dobd el magadtól.” (Máté 18.)
Ez is azt akarja világossá tenni: aki nem szakad el a test dolgaitól, az igazi megszabadulásról ne is álmodjék.


ISTEN TEMPLOMA

Másfelől viszont a test mégsem lehet teljesen felesleges, sőt mintha nagyon is fontos szerep jutna neki – ez derül ki Pál szavaiból, amikor egyebek között így ír: „Nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szent Szellem temploma, melyet Istentől nyertetek?” (1Kor. 6:19)
Máshol: „Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” (1Kor. 3:17)
Továbbá: „Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, az mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.” (2Kor. 6:16)
Nos, mi tehát az emberi test célja, és milyen feladatot lát el az ösvényen járó tanuló számára?
Az Egyetemes Tan közli, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett háromszoros isteni ember a bűnbeesés következtében elveszítette testiségét, léleklényét és az Istennel való szellemkapcsolatát. Kiürült mikrokozmoszában csupán egy csökevényes szellemszikra-elv maradt meg. Mivel azonban Isten szereti teremtményeit, egy mentő tervet készített számukra.
E terv alapján egy új lény fejlődött ki, mely szinte szervátültetés módjára az isteni ember helyére került az üres mikrokozmoszban. Az így keletkezett egység azt a határozott feladatot kapta, hogy Isten bukott gyermekének segítsen visszatérni eredeti dicsőségéhez.


A SZABAD AKARAT

Ez az új lény nem más, mint a jelenlegi dialektikus ember, akit Isten szabad akarattal ruházott fel, hogy új fejlődési folyamatában szabadon dönthessen. E csodás ajándék azonban nagy veszélyeket is rejt, mert az ember szívében két erő lakozik. Az egyik a test kívánságait szolgálja, a másik viszont a szellemszikrából, a mikrokozmoszból ered. Az embernek szakadatlanul e két erővel kell küszködnie. Ha a test erőinek enged, akkor vét tulajdonképpeni megbízatása ellen – amely szerint Istenné kell válnia –, tehát a végesség és a halál útján bandukol. Ha a szellemszikrára hallgat, úgy az örökkévalóság, az élet mellett dönt. A szellemszikra tiszta fényében a választás nem tűnik nehéznek; de az önzés és az önszeretet káprázatában az ember folyvást a testiséghez fűzi magát, és a mulandó világot tartja igazi hazájának.
Sok-sok szenvedéssel és fájdalommal teli földi élet árán végül mégis megtanulja a szellemszikra hangját figyelembe venni, megtanulja megkülönböztetni, mi az, ami az élethez, és mi az, ami a halálba visz. Így megérti, hogy teste egy nélkülözhetetlen jármű és anyagi burok, mikrokozmosza ruhadarabja, melyben a régi, énközpontú ember új emberré alakulhat. Megérti Pál kijelentését, miszerint a test Isten temploma.


A TRANSZFIGURÁCIÓ A TESTBEN KEZDŐDIK

A transzfiguráció folyamata az emberi testben megy végbe. Aki a transzfiguráció útját járja, annál a test Isten akaratának kivitelezőjévé, eszközévé válik. Az ember ráeszmél eredeti megbízatására, és egész lényével – a testével is – a mikrokozmosz szolgálatába áll. Az ezáltal végbemenő átalakulás vezeti őt – ha művét bevégezte – még anyagi életében a szabadságba és az örök életbe.
Pál azt mondja a halottak feltámadásáról szóló írásában:
„Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Mikor pedig e romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: elnyeletett a halál diadalra.” (1Kor. 15: 47, 42, 54).


A TEST MINT TUTAJ

Bár Buddha itt következő hasonlata eredetileg az ösvény számára alkotott tan célját szemlélteti, egyúttal fényt vet a test szerepére is. „Mint amikor a vándor széles folyóhoz ér, melynek innenső partja veszéllyel teli, a túlsó viszont biztonságos; ám nem lát átkelésre alkalmas lehetőséget. Ekkor bizonyára felötlik benne, hogy ha tutajt építene, azzal biztosan átjutna a másik oldalra.
Nos, ha megépíti a tutajt, és átkel vele a folyón, ezt gondolhatja: Nocsak, milyen hasznos jószág ez a tutaj! Mi lenne, ha a hátamra venném, és mindenfelé magammal vinném?
Hát ez semmiképpen sem lenne bölcs dolog, barátaim. Ha ellenben a tutajt a partra húzná vagy hagyná elúszni, és nélküle indulna tovább, akkor bánna a tutajjal úgy, ahogyan kell. Bizony, a tant tutajnak készítettem nektek az átjutáshoz, nem pedig azért, hogy görcsösen belekapaszkodjatok.”
Ahogyan ebben a példában a tutaj nélkülözhetetlen a cél eléréséhez, úgy az ember teste is egy szükséges ház, melyben a transzfiguráció – az ember legmagasztosabb munkája – végbe mehet.
E munka végeztével viszont ez a test betöltötte feladatát.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,