Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1996-os évfolyam

1996/5/ Jelkép és mágia

Pentagram > 1996-os évfolyam

AZ EMBERNEK MEGVAN AZ A KÉPESSÉGE, HOGY A KÜLVILÁG DOLGAIT EGY BELSŐ ÉLET SZIMBÓLUMAINAK TEKINTSE. GYAKRAN Ő MAGA TEREMT ILYEN SZIMBÓLUMOKAT, ÉS MÁGUSKÉNT JELENIK MEG, AKI EZEKKEL AZ ÁBRÁKKAL ERŐKET VONZ MAGÁHOZ, MELYEKET BEFOGAD, MAJD TOVÁBBAD. ILYENKOR KÉT FŐ HOZZÁÁLLÁST LEHET MEGKÜLÖNBÖZTETNI. AZ EGYIK A BELSŐLEG MEGSZABADULT EMBERÉ, AKI AZ ŐSI JELKÉPEKET ARRA HASZNÁLJA, HOGY AZ ISTENI ERŐKET EMBERTÁRSAI SZÁMÁRA SZABADDÁ TEGYE. A MÁSIK A TERMÉSZETHEZ KÖTÖTT EMBERÉ, AKI GYAKRAN UGYANEZEKET A JELEKET ARRA HASZNÁLJA, HOGY TERMÉSZETI ERŐKET HÍVJON FEL FÖLDI HASZON REMÉNYÉBEN.

A „mágia” fogalmát rendszerint a keleti bölcsességgel, varázslókkal vagy „gyógyító emberekkel” hozzák összefüggésbe. Abból indulnak ki, hogy a mágia bizonyos szertartásokat és szellemidézéseket vesz igénybe, hogy ezzel kisebb-nagyobb hatalmakat, embereket, állatokat és tárgyakat befolyásoljon. Ebben az értelemben beszélnek „fehér” vagy jó mágiáról, „fekete” vagy ördögi mágiáról és „szürke” mágiáról is, amely e kettő keveréke. Arról azonban, hogy a mágia e három formája napjaink józan emberének hétköznapjaiban is szerepet játszik, általában mit sem tudnak.

Az emberek mutogatás és magyarázat, kérés és parancs, ígéret és fenyegetés révén közlik mondandójukat egymással. Szavakkal, mozdulatokkal és gyakran jelképekkel fejezik ki magukat. A szavak a fülnek szólnak, míg a taglejtések és jelképek arra szolgálnak, hogy szavak nélkül is „mondjanak” valamit, vagy hogy a szavak jelentését hangsúlyozzák és magyarázzák. A legmagasabb és legsilányabb értékek is felkelthetők és befolyásolhatók szavak, gesztusok és szimbólumok segítségével. Ilyenkor a „küldő” indítóoka és a „fogadó” tudatszintje határozza meg az eredményt. A vevő az érzékszervein keresztül fogad be, és ha tudatosan él, szabadon megnyílhat vagy bezárkózhat az őt érő hatások előtt.

Az átvitel jelképes formáját többek között a reklámokban alkalmazzák. Egy terméket egy nagy kifejezőerejű szimbólummal hoznak kapcsolatba. Ilyenkor gyakran a mások számára szent jelképekkel is élnek. A szimbólum és a termék képzettársításával az észlelőben azt a benyomást keltik, hogy a bemutatott termék szerencsét, dicsőséget, hatalmat, gazdagságot, egészséget stb. hozhat neki. Ez a modern mágia egyik formája, amely régi módszeren alapul. De azért normális esetben a szemlélőnek van annyi szabadsága, hogy ne kelljen bedőlnie a reklámszakemberek akarati kényszerének.
Ám vannak a mágiának olyan formái is, amelyek során a mágus tudatosan alkalmaz természetfölötti eszközöket, erőket és lényeket azzal a céllal, hogy láthatatlanul és észrevétlenül befolyásolja embertársait vagy egyéb természetfölötti erőket és lényeket. Ez az átvitel a rezonancián, az együttrezgésen alapul. Amikor pl. egy hegedűhúr rezeg, a húr rezgése továbbadódik a rezonanciatestnek. Ez vele együtt rezeg, és továbbadja a hangot. Hasonlóképpen lehet átvinni az ember számára még ismeretlen magasabb vagy alacsonyabb világokból származó rezgéseket egy külvilági képbe. A rezonancia ezeket a rezgéseket gyakran még fel is erősíti, és akkor választ vált ki. Annak a világnak a természete, ahonnan ezek a rezgések jönnek, valamint a mágus és a befogadó indítéka határozza meg végsősoron, hogy az illető magasabb szintre kerül-e, vagy még mélyebbre süllyed az anyagban.


A FÖLDHÖZKÖTŐ MÁGIA ÉS EGY HITELES SZELLEMI ISKOLA ERŐTERE

Mi a különbség a földhözkötő mágia és egy hiteles Szellemi Iskola erőterének hatékonysága között?

A természetmágia gyakorlata a természetben ható erők felerősítésére és tartósítására irányul. Ezért, ha természeterőket hívunk fel – mindegy, hogy jelképekkel vagy anélkül –, ezek a természetmágus hatalmát erősítik, híveit és hallgatóit pedig hozzá kötik. Ily módon egy olyan természeterő-összpontosulás keletkezik, amelyből mind a mágus, mind a közönsége él, és amely a csoportot fenntartja.

Mint már említettük, beszélhetünk fekete, fehér és szürke mágiáról. A fekete mágia azt jelenti, hogy a mágus önző okokból más embereket befolyásol, a fehér mágia pedig, hogy a mágus ugyanezt – földi mértékek szerint – jó és nemes indítékokból teszi. A szürke mágus kutatási és megismerési célból alkalmaz mágiát. Tárgyilagosan szemlélve azonban a mágia mindhárom formája a mulandó természet határain belül mozog. Egyik sem azon a belső szabadságon alapul, amely az embernek a mennyek eredeti birodalmával való élő kapcsolata révén keletkezik. Ilyen értelemben nem is eredményeznek semmit, és nincs is részük a megszabadító útban, amelyet az Élet Szerzete mutat az emberiségnek. A természetmágia földi erőn alapul. A gnosztikus mágia megszabadító életgyakorlat, amely akkor jön létre, amikor valaki hátat fordít a természeti erők segítségével történő uralkodásnak. Azok az erők, amelyek ebben a folyamatban szabaddá válnak, nem csak egyetlen embernek vagy egy kisebb csoportnak vannak fenntartva, hanem arra szolgálnak, hogy az egész emberiséget eggyel magasabb fejlődési fokra vezessék. Ezért azt a szabadságot is meghagyják a befogadónak, hogy megvizsgálhassa ezt a magasabb életcélt, és ha kívánatos, az új útra térhessen. A Gnózis tehát nem a megújult és felerősödött földi kötelékekre irányul. Egy hiteles szellemi iskola szándéka kizárólag az lehet, hogy az új életet és az ehhez vezető utat megmutassa.


A TERMÉSZETMÁGIA MINT A TERMÉSZETFÖLÖTTI VILÁGRA GYAKOROLT HATÁS

Néhány mágus azért folyamodik jelképek használatához, hogy befolyását a világ túlsó, rejtett oldalára is kiterjessze. A világirodalom számtalan példával szolgál erre. Ez az ismeretlen világ „felvilágosult” korunkban is sokak érdeklődését felcsigázza. Mindenekelőtt a modern irodalom és a filmipar kedveli ezeket a témákat. Közismert például Aladdin és a csodalámpás meséje, amelyben a lámpa tulajdonosának hatalma van a szellem fölött; vagy Faust alakja, aki mágikus jelek segítségével idézi meg a hatalmas Földszellemet. Ezekben a történetekben a szimbólumok anyagi tárgyak, amelyek szerkezetüket tekintve bizonyos természetfeletti lényeknek és erőknek felelnek meg. Aki egy ilyen természetfeletti lény jellegét ismeri, az egy hasonló szerkezetű szimbólummal fel tudja hívni vagy képes befolyásolni, mert a természetfölötti világa ezáltal az érzékszervek világához kötődik. Ezért formál a mágus egy összekötő láncszemet, amely az érzékszerveket kapcsolatba hozza az érzékfölöttivel. Egy jel egy ilyen összekötő láncszem lehet. De növényi illatok, alakok, szertartások és zajok is szolgálhatnak közvetítőeszközként.
Ha azonban a mágus abba a helyzetbe kerül, hogy egy jelkép által felhívott lény jelentkezik nála, akkor máris kötődik ehhez a lényhez. A legrosszabb esetben soha többé nem szabadul meg tőle. A természetfölötti lény az okkult mágus mesterévé, ő maga pedig ennek akarat nélküli eszközévé válik.


A SZABADSÁGBAN BEFOGADOTT ÉS TOVÁBBADOTT KRISZTUS-ERŐ MEGSZABADÍTÓAN HAT

Az emberiség szolgálatában a szellemi úton haladó egyetlen komoly kereső sem fog ilyen okkult módszerekkel foglalkozni. Aközött, hogy a természetfölötti lényeket és erőket „jó” vagy „rossz” szándékkal hívják fel, elvben semmi különbség sincs. Ígyis-úgyis befolyásolják az ént, és a személyiséget korlátozott világukhoz kötözik. Az isteni szellemmel való eggyéválásnak útjában áll ez az én-tevékenység, lett légyen az én mégoly művelt is, s álljon bár teljesen a szenvedő emberiség szolgálatában is.


VÉDEKEZÉS A TERMÉSZETMÁGIA KÖVETKEZMÉNYEI ELLEN

Ha mármost vannak olyan emberek, akik megpróbálják gondolatokkal, érzésekkel és akaratimpulzusokkal embertársaikat mágikusan befolyásolni, történjék ez akár szimbólumok, akár „magasabb” hatalmak és lények segítségével, akkor hogyan lehet ez ellen védekezni? Minden ember megvédheti magát ettől, ha tiszta, józan és gyakorlatias életet él. Aki nem ragadtatja magát túlzásokra, aki nem esik a bódulat állapotába és nem kerül az értelem, az érzések és vágyak szélsőséges helyzeteibe, az nem kínál rezonálási lehetőséget az ilyen tevékenységeknek. Mindenekelőtt az a lényeges, hogy megkülönböztetési képességre tegyünk szert, hogy eldönthessük, mi a képzelődés és mi a valóság. Léteznek egyéni vágy- és félelem-képzetek, amelyek felerősödvén az emberre úgy hatnak, mint hangok vagy mint cselekvő személyek. Ekkor azt hihetnők, hogy kívülről jövő mágikus befolyásoltság alatt állunk, holott csupán mi magunk hoztuk létre a jelenséget. Természetesen ekkor is csatlakozhatnak mágikus erők az ilyen hallucinációkhoz. Ezért olyan fontos, hogy az ember ezeket a hallucinációkat mint saját lényéből származó erőket ismerje fel. Csak ekkor vágja el a nemkívánatos kötődések lehetőségét. A szellemi úton járó tanuló azonban a józan valóságérzéke mellett még olyan megszabadító erőknek is birtokában van, amelyek igaz önvalójából és valamely szellemi iskola megszabadító erőteréből kiindulva fokozatosan válnak hatékonnyá. Ezekkel az erőkkel válik lehetővé a felismerés, hogy mi a valóság és mi a képzelgés, hogy melyik a tükörszféra-erő és melyik a megszabadító erő. A tükörszféralények* fokozatosan lelepleződnek és hatástalanokká válnak. A filozófus Jamblichus (Krisztus után kb. 250-325) ezt mondja a mágiáról: „Az egyik mód a lélek szentelődését kívánja meg, amely minden testit és természetből valót visszautasít és kizár; a másik mód a lélek megszentségtelenedéséhez vezet. Az egyik a bennünk lévő isteni szikrával, minden jó forrásával való egyesülés; a másik e természet hatalmaival való összeköttetés, a démonokkal és elementálokkal, amelyek az embert leigázzák, és médiumsághoz, ezáltal pedig lépésről lépésre lelki és erkölcsi hanyatláshoz vezetik”
(Jamblichus: De Mysteriis)

*A tükörszféra a mindennapi élet színteréül szolgáló durvaanyagi szféra éterikus párja. Amikor valaki meghal, finomanyagi testei egy ideig még megmaradnak a földi élet tükörképében, a tükörszférában. Ezért beszélünk „tükörszféra-lakókról”, jóllehet ott számos egyéb életforma is előfordul. Bizonyos idő elteltével aztán az elhunyt finomanyagi testei is elpárolognak, majd a tudat újra visszatér a durvaanyagba.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,

Webáruház fejlesztés - AionHill