Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1997-es évfolyam

1997/4/ Az értelem – A nagy kisértő

Pentagram > 1997-es évfolyam

EGYRE GYAKRABBAN HALLHATUNK ÉS OLVASHATUNK AZ „INTERNETRŐL”, AZ EGÉSZ VILÁGOT ÁTFOGÓ ADATHÁLÓZATRÓL, AMELYHEZ ELVILEG BÁRKI HOZZÁKAPCSOLÓDHAT EGY SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL. AKI EZT TESZI, AZ AZ EMBERI ISMERETEK BÁRMELY TERÜLETÉRŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓHOZ HOZZÁFÉRHET. AZ INTERNET JELENLEG A MAI INFORMATIKAI VILÁG LEGTÖKÉLETESEBB ESZKÖZE. EBBEN A VILÁGBAN AZ A FONTOS, HOGY A LEHETŐ LEGTÖBB DOLGOT MINÉL GYORSABBAN MEGTAPASZTALJÁK ÉS MEGISMERJÉK. FELÜLETESEN TEKINTVE AKÁR EGY „MINDENSÉGTUDATRÓL” IS BESZÉLHETNÉNK, ALAPOSABBAN MEGVIZSGÁLVA AZONBAN SOKKAL INKÁBB AZ ÉRTELEM „EGYENIRÁNYÍTÁSÁRÓL” VAN SZÓ.

Az emberiség mai fejlődési fokán az értelem fontos eszköz. Az értelem segítségével képes az ember a környező világot megérteni és megismerni. Az értelem teszi lehetővé, hogy feltegyük a kérdést: „Ki vagyok? Honnan jövök? Hová tartok?” És segítségével tudunk reagálni a szív rózsájának impulzusára, a sürgetésre és a nyugtalanság érzésére is. Az intelligencia tehát valóban fontos birtok. Lehetőséget ad rá, hogy tudatosan a megszabadulás ösvényének bejárása mellett döntsünk, és segíteni tud az esetleges akadályok leküzdésben is.


VISSZAÉLÉS AZ ÉRTELEMMEL

Ezzel az adománnyal azonban vissza is lehet élni. Hogy ezt megtesszük-e, az nagyrészt az asztráltestünkben ható erőktől függ.
Ha a kereső kapcsolatban van az Egyetemes Tannal, akkor intelligenciájával képes ezt megérteni, és tudatosan az ösvény bejárása mellett dönteni. Az isteni természet tiszta erői viszont csak akkor válhatnak hatásossá benne, ha asztrálteste minden földi kötődéstől megszabadult. Ekkor a földi értelem egy bizonyos határig még elkísérheti a belső magszabadulás útján. Ha a kereső a Világosság hívására pozitívan válaszol, akkor megnyílik számára az ösvény.
Itt is érvényesül: „Ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.” (2Kor. 3,17)
Az ember szabadon dönthet az ajándékba kapott adomány felhasználásáról. Ha teljes akaratával és minden vágyakozásával az anyag világára irányul, akkor intelligenciája is ehhez fog igazodni, hisz ehhez kell igazodnia. Gondolatai ekkor kiváltképpen a birtoklás kérdése körül fognak forogni.
Nos, napjainkban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az anyag birtoklása egyáltalán nem, vagy csak rövid időre képes kielégíteni az embert. Egyre többen érzik, hogy az anyagi javak megszerzése nem képes csillapítani belső sóvárgásukat. Ez már a reklámokat megfigyelve is kiütközik: a termékeket újabban nem annyira tényleges használati értéküknek megfelelően adják el, hanem egyre inkább olyan nem-anyagi értékek szerint, amelyet kényszerkapcsolatba hoznak velük. A fogyasztói mámor, melyet a féktelen anyagias vágyak okoznak, önnön vége elébe siet.
És vajon mi jöhet még ezek után?


INFORMÁCIÓÁRADAT –
A BELSŐ ŰR PÓTLÁSÁRA

Az ember nem hajlandó megtanulni a leckéjét: minthogy az anyag birtoklása nem elégíti ki, a belül mardosó ürességet tudással próbálja meg kitölteni. A fogyasztói társadalmat az információ társadalma követi. Egy internet-szakértők által közzétett nyilatkozat ezt a következőképpen fogalmazta meg: „A XX. század központi eseménye az anyag bukása. A technikában, a gazdaságban és a politikában az anyagi erőforrások formájában megnyilvánuló jólét elvesztette a jelentőségét. Mindenütt a szellem erői lesznek úrrá a dolgok nyers hatalma fölött.” (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1995.08.26.) „A tudás korszakáról” beszélnek tehát. De miféle „szellem erejére”, miféle „tudásra” hivatkoznak itt? Valóban „tudást” jelentene megemészthetetlen mennyiségű információval rendelkezni? Nem csupán az értelemnek szóló „eledelről” van itt inkább szó?
Korunk hatalmas információkínálata, mely egyelőre az Internet intézményében csúcsosodik ki, óriási kísértést jelent az emberi észképesség számára. Az ismeretáradatba temetkezve a legtöbben elfelejtik feltenni a kérdést, hogy mire is való hát mindez a "tudás". Nem veszik észre, micsoda veszélyt rejteget a roppant tömegű információ passzív habzsolása, hogy ugyanis elveszhet a felvett dolgok tudatos feldolgozásának képessége. Tudatuk teljesen bezáródhat és téves irányban fejlődhet, holott éppen a mai korszakban teljesen más követelményeket támasztanak az értelemmel szemben.


AZ ÉRTELEM ÚJ SZEREPE

„Az embernek az a testi állapota, mely az éppen most lezárult emberiségkorszakhoz tartozott, időközben idejét múlta. Abban a szakaszban egy edzett intellektuális képesség – minden kísérőjelenségével együtt – jelentette a magas, mindenütt kívánatos célt. De most, az éppen megkezdett szakaszban a főszentélyt egy teljesen más fejlődési folyamatra kell előkészíteni, amihez teljesen más erőkre és elektromágneses elvekre van szükség, mint eddig. Minthogy az emberiség lejtmenete most felfelé fordul, s evégett új szakaszba léptünk be, égető szükség van arra, hogy az élet érdekében az emberi értelem alapvetően a szellemlélek-fejlődés felé forduljon.” Azzal, hogy az ember az értelmét, az intellektualitását egyre jobban megedzi, egyre több „táplálékot” ad neki, meggátolja a tudat további fejlődését. Ebből keletkezik az a veszély, hogy a főszentély a túlhajszolt értelmi tevékenység miatt kárt szenved, érzékeny szervei megrongálódnak, és ennek következtében aztán már nem lehetséges az ösvény bejárása. Az értelmi képesség önállósítja magát. Pedig eredetileg olyan eszköznek gondolták el, amelynek segítségével az ember felismerheti pillanatnyi bukott állapotát, és képes a megszabadulás útja mellett dönteni. Az eszköz azonban az önállósulás révén céllá válik.
„Így már érthető, hogy világunkon két, egymással elvileg és gyakorlatilag szembenálló embercsoport alakult ki, és az is világos, hogy miért van ez így.
Az egyik csoport teljesen az ember észbeli fejlődésére irányul, és azok vezetik, akik kizárólag ettől a fejlődéstől várják üdvösségüket; a másik csoport éles különbséget tesz az értelem és a gondolkodási képesség között. Ez a csoport az értelmet csak egy törvényszerű határig fejleszti, hogy aztán az igazi gondolkodási képességet bontakoztassa ki egy bizonyos módszer szerint, egy magában az emberben nyugvó szervrendszer segítségével.”

Az értelem segíthet a dialektikán át vezető út egyengetésében, a felmerülő akadályok elgördítésében és a veszélyek felismerésében. Valóban nem kevés értelem kell hozzá, hogy áthaladhassunk e sötét világon. Az értelem azért is szükséges, hogy saját bukott állapotunkat felismervén az ebből kivezető utat szemügyre vehessük. Így tekintve az értelem már nem a természetember véges eszköze, de csak ha szilárd eltökéltséggel járja a megszabadulás útját, akkor tudja rendeltetésének megfelelően alkalmazni ezt a természetes képességet.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,