Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1998-as évfolyam

1998/1/ A gnosztikus tudatosság mint az eredeti ember helyreállításának alapja

Pentagram > 1998-as évfolyam

A Grál – a kehely

Minden dialektikus fejlődés
Végéhez közeledvén
A vallás, művészet és tudomány
Végéhez közeledvén
A dialektikusan elérhető dolgok
Magaslatán állván
Az elkerülhetetlen hanyatlás
Biztos tudatában...
Ekkor jön meg
Az áttörés szükségének belátása
Ekkor jön meg
Egy új élet szükségének belátása
És a belátás, hogyan tovább
A Grál - a kehely
Hiszen már örök idők óta
Beszélnek róla nekünk!
Hiszen már örök idők óta
Átnyújtják nekünk!
A csillagok útja
Az igazság útja
A szeretet útja
A szent Grál útja

Számtalan sokan jártak előttünk
Számtalan sokan bejárták az utat
Számtalan sokan készen állnak,
Hogy nekünk is segítsenek
A Grál - a kehely
A dialektikusan elérhető
Határán állván
Ürítsük ki a kelyhet,
Melyet átnyújtanak
Igyuk ki
A tisztító, megtisztító erőt
Az összetörő, szentelő erőt
Az új embert megvalósító erőt
Az ivás révén hasonlóvá válunk
Ahhoz, amit iszunk
A kehely ürítése
Új kehellyé tesz minket
És egyszer majd kehellyé válva
Az élő láncba kovácsolva
Álljunk az örök szeretetfolyamban
És nyújtsuk át a számtalan
Utánunk jövőnek
A Grált - a kelyhet

AZ ARANY RÓZSAKERESZT SZELLEMI ISKOLÁJA MEGKÜLÖNBÖZTETI EGYRÉSZT A FÖLDI EMBERT, MÁSRÉSZT A MENNYEI EMBERT. A FÖLDI EM-BER HALANDÓ, A MENNYEI HAL-HATATLAN. AZONBAN MINDKETTŐ EGY OLYAN RENDSZERBEN LÉTEZIK, AMELYET MIKROKOZMOSZNAK NEVEZNEK.

Az eredeti ember újraalkotása a következő terven alapul: A halandó embernek tökéletesen új életvitellel el kell indítania a belső gyógyulás menetét, és így a mikrokozmoszt képessé kell tennie arra, hogy visszatérjen eredeti életterületére. Ez az alkímiai folyamat –
a Szellemi Iskola ebben az összefüggésben transzfigurációról beszél – a megszabadulás gnosztikus tanának egyik pillére.
A halandó embert a sorozatos alakulások révén folyamatszerűen megszüntetik, és ezzel egy olyan embertípus jelenik meg, melynek képességei és tulajdonságai messze túlmutatnak a halandó személyiség képességein. Ezeket az új minőségeket azonban nem szabad összetéveszteni a személyiség ama tulajdonságaival és képességeivel, melyek okkult gyakorlatok eredményei. Ezen új minőségek kizárólag az én szabad akaratból véghezvitt önfeláldozása révén szabadíthatók fel. Az egyetlen és örök igazság után komolyan kutató embert ennek érdekében három isteni erőáram érinti meg. Ebből fejlődik ki az önismeret, az istenismeret és végül a transzfiguráció folyamata – az embernek az ősképe szerinti tökéletes újraalkotása.
Az első érintés mindenekelőtt a szívet és a fejet befolyásolja. Ennek eredménye humanista, vallásos, művészi és tudományos reakció. Aki aztán számtalan tapasztalat után felfedezi, hogy humanizmusa, vallásossága, értelme és a művészet iránti szeretete nem ajándékozza meg tartós belső sza-

A tökéletlen, bűnnel terhelt ember – az öreg király – alászáll a dialektikus élet tengerében. Ezáltal létrejön az új, tiszta élet – az ifjú király, akit az isteni bölcsesség hét csillaga ékesít. (Splendor Solis, 1852)
badsággal, az eljut az önismerethez. Erős késztetést érez, hogy minden szentségtelent és tisztátalant megtámadjon és kiseperjen önmagából. Aki ezt a feladatot komolyan veszi, és nem adja fel, az észreveszi, hogy fokozatosan egy új, nem földi képesség birtokába jut, amivel hegyeket is képes elmozdítani a helyéről. Ez pedig az az igaz hit, amely nem tantételekből és történelmi elbeszélésekből keletkezik. Az igaz hit annak a kegyelemáramlatnak az eredménye, ami akkor szabadul fel, ha az illető helyes életvitellel az őt megérintő szentelő erőt maradéktalanul használatba veszi.
A második érintés a személyiség mélyreható változásainak egész sorát okozza. Az ember megtanulja, hogy természetes kívánságaival felhagyjon, és legmélyebb vágyakozását megbilincselt lelkének megváltására irányítsa. Ez a második érintés a főre irányul. A cél az, hogy ezt a szentélyt is helyreállítsa, és előkészítse a következő lépésre. Majd csak ezután kezdődhet a harmadik folyamat, a transzfiguráció.


A SZENT SZELLEM HÉT KÉPESSÉGE

Az eredeti ember hét olyan tulajdonsággal rendelkezik, mely az eredeti hétszeres világgal összhangban van. Az újraalkotott ember első képessége az isteni szeretet. A második az isteni bölcsesség, melyet nem lehet a szokásos észképességgel felfogni és megérteni, legyen bár ez mégoly tökéletes és fejlett is. A harmadik képesség a megújult akarat, mely, mivel az isteni szeretetből és bölcsességből fakad, kizárólag Isten akaratát valósítja meg. A negyedik az új gondolkodási képesség, mely a szellem impulzusait ésszel felfogható képekké alakítja át. Ennek a mentális építőeszköznek természetesen a gyakorlatban alkalmazhatónak kell lennie. Ezért ötödikként a dinamikus energiát koncentráló képességről beszélünk.
A hatodik képesség a képet kifejezésre juttató valamely forma megnyilvánítására vonatkozik.
A teremtő Ige életerővel látja el
a formát. A hetedik képesség az első hatnak a lényegét tartalmazza és fűzi egységbe. Így lehet mindent, ami a hat képesség segítségével valósult meg, az egyedül helyes módon az egyetemes teremtési terv szolgálatába állítani.


A CSAKRÁKNAK ELLENTÉTES IRÁNYBAN KELL FOROGNIUK

Különböző jógagyakorlatok és okkult módszerek segítségével a hét képességből hat bizonyos mértékben működésbe hozható és fejleszthető. A csakrák ekkor gyorsabban kezdenek forogni, aminek a természeterők erőteljes besugárzása lesz a következménye. Eleinte látszólag örvendetes eredmények jelentkeznek, a valóságban azonban csak még jobban odakötözi magát az ember a halálbirodalomhoz. Ez az egész rendszer megkristályosodását és megkeményedését idézi elő, így a dialektikus kötöttségekből való kitörés egyre nehezebbé válik. Aki ezt a veszélyt felismeri, annak nem esik nehezére, hogy ezt az utat elkerülje. Ekkor belátja, hogy a megszabaduláshoz éppen az ellenkezője szükséges, tehát a földi tudat teljes visszalépése, vagyis nem személyiséghasítás és személyiségművelés, hanem a régi személyiség felváltása a megújult, újjászületett lélekkel.
A transzfiguráció – az eredeti ember újraalkotása – révén nyilvánulhatnak meg az új képességek. Aki a gnosztikus életösvényre lép, az nemcsak találkozik a Szent Szellem szentelő erőivel, hanem általuk maga is megszentelt lesz. Akkor aztán a csakrák is egyre lassabban forognak, míg nyugalmi állapotba nem jutnak. Ekkor a dialektikus erőknek semmi befolyásuk sincs többé, és meg kell hátrálniuk Isten szellemének megújító ereje elől. Az alapvető átpolarizálódás során a csakrák ellentétes irányban kezdenek el forogni, és az embert a tiszta, eredeti életerőhöz juttatják. Így megvalósulhat a megújulás folyamata.


A HÉT EREDETI KÉPESSÉG ÉNEKE

Az új ember hét tulajdonsága a hét agyüregben fejeződik ki. Aki a belső megszabadulás útján jár, az eljut ahhoz a ponthoz, amikor a hét agyüreg képes lesz befogadni az isteni pránát. A hét agyüreg együtt képezi a főszentély hétszeres rózsáját, melynek szirmai a következők:
1.a szeretet éneke,
2.a bölcsesség éneke,
3.a magasabb akarat éneke,
4.az értelem erejének éneke,
5.az összpontosított mozgósító energia éneke,
6.az új forma-megnyilvánulás éneke és
7.az összekötő erő éneke, mely a hat előző éneket a hét képesség tökéletes egységévé fűzi össze.

H. P. Blavatsky azt írja A csend hangja című könyvében, hogy az ember csak akkor tudja a misztikus hangok létrájának legfelső fokára helyezni a lábát, ha belső Istenének hangját hétféleképpen meghallotta. A hetedik hang kapcsolja össze a másik hatot, a hat képesség a hetedikben olvad össze. Ez a hét képesség feltárja a hétszeres mikrokozmoszhoz vezető utat, és meg lehet nyitni az örökkévalóság hét ajtaját. A hét új képesség keringése ezzel befejeződött.
Így a természethez kötött ember régi képességeit egyszer majd a mikrokozmoszt szolgáló újakra lehet felváltani. Ekkor az értelem megszabadul az aurikus lény befolyásaitól, és így az új tudatot szolgálhatja. Megtisztulva képes lesz az új gondolkodási képesség sugárzásait befogadni, és az egyedül helyes módon alkalmazni.
Az asztráltest is hozzáférhetővé válik a gnosztikus befolyások számára. Új lélegzés válik lehetővé. Ily módon új fényerővel töltődik fel az emberi rendszer minden atomja, és új érzelmek jelenhetnek meg. Erre az étertestnek is reagálnia kell, hogy a monádikus láng fénye áthatolhasson hozzá. Ennek következtében az anyagtest atomjai is megváltoznak. Ekkor az ember új mentalitással, új érzelmi élettel, új személyiséggel és új tudattal rendelkezik.


EMBERLELKEK HALÁSZA

Új képességei miatt ezt az embert a „kő mesterének” nevezik. Új képességeit arra használja, hogy a mulandót véglegesen legyőzze, és segítsen kereső embertársainak. Ebben az értelemben „emberhalász” lesz, ahogyan a Biblia mondja. Ha hálóját jobb oldalon veti ki, akkor nem fog kiszakadni a zsákmány súlyától, mert már csak azt vonzza, ami az új képességgel összhangban van, és elutasítja azt, ami Isten tervével ellenkezik. Így halad életútján, és akikkel találkozik, azok ráéreznek majd létállapotára, és ha ők is akarják, éppúgy az ösvényre térnek.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,