Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1998-as évfolyam

1998/3/ Az erőtér hármas misztériuma

Pentagram > 1998-as évfolyam

AZ ARANY RÓZSAKERESZT SZELLEMI ISKOLÁJÁNAK HÉTSZERES ERŐTERE KAPCSOLATBAN ÁLL A FELETTES TERMÉSZET HÉT ALAPVETŐ SUGARÁVAL. HÉTSZERES VILÁGOSSÁGMEZŐNEK IS LEHET NEVEZNI.

ď Echnaton – Aton-Ra dicsősége – és hitvese, Nofretete, áldozatot mutatnak be az életet adományozó Ra Napistennek, akit az oltalmazó kezekben végződő sugarak jelképeznek.
Dombormű Echnaton palotájában, Tel-el Amarna-ban. Kr.e. XIV. sz.
Az Egyetemes Szerzetlánc klasszikus feljegyzéseiben ezt az erőteret olykor egy mindent magában foglaló és mindent átható sugártérnek mondják, egy isteni menny-földnek. A hermétikus bölcsességtanban ez áll: Isten egy végtelen gömb: középpontja mindenütt, határa pedig sehol sem található. Egy Krisztus-központú maggal rendelkező élettér, amelyben és amely által az egyetlen, múlhatatlan élet hét sugara megnyilvánul. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat – ezekkel a szavakkal szólítják fel az embert, hogy lépjen be a világosságmezőbe, amely a klasszikus beavatási útként nyilatkozik meg előtte. Minden keresőt kihívnak tehát Egyiptomból, hogy a legmélyebb mélységből, a dialektikus élet legnagyobb sötétségéből térjen vissza az egyetlen világossághoz.
Echnaton fáraó, a régi Egyiptom egyik legnagyobb papkirálya a napelvet állította élete középpontjába. Gondolatait híven tükrözi az itt következő Nap-himnusz:
Gyönyörűen tűnsz fel, ó élő Nap,
az ég világossághegyében,
Te, aki kezdettől fogva létezel,
Kelet világossághegyéből
sugárzol,
és betöltöd a Föld országait
szépségeddel.
Sugaraid átölelik az összes
országot,
és átfognak mindent,
amit megteremtettél.
Bár messze vagy,
sugaraid mégis a Földön vannak.
Ha megpillantunk is,
utadat mégsem kutathatja ki
senki sem.
Mikor a nyugati világosság-
hegyben alászállsz,
a világ sötétségbe borul,
mintha halott lenne.
Az emberek imára emelik
kezeiket,
ha megjelensz.
A Te sugaraid táplálnak minden növényt.
Ragyogsz, és Érted él és
növekszik minden.
A világ a Te kezedben van,
mivel Te alkottad.
Az emberek a Te sugaraidban
élnek,
és ha nyugovóra térsz,
meghalnak.
Az élet az időben van,
és az idő Benned,
Belőled élünk és létezünk.

Ezt az Echnaton által megénekelt tüzet a klasszikus hierofánsok egy naperővel azonosították. Szimbolikusan egy körrel és a közepén egy ponttal ábrázolták. A pont a magelv, a magát megnyilvánító létezés, amely azonban nem marad magában, hanem létrehoz valamit. Így válik a pont vonallá, a vonalból pedig mértani alakzatok lesznek, mint pl. kör, háromszög, négyszög stb. A magból keletkezik az első szám, az egy, melyet a többi szám követ, egészen kilencig. A sor az új kezdet egyesével és egy nullával végződik.


A KOCKA A KÖRBEN

A kör vagy gömb egy zárt térre utal, amelyben egy folyamat kifejlődik. Eléggé ismert dolog, hogy minden térben folyamatszerű változások mennek végbe: hasadás, osztódás, szaporodás. A régi bölcsek a körbe helyezett kockával utaltak a benne lévő életre. Az életre kelthető tartalom egy olyan lény, amely a tüzes kezdet erőterének belsejében van, és „életnek” nevezhető. Ez az élet önmagában szemlélve nem lenne teljes, ha puszta megnyilvánulása mellett nem állna fenn megújulásának és beteljesülésének a lehetősége is. Ezt a folyamatot a klasszikusok szimbolikusan a háromszöggel vagy a piramissal ábrázolták.
Ebben az erőtérről szóló klasszikus leírásban világosan megmutatkoznak a kör, háromszög és négyszög jelképek, melyek az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának a jelét alkotják. A Szellemi Iskola arra utal ezzel a szimbólummal, hogy tanulóit eme három nézet elé állítja, és hogy ez a három nézet tökéletes egységet képez az erőterében. A kör, a háromszög és a négyszög így a teljes, tökéletes erőteret ábrázolja azzal a magelvvel, amelyből a megnyilvánulási terv kifejlődik. Az építmény négyszöge megvalósul, és kiemelkedik belőle az új életterület tüzes háromszöge.

Az erőtér jelképe arról az isteni erőről tanúskodik, amely leszáll a szentségtelen dialektikába mint hétszeres kozmikus területbe. Így támadja meg a világosság a romlott dialektikát. Így lesz áttörve a tizenkétszeres állatöv, hogy kirajzolódjon egy új mágneses égbolt, egy új Ég és egy új Föld.
A klasszikus rózsakeresztesek azt mondták, hogy ez az erőtér minden 700 évben megnyilvánul egyszer, hogy keresőket vezessen a világosság birodalmába.
Hogy akaratát kinyilatkoztassa, Isten már követeket küldött előre, mégpedig csillagokat, melyek megjelentek a Serpentariusban és a Cygnusban, a Kígyó és a Hattyú csillagképben, hogy magasztos isteni akaratának valóban hatalmas jeleiként tanítsanak meg rá minket, hogyan szolgálja minden az Ő rejtett írását, ha az ember szelleme majd mindent felfedez és összehoz. Ezáltal a természet könyve, a Liber Naturae nyitva és leplezetlenül áll mindenki előtt, bár csupán kevesen képesek egyáltalán olvasni, s még kevesebben megérteni.
Ahogyan az emberi főben két szerv szolgál a hallásra, kettő a látásra, kettő a szaglásra és egy a beszédre, és hiába követelnénk a fültől, hogy beszéljen, hiába kívánnánk meg a szemtől a hallást, úgy voltak időszakai a látásnak, a hallásnak és a szaglásnak is. Már csak az van hátra, hogy egy gyors léptekkel közelgő időszakban a nyelv is megtiszteltessék, hogy amit a világ egykor látott, hallott és szagolt, most végre ki is legyen mondva, s miután a világ kialudta a mérgezett és kábító serleg bódulatát, kora reggel vidáman és ujjongva, nyílt szívvel, fedetlen fővel és mezítláb köszöntse a felkelő Napot.

Ez a prófécia a ma megnyilvánuló Szellemi Iskola világot átfogó munkájára vonatkozik, amely egy alapvető, háromszoros újjászületés elé állítja az emberiséget. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot valaki megvalósíthassa, el kell határoznia, hogy megszabadítja magát tértől és időtől; születéstől, élettől és haláltól. Ez a folyamat a Gnózis öt tevékenysége alapján megy végbe, amelyek manapság sokkal erősebben észlelhetők, mint valaha.


NEM ESZMÉNYIEK AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK?

Mindenekelőtt megszabadító belátásra van szükség. Ezen az alapon jön létre az üdvrevágyás, azaz az eredeti életállapot visszanyerése utáni vágy. Eme vágyakozás által lehet eljutni az addigi életet formáló értékrend feladásához. Ez az önátadás. Erre a régi önmagunktól vett búcsúra alapozva jön létre egy új életvitel, amely által a jelölt belülről kiindulva megváltozik, és felkészül az új születésre.
E folyamat szempontjából sokak életkörülménye messze nem a legkedvezőbb. Ezért fel is vetődik a kérdés, ki az egyáltalán, aki már az építmény négyzetének a lefektetésén fáradozik. Ki található már ebben a belső megújulási folyamatban? Ki valósította már meg anyagi, éteri, asztrális és mentális járművének négyszeres megújítását? Ki ültette már át teljesen gondolkodását, akaratát, érzését és cselekedetét az új életgyakorlatba? Ki állíthatja, hogy tudatosan részesül a Trigonum Igneumban, abban a tűzben, amiről a Fama Fraternitatis ír? Ki az, aki már megszületett Istenből, meghalt Jézusban és újjászületett a Szent Szellem által? Mindenki saját maga állapíthatja meg – és meg is kell állapítania –, hogy ezeknek a folyamatoknak jelenleg melyik fázisában tart.
A XVI. Század végén Tobias Hess felfedezte, hogy egy új fényjelenség tűnt fel az égbolton. Ő ezt egy nagy kozmikus tűz előhírnökének mondta, amelyik ma, a Vízöntő-korszakban kezdett el hatni. A Trigonum Igneum tüze, ahogy a rózsakeresztesek nevezték, nem más, mint az Uránusz, Neptunusz és Plútó misztériumbolygók tüze. Ma ez megtámadja a kozmoszt, a világot és az emberiséget, hogy belülről jőve megindítsa az oly szükséges megújulást. Amikor a klasszikus rózsakeresztesek hét teremtési napról vagy hét időszakról beszélnek, amely alatt a Trigonum Igneum megjelenik, akkor tulajdonképpen a világosság Egyetemes Szerzetének megnyilvánulására utalnak, amely világosság leereszkedik a sötétségbe, hogy megszabadítsa a foglyul esett emberlelkeket. Ehhez alkották meg a modern Szellemi Iskola élő testét. Lényéből fakadóan ez a test halhatatlan, mivel kapcsolatban áll a kozmikus lánccal, amely a haláltermészeten kívül van. Bárkaként lépett be a tér és az idő területére, hogy felvegye és a szabadságba vezesse az emberek lelkeit.


AZ EMBER KÖLCSÖNHATÁSA A HALANDÓ TERMÉSZETTEL

A leleplező világosság és a megszabadító erő eme hatalmas térségéhez viszonyítva az ember egy minutus mundus, kis világ, egy mikrokozmosz, amely kölcsönhatásban van a halandó természettel. Ez a kis világ egy magába zárt világ, egy börtön a lélek számára. Ebben a börtönben „élet” és „halál” uralkodik. A megszabadító képesség tüzes háromszöge hiányzik. Ezért lett a kis világ az életnek és a halálnak alávetve, és tétlenségre ítélve. Az isteni tűz egy magelvbe húzódott vissza, és az új születés napjára vár.
Az új születésnek erről a folyamatáról minden szent könyv tanúskodik. A tudatossá válás ösvényéről van szó, mely a régi személyiség határainak áttöréséhez és végül az új életterületre való belépéshez vezet. A haarlemi és a Bad Münder-i templom jelképei erre a folyamatra utalnak. 1957. december 20-án, a haarlemi templom felavatásakor J. van Rijckenborgh a következőket mondta:
Ez a jelkép a Szent Hétszellem hétszer hét sugarát szimbolizálja, mely kozmoszunkban mindenkor és mindenütt hat. A Lectorium Rosicrucianum templomaiban ezt a hétszeres sugármezőt az Egyetemes Tan ereje teszi hatékonnyá. Ez a Tan támasztja alá a Lectorium Rosicrucianum törvényességét, és ebből meríti erejét. Ez azt jelenti, hogy az isteni szeretet sugárterének hét sugara megnyilvánul és hatásossá válik mindazok lelkületében, akik erre nyitottak. Az embléma közepén lévő ötágú csillag Betlehem csillaga, a Jézus-születés szent jelképe. Akit megérint az újjászületés ezen elve, az útra kel, hogy rálépjen a regenerálódás keskeny útjára. Ez az az ösvény, amely megtanítja őt annak a misztériumnak a mélyére hatolni, amelyet ebben a korszakban Jézus Krisztusban és őáltala mindenkinek átnyújtanak, aki fogékony rá, s ezenkívül kész az Atya házához visszavezető út bejárására, ennek minden következményével. Ezért a Lectorium Rosicrucianum ismérve a bölcsesség és ennek a tettekben való megnyilvánulása.


AZ ÚJ MENNY-FÖLD HÍRNÖKE

Vegyük csak szemügyre közelebbről a bezárt világegyetemnek ezt a területét! Egy mikrokozmikus égbolt vesz körül minket; érzékek, erők és gyújtópontok fogságában vagyunk, amelyekben egész múltunk benne van. Földi személyiségünk – mint ennek a rendszernek a lakója – a mikrokozmikus és makrokozmikus égbolt vetületeként nyilvánul meg. Ebben a régi mennyben kell a Gnózis erejének ötágú születési csillagként megjelennie, mint az új menny-föld hírnökének. Ennek a jelzésnek a következménye egy új Föld. Az új ember feltámad. Benne tökéletes harmóniában van szellem, lélek és test.
Amikor a klasszikus Rózsakereszt testvérei Rózsakereszt Keresztély beavatási temploma felé indulnak, ezzel azt jelzik, hogy teljes rendszerüknek alapvető megváltoztatása előtt állnak. És napjainkban is, aki tudatosan útnak indul, és – hogy a halhatatlan léleknek visszaadhassa szabadságát – már nem gondol saját magára, az szintén Rózsakereszt Keresztély sírtemploma előtt áll, éppúgy, mint a klasszikus rózsakeresztes testvérek.
A Fama Fraternitatis-ban ez a következőképpen van megírva:
Reggel kinyitottuk az ajtót, mely mögött boltozat volt 7 oldallal és 7 sarokkal; minden oldal 5 láb széles és 8 láb magas volt. Noha ebbe a boltozatba sohasem sütött be a Nap, ragyogóan kivilágította egy másik Nap, mely ezt a képességét a Naptól tanulta, s fent volt a tetőzet közepén. Középen sírkő helyett egy kerek oltár volt bronzlappal, melyen ez állt:
A.C.R.C.: A MINDENSÉGNEK EZT AZ ÖSSZEFOGLALÁSÁT ÉLETEMBEN SÍROMMÁ TETTEM.
Az első kör körül pedig ez állt:JESUS MIHI OMNIA(Jézus mindenem).
Középen 4 ábra volt, körökkel körülvéve, ezek körül pedig a következő feliratok:
1.NINCS ÜRES TÉR
2.A TÖRVÉNY IGÁJA
3.AZ EVANGÉLIUM SZABADSÁGA
4.ISTEN DICSŐSÉGE ÉRINTHETETLEN


A FÖLDI ÉLETBEN BÚCSÚT VENNI AZ ANYAGTÓL

Ez a szent üzenet a Trigonum Igneum merkúrereje elé állítja felfedezőit. Ez az Egyetemes Szerzetlánc gyökértüze, amelyben a klasszikus beavatási út teljes bölcsessége alakot ölt: a régi templom lebontása, a feltámadás és az új templom felépítése 3 nap alatt. Ez a misztérium felismerteti a földi élet értelmét, mely abban áll, hogy búcsút vegyünk a régi élettől, s áttörjük az élet és halál körforgását. Ebben az értelemben a mindennapi életnek a régi természet szerinti elhalásnak kellene lennie, hogy ezáltal az új élet megvalósulhasson. Ezért beszél a Fama Fraternitatis a „vetőmagról, amely Jézus szívében van elültetve”. Mert az új élethez vezető út csakis Krisztus tiszta követésével járható. Minden réginek meg kell halnia Krisztusban, a földi élet minden erejének és normájának el kell pusztulnia Benne, hogy az új élet egy teljesen új életalapon megvalósulhasson.

Nincs üres tér! Ezzel azt mondják, hogy minden mikrokozmikus, kozmikus és makrokozmikus születés már eleve fennáll, és a Trigonum Igneum szent gyökértüzének erejében kell megvalósítani. Mihelyt ezt az erőt, a hiányzó elemet hozzáteszik a régi körhöz és a régi négyszöghöz, új belátások keletkeznek belőle: egy új értelem. Ez a törvény igája, amelyet tökéletes és önkéntes önfeláldozással lehet felvenni. Ez a mindent éltető és mindent betöltő Szellem erejében történő abszolút követésnek a törvénye. Aki tudatosan áll a törvény ezen igája alatt, az fel van véve az Egyetemes Szerzetláncba, és megtalálja benne az evangélium szabadságát. Ekkor megnyilvánul Isten igéje bőségének a szabadsága. Az ige beteljesül egy új teremtés, egy új születés megerősítéseként. Az élő evangélium megszabadító erővé válik, amely nem kötődik emberi mértékekhez és dogmákhoz, hanem Isten örök szabadságát kelti életre az emberek szívében.


MEGSZABADULÁS AZ ERESZKEDŐ SPIRÁLBÓL

Ezen az alapon állítják a zarándokot Isten dicsősége elé, amely érinthetetlen. A Szerzetláncban áll és Isten igéjét beszéli, hogy embertársainak lelkét kiszabadítsa a korlátozások anyagvilágának börtönéből.
Rózsakereszt Keresztély sírtemplomába való belépés – abban a pillanatban, amikor az emberiség a harmadik évezred küszöbét készül átlépni – tehát igen fontos. Mert a sírtemplomban van az Új Ember prototípusa, Krisztus élő követője. Ez az új ember kész a Szent Szellem erejét a helyes módon fogadni és feldolgozni. Aquarius, a Vízöntő, élő vízzel teli korsót hoz, és kiönti a megkötözött emberiségre. Aki ezt az erőt nyílt szívvel és tárt karokkal fogadja, az megtapasztalja áldását.
Arról az erőről van szó, amely az egész elfajult emberi rendszer megváltozását, megújulását és transzfigurációját eredményezi. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat!
Aki ebben a megújulási folyamatban áll, az egy új kozmoszt, egy új láncszemet képez az Egyetemes Szerzetláncban mindazokkal, akik vele mennek. Felvétettek a világosságszerzet láncába, hogy Isten törvénye szerint valóra váltsák a kör, háromszög és négyszög misztériumpecsétjét.

A Nemzetközi Szellemi Vezetőség
J. R. Ritman
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,