Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1998-as évfolyam

1998/3/ Vágyakozás a tökéletes életre

Pentagram > 1998-as évfolyam

MINDENKI ÉRZI VAGY AKÁR TUDJA IS VALAHOL, HOGY KIBUKOTT A TEREMTŐJÉVEL, ISTENNEL VALÓ EGYSÉGBŐL. AZ EMBEREK A TENGEREN IRÁNYVESZTETTEN SODRÓDÓ HAJÓKHOZ HASONLÍTANAK. LETÉRTEK AZ EREDETI ÚTIRÁNYRÓL. AZ ÉLET TENGERE HOL VIHAROS ÉS TAJTÉKZÓ, HOL NYUGODT ÉS CSENDES; DE AZ UTAZÁS VALÓDI CÉLJA LEGTÖBBJÜK SZÁMÁRA SŰRŰ KÖDBE VÉSZ.

Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájában négy szent eledelről beszélünk. Ezek a tulajdonképpeni építőelemek, melyek segítségével egy Istenhez ívelő hidat lehet megépíteni.
Ha Isten ideája az Atya-nézetből besugárzik az ősanyagba, ami nem más, mint a megnyilvánítatlan anyatérség, akkor egy szikra, egy lélekelv keletkezik. Egy isteni, teremtő gondolat indul ki az Atyából, összekapcsolódik az anyatérrel, és abban a pillanatban egy tűzfolyamat jön létre.
Ez a folyamat hasonló az embrió fejlődéséhez, hiszen ott is két princípium elegyéből keletkezik egy ember vagy állat. Ennek az eseménynek azonban pontos terv, eszme szerint kell végbemennie. Olyan erőknek kell rendelkezésre állniuk, melyek a helyes módon vitelezik ki a tervet. Az idea Istenből, az Atyából származik, kapcsolatba lép az isteni anyatérrel, ez meggyújt egy lángot, melyet a szent nyelvben léleknek vagy lélekelvnek neveznek. Ez természetesen még csupán egy kifejletlen lélekelv, a lélek azonban alapvetően már megszületett, és most már továbbfejlődhet.
Így atyáról, anyáról és gyermekről beszélhetünk. Ebből az együttműködésből származik mármost az a négy erő, amely a gyermek keletkezésének alapjául szolgáló teljes terv megnyilvánításához szükséges. Ezért beszélünk háromságról és négységről, vagy még inkább háromszögről és négyszögről, melyeket az örökkévalóság köre zár körül.

Ez a hat ábra Jakob Böhme látomását mutatja a bukásról, Ádám teremtéséről és megváltásáról.
Freher illusztrációi William Law: Jakob Böhme művei c. munkájából
Az erők egyike egy tűzerő, melyet hidrogénnek is neveznek. A második erő az oxigén, mely az első elem lángra lobbantásához szükséges. Amilyen védetten fejlődhet az embrió az anyaméhben, úgy védelmezik az új lelket is. Egy hétszeres fejlődési folyamatban a lélekszikra körül egy test épül ki – nem húsból és vérből, hanem fényből álló test. Ez a test fényanyagból készül, és ahhoz, hogy fejlődhessen, két további erőre van szükség, melyeket szénnek és nitrogénnek hívunk. A szén ezen test építőeleme. Ez az az anyag, amely besűrűsödik és a lélekszikra körül testet alkot, a folyamat alapjául szolgáló építési terv szerint. A nitrogén pedig a késleltető tényező, mely az egész folyamatot az ősötletben megadott határokon belül tartja. A nitrogén a kitartás tényezője is, a teljes folyamat megvalósításáé. Ha a test valamely része elkészült, akkor a sejtosztódás folyamata lelassul, hogy határt szabjon a növekedésnek; a fejlődésfolyamat pedig a testnek egy másik részére összpontosul.


A BUKOTT ÉLETTERÜLET HELYREÁLLÍTÁSA

A négy isteni építőelemet a Szellemi Iskolában szent eledeleknek nevezzük, mivel az ember eredeti életterületéről származnak, és képesek is őt oda visszavezetni. Az a feladatuk, hogy a meggyalázott testet meggyógyítsák és megszenteljék. A világunkban található négy, azonos névvel illetett építőelem már semmiképpen sem hasonlítható a négy szent eledelhez. Ezek már nem szentelőek.
Az itt megbeszélt fejlődés végén következett be az az esemény, melyet bukásnak vagy bűnbeesésnek nevezünk. A teljesen kifejlődött lélek elfordult isteni atyjától, és az anyagra irányult. Beleszeretett az anyagba, és körülölelte. Ezáltal megváltozott a lélek fajtája és formája. A fényalak az idők folyamán egyre jobban besűrűsödött. Az építőelemeknek ezek után igazodniuk kellett a lélek életmódjához, és az eredeti szent eledeleket már nem lehetett tovább felvenni: ezek hozzáférhetetlenné váltak a durva anyagba ragadt emberiség számára. Ha korunk embere mai testével akarná minden további nélkül felvenni a szent eledeleket, akkor azon nyomban elégne. Ezért isteni kegyelem, hogy a négy építőelemet a mai emberhez igazított formában bocsátották rendelkezésére. Ezen megváltoztatott építőelemek nélkül az ember nem is létezhetne. A négy szent eledel tehát nap mint nap körülöleli az embert, közelebb van hozzá kezénél, lábánál; ugyanakkor tőle mérhetetlenül távol.


VÁGYAKOZÁS A TÖKÉLETESRE

Ami még megmaradt az eredeti mikrokozmikus területből, az a szívben lévő úgynevezett szellemszikra. A legtöbb embernél ez mély álomban nyugszik, másoknál emlékezésről, valami egészen más utáni vágyakozásról beszélhetünk: a tökéletes élet utáni vágyakozásról. Ez a vágy addig hajszolja az embert a világban, mígnem végül igazságkeresővé válik. Egy ember azért válik keresővé, mert Isten újra meg újra megérinti a szívében lévő szikrát. Ebben van feljegyezve az eredeti isteni fejlődésterv, az az idea, mely magán Istenen keresztül sugárzik ki. Az emberi szívben rejlő szikra bizony a legnagyobb csoda, mert ahogy a régmúltban e terv szerint alkották meg az isteni embert, úgy lehetséges ez ma is. A nagy akadály csak abban rejlik, hogy a legtöbb ember a szívébe vésett tervet már nem képes olvasni. Ez a szikra, ez az ősrégi atom, ez az ősatom teljesen hatástalanná vált, megmaradt azonban bennünk Istennel való érintkezési pontként.

Ebben a korban, mikor a fény és a sötétség egyre élesebben kirajzolódik, hatalmas erők fáradoznak azon, hogy ez az atom felébredjen, a szikra hatalmas lélektűzzé lobbanjon. Ebben az atomban ugyanis benne foglaltatik egy teljesen megtisztult, megújult mikrokozmosz kialakulása, és ebben a tiszta mikrokozmoszban lehet aztán az örök fényből felépíteni az embert. A Szellemi Iskola ezen folyamat elé állítja korunk keresőjét.
Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája birtokol ehhez egy élő testet, melyben a négy eredeti szent eledel rendelkezésre áll. Ez egy olyan műhely, ahol minden komoly kereső dolgozni tud saját magán, ahol minden ehhez szükséges segítség rendelkezésére áll. Először a szikrát kell aktívvá tenni, hogy magába szívhassa a Szellemi Iskola lélegzőterének tiszta fényerejét. Így az élő test elsősorban a hidat jelenti az eredeti világosságbirodalom és eme bukott világ között, melyben élünk, és amelyet dialektikának hívunk.


ÚJRA FELISMERNI AZ OLVASHATATLANT

Rendelkezésre állnak tehát azok az erők, melyekkel az új élethez vezető ösvény megépíthető és bejárható. Az építési terv olvasásának képessége azonban még hiányzik.
A fej, szív és kéz gyakran még a bukott világ mágneses szerkezetének rabja. Ezért a Szellemi Iskola megtanítja tanulóit e terv olvasására és gyakorlati kivitelezésére. Ezért is beszélünk iskoláról, mivel sokak számára a terv olvashatatlanná vált, és újbóli felismeréséhez pontos információk szükségesek.
Azáltal, hogy a kereső figyelmét újra meg újra erre a tervre irányítják, és így kirajzolódik annak élő szerkezete, a kereső képes saját szívében felismerni a tervet, amely betűről betűre, szóról szóra megvalósul a lényében. Szüntelen irányulás és odafordulás révén újra élni kezd az eredeti idea, és visszatükröződik a fejben.
A fej kezd valamit felfogni belőle, még ha csak torz kép formájában is. Így születik meg a belátás, ami a terv kivitelezésének munkaalapja. Mindaddig azonban, míg sötétség van bennünk és körülöttünk, továbbra is csak kormányos nélküli hajók vagyunk a viharos tengeren. A célt szem előtt tartva azonban belső iránytűnket ráhangolhatjuk a biztos kikötőre, ami annyit jelent, hogy most már konkrét eredményekkel is számolhatunk, mivel az új belátás megszabadító életcselekedethez vezet.
Így verik fel a hidat Isten és az ember között, így zárul a tátongó szakadék. Persze csak akkor, ha a vágyakozás annyira erős, hogy a kereső hallgatni tud a belső hangra, és alázattal belép a szent műhelybe. Sokan vannak a hivatalosak..., de legyőzik-e régi természetállapotuk ellenállását?

A terv tehát az ember szívében foglaltatik, és olvasása is megtanítható, de építeni aztán minden embernek magának kell! Minden egyes téglát saját képességei szerint kell kikalapálnia saját énje kőkemény anyagából. És hányszor kell majd a már befalazott téglát újra kiverni, mert nem felel meg az épület tervének, vagy rossz anyagból készült, vagy fordítva építették be! De aki kitart, az be is fejezi a művet! Ekkor pedig új ember, egy isteni világosságból előálló ember születik meg, a régi pedig alámerül a transzfiguráció csodájában...

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,