Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1999-es évfolyam

1999/1/ A böjt mint lélekállapot

Pentagram > 1999-es évfolyam
A „DE TOPSTEEN” C. FO-LYÓIRAT 1977 NOVEM-BERÉBEN TETTE KÖZZÉ A KÖVETKEZŐ, BÖJTRŐL SZÓLÓ BE-SZÉDET, MELYET ANTONIO LA-ZARO, A BRAZÍLIAI MUNKATERÜ-LET PIONÍRJA TARTOTT A RENO-VA-TEMPLOMBAN. MIVEL SZA-VAI ÖRÖK ÉRVÉNYŰEK ÉS A TÉMA ÚJFENT IGEN IDŐSZERŰ, A PEN-TAGRAM SZERKESZTŐSÉGE ÚGY DÖNTÖTT, HOGY FIGYELMÜKET ISMÉTELTEN AZ ANTONIO LA-ZARO ÁLTAL KÖZVETÍTETT GON-DOLATOKRA IRÁNYÍTJA.

„És amikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nék-tek: elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezár-va, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van. [...] És amikor imád-koztok, ne legyetek sok beszédű-ek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszé-dükért hallgattatnak meg. [...] Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmu-tatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom nék-tek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kend meg a te fe-jedet, és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtö-lésedet, hanem a te Atyád, aki tit-kon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Máté 6:5,...,18)

„Hiába imádkoztok, ha imádsá-gaitokkal valamiféle istenségek-hez fordultok – saját önvalótok helyett. Mert tibennetek van a vonzás ereje éppúgy, mint ahogy a taszítás ereje is. [...] Hol van Isten, hogy azt hiszitek, szeszé-lyeiteket, haszontalanságaitokat, dicséreteiteket és panaszaitokat a fülébe kell kiáltanotok? Hát nem tudjátok, hogy Ő bennetek és kö-rülöttetek van? [...] Ahhoz, hogy imádkozzatok, nincs szükségetek az ajkaitokra és a nyelvetekre. Sokkal inkább szükségetek van csendes és éber szívre. [...] Aki nem talál templomra saját szívé-ben, az saját szívét sem fogja megtalálni semmilyen templom-ban sem. [...] A Teremtő Ige kul-csa a szeretet. A szeretet kulcsa pedig a belátás. Ezekkel töltsétek meg szíveteket! Kíméljétek hát nyelveteket a szócséplés fáradsá-gától, elméteket pedig a sok imádság súlyától.” (Mikhail Nai-my: Mirdad könyve, 13. fejezet)

Gondolatainkat annak az időszak-nak a közepére irányítjuk, melyet régebben a böjtnek és az imának szenteltek. Ez a farsang és Húsvét közötti időszak. Ilyenkor az em-ber életével mintegy választás előtt áll.
Vagy csak a saját élvezetét keresi, aprócska örömeinek, a maga hasznának és nyereségeinek él – tehát csak az énjének –, de akkor élete valódi maskarává válik. És ez nemcsak valami szép, irodalmi kifejezés vagy képzelgés, hanem nagyon is mélyen gyökerező va-lóság!

A „person” latin eredetű szó, je-lentése maszk, álarc. A személyi-ség valójában egy maszk, mely álarcként takarja az igazi lényt, az emberben lévő isteni elvet. Telje-sen mindegy, hogy az énlény egy vagy száz évig él, egyszer akkor is megszűnik. A személyiség sor-sa hasonlítható a farsangvég há-rom napjához. Akármilyen szín-pompásak is maszkjaik, királysá-guk a hamuban végződik – hamva-zószerdán –, s a lelken nem hagy-nak mást hátra, csak az ábrándo-zás, a kiábrándulás és elfáradás hegeit, vagyis semmi lényegeset.


CSAK A MASZK ELTŰNÉSÉVEL VÁLIK SZABADDÁ A BELSŐ FÉNY

Az emberi élet csak akkor nyer valódi és örök értelmet, ha tuda-tossá válik számára maszkabáljá-nak üressége, és úgy dönt, hogy megkezdi böjtidőszakát – sőt a Húsvétra irányul, a feltámadásra, melyet csakis Gecsemán és a Via Dolorosa után lehet ünnepelni. Csak ezután jöhet létre az égési folyamat: a „maszk” lassú elham-vasztása. És csakis ezután válik felismerhetővé az igazi Isten-gyermeknek, az Újjászületettnek a sugárereje. Ez a második vá-lasztás az Út, melynek belső ima és belső böjt által kell megvaló-sulnia.

A Közép-Kelet ősi templomaiban ez az időszak a nyugalom és a meditáció ideje volt. Az emberek a déli órákig böjtöltek, amikor megkondultak a falu templomá-nak imára hívó harangjai. Ekkor vettek magukhoz ételt. A böjtidő-szak alatt kötelező volt vegetárius módon élni, sőt a mégoly egysze-rű állati termék, mint például a tej sem volt megengedett.

Habár az ősi egyház e szokásai vízszintes síkon nyugodtak, mégis üdvösek voltak, mert elérték, hogy az emberek megmaradhas-sanak bizonyos mértékű „istenfé-le-lemben”, belső kiegyensúlyo-zottságban. Ez a hagyomány a-zonban ugyancsak messze volt az Igazság szellemétől. Holt szöveg – melyet oly könnyen csűrtek-csavartak kedvük szerint – fog-lalta el az Igazság helyét, s olya-nok hirdették, akik a Világosság rezgése számára megközelíthe-tetlenek voltak. Így altatták el az emberi tudatot, s lett a belső lény nyitott és elérhető a hamis fény számára.

Ami az imát illeti, elmondhatjuk, hogy a vízszintesen irányuló is-tentisztelet homlokegyenest szem-ben áll a valódi imádság szellemi-ségével. Míg a Biblia arra figyel-meztet, hogy kerüljük a szükség-telen szavakat és ismétléseket, addig számos vallási szekta a végletekig ismételget szavakat. Nyilvános istentiszteleteket tarta-nak, melyek az emberiséget fog-lyul ejtő önműködő folyamatot váltanak ki. Ily módon tartják mágikus fogságban a tömeget, s így uralják a tudatukat.


A MÚLHATATLAN ELEDEL KERESÉSE

A böjtidőszak alatti táplálkozást illetően természetesen kívánatos a higiéniai szabályok betartása és a megfelelő termékek kiválasztása. Meg kell azonban tanulnunk a tiszta éterekből élni, melyek a Szellemi Iskola mágneses terében felszabadultak – legalábbis ha valóban a múlhatatlan táplálékot keressük, mely az Örökbe való át-alakulást teszi lehetővé.


A SZAVAK A BELSŐ ÁLLAPOTRÓL TANÚSKODNAK

Mindaz, amit eddig megbeszél-tünk, valójában csak egy dialekti-kus viselkedési formára vonatko-zik. Egy szellemi iskolában azon-ban más fogalmak érvényesülnek. Egy szellemi iskolában az ima tu-datállapot, a böjt pedig a lélek állapota. Az imát alkotó betűk a rezgési valóságnak csak jelképei. Ennek a rezgésnek – és forrásá-nak, mellyel összekapcsolódik – lényegi értéke határozza meg az ima milyenségét és célját. A misztikus szavak ismételgetése és a szép mondatok kimondása – amennyiben a gondolkodási ké-pesség negatív gondolatokkal te-lik meg – negatív, vagyis káros következményekkel jár. Ám ha tudatunk az Élet Szerzetének egy-ségében áll, és belsőleg a nagy célra irányul, akkor imánk szinte az arcunkról lesz majd leolvas-ható. Akkor egész létállapotunk tesz majd tanúságot a hitükről. A megtisztult szív és a tiszta tu-dat folytonos imádság Isten ol-tára előtt. Egy ilyen imához szük-ségtelenek a szavak. Az a fontos, hogy szavaink mindenkor belső állapotunkról tanúskodjanak.

Ugyanígy az igazi böjt – mely, mint mondtuk, a lélek egy álla-pota – nem igényel mást, csak a-mennyi ahhoz szükséges, hogy a fizikai test fennmaradjon min-daddig, míg betölti feladatát ezen a világon.
Miről mondjunk le, és mit te-gyünk? Legyen szabad megismé-telnünk erre Hermész Triszme-gisztosz válaszát:

„Azért kell böjtölnünk, hogy fel-hagyjunk minden tudatlansággal, búskomorsággal, falánksággal, bi-zalmatlansággal, sóvárgással, té-vedéssel, féltékenységgel, harag-gal, félelemmel, vagyis a gonos-zsággal. Ehelyett az igaz Ismeret-ből kell táplálkoznunk s belőle – a Gnózisból – kell élnünk derűben, egyszerűségben, tisztaságban, iga-zságosságban és nemes-lel-kű-ségben, vagyis az igaz szeretet-ben.”

Ezt az igazi és tartós böjtölést ak-kor érjük el, ha már nem lesz szükségünk a dialektikus éterekre. S míg ez be nem következik, ad-dig a tanulói ösvényen való hal-adásunk során mindennel ellátnak bennünket, ami biológiai szem-pontból szükséges – közvetlenül és zökkenőmentesen. Mert senki sem élhet a saját tudatát meghala-dó tudatállapotból.
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,