Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1999-es évfolyam

1999/2/ A boldogságról

Pentagram > 1999-es évfolyam

EGY SZAKISKOLA TANULÓINAK A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST TETTÉK FEL: „LEHET VALAKI BOLDOG, HA NINCS SZERENCSÉJE?” CSODÁLKOZÓ ÉS HITETLEN ARCOK. VÉGÜL JELENTKEZIK EGY LÁNY, ÉS ÍGY VÉLEKEDIK: „EZ AZ ÉLETHEZ VALÓ VISZONYULÁSÁTÓL FÜGG. HA VAN VALAMI ŐBENNE, AMI FONTOSABB SZÁMÁRA A FELSZÍNES BOLDOGSÁGNÁL, AKKOR ANNAK ELLENÉRE LEHET BOLDOG.”

Melyik bennünk lévő erő lehet az, amely megadja nekünk a szabadságot, hogy felülemelkedjünk a külső vagy inkább belső feltételektől függő boldogtalanságon, és hogy ezt egyenesen boldogságként tapasztaljuk?

Friedrich Schiller A fenségesről c. értekezésében a fennköltség érzését a fájdalom és boldogság vegyes érzésének nevezi, és e „két egymásnak ellent-mondó érzelem összekapcsolódásának” tényéből arra következtet, hogy „két ellentétes természetnek kell bennünk egyesülnie, amelyek egy tárgy vagy egy helyzet megragadásában teljesen ellenkező módon vannak érdekelve. A fenségesség érzése közben tehát azt tapasztaljuk, hogy szellemünk állapota nem szükségszerűen az értelem állapotához igazodik, hogy a természet törvényei nem feltétlenül a mieink is, és hogy van bennünk egy önálló elv, amely az összes érzéki meghatottságtól független.” Schiller arra a végkövetkeztetésre jut, hogy „egyenesen rabszolgai módon vagyunk alávetve az érzékek hatalmának.” A fenséges által az ember „megtapasztalja erejét” (másként, mint aki a természet érzéki erőinek van alávetve), „és éppen azáltal fog határtalanul felemelkedni, ami a többieket a földre kényszeríti.”


AZ IGAZI BOLDOGSÁG FELFEDEZÉSE

Mind a külső látható világ változékony befolyásai, mind az állandó mozgásban lévő érzelmi élete eljuttathatja tehát az embert egy benne lakozó szellemi elv felfedezéséhez, amely belső szabadsághoz vezeti. Ez az első lépés az igazi boldogság felfedezéséhez, amelyet mindegyikőnk csak saját magában, tulajdon lényének mélyén találhat meg, és amelyet a sors viszontagságai sem rabolhatnak el tőlünk. Ha ez a lélekelv egyszer teljesen tudatos életre ébred bennünk, és kezdi átvenni életünkben a vezetést, akkor rendelkezésünkre áll egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megfordítsuk sorsunk szükségszerűségét. Akkor abba a helyzetbe kerülünk, hogy egy felettes nézőpontból, elfogultságtól és érzelmi meghatottságtól mentesen szemléljük gondjainkat és bosszúságainkat, az összes kötöttséget, amihez olyan fájdalmasan hozzáláncolva érezzük magunkat, és így világosan felismerjük kicsinységüket, viszonylagos jelentéktelenségüket.

Az a felismerés sem maradhat el, hogy legtöbbször mi okozzuk magunknak a bajt, és hogy az életünkben fellépő összes kellemetlenségnek micsoda belső megfelelői vannak. Minthogy a mások által nekünk okozott csalódást gyakran mi magunk hívtuk ki tudattalanul, megszabadulhatunk attól a kényszertől, hogy másokat hibáztassunk balsorsunkért (hiszen ettől semmiképpen sem leszünk boldogabbak). Ezzel az emelkedett belső látással szemlélve tiszta, tárgyilagos képet kapunk minden élethelyzetről, amelyben éppen vagyunk, valamint arról a cselekvésmódról is, amelyet az adott élethelyzet mindenkori erőjátéka megkíván, és amely valóban pozitív, megszabadító eredményekhez vezet. Többé nem lesz szükséges kedvező vagy hátrányos helyzetek és lehetőségek után kutatni, hiszen belső bizonyossággal bízhatunk abban, hogy megkapjuk mindazt, ami az életben jár nekünk és ami üdvös számunkra. Nem éri meg a fáradságot egyebet hajszolni.

Életutunknak ehhez a pontjához érkezvén tulajdonképpen hálával és nagy alázattal búcsút vehetnénk a fájdalomtól, szigorú tanítómesterünktől. Életünk dolgainak a bennünk lévő Magasztos szemszögéből való szemlélése tudniillik szintén teljesen világosan láttatja, micsoda irdatlan nagy energiákat kötünk le boldogtalanságunkkal. Olyan energiákat, amelyek ha egyszer kiszabadulnak ebből a kötöttségből, rendelkezésünkre állnak tulajdonképpeni életfeladatunk megvalósításához, a szellemi világ – amelyhez mivoltunk szerint tartozunk – eszméinek és erőinek szolgálatában végzett alkotó munkához. Megélhetne-e az ember annál tökéletesebb boldogságot, mint hogy fel van véve ebbe az élő alkotási folyamatba?
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,