Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1999-es évfolyam

1999/2/ A rózsakeresztesek szegletkő szabadkőművessége

Pentagram > 1999-es évfolyam


MINDEN KORSZAKBAN SZÁMTALAN SOKAN VOL-TAK A VILÁGON, AKIK LELKÜK MEGVÁLTÁSÁN ÉS AZ Ö-RÖK ÜDVÖSSÉG ELÉRÉSÉN FÁRA-DOZTAK. SOKAN KERESTEK, DE CSAK NAGYON KEVESEK TALÁL-TAK! ÍGY HÁT AZOK SZÁMA SEM VALAMI SOK, AKIK TÉVELYGŐ VILÁGUNKBAN KÉPESEK VOLTAK AZ ÉLŐ VÍZ FORRÁSÁNAK FELTÁ-RÁSÁRA

Csekély számuk nyomban érthető-vé válik, ha meggondoljuk, hogy az isteni életelvet csak akkor lehet fel-fedezni, ha szemünk felismeri a dolgok számtalan formában meg-nyilvánuló hiábavalóságát. Ekkor fel kell fedeznünk és ki kell kutat-nunk azt a rengeteg szánalmas ha-zugságot, amely a világ külső pom-pája mögött rejtőzik. Ezenkívül meg kell értenünk, hogy a lélek bé-kéje és üdvössége csak azon az életen alapulhat, amelynek semmi köze sincs a dialektikus földszférá-ból származó élethez. Hogy a kere-ső lélekben a bölcsesség szeretete felébredjen, a szellemi iskolák szolgálói minden évszázadban és lehetőség szerint mindenütt megkí-sérelték a megváltás után kutató embert a halál sírverméből kiemel-ni, és a fényesen világító új életbe elvezetni.

Mivel az emberiség most is nagyon kritikus időket él át, a szellemi is-kola hívó hangja ismét felcsendül. Az a célja, hogy Önök is belássák, mennyire fontos élő építőkövek-ként, igazi szabadkőművesként az isteni tervvel együttműködni.


AZ EMBERISÉGET KIEMELNI
A SZENVEDÉSBŐL

Az eredeti életterület csak akkor nyeri el valódi értékét, ha teljes egészében maga az ember valósítja meg. Az a szándékunk, hogy ez irányú törekvéseikben felvilágosí-tással siessünk a segítségükre. Fi-gyelmüket ezért a rózsakeresztesek szegletkő-szabadkőművességére irányítjuk, mely olyan régi, mint maga a dialektikus ember. Ez a szabadkőművesség közvetlenül a misztériumokból, vagyis Isten rej-télyeiből ered, melyek mindig arra irányulnak, hogy az emberiséget az alacsony életből, amelyben teljesen elsüllyedt, az eredeti világosságba emeljék. Ezért az eredeti szabad-kőművesség sohasem foglalkozik polgári etikával, a testvériség esz-méjének ápolásával vagy huma-nista praktikákkal. Más szóval: so-hasem irányul a kultúra vízszintes síkjára. Az igazi szabadkőműves-ség nemcsak a múltban, hanem a jelenben is még mindig az a mód-szer, amelynek segítségével az el-süllyedt ember – a mai látszatem-ber – egykori dicsőségéhez vissza-térhet. Aki ezen az úton jár, annak az etika, a testvériség és a huma-nizmus magától értetődő.

Az eredeti szabadkőművesség azon a tényen alapszik, hogy senki sem válhat a vallás, a tudomány vagy a jóságkultúra által igaz emberré, hanem csakis egy alulról elkezdett, tökéletesen új építkezés hozhatja meg ezt, miután a régi épület le-bontását már elvégezték. A dialek-tikus életrendszer semlegesítésével kapcsolatban szóban és írásban már több ízben rámutattunk arra az alapvető szempontra, hogy a ter-mészetszülte embernek alább kell szállnia, hogy a mennyei életrend-szer újra megnyilvánuljon. Ezért biztonsággal megállapíthatjuk, hogy minden vallásos, tudományos és emberbaráti gyakorlat, melyet a ré-gi személyiségépülettel és általa – vagyis a dialektikus világrendre tá-maszkodva – végeznek, kivétel nél-kül negatív eredményt hoz, és ez a jövőben sem fog változni!


AZ ELLENTÉTES POLARIZÁCIÓ TÖRVÉNYE

Mindamellett talán érdemes annak a ténynek is figyelmet szentelni, hogy a férfiak és nők abban a sza-badkőművességben, amelyre itt mi gondolunk, teljesen egyenértékűek. Sőt ennek a szabadkőművességnek nagyon határozottan az a célja, hogy férfiak és nők együttműköd-jenek, s ez így is van rendjén. Ha Önök e tekintetben helyes megér-téssel bírnak, akkor azt is tudják, hogy mind a férfi, mind a nő részt vesz a regeneráció folyamatában. Amikor tehát Pál arra a kegyelemre utal, amelyet a nő a férfin keresztül kap, akkor az apostol bizonyára nem ószövetségi alapokra helyez-kedik, hanem arról a valódi együttműködésről beszél, amely az ellentétes polarizáció törvényéből következik. És ebben az összefüg-gésben a legcsekélyebb párhuzam sincs a zsidó vallás által képviselt állásponttal, amely a nőnek csak nagyon is másodlagos szerepet szán. Véleményünket egy régi irat-ból vett idézettel támasztjuk alá, mely egy rózsakeresztes testvértől, dr. Sigismund Bacströmtől ered, aki ezzel kapcsolatban azt írja: „A szellemi világban sem a szent an-gyaloknál, sem az emberi nem hal-hatatlan értelemmel megáldott szellemeinél nincs különbség a nemek között. Ezenfelül a meg-váltás műve egy nőn (Márián) ke-resztül ment végbe. És mivel az üdvösséget a női nemnek éppúgy megígérik, mint a férfinak, szerze-tünk egyetlen arra méltó asszonyt sem zár ki a beavatásból, mert ma-ga Isten sem zárta ki az asszonyt az eljövendő új élet boldogságából.”

A polgári vallásosságra alapozott szabadkőművesség visszavonha-tatlanul megreked. Ezt bizton meg tudjuk állapítani. Ugyanez lesz a sorsa annak a szabadkőművesség-nek is, amelyet a tudományra ala-poznak, vagy amely a különböző módon gyakorolt jóságkultúrára támaszkodik, és így kétségtelenül kihűlt lávává kövesedik. Az igazi szabadkőművesség mindezeket fe-lülmúlja, mivel az Egyetemes Tan-ból, az emberi nem eredeti valósá-gából származik. A jobb megértés érdekében Önöknek meg kell is-merniük, hogy mit lehet és mit nem lehet vallásnak nevezni.

A természetvallás csupán vallásos érzelmek rendszere, melyet vagy támogat az értelem, vagy nem. A világtörténelem folyamán számos ilyen jellegű vallási rendszer léte-zett, mely aztán számtalan csoport-ra esett szét.
Így keletkezett az újkori történelem folyamán a rengeteg egyház és szekta, melyek állandóan arról vi-tatkoztak, hogy tulajdonképpen mit kell érteni a kereszténységen. Óriá-si erőfeszítéssel, éjjel-nappal azon fáradoznak, hogy végre eldöntsék, vajon melyik tényező köti össze ezeket a széttagolt részeket. Ennek érdekében aztán időről időre nem-zetközi konferenciákat hívnak ösz-sze. Ez viszont azt bizonyítja, hogy az emberiség az igazi kereszténységet nem ismeri, hanem csak néhány benyomást és elképzelést alakított ki róla.

Azt a szabadkőművességet, amely valamely vallásos rendszeren nyug-szik, sohasem lehet a szó eredeti értelmében szabadkőművességnek nevezni. Európa és Amerika ismert szabadkőműves mozgalmai a zsidó vallás szertartására, jelképrendszerére és mágiájára támaszkodnak. A jelenlegi tudomány a dialektikus élet szük-ségéből és nyomorúságából kelet-kezett, és olyan értelmi megnyilvá-nulást mutat, amely a kísérleteken és a feltevéseken alapszik. Ezért kell botladozva bejárnia a tapasz-talat útját. Az a szabadkőművesség, amely ezzel az alapvetően hiányos tudománnyal él, sohasem lehet valóban SZABAD kőművesség. A humanizmus pedig, ahogyan ezt az ember érti, olyan jóságkultúra, amely a dialektikus emberiség be-látásain alapszik. Mert amit az egyik csoport jónak és humánusnak tart, attól a másik undorodva fordul el. Biztosan érzik, hogy ily módon nem lehet eljutni az alapvetően jó-hoz. Legfeljebb bizonyos normá-kat lehet egy ideig követni, melyek aztán törvényszerűen az ellenté-tükbe fordulnak.

Ezeket a kijózanító tényeket tuda-tosítva adva van a lehetőség, hogy a valódi szabadkőművesség lénye-géhez is közeledhessünk, vagyis ahhoz az alapelvhez, amelyről itt szó van. Egy igazi szabadkőművesnek olyan erőt és értéket kell szegletkőként munkája számára kiválasztania, amely min-den polgári vallásos szokáson és vélekedésen felülemelkedik. Ennek a szegletkőnek mentesnek kell len-nie minden kísérletező tudomány-tól és éppúgy minden jóságnormá-tól is a szokásos emberi értelem-ben. Az eredeti szent iratok ezt a szabadkőművességet úgy említik, mint „az Élő Kő kiválasztását és elnyerését”. Ez azt jelenti, hogy egy olyan erőt és értéket válasz-tunk, amely minden mástól füg-getlenül tökéletesen szabadon meg tud és meg is fog nyilvánulni a ta-nuló számára.


MINDEN TEKINTÉLYTŐL ÉS KORLÁTOZÁSTÓL MENTESEN

Most már megértik, milyen hatal-mas távlatok nyílnak meg itt előt-tünk. Mert az ilyen kőművesség független minden tekintélytől és korlátozástól. Ezért mindenekelőtt ön-szabadkőművességről van szó, mivel ez élő kövekből é-pítkezik az egész emberi életrendszer bevetésé-vel. Olyan munka ez, a-melyben az „abszolút lét” – a Jézus Krisztus név erre utal – képezi az alapot és a célt. Ha tehát a „napkeleti csillag”, a napkelte jegyé-ben kezdődik a munka, akkor az ilyen szabadkő-művesség célját már nem lehet különböző módon magyarázni.

Ezt az élő szegletkövet egy igazi SZABAD kőműves nem fogja el-vetni, mivel tudja, hogy újjászüle-tése csakis ennek segítségével me-het végbe. Tudja, hogy az isteni bölcsesség – mely egy alapiga-zságba, egy szegletkőbe van bezár-va – olyan erővel rendelkezik, amely minden dialektikus befala-zottságot lerombol.
Ezért mindössze egy feladat van, amelyet véghez kell vinnünk. Er-ről Péter 1. levele beszél a 2. feje-zet 5. versében: „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisz-tus által.”

Aki a szabadkőművességgel így foglalkozik, az olyan szegletkő-kincs birtokába jut, amely égből aláhulló kábakőként fog a rendel-kezésére állni mindenkinek, aki ezt valóban akarja.

A szegletkő-szabadkőművességnek az a szándéka, hogy a fény eredeti birodalmával kapcsolatban legyen, és kizárólag azért dolgozik, hogy a bukott embert ebbe az eredeti vilá-gosságbirodalomba visszavezesse. Ehhez azonban az szükséges, hogy a jelölt mindenekelőtt tanulóként építse fel a szellemi házát! Egy új négyszeres személyiséget kell fel-építenie, amely tökéletes össz-hangban van a mennyei ember há-romszoros tudatmagjával.
Valószínűleg ismeretes Önök előtt, hogy a régi jelképek az embert olyan „kőként” ábrázolják, amely a mindenségben hétszeresen tud megnyilvánulni. Ezért beszél a régi bölcsesség egy „hétszemű kőről” is.

Érthető, hogy itt arra az emberre utalnak, akinek szellemi megnyil-vánulása hétszeres. A „hétszemű kő” ugyanis kapcsolatban van a hétszeres mikrokozmosz hét auri-kus terével és hét tudatmagjával, melyek a központi szellemet körül-veszik. Ez a hétszemű kő – a hét-szeres emberi rendszer – az a kő, amelynek élővé kell válnia. Ek-kor lehet ezt a követ beilleszteni abba az egyetemes templomba, amely Krisztus szegletkő-kincsén épülve minden korlátozáson fe-lülemelkedik.


ÉPÍTKEZÉS
TISZTA ALAPOK NÉLKÜL

Egészen nyíltan megmondhatjuk, mivel kétségbevonhatatlan tény, hogy aki kőműves akar lenni, és mégis ezen egyetemes feladat szín-vonala alatt vagy azon kívül áll, az meg fog szégyenülni, és munkája mindig is eredménytelen lesz. Ért-hető azonban, hogy egyáltalán nem kellemes érzés ezzel az igazsággal szembesülni. Mindig láthatunk ugyanis magunk körül olyan jószándékú, mégis teljesen fölösle-ges fáradozásokat, amelyeknek az a célja, hogy ebben a világban va-lamilyen tűrhető építményt létre-hozzanak. A lényegen azonban ez semmit sem változtat – ezt a tények is bizonyítják –, és az építők ezt a szegletkő-kincset újra meg újra el-vetik, mert állandóan megütköznek és megbotránkoznak rajta. Gon-doljanak csak ezzel kapcsolatban a Szentírás szavaira: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközések kövévé s botránkozások sziklájá-vá.” (Péter 1. levele, 2:7-8)

Ez nagyon is érthető! Mert a világ-egyetem mindenkit egy nagy, isteni célhoz, vagyis a világgal és embe-riséggel kapcsolatos istenterv telje-sítéséhez hajszol. Ebben a nagysze-rű tervben csakis egyetlen kő szá-mít szegletkőnek: Jézus Krisztus. És minden, ami nincs összhangban ezzel a kővel, viszályba kerül vele. Mihelyt pedig az ember belátja, hogy a dialektika világát össze kell törni, hogy végül minden újra az eredeti istentervnek engedelmes-kedjék, akkor beteljesednek azok a szavak is, hogy Krisztus nem azért jött, hogy békét hozzon, hanem hogy fegyvert. A rózsakeresztesek szegletkő-szabadkőművessége ezért sohasem próbálja meg a bu-kott embert humanizálni vagy val-lásos életét támogatni, mert itt arról az eszméről van szó, amely Krisz-tusban fénylik. És ennek az eszmé-nek egy teljesen új életben, egy teljesen új világban kell élő való-sággá válnia, hogy az újonnan-születettet eredeti életterületére vissza lehessen vezetni.

Eközben talán azt kérdezik, hogy ennek a szabadkőművességnek mi-ért kell a rózsakereszt nevében végbemennie. A válasz így hang-zik: azért, mert a hétszirmú rózsa vagy a hétszirmú lótusz, a hétszer hétszeres mikrokozmikus épít-mény, a hétszemű kő jelenlegi lét-állapotunkban kizárólag a kereszt-út, a regeneráció vállalása révén válhat élő valósággá.
A helyes megértés kedvéért csak azt szeretnénk még ehhez hozzá-fűzni, hogy aki ezen a keresztúton jár, annál teljesen természetes mó-don alakulnak ki a következő képességek:

Jóindulat, amely figyelembe ve-szi a felebarátot,

humánus életmód,

valódi testvériség és szeretet minden embertársunk iránt.


CATHAROSE DE PETRITanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,