Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1999-es évfolyam

1999/2/ Az ötödik, avagy elektromos éter

Pentagram > 1999-es évfolyam

A MEGNYILVÁNULÁS AZ ÖTÖDIK TÉRBEN KÖVETKEZIK BE. EZT A TERET KIRÁLYI BIRODALOMNAK NEVEZIK. AZ ÖTÖDIK TÉRBE MIND A NÉGY ŐT MEGELŐZŐ TÉR ERŐI FELVÉTETNEK. (EZEK AZ ELŐKÉSZÜLET TEREI.) AZ ÍGY ELÉRT TÖKÉLETES EGYENSÚLYBAN NYILVÁNUL MOST MEG AZ ISTENI ALAK. A MENNYEI EMBER MEGSZÜLETETT.
(J. VAN RIJCKENBORGH: A MIKROKOZMOSZ HÉT TERE. PENTAGRAM, 1999/1)

A tűz- vagy elektromos éternek is nevezett ötödik éter megnyilvánuló hatásainak megértéséhez mindenekelőtt talán az első négy éter mulandó világbeli mai állapotának és hatásának a vizsgálata nyújthat segítséget. Jan van Rijckenborgh A mikrokozmosz hét tere című cikkének segítségével lehetővé válik, hogy analógia révén az éterek észlelhető hatásaiból visszakövetkeztessünk az eredetileg szándékolt hatásokra.

Amennyiben ezt az elvet alkalmazzuk, ebben a természetben is ki lehet fürkészni, hogy milyen eszme áll e természet mögött, és hogy az eredeti természet vajon milyen szerkezetű lehet. Egyidejűleg az is feltárható, mit kell tenni s mivel kell felhagyni annak érdekében, hogy valaki alkalmassá tegye magát a tiszta, eredeti természetre. Ennek során minden, a mulandó világban felismerhető és megszokott alapvető tulajdonság megfordul.


A HALANDÓ ÉLET FESZÜLTSÉGTERE

Világunk feszültségi terekből épül fel, melyeket a bennük fellépő feszültség táplál és tart fenn. Ezek a feszültségek két ellentétes pólusból keletkeznek. Közöttük zajlanak a kétsarkú természet fejlődésfolyamatai. A következő példák talán kissé érthetőbbé teszik elgondolásunk kiindulópontját.

Az anyag atomokból épül fel, ezek pedig egy magból és a körülötte keringő elektronokból állnak, melyeket elektromos feszültség köt össze a maggal. Az ember és az állatok izmai is ilyen feszültségkülönbségek és a rajtuk való uralom révén működnek. Elért teljesítményünk gyakran nagy nyomás alatti roppant erőmegfeszítés eredménye. A műalkotásokat gyakran mindenekelőtt annak alapján ítélik meg, milyen feszültség észlelhető bennük a hallgató vagy a megfigyelő által. A zene is feszültségkülönbségek (pl. egy dob kifeszített hártyája, egy trombitás megfeszült ajkai, egy zongora megfeszített húrjai) és azok fül általi „lefordítása” révén válik hallhatóvá.

A társadalomban is számos feszültségi tér ütközik össze. Ezek az önmegvalósítás vágyából keletkeznek, és növekedésben, valamint terjeszkedésben nyilvánulnak meg. Mivel nem mindenki részesül belőlük egyformán, ezért ellentétes érdekek és konfliktusok keletkeznek. Legyen szó akár egyénről, csoportról, egy üzemről, gazdasági rendszerről vagy egy egész társadalomról, a növekedést az egészség fontos mértékének tekintik.
A tudat feszültségből keletkező tapasztalatok által növekszik. A ritmus meghatározott mozgássorozat, ahol is az ismétlődő mozzanatok ugyancsak feszültséget szülnek.

A feszültségi terek különböző formáinak közelebbi megfigyelése révén három fontos nézetet lehet megkülönböztetni:
- minden feszültségi térnek van egy középpontja,
- minden feszültségi tér egy mag körül összpontosul,
- minden feszültségi tér egy erőt zár magába vagy tart fogva.

A feszültségi terek korlátosak. Erejük e határok által és rajtuk belül marad fogva és különül el más terektől. A maghoz kötött erő így önnön határai közé szorul. Ez a felépítés az atom ismert szerkezetében is világosan kifejeződik. Hogy e határokon belül – ahogyan az atomnál is – rendkívül nagy erők vannak jelen, azt talán nem szükséges bizonyítanunk.

Az érzékszervek számára megnyilatkozó minden dolog korlátos, és más formák külső oldala vagy határa által különböztethető meg.
Így áll a mindennapi élet valósága a legtöbbek számára kizárólag a felszínből. A tartalomról pedig csak találgatnak. Akinek sikerül áttörnie egy ilyen külső felszínen, az hamarosan felfedezi, hogy a belsőnek vélt oldal ugyancsak külső oldalakból áll.

A földi „élet” tehát feszültségből áll, és feszültség tartja fenn. Ebben a folyamatban négy éter vesz részt: a kémiai éter, az életéter, a fényéter és a visszatükröző éter. Hogy az éterek szennyezett és romlott állapotban hatnak, az visszakövetkeztetések révén minden további nélkül igazolható.


A MULANDÓ TERMÉSZET NÉGY ÉTERE

Mind a négy éter fontos képességet és tulajdonságot kölcsönöz annak a természetbirodalomnak, amelyben kifejeződik: pl. anyagi növekedést, kreativitást, alkotási vágyat és szaporodást, érzékszervi észlelést és tudatos gondolaterőt. A kémiai éter többek között a biológiai növekedési folyamatokért és az anyagcseréért felelős, amikor is az asszimiláció és a kiválasztás fontos szerepet játszik. Általa tartják karban az egyéni formákat.

Az éter eredeti funkciójának visszájára fordítása a mulandó világban ez esetben a következőt jelenti.

Az ősanyag isteni megnyilvánulási tervnek megfelelő kialakítása helyett az elfajult kémiai éter működése megkristályosodáshoz vezet a mulandó világban. Nagy nyomás alatt, feszültség hatására minden egyes részecskében ásványok keletkeznek és kristályokká formálódnak, melyek különleges ismertető jele a keménység. Különösen az embernél szembetűnő, hogy a kezdetben oly puha és zsenge anyagtest később hogyan keményedik merev és elmeszesedett alakká.

Az első élettérben láthatjuk, hogyan sarkall a szellem az ősanyag összpontosulására. Ebben az első élettérben még nem beszélhetünk alakot öltésről. [...] Ebben az első térben csak az ősanyag összevonásáról van szó.

Ezen élettér tudatmagjának az a feladata, hogy ennek a „masszának” jelleget, saját rezgést kölcsönözzön. [...] A kémiai éter révén fejlődnek ki a beépülési folyamatok az anyagok és az erők számára. Ezenkívül megkezdődik ezek bevezetése egy élettérbe, melyben az alapvető eszme, a végleges alkat már halvány képként felcsillan.


AZ ÉLETÉTER

A második vagy életéter hozzáadja az előzőhöz a teremtés és a szaporodás képességét. Az ember ezen energia egy részét saját maga kifejezésére használja a kimondott szó vagy az írás által, a zene, építészet és képzőművészet révén, másik részét pedig a faj fenntartására.
Eme éter eredeti funkciójának visszájára fordítása ebben az esetben a következőt jelenti.

Ahelyett, hogy magát az isteni tervnek megfelelően számtalan sok nézetével megnyilvánítaná, az életéter tevékenysége az anyagi életterületre, a sajátnak és az egyéninek a karbantartására és sokasítására korlátozódik. Ennek az éternek a lényege tehát egy szűk lehetőségre, mintegy embrionális állapotba szorul vissza, ami megint csak kristályosodáshoz vezet. Ezt a hatást majdnem minden életmegnyilvánulás egyéniesedésében észlelni lehet.

A második élettérben láthatjuk, hogyan fejlődik ki az ősanyag első élettérben elnyert összpontosulása alapján a kiterjedés és elkülönülés képessége. A második étertér tudati magja kölcsönözni képes mindazon rezgési és árnyalatbeli gazdagságot a már létező, összpontosult anyag számára, amire annak csak szüksége lehet. Az első élettér jellemző egysége a másodikban határtalan sokféleséggé válik. [...] Kifejlődik tehát annak a lehetősége, hogy az isteni terv keretében minden szükséges alak megnyilvánulhasson. [...] Az ötlet a második térben így szert tesz a színre. Építőanyagok és életerők összekapcsolódása zajlik le ugyanis; a belépő életerő gyenge fénysugarat kelt, mely a belső tagozódás sokféleségében színként jelenik meg.


A FÉNYÉTER

A harmadik vagy fényéter ajándéka az érzékszervi észlelés képessége. A fényéter negatív sarka erőket szabadít fel, minek révén az érzékszervek fejlődhetnek. A pozitív pólus a vérkeringést szabályozza. A magasabban fejlett állatoknál és az embernél a vérben hőerőt okoz. A harmadik éter tapasztalást tesz lehetővé.

A visszájára fordítás ebben az esetben a következőt jelenti.
Ahelyett, hogy az isteni tervet semleges egyensúlyban és tökéletes szolgálatkészségben támogatná, az ember hagyja, hogy a földire irányult érzékszerveinek hatása alá kerüljön. Önfenntartási és személyes céljaira való törekvése miatt a fényéter által táplálva újra meg újra harcba bonyolódik. Mivel egyéni élményeket és elvárásokat vetít kifelé, a fényéter megszínezi érzékszervi észleléseit. Ily módon a harc a túlélés szempontjából rendkívül fontossá válik, s felhevíti a vért és a kedélyt.

A mikrokozmikus teremtésterv alapjául szolgáló ötlet az első élettérben a teremtmény egységét képezte. A második élettérben kifejlődött azon lehetőségek gazdagsága, melyeket ez az egység tartalmaz. Ez az alakuló életgazdagság a harmadik élettérben fejeződik ki; növekvő hő, izzás, égés és fény az előhírnökei. [...] A harmadik élettérben kifejlődő életmeleg, csendes vágyakozás azonban egy sóvárgásmentes vágyakozás. Ezt minden atom kibocsátja, és csak csendes égést, szent ragyogást ismer Isten színe előtt.


A VISSZATÜKRÖZŐ ÉTER

A negyedik vagy visszatükröző éter adja többek között a gondolkodás képességét, s ezáltal tudáshoz, tudatos ismerethez juttat.
A visszakövetkeztetés itt a következőt jelenti.
Ahelyett, hogy az ember megismerné az eredeti, belső megbízatást, mely minden megnyilvánulási forma alapjául szolgál, a külső formák megfigyelésére és vizsgálatára szorítkozik. Az emberi tudat ezáltal megerősíti és visszatükrözi saját elválasztottságát. Az ésszerű érvelés a tükrözött értelem vívmánya, amely saját észlelésen és élményen alapul.

Az alkotó tudat, mely a harmadik térben a szent ébredésben tűzként ölt testet mint az ősanyag-összpontosulás gazdagságában megjelenő fény, a negyedik térben összekapcsolódik az isteni bölcsességgel. E tér tudatmagja által vezérelve eggyé válik az isteni terv bölcsességével. Az egész alkotási területet átizzítja az isteni bölcsesség; a gömb minden részecskéjében jelen van. A tudatmag felfogja a célt, minden részecske, minden rezgésárnyalat belső megbízatását. [...] Maga Isten tökéletesen tükröződik ebben az állapotban. Megpillantja magát teremtményében, a leendő emberben.


AZ ÖTÖDIK ÉTER

Az anyagi világban az ötödik éter elektromosság formájában jelenik meg. Ez az energia, mely mindenekelőtt a modern ipari országokban meghatározza a mindennapi életet, valójában az asztrális erő anyagiasult formája. Hatását közelebbről vizsgálva itt is lehetségesnek tűnik, hogy a visszakövetkeztetés módszerével közelítsünk eredeti tulajdonságaihoz és hatóerejéhez.
Tudományos szempontból az elektromosság az anyag egyik formája, az anyag pedig az elektromosságnak egy formája. Az anyag atomokból áll, az atomok viszont elektronokból állnak, melyek elektromos feszültség segítségével kapcsolódnak a maghoz. Aki képes az elektromosság lényegét kideríteni, az felfogja az anyag lényegét is.

Ebből a meggondolásból kiderül, hogy a földi élettér anyaga és az abban megnyilvánuló elektromosság is elválaszthatatlanul össze vannak kötve. De ami eredetileg az isteni tervben benne foglaltatik, az itt elválasztott anyagnak mutatkozik, míg az elektromosság az a feszültség, melyet az ötödik éter anyagba zárt eredeti alkotóereje okoz.
A visszájára fordulás folyamata egyértelművé teszi, hogy az elektromosság gyakorlati felhasználása, ahogyan azt a mindennapi életben megtapasztaljuk, ugyancsak az eredeti megnyilvánulás visszájára fordulását mutatja.
Az ipari társadalmak már el sem képzelhetők elektromosság nélkül. Úgy tűnik, hogy ezen energiaforrás használata által az ember mind jobban függetleníti magát az anyagtól.

- Szerszámokat hoz létre és használ, melyek érzékszerveit kiegészítik vagy pótolják, ill. hatás-körüket kitágítják.
- Az elektromotorok használata által cselekedete többé nem saját lehetőségeitől és erejétől függ.
- A mesterséges fény és az óra használatával ritmusát ráhangolta saját szükségleteire, s már nem hagyja, hogy életét a természet ritmusa határozza meg.
- Számítógépek segítségével megteremti saját valóságát, mely „virtuális (látszólagos) valóságként” jelenik meg.

Az ötödik éter a megvalósítás étere. Ezért mondják, hogy ez az éter attól fosztja meg az embert, amit az nem valósított meg, s azt fogja megerősíteni, amit az isteni terv szolgálatában megvalósított. Tapasztalati világában az ember ezen éter segítségével oldódik el a valóságtól, a formától és a megnyilvánulástól. Mivel nem sikerül neki az ötödik éter alapján mindent átfogóan megnyilvánítania, ezért ezt a képességet az elektromosság segítségével színleli, s létrehoz egy világot átfogó információs hálózatot, melyből a már meglévő ismeretet minden számítógép-tulajdonos megszerezheti és feldolgozhatja.

Az elektromosság használatakor két tulajdonság jelenik meg:

"Az elektromosság képes a mozgás átalakítására. A mozgás pl. a dinamó segítségével elektromos feszültséggé alakul át, amely aztán forgathat motort, izzíthat lámpát, vagy felmelegíthet egy főzőlapot. Tudományosan tekintve az elektromosság az anyag mozgással szembeni ellenállásából keletkezik."

Az elektromosság képes az információ átalakításra. A kép- vagy hanginformáció elektromos jelekké alakítva – esetleg többféle információhordozón keresztül –egyszerűen továbbítható a küldőtől a fogadóig.

Mindkét esetben az elektromosság azon tulajdonságát használják fel, hogy képes atomokat mágnesesen irányítani. A természet építőköveinek befolyásolási képessége egyike a mulandó természet különösen jellemző ismertetőjegyeinek.


A HALANDÓ TERMÉSZET
ISMERTETŐJEGYEI

Ahogyan az elektromosság, a tiszta asztrális erő is képes a természeti formákat irányítani vagy megváltoztatni – de magasabb a rezgése. H. P. Blavatsky 30 m/sec és 180.000 km/sec „különbségéről” beszél! Ez a rezgés képes az emberben lévő isteni mag irányítására és megnyilvánítására. Ezért kell mindenkinek, aki a visszatérés útján akar járni, célját világosan szemügyre vennie, megtennie a helyes intézkedéseket, s a minden jelenség mögött lévő eredeti erőre „irányulnia”.

Ennek a megállapításnak fölöttébb mélyreható következményei vannak. A személyiség különböző sűrűségű ősanyagból tevődik össze, s feszültség táplálja és tartja fenn. Ezenfelül korlátozott és önmagába zárt jellegű. Így elvileg alkalmatlan a szükséges változás, a helyes mágneses irányulás saját erőből történő kivitelezésére. Az új szerkezet ugyanis homlokegyenest ellenkezik a régivel. Ha a régi alak közvetlenül ki lenne téve az isteni asztrális erőnek, egy szempillantás alatt elégne.

Az isteni terv megnyilvánulása csak olyan tudat számára lehetséges, mely nem földi feszültségtéren alapul, hanem Isten szellemében és szelleme által van megformálva, s átveszi a vezetést az arra előkészített emberben. Ezen megnyilvánulás magja nem az „alantas” erőket köti magához, hanem a befogadó „magasabb” erőket sugározza ki.

Ily módon előkészítve kezdetét veheti a megnyilvánulás, de nem a negyedik térben, ahol is a visszatükröző éter túlsúlya miatt még nincs meg a kellő egyensúly. A megnyilvánulás az ötödik térben következik be. Ezt a teret nevezik birodalomnak. Az ötödik térbe mind a négy őt megelőző térnek (az előkészület tereinek) az erői felvétetnek. Az így elért tökéletes egyensúlyban nyilvánul meg az isteni alak. A mennyei ember megszületett, Mahatma testileg ragyog fel az Isten-fényben. Ezzel a Szent Szellem műve első fokon elvégeztetett.


A VISSZAVEZETŐ ÚT

Azt megakadályozandó, hogy a személyiség túl hirtelen és heves érintés által denaturálódjék, a helyreállítás fokozatosan, folyamatszerűen, a gnosztikus ösvényen járva megy végbe. A mindenütt és mindig jelenlévő isteni erő, a Gnózis segítségével az állandó feszültségek forrásává fajult személyiség folyamatosan átformálódhat egy új, Isten akaratából és erejéből született alakká. A transzfiguráció ezen útján, melyet az Arany Rózsakereszt irodalma részletesen leír, öt lépcsőfokot különböztetünk meg: a belátást, üdvrevágyást, önátadást, új életvitelt és a transzfigurációt.

Az első fázisban, a belátásban, a természethez kötött személyiség felismeri a gnosztikus erőt. Az erő itt a negyedik éter visszatükröző képességét használja. Költőien kifejezve: „a Gnózis hívja az embert”, aki ezután rálép az üdvrevágyás ösvényére. Heves vágy ébred benne a gyógyulás iránt. A Gnózis megérinti őt a vérében a harmadik éter erejének segítségével. A két magasabb, de még mindig elfajult éter képességeinek segítségével a bukott ember kapcsolatba lép a megszabadító fényerővel. Véréhez egy lelkesítő elemet fűznek, s az újjászületés folyamata megkezdődhet az Ige alapján: „Ne az én akaratom, hanem a Te akaratod legyen meg”.

Minden keletkezés szellemi ötletből, szellemi tervből jön létre. Amikor a szellem elkezd hatni, akkor először az ötlet, az őskép az, melyet a szellem akarata megvalósulásra, megnyilvánulásra sarkall. Eme őskép köré összpontosítja a szellem az ősanyagot, s készíti elő arra, hogy az előkészítő fázis befejezése után megnyilvánulási eszközként szolgálhasson az őskép számára.

Aztán végül az ötödik éter segítségével megnyilvánulhat a mennyei ember, és...

„Mahatma testileg felragyog az Isten-fényben”.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,