Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2000-es évfolyam

2000/3/ Az Arany Rózsakereszt hétszeres Szerzetének új Fámája

Pentagram > 2000-es évfolyam

Ezt az új felhívást a XX. század fordulópontján, 1952. szeptember 3-án és 4-én Wiesbadenben adta közre Jan van Rijckenborgh.

Az Arany Rózsakereszt hétséges Világszerzetének nyugat-európai központjából, Hollandiából jöttünk Önökhöz, hogy a Szerzet hívását, egy új Fama Fraternitatist közvetítsünk, amely napjainkban mindenkit elér, aki csak képes fölfogni. Fordulópont ez az egész emberiség számára! Szavaink tehát nem csak egy kicsiny, különálló, szektariánus csoportnak szólnak, hiszen az egész világ menetében visszavonhatatlanul bekövetkező változás szükségszerűen minden embert, nemzetet és fajt érint.

Az Egyetemes Szerzet rózsakeresztesei szívből szeretik az egész emberiséget. A Szerzet teljes mértékben szolgálatára áll kivétel nélkül mindenkinek, aki ezt szeretné. Nem kegyként osztogatja a beavatást, és nem ajándékoz előjogokat néhány kiválasztottnak, hanem mindenki számára elérhető, s minden fajjal, néppel szemben, valamennyi politikai, társadalmi és gazdasági irányzattal, mozgalommal szemben tökéletesen szabad és tárgyilagos. A Szerzetnek ugyanis az emberiség szolgálata során a legcsekélyebb érdeke sem fűződik a megszokott, dialektikus világrendhez. A Szerzet az emberi nem eredeti hazájának, a Mozdíthatatlan Birodalomnak szenteli magát, amely nem ebből a világból való.
A modern Fama Fraternitatis, amelyet most felajánlunk, semmiképpen sem valamiféle új, sokadik elképzelés. Végtére is semmi értelme se lenne még egyet hozzátenni mindazon eszmékhez, amelyeket már birtokolnak! Olyan volna ez, mint vizet hordani a tengerbe.
Létezik egy elektromágneses sugártér, amely mindennapi világunkban tartja fönn az életet, s létezik egy másik sugármező, amely egy másik világegyetemhez tartozik, nem ahhoz, amelyet mi ismerünk. Ez a még ismeretlen sugártér kezd megnyilatkozni az emberiségnek, és új fejlődés elé állítja. E tényen alapul a mi modern Fama Fraternitatis-unk. Nem új ötletet, új keletű okoskodást nyújtunk tehát Önöknek, hanem az emberiség útjának új szakaszát jelentjük be, a világ és emberiség új kibontakozását, amelyet mindnyájunknak meg kell fontolnia. Nem olyan fejlődésről van szó, amely majd tíz vagy húsz év múlva kezdődik meg, hogy aztán ezt a Fama Fraternitatis-t is a már meglévő jóslatok tömkelegéhez soroljuk. Mi olyan eseményről beszélünk, amely már megkezdődött, s amely mindannyiunkat komolyan érint.


MEGÉRTENI AZ IDŐK JELEIT

Fama Fraternitatis-unk ennélfogva éppen a megfelelő pillanatban jelentkezik, abban a pillanatban, amikor Önök felismerik a valóságot, és megértik az idők jeleit ahhoz, hogy a megfelelő döntést hozhassák meg, és az egyedül helyénvaló életmódot vehessék fel. Fama Fraternitatis-unk célja, hogy Önök valamennyien és mindazok, akik még jönnek, a most kezdődő folyamatok helyes oldalán találják majd magukat. Legtöbbjük már választott, s mások is hasonlóan cselekszenek majd, miután megismerik és megértik Fámánkat.

Mi a Szerzet? A jóakaratúak egyesülése, Isten gyermekeinek közössége. S mindazok, akik nyílt rózsaszívvel a megnyilvánuló új sugármező részeseivé válnak, felvétetnek a Szerzet láncába. E kapcsolat erősségét ki-ki maga határozza meg önnön létállapotával. És senki sincs, aki megakadályozhatná bárkinek a Szerzetbe való felvételét, hacsak ő maga nem húzódozik tőle.
Most, hogy ismerjük az új Fama szándékát, a jellegéről is beszélnünk kell. Ha az a cél, hogy mindenkit, aki képes rá és akarja, arra indítson, hogy azonnal új életvitelre szánja el magát, akkor a Fama a jellegét tekintve a miértről tájékoztat. Meg kell ugyanis értenünk üzenetét, hogy tudjuk, mi következik, minek az eljövetele várható.

Az Egyetemes Szerzetnek van egy elektromágneses tere. És néhányan már megtanultak nyitott rózsaszívvel reagálni rá. A világ minden táján élnek ilyen emberek; valamennyi országban megtalálhatók. Megtanultak a Szerzet sugárzására válaszolni. Mint minden elektromágneses sugárzás, a Szerzeté is rendelkezik pozitív és negatív sarkkal, vonzó és taszító hatással, melyek a világmindenség törvényeinek megfelelően működnek. Akik a Szerzet sugárterére reagálnak, a kettősség jegyeit mutatják. Létszükségleteik következtében lényük egy részével a dialektikus világra, a másikkal pedig – úgyszintén szükségszerűen – az eredeti természetre, az élet természetére reagálnak. Amint a jobb szívpitvar csúcsán elhelyezkedő ősatomot megérinti az Egyetemes Szerzet sugárzása, és a szív rózsája megnyitja magát neki, ezek a megújult mágneses erők egész rendszerünkben tevékennyé válnak. Az ilyeneknél tehát kétféle mágneses hatás különböztethető meg: egyfelől ezé a világé, másfelől pedig az Egyetemes Szerzeté. Nyilvánvaló, hogy ezek az emberek emiatt a folytonos átalakulás állapotában vannak. Az egyik tér befolyása egyre gyöngül, a másiké pedig egyre erősödik.


CSÖKKEN A DIALEKTIKA IRÁNTI VÁGY

A folyamatot egyik területről a másikra való utazáshoz hasonlíthatnánk. Keresztelő János mondta: „Néki növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.” A jelölt érdeklődése és vágya a dialektika területe iránt fokozatosan csökken, ezzel egyidejűleg azonban az illető a másik tér viszonylatában mind nagyobb belső gazdagsághoz és dicsőséghez hatol át. A folyamat előrehaladásával arányosan az új élet egyre nagyobb erővel nyilvánul meg. S amit befogadunk és birtokolunk, azt ki is sugározzuk.
Aki eme időszerű fejlődés fényében az új élet mellett dönt, és belép a rózsaszív kapuján, az az új erő érintése által testi változásokat tapasztal. A változás először a vérben nyilvánul meg, aztán a test valamennyi szervében, végül pedig a személyiség minden egyéb testében is. Ezek a változások a transzfiguráció kezdetét képezik. Mindazok, akik csatlakoznak az új embercsoporthoz, viselik ennek a jelét. Szerkezetileg átalakulnak, és transzfiguráción esnek át.
A világunkba beáradó új elektromágneses erő nem magyarázható a dialektikus természet szerint. Az új élet ereje azonnal beáramlik az ember rendszerébe, mihelyt az illető a megfelelő módon megnyitja magát neki. És minél többen tesznek így, annál szélesebben hömpölygő folyammá duzzad. Ezúton pedig új légkör alakul ki, amely az egész földet körbefogja, átjárja és betölti.
Hogyan tanulhatunk meg összhangban élni ezzel az új légkörrel? A válasz: az arany rózsakeresztesek alkímiájával! Tiszta szívünkből és ingyen kínáljuk Önöknek ezt az ismeretet.

KIZÁRÓLAG TRANSZFIGURISZTIKUS ALKÍMIA

A rózsakeresztesek mindig is alkimisták voltak. Ám kétféle alkímia létezik: a dialektikus és a transzfigurisztikus. A dialektikust az okkultisták használják. Ezért vannak igen sokan olyanok, akik rózsakeresztesnek mondják magukat, holott csupán okkultisták. Amit mi kínálunk, az kizárólag a transzfigurista alkímia. Ha Ön dialektikus alkímiát kíván művelni, nem hozzánk kell fordulnia.
A rózsakeresztes alkímia a vér transzformációján alapul a szó legtágabb értelmében: a kígyótűzre, az idegközegre és az anyagi vérre egyaránt vonatkozik. Ez a háromszoros vér életünk alapja. Ez az énünk, a tudatunk, a lelkünk. Egész múltunknak, teljes karmánknak és jellemünknek egyaránt a vérben található az alapja. A háromszoros vér a mikrokozmosz magja, lelke. Valamennyi mágneses erő és azok minden befolyása a vérben nyilvánul meg, s abba vési bele törekvéseit. Ez az oka annak, hogy a transzfigurista alkímia a vér megváltoztatásán alapul, míg a dialektikus alkímia a vér, az idegközeg és a vele kapcsolatos szervek művelését, fejlesztését végzi. A dialektikus alkímia eredménye a nagyon is öntudatos, énközpontú ember, aki így szól: „Mindenható vagyok. Én vagyok az isten. Felsőbbrendű, emberfölötti ember vagyok.”
A transzfigurista alkímia viszont az én feltörésével kezdődik. Vagyis éppen azt támadja megalkuvás nélkül, amit az okkult alkímia alapként használ. Ez az oka annak, hogy a Szerzet nem az ént ismeri el a transzmutációs folyamat vezetőjének, és sosem az énhez kötődik.


AZ ÉNFELADÁS ALAPVETŐ FONTOSSÁGÚ

Ha tanulmányozzuk minden idők egyetemes tanát, megállapíthatjuk, hogy az én feláldozását mindenütt világosan előtérbe helyezik. Lao Ce az énfeladással kapcsolatban nem-cselekvésről és nemléttel teli életről beszél. „Ez – jelenti ki – a Tao kulcsa.” Buddha az önmagunkról való leválást, az én teljes semlegesítését tanítja. Krisztus azt mondja: „Aki elveszti az ő életét (az énjét) én érettem, megtalálja azt (a Taót).” (Mt 16,25) A katárok az endúrát, az én elölését tanították, követelték meg. Hasonló dolog történik Rózsakereszt Krisztián alkímiai menyegzőjében is: az arany kő lovagjai teljesen megtagadják énjüket, a Gnózisra ruházva át azt.
Mint látható, javaslatunk egyáltalán nem új keletű. A transzfigurista alkímia határozottan nem az én fejlesztésének folyamata, és nem is kapcsolódik hozzá, hanem éppenséggel az énföladással kell kezdődnie.
Végezetül el szeretnénk mondani: ha az énfeladás gondot jelentene Önöknek, helyesen kell értelmezniük Krisztus szavainak jelentését: „Aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.” Vagyis aki megfelelő módon adja föl énjét, a tudatnak a régi énből az új énbe való fokozatos áttevődését tapasztalja meg. A régi lélek elenyészik, mialatt ezzel egyidejűleg, anélkül hogy űr keletkezne, új lélek születik.
Bárcsak új Fámánkat mindenki úgy értené, ahogy gondoltuk!

Jan van Rijckenborgh

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,