Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2001-es évfolyam

2001/3/ A Vízöntő tűzvihara

Pentagram > 2001-es évfolyam

FÖLDÜNK EGY SAJÁT TUDATTAL RENDELKEZŐ HATALMAS ÉLŐLÉNY A VILÁGMINDENSÉGBEN. AMI A FÖLDÖN ÉS A FÖLDDEL TÖRTÉNIK, AZT A NAGY KOZMIKUS ÓRAMŰBEN ELFOGLALT HELYE HATÁROZZA MEG. MIVEL EZ AZ ÓRAMŰ ÁLLANDÓ MOZGÁSBAN VAN, ÍGY AZOK A BEFOLYÁSOK IS PERCRŐL PERCRE VÁLTOZNAK, AMELYEKNEK A BOLYGÓ ALÁ VAN RENDELVE.

A Föld a térben többféle mozgást végez. 24 óránként megfordul saját tengelye körül, és évente megkerüli a Napot. Tengelyének csúcsa pedig körülbelül 24000 évenként egy kört ír le. A Nap maga is mozog a Tejútrendszeren belül. A Tejútrendszer forog a világegyetemben és így tovább. A Föld mozgásai okozzák a nappalt és az éjszakát, míg az éves keringésben a Naphoz viszonyított helyzete az évszakokat. Az ún. tavasz-pontnak az Állatöv 12 jegyén át történő körforgása, tehát egy csillagév (kb. 24000 év) alatt – többek között – bizonyos emberi aspektusok fejlődnek ki. A Zodiákus-jegyek és az Állatövön kívül eső nagyobb sugárterek váltakozó befolyásai a földi rendszer alapvető megváltozását eredményezik.

Az asztrológia abból indul ki, hogy Krisztus előtt kb. 9000 évvel fordulópont következett be. Ettől kezdve az ember biológiai tudata mellett egy belső élet is kifejlődőben volt, amelyet egyelőre még kívülről irányítottak. Az ember törekvése egyre inkább a Föld és az ember éteri és asztrális területeire helyeződött át, és ott élesztették fel. Azok az emberek, akik ezt a magasztos célt, hajdani életállapotukra való emlékezés következtében észlelni tudták, alkották a papságot. Arról kellett gondoskodniuk, hogy embertársaikban a földi élet célját tudatossá tegyék. A régi természetvallásokon kívül most az egyetemes bölcsesség áramlatai is megnyilatkoztak, valamint a két áramlat keveréke. Idővel a beavatott papoknak szánt misztériumok és a külső, a nép számára fenntartott rituálék és ceremóniák szétváltak.
A Kos csillagképbe történő belépéssel az emberiség történelmének új szakaszába érkeztünk, amelyhez hozzátartozik a Halak és a Vízöntő csillagképe is. A három jel valójában három fázist jelképez: 1. egy új impulzust, 2. az ehhez tartozó új erővonal-szerkezet megjelenését, és 3. a beteljesedést, vagyis az aratás időszakát. A Kos időszakában az ember fokozatosan tudatába jut annak, hogy életét magasabb hatalmak irányítják. A vallás egyelőre csak a jutalom és a megtorlás jegyében működik, ahogy ez az Ószövetségből is kiderül. Az ember szellemi önvalóját általában még messze maga felett és önmagán kívül képzeli el. Létrejönnek a nagy világvallások.


AZ ISTENI ELVNEK ÚJJÁ KELL SZÜLETNIE

Az ember akkoriban felismerte, hogy léteznie kell egy forrásnak, amelyből minden élet és mozgás származik. Ahogy aztán a Kos fokozatosan átment a Halak korszakába, az új impulzust összekötötték a világ és az ember szívével: a Krisztus-erő megszületett a világban. Ez azt jelenti, hogy az egyetemes Krisztus-erőt összekapcsolták az emberekkel, először is egyetlen emberrel. A János-evangéliumban ez áll: „Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.” (Ján. 1:4-5)

A Krisztus-erő nem külső tekintélyként nyilvánult meg, hanem rávezette az embert az isteni birodalomra, amelyet saját magában találhat meg, közelebb, mint a kezét és lábát; az isteni törvényre, amely az ember szívébe van írva. Ez az eredeti ember maradványa, a kezdeti szellemi elv, amely az emberben lappangva ugyan, de tökéletesen és érintetlenül benne rejlik. Ennek az elvnek kell most újjászületnie, a lélek és a szellem szerint megnyilvánulnia.
A Halak jegye nagyon fogékony a sugallatokra. Ösztönzi az emberben a földtől való eloldódás vágyát, felszínre hozza az önzetlenséget, a képzelőerőt és a rejtett dolgok utáni hajlamot, valamint a magasabb, nemesebb célok felé való törekvést is. Ezen kívül a Halak befolyása a változékonyságban és az ingatagságban nyilvánul meg. A korszak jelképében a két hal a Krisztus-érintés hatására az emberben fellépő kétféle mozgásra utal: egy belsőre és egy külsőre, egy közvetlenre és egy közvetettre.
Már a keresztény időszámítás kezdetén éltek olyanok, akik az előző korszakokból elegendő belső tapasztalattal rendelkeztek ahhoz, hogy ezt az új elvet befogadhassák. Ismét felismerték, reagáltak rá, és belső észleléssel belső látáshoz jutottak. Az isteni bölcsesség és erő – a Gnózis – áramlatában álltak. De a Föld akkori lakosságának nagyobb része még nem érte el ezt a pontot, így őket a régi módszerek szerint irányították.


AZ ÉLET MINT AZ ÉNKÖZPONTÚSÁG KIFEJEZŐDÉSE

Voltak tehát olyanok, akik lényükben az isteni szeretetet mint vezérfonalat szabaddá tették, és eszerint éltek. Másrészről sokan még a régibe kapaszkodtak, mert még nem gyűjtöttek elég tapasztalatot ahhoz, hogy saját érdekeikről le tudjanak mondani. Életük még az énközpontú beállítottság, az önérvényesítés és az önvédelem jegyében telt. ’Szeretetük’ a rokonságra, a családra, a munkára, a földre és a vallási életre korlátozódott. Az erősebb joga érvényesült. Ezek az emberek most új impulzust éreztek, melyen keresztül fokozatosan összekapcsolták őket az új lehetőségekkel.
Így egészítette ki egymást kölcsönösen az ember külső és belső fejlődése. Az elmúlt húsz évszázad legmélyebb, legtermékenyebb gondolkodói mindig a két fejlődési irány esszenciáját hozták felszínre. Ezzel megteremtették az alapot a minőségi fejlődéshez, aminek a harmadik árja korszakban, a Vízöntőben kell megnyilatkoznia.

Az előttünk lévő korszakot az elanyagtalanodás jellemzi majd. Ez persze nem jelenti azt, hogy a környező világ egyik pillanatról a másikra áttetsző lesz. Elsősorban a légkörben megjelenő új, éterikus hatásról van szó, a rezgések eltolódásáról, új rezgésszámokról, melyek által új energia szabadulhat fel, ami minden atomban kifejti majd hatását. Ennek mélyreható következményei lesznek mind a Földön, mind Naprendszerünkben: felgyorsulnak az életfolyamatok, áthelyeződnek a hangsúlyok, a cselekvések eredményei gyorsabban megmutatkoznak majd, a téves elképzelések hamarabb kihunynak. A megszokott és ismert dolgokat kiszorítják a változások és az újdonságok. És mindez csak a kezdete annak a nagy kozmikus változásnak, amely már megindult.
Ezen kívül az ember egyre inkább felismeri és megtapasztalja, hogy a világban uralkodó diszharmónia a – sokak számára most még láthatatlan – másvilági területekről ered. A tudomány által elfogadott tény, hogy bizonyos testi fogyatékosságokat vagy betegségeket lelki okok, vagy a személyes tulajdonságok is elősegíthetnek illetve okozhatnak. Azonban elérkezett az idő, amikor azt is be kell látni, hogy a minket körülvevő diszharmóniát hasonló okok váltják ki, táplálják és tartják fenn. A félelem, a megértés hiánya, az agresszió, s ezek következményeként a fanatizmus, a háborúk és a fajgyűlölet mind az ember gondolkodásából, érzéséből és cselekvéséből ered. Az éteri és asztrális területek szennyezettsége talán jóval súlyosabb, mint anyagi szféránké.

A vízöntő a nagy mozgékonyság jele. Légkörünket megtámadja és megtisztítja. Az embernek pedig – aki a légkörből él – igazodnia kell hozzá. Az embert gyakran akarata ellenére egy tisztulási folyamatba veszik fel, és egyidejűleg tapasztalatainak gyümölcsével szembesítik. Aki tényleg küzd azért, hogy meglelje az egyetemes igazságot, az felfedezi, hogy ennek leginkább saját tudata állja el az útját. A tudat ugyanis a földi élmények összessége. Tehát teljesen földhöz kötődik, és nem a tényleges és alapvető életmegújításra törekszik. Mindig az ember énközpontú életállapotának visszaállításán munkálkodik, amely még a Halak korszakának ismertetőjele.
Vajon felismeri-e az ember, hogy énközpontú beállítottságát fel kell adnia, ha a benne lévő és az őt körülvevő diszharmóniát meg akarja szüntetni? Vajon kellőképpen hajtja-e őt a szívében lévő megújító elv ahhoz, hogy az életét meghatározó befolyásoktól megszabaduljon? Képes lesz-e feláldozni magát új, belső élettörvényének? Ha igen, örömmel állapíthatja majd meg, hogy a természettörvények és az isteni törvények az embert egyaránt Isten tervének beteljesedése felé unszolják. Csak az anyagra irányuló ember alkot olyan törvényeket, amelyek ez ellen irányulnak.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,