Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2002-es évfolyam

2002/1/ Hat és negyed milliárd megoldatlan misztérium

Pentagram > 2002-es évfolyam

A nyugati civilizáció minden közepes vagy nagyobb városa többé-kevésbé ugyanazt a képet mutatja: emberek rohannak fel és alá, mint hangyák a hangyabolyban. Hogy hová rohannak? Sokan maguk sem tudják. Kötelezettségeik űzik őket. Dolgoznak, hogy élhessenek, és azért élnek, hogy dolgozzanak. Boldogulásuk látszólag a véletlenektől függ, s ezek néha úgy hozzák, hogy a szerencse napja is rájuk ragyog. A világ sok milliárd lakója között valószínűleg csak nagyon kevés akad, aki a nap mind a 24 óráján át teljesen tudatosan él, aki minden másodpercben a gondolatainak, érzéseinek, cselekedeteinek és azok következményeinek tudatában van.

Sok társadalmi rendszer jött létre azért, hogy az emberi képességek fejlődjenek, megszilárduljanak, s hogy az ember valamelyest tudja, mit cselekszik. De közben mindig csak a személyiség tulajdonságaiból indulnak ki. Céljuk, hogy hatalmat nyerjenek, hatalmat a személyiség, embertársaik és a természet felett. Jóllehet ezek a rendszerek gyakran modern köntösben megjelenő régi bölcsességeken alapulnak, mégsem veszik tekintetbe azt az egyetlen egyetemes igazságot, hogy önmagában minden ember egy rejtély – és egészen más céllal született, mint hogy az anyaghoz kötődjön.
Ki mondhatja magáról, hogy már megoldotta saját élete rejtélyét? Ki hatolt át valóban személyisége titkaihoz?
Az elmúlt évtizedekben az anyagtestnek már számos titkát el kellett árulnia. Legkisebb részeit is tudományos vizsgálatoknak vetették alá, tulajdonságait, működéseit osztályozták. Megtanultunk erről a testről gondoskodni, tudjuk ezt a testet szépíteni, díszíteni, s ha szükséges vagy kívánatos, segédeszközökkel a modern időkhöz alkalmassá tenni. Miközben egyrészt ezrek életét semmisítik meg, másrészt megkísérlik az életet szinte a nevetségességig megjavítani és meghosszabbítani.
Néhány évvel ezelőtt a nyugati világ országaiban a sajtó is reagálni kezdett az emberek fokozódó ezoterikus érdeklődésére. Ez az irányulás egyébként éppoly régi, mint maga az emberiség. Az úgynevezett jóléti államok sok lakója egy tisztán anyagi jellegű fejlődés után most fogékonynak mutatkozik arra, ami az anyagi lét mögött munkál. Legalábbis az éterikus és asztrális jelenségekben kezdenek elmélyedni. Amit hosszú ideig lehetetlennek tartottak, azt most már a közvéleménykutatók, folyóiratok, a televízió és mindenekelőtt a film is vizsgálja, leírja és megerősíti. Amit például a kisgyermekek mindig is láttak és tudtak, de amit az értetlen szülők tagadtak, sőt ki is vertek a gyermekek fejéből – azt az egészen új idők jelének magasztalják fel. Az éteri, az asztrális, vagy a reinkarnáció bevett fogalmakká lettek. Mindenki megtanulhatja az aura olvasását vagy a csakrák megfigyelését. A vegetáriánizmus a kergemarhakór veszélye miatt terjed. A dohányzás visszaszorítására törvényeket hoznak.


MINDEN EMBER EGY KÜLÖN REJTÉLY

Így mindenekelőtt a nyugat emberisége tapasztal viharos változást – amelynek iránya gyakran előre egyáltalán nem látható.
Az ősidők óta toleráns Hollandiában például kezdik belátni, hogy a türelem nem minden esetben üdvös. Fiatalkorú bűnözők nem változnak meg, ha gonosztetteik ’jutalmául’ kellemes, meleg éghajlati viszonyok között vitorlás nyaralásokon vesznek részt. Ezzel az ő misztériumuk nyilvánvalóan nem oldódik meg. Hamisnak bizonyult az a szocialista felfogás, hogy minden ember egyenlő, illetve egyenlőnek kell lennie. Hiszen kiderül, hogy minden következménynek megvan a maga oka. Így például az egyiknek a mentális tréning nagyon jót tehet, míg a másik számára kifejezett szerencsétlenség. Beláthatjuk, hogy mindenkinek saját misztériuma, rejtélye van, és meg kell tanulnia azt megoldani. Tud-e erre receptet adni egy orvos, egy tanár vagy egy főnök? Nem, ők csak útmutatást adhatnak, de a rejtélyt mindenkinek magának kell megoldania.
Mi hát a titka a föld hat és negyedmilliárd emberének?
-Először, az ember a világegyetem képmása.
-Másodszor, ő egy sejt az emberiség nagy, közös testében.
-Harmadszor, minden ilyen sejtnek sajátos feladata van a test fenntartásában.
-Negyedszer, ez a test csak időleges, és egy magasabb fejlődés alapjául szolgál.
-Ötödször, ebben a testben ’biológiai’ feladata mellett minden sejtnek szellemi rendeltetése is van.
Azt, hogy mi mindnyájan egy nagy test sejtjei vagyunk, nem olyan nehéz megérteni. Együtt képezzük az emberiséget. De mihelyt felvetődik a kérdés, hogy melyik sejt fontosabb a másiknál, heves vita tör ki. Persze mindenki saját magát tartja a legfontosabbnak. A világtörténelem véres nyomai bizonyítják, hogy mindenki nagyon is szívesen érzi magát fölényben a másikkal szemben. Mégis az emberek nagyobb érdekszövetségekbe való egyesülésre is törekednek, ahol a személyes és a nemzeti érdekek háttérbe szorulnak. Példa erre az Egyesült Nemzetek Szervezete, az USA, Nagy-Britannia Egyesült Királysága, az Arab Államok, az Európai Unióhoz csatlakozó országok; az egykori Szovjetunió FÁK néven egyesülő tagországai, valamint Afrikának azok az államai, amelyek gazdasági vagy politikai szövetségeket képeznek.
Noha az ilyen szövetségek többnyire gazdasági vagy politikai indíttatásúak, a háttérben mégis gyakran olyan különleges emberek állnak, akik embertársaik jólétét tartják szem előtt. A tipikusan földi-emberi látószög mellett tehát mégiscsak felismerhető egy más jellegű aspektus is, amely az embereket magasabb dolgok keresésére ösztönzi.


„JOBB VILÁGOT” ÉPÍTENI?

Így a társadalom minden tagjának speciális feladata van. Az egyik ácsol és épít, a másik szervezni és irányítani tud, míg a harmadik megérez valamit a jövőből.
Mindnyájan a közösségüket szolgálják, és tudatosan vagy tudattalanul, akarva vagy akaratlanul együtt dolgoznak benne. Egy „jobb világot” építenek, és ezért mindent megtesznek. De a szomszédos ország közösségében is éppen így történik ez, ámde más felismerésekkel, más vezetőkkel és más szakemberekkel. Az eredmény béke vagy háború. És mindkét eredmény mulandó. Minden földi életmegnyilvánulás átmeneti jellegű. Így az ember is egy időleges jelenség. Belép az élet színpadára, ahol kezdi a bölcsőben, néhány évig teljesíti kötelességét, majd ismét alámerül azokba a szférákba, amit az egyházak mennyországnak (a szerencse fiainak) és pokolnak neveznek (a szerencsétlen flótások számára). És ezzel vége is lenne az ember misztériumának?
Nem, mert a látható élet nyilvánvalóan nem több, mint egy közjáték az időben, mint egy folyóvízen sodródó tárgy, ami le- és felmerül, majd ismét eltűnik. Ez történik a 6 és ¼ milliárd világpolgárral is. Ha egy test sejtjei megszületnek, akkor végrehajtják feladatukat, majd meghalnak. Ameddig küldetésük nem lépi túl a biológiai és anyagi szintet, kevés pozitívumot adnak hozzá az egész emberiség tudatához. Mihelyt azonban valamit is felismernek spirituális feladatukból, és felveszik a megfelelő fonalat, más erők szabadulnak fel, és az önérvényesítés helyett elkezdődik a szellemi fejlődés. Az emberiség történetében ez a vonal is nyomon követhető. Ennek a fejlődési vonalnak néhány ismert és különös nézetét a Pentagramban újból és újból részletesen tárgyaljuk. Más nézetei talán kevésbé feltűnőek, de nem kevésbé fontosak, ezek mintegy föld alatti áramlatot képeznek. Mind arra irányulnak, hogy az embert mint egyént, s ezzel az emberiséget mint egészet egy magasabb élettervhez emeljék fel. Ez azt jelenti, hogy megajándékozzák a belátással: a létért való küzdelmét a földön azért kell megvívnia, hogy felfedezze: ez a lét nem az egyetlen igazi élet. Ez az első lépés annak a szellemi feladatnak a teljesítése útján, amely mindenkivel vele születik.


MINDENKINEK MEGVAN AZ Ő KÜLÖNÖS HELYE ÉS FELADATA

Ez a belátás nyitja meg az utat a személyes életmisztérium megoldásához. Ebben a pillanatban az ember megtalálja a helyét a világban és különösképpen a közösségében. A közösségnek szüksége van rá mint biológiai emberre, akár ács, professzor, utcaseprő, tanuló, tanár, háziasszony vagy üzletasszony. Ugyancsak szükség van rá mint spirituális emberre, aki mint élő lélek megszabadult azoktól a korlátozottságtól, amelyektől az én szenved. A maga idejében mindkét megnyilvánulásnak egyesülnie kell, de a legtöbb embernél a két nézet még nem találkozik, ezáltal sok konfliktushelyzet keletkezik. A földgolyón, melyen élünk, 6 és ¼ milliárd ember misztériuma nincs megoldva.
Amíg nem sikerül az embereknek személyes életük rejtélyeit megoldani, a napi élet konfliktusok elé állítja őket. „Javítsd meg a világot, és ezt kezdd magadon!” Nagyon szívesen idézik ezt a mondást, ha valakinek fel akarják rá hívni a figyelmét, hogy rossz úton jár. Az itt megbeszéltek távlatában ez a szentencia azonban nagyon is időszerű. Akinek sikerül saját világát úgy megjavítani, hogy már ne az énje uralkodjék, az teret enged a lélek legmagasabb – a Teremtőhöz legközelebb álló – nézetének, és akkor felfedezi, hogy az élete teljesen és átfogó értelemben megváltozik:
-először: problémái miatt a hibát többé már nem másokban, hanem saját magában keresi;
-másodszor: ezáltal megérti azokat az okokat, amelyek miatt a többi ember szenved;
-harmadszor: el tudja fogadni őket problémáikkal együtt;
-negyedszer: segíteni tud nekik problémáik megoldásában, mert őáltala szabaddá válik az erő, amely őt a megújító és gyógyító megismerésekhez vezette.
Milyen erőről vagy energiáról beszélünk itt? Minden komoly kereső elérkezik egyszer ahhoz a ponthoz, ahol meg kell hajolnia egy magasabb erő előtt, amely határt szab énje balgaságainak.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,