Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2002-es évfolyam

2002/2/ Új képességek ébredése

Pentagram > 2002-es évfolyam

Péntek este ezzel a témával kezdtünk: „A fiatal tanuló a Szellemi Iskolában, s kapcsolata a dialektikus élettel.” Tudjuk ugyanis, hogy egészen sajátos problémákat okoz a mindennapi élet alakulásában, ha az ember már igen fiatalon belép a tanulóságba.

Önök olyan út előtt állnak, mely sok irányba és különböző célok felé vezethet. Egy rövid szakaszt már meg is tettek belőle, de nagy része még Önök előtt áll. A kérdés most az, hogyan és milyen szándékkal óhajtanak rátérni erre. Hogyan fogják felhasználni személyiségük képességeit és tehetségüket? Hogyan használják fel személyiségüket mint eszközt? A tanulóság és a dialektikus élet, noha jelentőségük különböző, mégis teljesen összefonódnak. A tanulóságnak a mindennapi életben kell megvalósulnia és bebizonyosodnia. Figyelemreméltó tény, hogy úgy állhatnak a dialektikus életben, hogy az mégsem ejti Önöket foglyul. Ehhez azonban mindig helyes döntést kell hozniuk. Ez egy olyan választás, amely mindig a belső útból következik, amelyen járnak. Ezért mindent, amit hallanak és látnak, mindazt, amiben részt vesznek és ami éri Önöket, e belső út, a belső hang fényében vizsgáljanak meg. Különbség mutatkozik ugyanis majd saját gondolkozásuk és értelmük valamint aközött, amire csupán oktatták Önöket. A tanultak ugyanis tudatuk befolyásolásához, rugalmatlanná válásához vezethetnek. Ezért döntéseikben mindig összhangnak kell uralkodnia. Ne féljenek azonban attól, hogy úgymond elveszíthetik lelküket, mivelhogy Önök is a hétköznapok részesei. Ha mindennapi életük során mindig tekintettel vannak tanulóságukra és választott belső életcéljukra, akkor ezáltal egy belső antennára, érzékelőre tesznek szert, amely felméri, mi az, amit megtehetnek, s mi az, amit végképp nem.

Tanulóságuknak sohasem a dialektikus életen kívül, hanem épp ellenkezőleg: azon belül kell bebizonyosodnia, abból kell kisugárzódnia! Attól se tartsanak, hogy környezetükkel szembe kell fordulniuk. Hadd ismerjék meg az Önök elveit. Hadd lássák meg, hogy mindannak ellenére, ami Önök körül történik, Önök mégis egy belső, szellemi utat járnak, még akkor is, ha annak még csak az elején állnának. Fontos azonban, hogy mindig elvi kapcsolatban maradjanak az Iskolával és mindazokkal a barátaikkal, akikkel együtt haladnak az úton, s akikkel termékenyen meg tudják osztani gondolataikat és érzéseiket. Mert ez igen nagy segítség, ahogyan ezt sokan megtapasztalhatták már az Ifjúsági Műben.
Természetesen a sors Önök számára is tartogat néhány sajátos tapasztalatot. Ami azt illeti, jövőjét senki sem ismeri biztosan. Sok minden rejlik még sorsuk szőttesében. Ezt a szőttest mikrokozmoszuk számos előző lakója hozta létre, ezen kívül behálózzák még örökölt tényezők és a vérkapcsolatok is. Személyiségünk bonyolult eszköz, amelyben számtalan befolyás jut szóhoz.
De Barátaink, sorsunk szőttesét szét is téphetjük! Mert nyilván nem kell hagynunk, hogy az fogva tartson és uralkodjék rajtunk! Önök alapvetően birtokolják a képességet, hogy e szálaktól megszabadítsák magukat. Ezeket a képességeket korunkban a Másik Birodalomnak az Önök szívszentélyében kibontakozó ősatomja vagy szellemszikrája, a rózsa sugárzása által életre keltik, és erős tevékenységre serkentik. Ez a szívszentélyükből jövő különleges erő aztán főszentélyüknek és tudatuknak a rendelkezésére is áll. Kezdetben ezt valami meghatározhatatlannak fogják tapasztalni, és csak öntudatlanul fognak rá reagálni. De mihelyt tudatosabban kezdenek vele dolgozni, ezt az erőt világosan segítségnek tapasztalják majd meg, és ez egyfajta belső iránytűjükké válik. Ez nem csak homályos elképzelés! E szavakat már sokunk saját tapasztalata megerősítheti.

A Szellemi Iskola Élő Testének asztrális életenergiája a rózsa-sugárzáshoz kapcsolódik. A Szellemi Iskola erőterének e szellemi energiájától nagy segítséget kapunk ahhoz, hogy az ösvényen és ugyanakkor dialektikus életutunkon is haladhassunk
Miért nevezzük a Szellemi Iskola egész megnyilvánulását Élő Testnek? Mert ez egy különös tér, melyet a Szent Szellem Háza, a Rózsakereszt Szerzetének szent szellemtere táplál, mely a Szellemi Iskolát és annak munkáját körülveszi, áthatja és átsugározza. Ez egy sajátos erőtér, melyet a szellemlélek-világ kozmikus területének fényerőatomjai, vagy másképpen szólva nem a dialektikus, hanem egy másik, magasabb életterület fényerőatomjai töltenek meg. Még azért is nevezzük Élő Testnek, mert szerkezetében, felépítésében és összetételében hasonlóságot mutat az ember fizikai-, éter-, asztrál- és mentáltestével.
A Mindenségnek, a Logosz teremtési tervének, az Ősatyának, minden élet ősforrásának alapjául egy szent teremtési minta szolgál. Ez a hétszeres szent teremtési képlet megfelel a Hétszellemnek, Isten lélegzetének, mely az ősforrásból árad ki. A mikrokozmosz eredeti megnyilvánulási formája is hétszeres volt, és a mindenség hét ősforrásából élt. Mai személyiségünk a szükségrendhez tartozik, s csak halvány árnyéka, karikatúrája az eredeti embernek. Mivel tökéletlen, nevezhetjük „meggyalázottnak” is.
Az Iskola élő teste több éves munka eredményeként fejlődött hétszeresen megnyilvánult, gnosztikus testté, olyanná, amely tökéletesen megfelel az istenterv teremtési képletének. Ebben az élő testben hívják fel, veszik fel és veszik használatba a Hétszellem hét sugárerejét. Ebből a hét sugárból él és létezik az élő test, s ez nyilvánul meg az Iskola minden templomában és műhelyében, bárhol is legyen a világon. Ez az asztrális tér kívül van téren és időn. Egy másik dimenzióhoz tartozik, habár áthatja az általunk ismert dimenziót is. Ezen a asztrális fényerőtéren kívül megnyilvánul egy olyan működési terület is, mely a Logosz teremtési területének felel meg. Ebbe sugárzódik bele az isteni eszme, melynek minden mikrokozmoszban ki kell bontakoznia. Az új-asztrál terület, melyről oly gyakran beszélünk Iskolánkban, egy olyan élettér, mely mindenüvé kiterjed, mindaddig, míg csak létezik az Iskola ebben a világban. Ez egy átmeneti életterület a szellemrend magasabb élete, valamint a tanulók csoportja és mindaközött, ami ehhez tartozik
Ezért az asztráltér a maga életmegújító világosságsugárzásával a legeslegfontosabb az élő test részvevői számára. Ebből a területből sugárzik ki a szükséges új energia a tanulóra, melyet olyan mértékben kap meg, amennyire képes megnyitni magát neki, s – tanulóságán keresztül – összekapcsolódni vele. Ezt a különös teret néha felhőhöz is hasonlítjuk, melyben maga a Mindenség Szelleme nyilvánul meg. Ez majd hétszeresen oszlik szét, s így lesz egyetlen hatalmas hatóerő, mely abban a pillanatban válik tevékennyé, mikor belépünk a tanulóságba.

Az asztrális tér nagyon különös tulajdonságokkal rendelkezik. A belőle érkező erők körülölelik, áthatják Önöket, és világossággal látják el Önöket. Ettől a területtől kapják meg tehát azt az erőt, mellyel gyakorlatilag képesek kivitelezni tanulóságukat. De ez ajándékozza meg Önöket – a megszokott tudatukon túl – azzal is, hogy belelássanak abba a folyamatba, mely Önökben végbemegy, s hogy megértsék annak a módját is, amit cselekedniük kell, hogy a folyamatot jó véghez vigyék. Így tehát nem csak azt értik meg, mi a problémájuk, s hogy mi az útja-módja annak, hogy ezeket hosszabb-rövidebb idő alatt megoldják, hanem embertársuk gondjaiba és sorsába is belátást nyernek. E belátásnak köszönhetően Önöket becsülni fogják embertársaik. Akkor Önök belülről fogják tudni, kivel van dolguk, és azt is, hogyan bánjanak embertársukkal.

Önök talán megértik és sejtik már, hogy ebből a belátásból szeretet keletkezik; szeretet és együttérzés, mely nem ismer semmiféle személyes előszeretetet, hanem amely mindent és mindenkit magába foglal. Ezt a fajta szeretetet és együttérzést az asztrál-felhő lehetőségei, hatékonysága és világosságenergiái ébresztik fel és serkentik növekedésre bennünk. Ebből adódóan, egy megfelelő pillanatban Ön a Szellemi Iskola nagyon hasznos munkatársává válhat, és együttműködhet a Szerzet szolgálatában, a világot átölelő feladat kivitelezésén.
A Szerzet olyanokból áll, akik az egyetemes szellemterületből élnek, s ennek alapján az emberiség megszabadításán tevékenykednek. Vannak közöttük olyanok is, akik közvetlenül a földi területen dolgoznak. Új képességeinkkel és tehetségünkkel azonban közvetett módon mi is részt vehetünk a világot átfogó munkában.

Barátaink, az a hétszeres eszköz, amit a Szellemi Iskola jelent, a Hétszellem hatalmas erejének felel meg. Ezért szellemi iskola a miénk. Minden tagja szellemi iskolázásban részesül, és egy szellemi fejlődést él át. A Szellem tűz, ez a Mindenség teremtőereje. A tűz mindent megváltoztat, ami átengedi magát neki, és amit belédobnak. Ezért beszélünk transzmutációról és azokról az átalakulási és változási folyamatokról, amelyek a transzfigurációhoz vezetnek.
Mielőtt azonban a szellem megnyilvánulhatna, szükség van egy közbülső formára, egy közvetítőre. Ez a közvetítőerő a lélek. A lélek az összekötő kapocs a test és a szellem között. Bizonyos értelemben most, meggyalázott állapotában is az. Ám most csak a négyszeres személyiség és a mikrokozmikus rendszer egy bizonyos részét kapcsolja össze. Mivel azonban ez a mikrokozmosz még túlságosan bele van gabalyodva a sors szövevényébe, és emiatt nagyrészt az eonikus, dialektikus teremtéssel van kapcsolatban, ezért a lélek, az összekötő kapocs újra meg újra elhasználódik, s a halálnak van kiszolgáltatva.
Ezért kell bennünk egy új léleknek megszületnie, melyen a halálnak nincs többé hatalma. Ennek az élő léleknek kell bennünk újjászületnie, de nem a megszokott természet teremtőerőiből, hanem a szellem sugárerejéből. A szellem, a Hétszellem az új, tiszta asztrális energiák és a négy megújító éter által nyilvánul meg. Az anyagból született természetembert szintén egy meghatározott életsugárzás kelti életre, ő azonban mulandó, s emiatt meg kell halnia. Erre vonatkozik a Bibliában található híres párbeszéd Jézus és Nikodémus között. Jézus azt magyarázza Nikodémusnak, kora egyik egyházi főemberének, hogy aki be akar lépni a Mennybe, annak először is újjá kell születnie víz és szellem által. Majd így folytatja:
A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki lélektől született. (Ján.3,8)
Ez jelképesen a múlhatatlan szellemre, a Mozdíthatatlan Birodalom egyetemes szellemére utal. Ez egy örök, anyagtól és formától független életerő. A szellem tűz, asztrális erő, az ősalkotás tüzes energiája, mely véghezviszi a lélek újrateremtését. Nikodémus azonban ezt nem érti. Jézus szavait teljességgel természetszülte eszének adottságai és normái szerint értelmezi. Ezért kérdezi Jézust: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? (Ján.3,4) Ezzel a kérdéssel a szöveg szerzője világosan megmutatja azt az ellentétet, mely Jézus egyetemes igéje és Nikodémus nagyon is anyagi beállítottsága között áll fenn.
Felismerik-e, hogy Nikodémus teljesen dialektikus értelmének megfelelően reagált, agyával tehát, amelynek hatóköre nem terjed túl az anyagi világon, amelyből származik? Az egész dialektikus élet az eredeti, isteni célok karikatúrája lett. Erre akar rámutatni az Evangélium szerzője, amikor végül ezt mondatja Jézussal: Te Izráél tanítója vagy, és nem tudod ezeket? (Ján.3,10)
Ezért keletkezett oly sok téveszme. És ez így is marad a vallás, a filozófia, a művészet, a tudomány és ezek oly sokféle mellékjelenségei miatt, amelyek mind a földi lélek időleges megnyilvánulására irányulnak. Így az ember nemcsak a sors hálójába gabalyodott bele, hanem azoknak a tévhiedelmeknek és ámításoknak a szövevényébe is, melyet saját maga szőtt magának évszázadokon át.
Barátaink! Aki a transzfiguráció útján akar járni, hamarosan felfedezi, hogy mindezeknek a rögeszméknek a tarka sokféleségétől meg kell szabadulnia, de attól a kusza hálótól is, melyet önnönmagában szőtt.
E konferencián megpróbáltunk rávilágítani ennek a szükségességére. Megértik, hogy a fiataloknak és a tanulóknak a megfelelő módon, értelmesen, és tanulóságuk alapján, kényszer és mindenféle szélsőségesség nélkül kell ezeket a rögeszméket maguk mögött hagyniuk.

Arról van szó, hogy világosan felismerjék és észrevegyék, hogy Önök természetben születettségük miatt sok olyan befolyásnak vannak kitéve, mely útjukat meghosszabbíthatja vagy akadályozhatja. Sok csapdát állítottak, amelybe Önök beleeshetnek. Ezért mondjuk a transzfigurizmusban: Emelkedj ki a halálos körforgásból! A feltámadás a másik, magasabb életbe akkor válik lehetővé, ha a lélek újra megszületik víz és szellem által, ha a lélek az isteni alkotóterület ősanyagának erejéből feltámad. Ez ugyanaz az erő, mely az ősatomban is benne rejlik.
Így az Önök számára, kedves ifjú tanulók és D-csoportbéliek, valamint a Szellemi Iskola számára is, ez a konferencia különös jelentőségű lehet, ha Önök dinamikusan belevetik magukat a gnosztikus munkába, melyben Önök
–életükben mindig tudatosan a megszabadító ösvényt választják, s e döntésüket összhangba hozzák dialektikus életútjukkal,
–fiatalos lelkesedésüket, friss energiáikat és mozgékonyságukat a Szellemi Iskola munkájának szolgálatába állítják.
Ezáltal az Iskola életének és munkájának sajátos lendületet tudnak ajándékozni. E közös utunkon, lépésről lépesre képesek leszünk áttörni az esetlegesen felmerülő akadályokon. Akkor szabadon, megszabadulva a nagy közös és az egyéni sors szövedékétől, a szellem megszabadító messzeségeibe való felemelkedésnek nézhetünk elébe.


Szürke alapon:

Kérdés: Hogyan tanulhatok meg bánni a negatív érzelmekkel (harag, gyűlölet) – nem értelmi, hanem érzelmi síkon –, és hogyan tudnám elérni, hogy azok ne kerítsenek hatalmukba?

Válasz: Mindig ügyeljen arra, hogy mit tesz, illetve hogy mi történik. Legyen tudatában saját cselekedeteinek. Ha indulatba jön, akkor már késő. Gyakran azonban már messziről látni a viharfelhők gyülekezését, s ilyenkor még önmaga is képes a dolgokat rendbe hozni. Az ilyen viharfelhőkben a felhalmozódott feszültségek, gondolatok és indulatok robbannak ki. Ügyeljen tehát önmagára, állítson őrt saját gondolatai, érzelmei és cselekedetei mellé. Ha mint komoly tanuló, ezt következetesen véghez viszi, akkor mindazok az erők, melyek az Élő Testben jelen vannak, támogatni fogják, s minden akadályon átsegítik. Az Iskola azért van itt, hogy segítsen Önnek megszabadulni minden jellegzetesen énközpontú cselekedetétől. Ha ezerszer bukik is el, mindig álljon fel, és menjen tovább!

Kérdés: Miért nem tudnak a nők és a férfiak harmonikusan együtt élni?

Válasz: Természetesen képesek erre, de gyakran éppen a kölcsönös megértés, tisztelet és bizalom hiányzik ehhez. Egy jó házasságban a felek egymáshoz idomulnak. Ez azonban mindkét részről előzékenységet kíván. A nők és férfiak ellentétesen vannak polarizálva, testileg, éterikusan, asztrálisan és mentálisan is. Ez azt jelenti, hogy másképp gondolkoznak, éreznek és cselekednek. Mindegyikük azt szeretné viszont, ha a másik is úgy gondolkodna, érzene és cselekedne, mint ő. Ezért véli gyakran az ember azt, hogy a másikban van a hiba. Ez természetesen képtelenség. Tanulja meg elfogadni partnerét. Adja meg neki azt a szabadságot, hogy saját útját járhassa. Mert ez a szeretet. Törekedjen arra, hogy megértse partnere jellemét. Akkor már egyáltalán nem, vagy csak ritkán támadnak konfliktusok, mivel Ön mindig megtalálhatja majd a közös nevezőt. És mindenekelőtt biztosítsanak kölcsönös lehetőséget a vélemények kifejtésére. Amikor nők és férfiak nem képesek harmonikusan együtt élni, akkor az gyakran a belátás, a megértés és a jóakarat hiányából fakad. És a kimerültség is lehet az oka. Tanulóként nem kell ellenségesen szemben állniuk a másik nemmel, ellenben szeretettel, bölcsességgel, megértéssel és mindenek előtt türelemmel rendkívüli mértékben tudják segíteni egymást az ösvényen. Ekkor mint két értékes, harmonikus viszonyban álló erős fa, úgy növekednek majd együtt egymás mellett.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,