Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2005-ös évfolyam

2005/2/ A Vízöntő csillagjele és asztrozófiai jelentősége

Pentagram > 2005-ös évfolyamA csillagok bölcsessége… Ha fel tudjuk ismerni, hogyan hatnak a csillagok az emberiség tudatára, akkor egy mágikus kulcshoz jutunk. Ez a kulcs nyitja az ajtót, melyen át beléphetünk az új életbe.Óriási különbséget jelent azonban, hogy miről is van szó: az egyéni sorsok tanulmányozgatásáról a születési horoszkóp alapján, vagy pedig a világmindenséget irányító és keresztező energiák nagy összefüggéseinek felismeréséről. Ezek az energiák ugyanis megszabadító értelemben ösztönzik az emberiség fejlődését. Felmerülhet a kérdés, hogy mitől is kell tulajdonképpen megszabadítani az embert. A terhektől, a fáradtságtól és a gondoktól, az aggodalmaktól, a korlátoltságtól, a féltékenységtől és az önérvényesítő törekvésektől! Ez a megszabadítás a Vízöntő csillagkép segítségével mehet végbe, miután megtaláltuk valódi kiindulópontunkat - a bennünk rejlő isteni elvet. Ez az elv köt össze minket a Nap-makrokozmosz hatalmas életével. A Vízöntő-korszak sugárzásai különös módon segítenek ebben.

A megszabadító élet kulcsa a lélek szintjén található. Ez az oka annak, hogy az asztrológia, amely mindig a személyiség életéből indul ki, nem tehet semmit ebben a tekintetben. Ha azonban a léleklényünk alapján lépünk be egy új csoportba, amely egységét egy másik szinten valósította meg, akkor megszabadulunk saját személyes horoszkópunk hálójából. Ahogyan lépésről-lépésre haladunk a lélekfejlődés útján, úgy válik a régi képlet egyre pontatlanabbá, és egyre kevésbé vonatkoztatható már ránk. A csillagerők ekkor már egészen másképp fejtik ki hatásukat, hiszen a mindenségnek egy másik rezgésszintjében részesülünk.A kozmikus energiák három szintjeAz emberiség, mint élethullám a mindenség elválaszthatatlan része, mintegy élő test a mindenség-megnyilvánulás testében, és emellett a kozmoszból jövő hatalmas energiák gyújtópontjában áll. Ezek az energiák három szintről áradnak hozzánk: a saját naprendszerünk bolygóin át, a 12 állatövi jegyből, és az állócsillagok egének bizonyos nagy csillagképeiből. A felsoroltakhoz adódnak még a saját Földünk hatásai is. Ezzel kapcsolatban egymástól eltérő rezgésszintekről van szó, amelyek különböző időszakokban aktuálissá válnak az emberiség számára, hatásuk pedig mindig az emberiség fejlődési szintjétől függ.Az állatöv - ablak a világmindenségreJelenlegi fejlődési állapotában az emberiség egészén az állatövön át bejövő energiák hatása uralkodik, mivel elsősorban az állatöv energiái formálják az ember lélekállapotát. Pontosan itt találhatjuk meg jelenlegi feladatunkat, melynek célja a földi személyiség betokosodásának legyőzése, és az ember új lélekállapotra ébresztése.

Az állatövünket alkotó tizenkét csillagkép maga is sok energiaáramot fogad a kozmoszból. Ezek az áramlatok összeolvadnak az egyes csillagképek energiáival, és Naprendszerünket már ezek az összeolvadt energiák sugározzák be. Az energiák útjuk során érintik Földünket is, mint a végtelen tér parányi porszemét, így az állatövre valóban úgy tekinthetünk, mint egy világegyetemre nyíló „ablakra”. Ez az ablak pedig két irányban is feltárulhat: egyrészt a jelenlegi, anyagi életterületünk háromdimenziós világára, vagy pedig az emberiség eredeti hazájának kozmikus területére, ahonnan egyszer kibukott, és ahová újra vissza kell térnie. Az irány megválasztásának „mágnes-kapcsolója” tehát önmagunkban rejlik.CsillagévekMivel a Nap tavaszpontja az Állatövben hátrafelé tartó mozgást végez, a Földet és vele együtt az emberiséget is egy csillagév alatt - amely kereken 26 000 évig tart - szakaszosan váltakozó befolyások érik az Állatövből. Jelenleg a tavaszpont a Halak (Pisces) és a Vízöntő (Aquarius) csillagkép közötti átmeneten áll, ami azt jelenti, hogy az emberiség egy új időszak, a Vízöntő-korszak felé menetel.

Minden új időszak újabb és újabb ajtót tár fel az emberiség számára, amelyen át beléphet az eredeti életállapot szabadságába - vagy sem. Mostani helyzetünkben is, tehát a Vízöntő-korszak kezdetén, az emberiség újra megkapja a választás lehetőségét, hogy átlép-e az új életterületre, vagy pedig továbbra is görcsösen kapaszkodik ebbe a világba. A döntő választás elé mindenkit odaállítanak - akár tudomása van erről, akár nem. Az Állatövből eredő sugárzások alól senki sem képes kivonni magát, mert e sugárzások mindent és mindenkit megérintenek, és csupán egyetlen választást biztosítanak számunkra: vagy felemelkedünk egy hatalmas, új fejlődési folyamatba, az eredeti kozmosz mozgatóerőivel összhangban, vagy pedig - immár sokadszor - újra lemerülünk a földi fejlődési folyamatba, amely ismét egy teljes fordulatig tart majd. Az Állatöv ezért az új élethez vezető fényes pálya nyitánya lehet számunkra, de ugyanakkor természeti létünk áthatolhatatlan börtönablaka is maradhat.A Vízöntő-befolyásokAz Állatöv tizenkét jegyét a négy elemhez, vagyis a föld, a víz, a levegő és a tűz eleméhez rendelték. A Vízöntő jegye az egyik levegő-jegy, ezért főleg naprendszerünk éteri területein fejti ki hatásait. Aki naprendszerünket - a rózsakeresztesekhez hasonlóan - vibráló, életteli lénynek képzeli el, az tudja, hogy e „Naptest” éteri szférája, vagyis éterteste magában foglalja minden benne létező lény és élethullám étertestét. Ezt az étertért ugyanakkor az a Krisztus-szellem hordozza és élteti, amely a Földet pozitívan, és egyre erőteljesebben fel akarja vonni ebbe a mezőbe.

Mivel a Nap visszafelé tartó mozgása miatt jelenleg a Vízöntő jegyén halad át, ezek az „éteri szférák” megtelnek elektromossággal. Mivel a Vízöntő-korszak e szférákban új energiát szabadít fel, ezért ennek elanyagtalanító hatása van. E hatás miatt az emberiség életének súlypontja egyre inkább átkerül az éteri szintekre. Az emberek - más választás híján - arra kényszerülnek, hogy kivonják magukat a durva anyagból, és az éteri területeken váljanak tudatossá, az éteri szinteken érzékeljenek és cselekedjenek. Az elmondottakkal kapcsolatban megemlítenénk a mobiltelefon példáját. Ha az utcán sétálva telefonálunk, tudatunkkal abban a virtuális szférában tartózkodunk, ahol a beszélgetés zajlik. Környezetünket alig érzékeljük, kivéve, ha hirtelen valódi veszély fenyeget. Az élet súlypontjának említett áthelyezése rendkívül fontos folyamat. A kérdés csak az, hogy milyen módon valósul meg.

Az éteri tudatossá válás magában foglalja a gondolati anyag, vagyis a visszatükröző éter tudatos kezelését is. Ez az éter a gondolkodási képesség alapja. Az emberiség jelenlegi állapotában kiváltképp a kétpólusú (bipoláris), logikus gondolkodás fejlődik. „A Rózsakeresztesek világnézete” című művében Max Heindel ezt a „konkrét gondolat szférájának” nevezi. Az igazi, teremtő gondolkozási képesség azonban csak „az absztrakt gondolat szférájában” növekedhet, és ez már a tudatos lélekélethez tartozik. Az említett gondolkodási képesség akkor fejlődhet ki, ha a Nap-lét élete ébredni kezd bennünk, mert a valódi gondolkodási képesség maga a lélektest. Még jobb, ha azt mondjuk, hogy az új lélek egy új gondolkodási képességgel együtt fejlődik ki, és egyik sem képzelhető el a másik nélkül. Ezt a fejlődést azok a különleges energiák éltetik, amelyek a Vízöntő csillagjegyen keresztül érik el az emberiséget. Az ismert négy étert az új lélek számára mindeddig ismeretlen módon megtisztítják, és egy ötödik éter - a tűzéter - lép működésbe, amellyel az élő lélek kapcsolódhat a szellem erőihez.

A Vízöntő sugárzása azonban már napjainkban is azon dolgozik, hogy elősegítse a gondolkodási képesség kifejlődését, és jótékonyan hasson minden ezzel kapcsolatos tevékenységre. A folyamatban az új tudományos felfedezések is segítenek, de erős ösztönzést nyer a valóban értelmes, önzetlen felebaráti szeretet is.Az anyagtól való megszabadulás automatikus megváltást jelent?A Vízöntő-korszakot kutató sok kereső úgy véli, hogy az elanyagtalanodási tendenciákban a régóta vágyott megszabadulás és megváltás fedezhető fel, amelyet a Vízöntő-korszak - úgymond - automatikusan végrehajt majd. De egyáltalán nem ez történik, mint ahogy azt a Halak-korszak példája is mutatja. A Halak-korszak ugyanis, annak ellenére, hogy a Krisztus megjelent a Föld légkörében, nem vezetett el az emberiség megváltásához - ellenkezőleg! A folyamat megértéséhez feltétlenül szükséges a bolygók hatásainak közelebbi vizsgálata.A bolygói hatásokAz egyes állatövi korszakok energiái - többek között - az adott korszakra jellemző különleges bolygói hatásokon keresztül érvényesülnek. Naprendszerünk öt látható bolygója, egészen a Szaturnusz szférájáig, külön-külön, saját, meghatározott energiát testesít meg, melyek a személyiség fejlődésére hatnak, míg ezen energiák magasabb oktávjai a lélek fejlődésére fejtik ki hatásukat. (E bolygóknál Földünk mellett a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz bolygókra gondolunk.)1

A „küszöb őrének” is nevezett Szaturnusz bolygón túl - a Földről nézve - három Szaturnuszon-túli bolygó található, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó, amelyeket csak az újabb időkben fedeztek fel2; a három bolygó impulzusai - szellemi szinten - teljesen új minőségű sugárzást bocsátanak ki. Ezt a három bolygót ezért misztériumbolygóknak is nevezik. Működésük súlypontja, spirituálisan nézve, a szellem szintjén fekszik, és ezért az ember három magasabb képessége - az imagináció, az inspiráció és az intuíció - kifejlesztésére szolgálnak.

Legújabban pedig olyan további kisbolygókat is felfedeztek, melyek látszólag csak néhány ezer éve futnak pályájukon: ilyen a Chiron3, melynek pályája excentrikusan érinti a Szaturnusz és az Uránusz pályáját, és ezért az Uránusz közvetítőjének, vagy kulcsának is nevezik. A Neptunusz kulcsa a Pholosz4. E bolygó pályája is excentrikusan, váltakozva érinti a Szaturnusz és a Neptunusz pályáját.A misztériumbolygók hatása a Vízöntő-korszakbanA látható bolygók saját rezgésük mellett magasabb energiákat is közvetítenek, amelyek más rezgésszinten fejtik ki hatásukat az emberiségre. E megállapítás különösen a három misztériumbolygóra érvényes.

Minden korszakban más és más bolygói hatások kerülnek előtérbe. Így szükségszerűen mindig új megbízás jut el az emberiséghez, amely meghatározza a „kor szellemét”. A Halak-korszakban a Mars bolygó játszott igen jelentős szerepet - egészen mostanáig! „A Mars bolygói ereje korszakunkhoz tartozik, és a Halak korszakhoz fűződik. Harcolnunk kell… Az áthatolás csillagjegyével (Halak) való összekapcsolódásban az igazság belső kereséséről van szó.”5

A Mars-energiák dinamizáló hatásúak, és felébresztik bennünk a cselekvésre irányuló életerőt. A Mars bolygó annak elősegítésére hivatott, hogy a Halak-korszak elején besugárzott Krisztus-impulzust megszabadító cselekedetben alkalmazhassuk. De vajon hányan használták fel ezt a segítséget az eredeti szándék szerint? Ha visszatekintünk az elmúlt 2000 évre, akkor mindenek előtt a Mars negatív hatásait kell megállapítanunk: a harcokat, a háborúkat és a pusztítást. Az említett bolygói hatás megszabadító nézete a saját ellentétébe fordult át, és csak viszonylag kis csoportoknak, és kevés egyénnek sikerült rátérnie a pozitív fejlődés útjára.

A Vízöntő-korszak más segítővel dolgozik, mint a Halak-korszak. A Jupiter, mint a jóság és a megértés bolygója, vissza fogja szorítani a Mars-energiák negatív hatásait, és meghatározó jellege egyre jobban előtérbe kerül a Vízöntő-korszak elején. Ez a hatás messzemenő változásokat hoz az emberek egymás közti kapcsolataiban, és a világbéke vonatkozásában. A Jupiter-bolygó így elősegíti, hogy közelebb kerüljünk a Vízöntő-korszak céljához, amely egy új csoport-tudat kifejlődése. Ennek kiindulópontját az ismert „harmony and understanding” (=harmónia és megértés - v.ö. a Hair című musical dalával) és a tudatos lélek-élet szempontjai képezik majd. A Vízöntő-korszak utolsó fázisában a Vénusz fog uralkodó szerepet játszani, és az egyetemes szeretet erőit egy mindeddig ismeretlen megnyilvánuláshoz vezeti majd el.UránuszA Vízöntő korszak másik segítője az Uránusz, amely lényére nézve a Vénusz rokona, és a Vénusz-erő magasabb oktávját testesíti meg. A Vénusz az érzésre hat, kifejlesztve az érzékenységet és szellemi mozgékonyságot. Az Uránusz bolygó elektromossá tevő, dinamizáló impulzusai egész embercsoportokat hatnak át, és így nagy változásokhoz vivő szellemi forradalmakhoz vezetnek. Az egyén szintjén Uránusz kifinomult érzékelést hoz létre, a tisztánlátást, a belső látást, az imaginációt.

A Vízöntő korszakban a három misztériumbolygó közül Uránusz az első, amely az ezoterikus bolygó-fejedelmeket képviseli. „Ő az Istenek atyja, egy új ösvény kezdete és megalkotója. Ugyanakkor az Uránusz - ahogy ezt valószínűleg minden ezoterikus kutató tudja - egy magasabb szintű Krisztus-jelkép is. Krisztus ekkor már nem a világ bűneit hordozó bárányként jelenik meg, és nem is emberhalászként, hanem mint hatalmas, egyetemes és világító szereteterő, az igazi és valódi kozmikus mindenség-rezgés.”6NeptunuszNeptunusz, a második misztériumbolygó, az inspiráció erejével dolgozik. A Neptunusz-erő a rendelkezésére bocsátott alkotóképességével az új ember szellemi alakját nyilvánítja meg: ez az egyetemes gondolatok megjelenítését jelenti, a szellemszikrával való tudatos kapcsolatban. Neptunusz felélénkíti a szellemi hallást, és lehetővé teszi a csoportos összefüggések átérzését. A Neptunusz bolygó a Merkúr magasabb oktávjaként így sugározza ki azokat az energiákat, amelyek az új lélek alapján létrejövő csoportos tudat megelevenítéséhez szükségesek.PlútóVégezetül Plútó, a harmadik misztériumbolygó az intuíció energiáját testesíti meg, és a Mars magasabb oktávjaként a szellemi akarat fejlődését támogatja bennünk. Ez egyidejűleg a cselekvéshez szükséges akaratot is jelenti, valamint azt a képességet, hogy a megfelelő pillanatban ösztönösen helyesen cselekedjünk. Itt egy mágikus képességről van szó, amely a monáddal - a bennünk lévő szellemi elvvel - való közvetlen kapcsolatra vezethető vissza. Plútó csak akkor érintheti meg az életszféránkat, ha elfogadjuk és megértjük a transzfiguráció gondolatát. A Plútó az élet és az életvitel alapvető, szerkezeti megújításához tör utat. Aki tudatosan tapasztalja e harmadik misztériumbolygó erejét, és birtokolja az élet új szerkezetét, az elvben megvalósította a megszabadult szellemlélek-embert.

Ahol Neptunusz megmutatja a szellemi élethez vezető irányt, és megajándékoz az ehhez szükséges szellemi inspirációval, ott Plútó lesz az, amely tanúságot tesz erről. Plútó ott uralkodik, ahol mi, személyiség-emberek, már semmire sem vagyunk képesek. Nem véletlenül ő a láthatatlan istene! Ő teremti meg annak az esélyét, hogy az emberiség megvalósíthassa az elképzelhetetlent, vagyis, hogy az anyag korlátozásaiból és fogságából kiemelkedve, áthatolhasson a megnyilvánuláshoz, és a Naprendszer polgárává válhasson. Ugyanakkor, ez a titokzatos bolygó mindent megsemmisít az erejével, ami ezen a szinten tisztátalan.A misztériumbolygók sötét oldalaA fentiek alapján megállapítható, hogy a Vízöntő-korszak uralkodó ezoterikus bolygóerői sem hatnak megváltóan, ha erőiket nem megszabadítóan, hanem én-központúan alkalmazzuk. Uránusz az energiáira negatívan reagálókat eksztatikus és féktelen állapotokra csábítja. A Neptunusz erőire adott negatív reakció illúziókat teremt, mellyel a tudat belevész az étervilág „nagy óceánjaiba”. Végül, a Plútó-erők negatív esetben heves, radikális megnyilvánulásokhoz vezetnek. Az 1960-as években kezdődő gátlástalan szexuális szabadosság (Uránusz), a kábítószer-fogyasztás (Neptunusz), és az egyre erősödő radikalizálódás (Plútó) sok helyen ijesztő méreteket öltött; ezek a jelenségek mind a misztériumbolygók hatásaira adott negatív reakciók közé tartoznak.A Vízöntő, az emberiség nagy szolgálójaA fentiek alapján csupán rövid betekintést nyertünk a Vízöntő-korszakban szerepet játszó asztrozófiai összefüggésekbe. Azt a tényt azonban már e rövid áttekintésből is teljes bizonyossággal megállapíthatjuk, hogy az emberiségért fáradozó isteni erőket a végtelen szeretet és türelem mozgatja. Gigantikus erők mozdulnak meg, hogy a bukott teremtést újra az eredeti evolúció ívére vezessék vissza, hogy az anyagi börtönt feltörjék, és a benne lévő élethullámokat megszabadítsák. Ezek az erők minden egyes emberért fáradoznak! Mindegyikünket választás elé állítanak: megszabadulás vagy lesüllyedés? A Vízöntő-tudat személyiség-feletti. A Vízöntő-korszak sugárzásai csoportokon keresztül fejtik ki hatásaikat, melyek az Isten szelleme által éltetett lélek alapján egyesülnek.

A csoport vezető törvénye a szolgálat. Ez a Vízöntő-korszak megbízása! Olyan embert látunk, aki egy súlyos, színültig lévő vizeskorsót visz a vállán. Korsója vizét mindenre és mindenkire kiárasztja: fenntartások és feltételek nélküli végtelen szeretetben, és korsója vize soha nem apad el. Ez a valóban teremtő erejű szolgálat, amely a megújult, isteni lélek természetes lényvalósága.

1. Lásd Dei Gloria Intacta: Az első heteskör

2. Az Uránuszt1781-ben, a Neptunuszt 1846-ban, a Plútót 1930-ban fedezték fel.

3. A Chiron bolygót 1977-ben fedezték fel, keringési ideje 50 év

4. A Pholosz bolygót 1992-ben fedezték fel, keringési ideje 92 év

5. G.Gorrissen: Astrosophie, 43. oldal

6. Dei Gloria Intacta, 125. oldal


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,