Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2007-es évfolyam

2007/1/ Krishnamurti, a szellem filozófusa

Pentagram > 2007-es évfolyam


Az élő szellem csendes szellem,

az élő szellem olyan szellem,

melynek nincsen középpontja,

s így tér és idő sem befolyásolja.

Egy ilyen szellemnek nincsenek határai,

és ez az egyetlen valóság.
Krishnamurti felteszi a kérdést: Fel tud-e hagyni az Önök szelleme annak fontolgatásával, ami volt - és aminek még jönnie kell, ami tehát annak alapján várható, ami volt? Meg tud-e szabadulni az Önök szelleme a szokásoktól, és a szokások kialakításától? Ha elmélyednek e problémában, felfedezik majd, hogy mindez lehetséges.

Ha a szellem megújul, és felhagy az újabb szokások kialakításával, akkor üde és ifjú marad, és ezért végtelen belátásra képes.

Egy ilyen szellem számára nem létezik halál, mert megszűnt az ismeretgyűjtés folyamata. Hiszen az ismeretgyűjtés az oka a szokásoknak és az utánzásnak. Az ismeretet halmozó szellemre romlás és halál vár. Azon szellem számára viszont, amely semmit sem gyűjt, amely nap mint nap, minden percben meghal, nem létezik a halál. Ez a szellem a végtelen tér állapotában van.

A szellemnek mindent el kell engednie, amit összegyűjtött: minden szokást, mindent, amire biztonsága érdekében hagyatkozott. Akkor már nem gabalyodik bele saját gondolatainak a hálójába. A múltat pillanatról-pillanatra elengedve felfrissül. Így soha nem eshet szét, és soha nem hozhatja mozgásba a sötétség hullámainak árját.”

Krishnamurtiban - aki maga is közvetlenül a szellemből merített - az a rendkívüli, amit Karl von Eckartshausen mondott a „fényemberről”:

„Amit csak mond, és amire vállalkozik, az a tűz, a fény és a szellem nevében, vagy tulajdonságaik alapján megy végbe. Ezáltal mindent elvezet az Ámenhez, a beteljesedéshez.”Megszabadulni sikertől és kudarctólKrishnamurti a belátást fontos tényezőnek tekintette a szellem megszabadulásában. A szellemnek a teljes transzformációval és belső forradalommal történő megszabadítása kulcsfogalom nála. A megszabadulásról elsősorban azt gondolta, hogy helyesen értsük meg a szabadsággal kapcsolatos problémánkat. Kifejtette, hogy a szabadság a szellem olyan lényegi jellemzője, amely mentes a félelemtől vagy a kényszertől, valamint a biztonságra való mindenfajta törekvéstől. Ebben a legnagyobb nehézséget az az ösztönünk jelenti, hogy legyünk valamik vagy valakik, hogy legyen státuszunk.

Furcsa dolog látni, hogy a legtöbb ember mennyire az elismerésre vagy a dicséretre irányul: a költőként, filozófusként vagy olyasvalamiként nyert elismerésre, ami tekintélyt szerez az egónak. Jóllehet egyik-másik szerep nagy elégtételt ad, mégis igen csekély jelentőségű. Az elismerés csak a hiúság és talán a pénztárca tápláléka - mi más? Az ember elkülönül. Az elválasztottság azonban megteremti a saját problémáit, melyek egyre csak nőnek. Arról van szó, hogy szabaddá váljunk sikertől és kudarctól egyaránt.” Vajon nem egy huszadik századi Spinozát hallunk itt, aki még a tizenhetedik századi elődjénél is következetesebb?

„Legyen ez bár a politika, a hatalom, a pozíció és az erőszak e világában, vagy az úgynevezett spirituális világban: Ha Önök arra törekednek, hogy jóravalóak, önzetlenek és jámborak legyenek… mihelyt lenni akarnak valakik, már nem szabadok. Szabadok viszont azok, akik felismerik, hogy milyen abszurd mindez, és ezért tiszta a szívük, melyet már nem az a kívánság hajt, hogy legyenek valakik. Ha megértik ezt az egyszerűséget, akkor felismerik majd ennek a különleges szépségét és mélyrehatóságát is.”

Az ilyen alkatú szellemet nevezi Krishnamurti „nyugodt szellemnek”. „Csak a rendkívül nyugodt szellemükkel észlelhetnek valóban valamit, mert a szellem akkor fogékonnyá válik a különleges szépségre.”

Krishnamurti továbbá nyomatékosan felhívja a figyelmünket arra, hogy ne ragadjon el bennünket a technika területén rohamtempóban megvalósuló úgynevezett „haladás”: „A technológiai gondolkodás ereje hatalmas felfedezésekhez vezetett. Ezt az erőt használjuk arra is, hogy olyan lélektani problémákat ragadjunk meg vele, mint a kapzsiság, a gyűlölet vagy a félelem. A psziché azonban nem így fejlődik. Mert a kapzsiság és a félelem nem tud átcsapni az ellentétébe. A kapzsiság sokkal inkább csak növekedni, és gyarapodni tud; soha nem válhat önzetlenné.”

Krishnamurti azt mondja, hogy az embernek olyan szabad szellemet kell birtokolnia, melyet nem terhel a hagyomány és a múlt. A legnagyobb szabadságra van szükség. Hanem ugyanabban a pillanatban, amikor Önök azt gondolják, hogy szabadok, már nem azok. Világos, szabad és kötődés nélküli szellemet kell birtokolniuk. Ezt nem tudják megvalósítani, ha bármitől is félnek.

A félelem bénítja a szellemet. Önök mély értelmű, világos szellemet birtokolnak, ha szemébe néznek minden sajátságuknak, mélyen tudatában vannak belső mozgatórugóiknak, és ellenállás nélkül tudomásul veszik őket. Csak akkor beszélhetünk kifinomult, nyugodt szellemről. Ez a szellem lassan és megfontoltan működik. Ez a szellem nem von le végkövetkeztetéseket, nem ítél, és nem foglal szavakba semmit. Tudnia kell hallgatni és várni. És nem csak később kell erre képessé válnia. Ennek a szellemi alkatnak már kezdettől fogva jelen kell lennie. Krishnamurti ezt mondja nekünk erről: „Ha ez megvan Önöknek, akkor adjanak meg neki minden lehetőséget a kivirágzásra!”Felismerni, hogy semmit sem tudunkA szellem megszabadulásának kezdete, mint említettük, a belátás. Krishnamurti számára a legfontosabb belátás annak felismerése, hogy semmit sem tudunk. Ez klasszikus felismerés, amely megtalálható már Szókratésznál is. Rózsakereszt Krisztián pedig szintén így szólt: „Minden tudás összege, hogy semmit sem tudunk.”

Krishnamurti ezt többek között így fejezi ki: „Ha Önök azt mondják: 'nem tudom', akkor a szellem mozdulatlan, tökéletesen csendes. És ez a csend tartós.”

Krishnamurti számára a szellem tevékenységét kifejező legfontosabb jelkép a folyó, és különösen annak áramlása. „Úgy tűnik, hogy a víz így vagy úgy megtisztítja Önöket, és lemossa a múltra való emlékezés porát. A szellemnek ajándékozza tulajdon tisztaságának minőségét, ami a víz sajátossága. […] A folyó mindent befogad, és önmaga marad, anélkül hogy valamit is tudna a tisztáról és a tisztátalanról, és aggódna ezért.”

Akárcsak egy vendég az Önök házában vagy testében, oly könnyűléptűen (nem könnyelműen) kell élniük ahhoz, hogy ebben az áramlatban álljanak. Vendégnek lenni azt jelenti, hogy nem érzünk kötődést, és könnyű léptekkel vándorlunk a Földön. Használhatják úgy az érzékszerveiket, hogy működésük közben nem pazarolnak energiát „…hanem szabadjára engedik őket. Ez az időtlen áramlat az örökkévalóság.”

Krishnamurti megfigyelői még az ő jelenlétét is egy folyóhoz hasonlították. Így volt ezzel például az életrajzírója, Pupul Jayakar, aki a következőt tapasztalta: „A csend folyója áramlik át rajta. Szelleme soha nem dermed meg. Nyitott minden kritikára.”A belső forradalomEz a folyó azonban mégis belső forradalomra szólít fel. Krishnamurti azt mondja: „Teljes forradalomról van szó, nem csupán a nagy dolgokban, hanem a kicsi, hétköznapiakban is. Önök felkelésbe sodródtak. Ne hagyják annyiban! Állják a sarat. Tartsák égve a belső tüzet!”

Krishnamurti gyökeres átalakulást akar: „A vallásos szellem az igazi, forradalmi szellem. Robbanékony és kreatív. Ez egy teremtő állapot.” Ez pontosan azt jelenti, amit Giordano Bruno, a „tüzes üstökös” mondott: „váljatok örökkévalósággá”, és amit Nietzsche így fejezett ki: „A harcot önmagatokban kell megvívnotok” - nyilvánvalóan nem a politikai, vagy a világi síkon. Krishnamurti azt mondja: „A politika különösen romboló. Ha valaki azt állítja, hogy a békéért dolgozik, a reformok érdekében, akkor mindig az én áll az előtérben. A politikai síkon tevékenykedőknek nem lehet üde szellemük. A világnak azonban üde és világos szellemekre van szüksége. Nincsen szüksége kondicionált szellemekre, legyenek bár hinduk vagy muszlimok.” Ezt akkor mondta, amikor Indiáról beszélt. Másutt viszont megjegyezte, hogy ez éppoly érvényes a „keresztény” politikusokra is.

A kondicionáltság és az ettől való megszabadulásra ösztönző belső sürgetés főszerepet játszik Krishnamurti filozófiájában. Ebben nagyon félreérthetetlen ez a modern gondolkodó, és a szokásos, tudományos szellemhez való viszonyt a következőképpen magyarázza:

„A tudományos szellem a maga logikájával és pontosságával a természet külső világát vizsgálja. Ez azonban nem vezet a dolgok benső megértéséhez, mert csak a belső megértés vezet a külsődleges felismeréséhez. Mi a kívülről jövő befolyások eredményét szemléljük. Vizsgálódásai közben a tudományos szellem pontos és világos. Viszont nem együttérző szellem, mert önmagát nem ismerte fel.”

A vallásos szellem is képes arra, hogy pontosan gondolkodjon, ezért az magában hordozza a tudományos szellemet. A tudományos szellem azonban nem tartalmazza magában a vallásos szellemet, mert az időn és a felismerésen alapul, és a sikerre valamint az eredményre irányul.A szeretet létállapotKrishnamurti pozitív értelemben tudja összekapcsolni egymással az életet, a szeretetet, a forradalmat és az örökkévalóságot; éspedig anélkül, hogy a szellem lényegéből engedne: „Az élet oly gazdag, oly sok kincse van, és mi üres szívvel közeledünk. Nem tudjuk, hogyan tölthetjük meg szívünket az élet túláradó gazdagságával. Bensőleg szegények vagyunk. És ha gazdagságot kínálnak nekünk, megtagadjuk. A szeretet kényes dolog. Ez robbantja ki az egyetlen forradalmat, amely tökéletesen boldoggá tesz. Közülünk csak kevesen tudnak valamit kezdeni a szeretettel, csak néhányan vágyódnak a szeretetre. A saját feltételeinket szeretjük, és áruba bocsátjuk a szeretetet. Kereskedői mentalitásunk van, a szeretettel azonban nem lehet kereskedni, mert nem adás és kapás dolga. A szeretet létállapot, melyben feloldódik minden emberi probléma. Gyűszűvel megyünk a kúthoz. Így válik az élet aszályos, töpörödött és kicsinyes üggyé. […] Nem tudom, de véleményem szerint Önök lángolhatnak a szeretettől. Olthatatlan láng ez. Oly sokat birtokolhatnak ebből, hogy mindenkinek adni akarnak belőle, és meg is teszik. A szeretet olyan, mint egy nagy sodrású folyó. Beszennyezik. Megtalálható benne az emberi szenny, ám a víz újra és újra megtisztítja önmagát, és gyors folyással tovaáramlik. Semmi sem ronthatja meg a szeretetet, mert minden feloldódik benne, a jó és a rossz, a csúf és a szép is. Ez az egyetlen, ami örök és kimeríthetetlen.”

Krishnamurti, a szellem filozófusaként, ebben az életével mutatott példát nekünk, és megtapasztalta a transzformáció nagy folyamatait. Olyan ember volt, aki a változásnak e korszakában nyitottá vált az új energiák befolyásaira.

Életrajzírója, Pupul Jayakar egyszer megkérdezte tőle, hogy kicsoda ő. Erre Krishnamurti azt válaszolta: „Nincs jelentősége, hogy ki vagyok. Amit Ön gondol és tesz, és hogy saját magát képes-e transzformálni, az az egyetlen dolog, ami számít.” Ekkor Jayakar előtt hirtelen világossá vált, hogy Krishnamurti soha egy szót sem szólt önmagáról. Soha nem volt személyes tapasztalatra vonatkozó utalása. Ettől vált idegenné, akármilyen jól ismerték is őt. „Egy baráti gesztusa közepette lehetett ezt érezni - írja Pupul Jayakar -, egy hétköznapi beszélgetés alatt hirtelen távolság támadt, olyan csend, amely belőle áradt, olyan tudat, amelyben nem volt középpont. És az ember mégis egy végtelen érintettség jótéteményét érezte a jelenlétében.”

Barátság, örökkévalóság, az idő és a tér meghaladása, az olyan világi ambíciók elutasítása, mint a dicsőség és a megbecsültség; az idegenség, és mindenekfelett a kimeríthetetlen szeretet folyamában való állás - ezek a szellemember ismertetőjelei, melyeket Krishnamurti mint igazi Vízöntő-ember életével példázott az új korszak kibontakozó befolyásai közepette Európában, Ázsiában és Amerikában.Krishnamurti, Jiddu (1895-1986)

A XX. század elején Annie Besant (1847-1933) és C.W. Leadbeater (1847-1934) angol teozófusok, a Teozófiai Társaságon belül egy Krishnának nevezett hindu fiúcskát, mint eljövendő „világtanítót” képeztek ki és neveltek fel. 1911-ben Leadbeater és Besant megalapították a „Kelet Csillaga” rendet, amely Krishnamurtit mint a világ új szellemi vezetőjét hirdette világszerte. Krishnamurti 1929-ben szakított ezzel az elképzeléssel. Nem akart szellemi vezető lenni, és szakadatlanul hangsúlyozta, hogy mindenkinek önmagának kell elgondolkodnia, át kell látnia saját állapotát, valamint gondolkodásának, akaratának és cselekedeteinek megmerevedett mintáit, és át kell törnie azokon. Ezzel kapcsolatban a dogmák és előírások nem fontosak. „Láss át minden tekintélyen, valamint önmagadon, és tapasztald meg az élet egységét mindenben, ami jön, megjelenik, majd újra eltűnik.”

Krishnamurti nem kínált fel technikákat. Jóllehet nem akart világtanító lenni, mégis azzá vált. Világszerte tartott, nagy látogatottságú előadásain mindig könyörtelenül boncolgatta az individuális gondolkodást és magatartást, valamint ezeknek a társadalomra ható következményeit.Mary Lutyens, Krishnamurti életútja, 1895-1986, The life and death of Krishnamurti. Murray, London 1990.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,