Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2007-es évfolyam

2007/3/ A konfliktusmentes élet

Pentagram > 2007-es évfolyamKonfliktusmentesség - milyen egyszerű kifejezés is ez! Ezt hallva valószínűleg vállat vonunk, és azt gondoljuk: „Hát, bizony, egyszer-másszor bizony adódnak életünkben konfliktusok, ez már csak így van. Nem is érdemes ezen túl sokat gondolkodni.”A bibliai teremtésmítosz elbeszélése szerint a bukás egy konfliktussal kezdődött: azzal, hogy az ember evett egy titokzatos fa gyümölcséből. Az említett fa az ellentétet, a megosztottságot és a konfliktust jelképezi. Az, hogy az ember evett „az ellentétek gyümölcséből”, annak köszönhető, hogy „a kígyó sugalmazására” hallgatott. Ez az esemény volt jelenlegi életállapotunk nyitánya - és noha a távoli időkben történt, a folyamat egyetlen részéről sem mondható, hogy valóban elmúlt volna már, hanem mindez napjainkban is tovább hat. Vajon a konfliktusok nem napi valóságunkat alkotják-e - most, holnap és holnapután is? Hacsak egy mélyebb belátás villámcsapásként fel nem ráz minket álmunkból.

Napról napra az ellentétek fájáról eszünk. Nem tehetünk másként, hiszen az ellentétek kapcsolatából, a pozitív és a negatív impulzusokból keletkeztünk. Gondolkodásunkat és érzéseinket az ellentétek uralják, ezért szüntelenül választásra kényszerülünk a jó és a rossz között, döntenünk kell valami mellett vagy ellen, a rokonszenv és az ellenszenv, a saját és az idegen vélemény között. A konfliktusok fája végtelenül sokféle gyümölcsöt terem. Az ember eposza azonban az első gyümölcs megevésével kezdődött, és minden további gyümölcsnek ugyanolyan íze és kihatása van. E gyümölcsök fogyasztása egyúttal az isteni egység, az eredeti teljesség, a paradicsomi állapot tagadását is jelenti, a Szenttől, a Fénytől való elfordulást. Ismerjük a fa törzse köré csavarodó kígyó jelképét. Ez a kép az úgynevezett spinális tudati erőre utal. A spina szó hátgerincet jelent, tulajdonképpen „tövist”, a gerinci csigolyák tövisszerű nyúlványára gondolva. A spinális energia kígyóként tekeregve, spirális mozgással halad felfelé a gerinc mentén, majd a fejben gondolkodási képességként és értelemként nyilvánul meg.

A gondolkodási képesség, az értelem, kételyt, viszályt vet, hasadást és ellentmondást hoz létre, folytonosan megkülönböztet, és konfliktusokat szül. Ennek következményeit naponta megtapasztaljuk saját életünkben és a népek sorsában, de mindenekelőtt önmagunkban. Hiszen a konfliktus gyökere mibennünk, az egyes emberekben található. Mindig kifelé tekintünk, és másokra mutogatunk. A legtöbb esetben meg vagyunk győződve arról, hogy egy bizonyos konfliktus létrehozásáért mások a felelősek. Azonban mi ugyanolyan felelősek vagyunk, és a konfliktus annak a következménye, hogy mikrokozmoszunk eredeti egyensúlya megbomlott.

Ezért olyan óriási fontosságú, hogy önismeretre és belátásra tegyünk szert. Hiszen ezek jelentik az első lépéseket, ezek képezik a szabad és megszabadító élethez vezető kaput. Minden bizonnyal van olyan helyzet, amikor egy konfliktus indítéka külső körülményekben található - ha azonban gondolkodásunk nem reagál erre, ha a külső történés nem talál megfelelő kapcsolódási pontra bennünk, akkor nem is jöhet létre konfliktus.

Létezésünk hasadt jellegét a mikrokozmosz szétzilált állapota okozza. Bennünk rejlik a lehetőség ennek az állapotnak a leküzdésére. A mikrokozmosz részei vagyunk, és fontos feladatot kell benne betöltenünk. A „kozmosz” szó eredeti jelentése „rend”, azaz különböző részek meghatározott renddé való összefűzése. A különböző erőknek és formáknak egységben kell együttműködniük, ez pedig a különbözőségben megvalósított egység - az egységben megvalósuló különbözőség. Az említett kifejezésben rejlik zilált létünk meggyógyításának kulcsa.A különbözőségben megvalósított egység -

az egységben megvalósuló különbözőségEgy mikrokozmosz, vagy „kis” kozmosz, különböző erők, formák, tudati szférák és testek összekapcsolt egysége. Eredetileg ez a rendszer tökéletes harmóniában élt, de később - a titokzatos fa gyümölcsének elfogyasztása után - nagy megzavarodás következett. Az isteni rendet, a tiszta, „sóból, kénből és higanyból” álló alkímiai tudattüzet megzavarta a hasadt nyelvű kígyó - melyet az ATGC bázispárokhoz, a DNA két kötegéhez hasonlíthatunk. Az egység, az érintetlenség - a szeretet - ezzel kettétört. A Jó és a Rossz ismeretének paradicsomi fája a konfliktus fájává fajult, melyről most is, nap mint nap mindannyian eszünk.

A konfliktus viszályt, ellentétet és összeütközést jelent mind mentális, mind lelki és testi szinten. Amíg saját magunkban nem oldottuk fel a konfliktust, addig másokkal sem tudunk konfliktusok nélkül élni.

„Szeresd az Urat, a te Istenedet” - az egyetemes Rendet - „teljes szívedből és teljes lelkedből [...] és a te felebarátodat, mint magadat.” (Lukács, 10:27)

Vajon lehetetlen megbízatás ez? Vagy sikerül-e megéreznünk a fenti szavakban lüktető eleven szívdobogást? Önmagunkat szeretni - ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy konfliktusmentesen kell élnünk önmagunkkal, és mély vágyakozásban és alázatban keresnünk az isteni rendet. Ha erre nem tudjuk elhatározni magunkat, akkor továbbra is egyik konfliktusból a másikba zuhanunk.

Az Ellentétek Fájáról szóló történet nemcsak a távoli múltról szóló mitikus elbeszélés. Ez a Fa bennünk áll, mi magunk testesítjük meg ezt a Fát. A konfliktusok nem idegen jelenségek számunkra, hiszen ostromolják a szívünket, birtokba veszik a fejünket, meghatározzák cselekedeteinket, és lépésről lépésre a nyomunkban járnak. Egy nap folyamán, egy óra vagy akár egyetlen perc leforgása alatt hányszor mondjuk ki, hogy „igen” vagy „nem”, hányszor fogunk pártot valami mellett vagy ellen? És ez a magatartás bármire vonatkozhat: embertársainkra, véleményekre, családtagokkal vagy kollegáinkkal való kapcsolatainkra, a munkahelyünkön, a közlekedésben, a világban előálló helyzetekre, az időjárásra… Az említett döntések közül igen sok erősen foglalkoztat minket, érzéseket kelt bennünk, beszélgetésekre és szópárbajokra ösztönöz. Szüntelenül ítélkezünk, és ez gyakran el sem jut a tudatunkig.

A félelmet, létezésünknek ezt az átkát az Istenrend megzavarásának ősrégi konfliktusa kelti bennünk. A félelem, a kétség és a bizonytalanság mind-mind a konfliktus hű szolgái. Gyakran álcázzák magukat támadásnak, agressziónak és kötekedési kedvnek. Emellett ott van még a szív és a fej között, a gondolataink és érzéseink között dúló háború is. Olyan hasadtság ez, amely egészen az ízekig és velőkig áthat bennünket, amelynek hatásait a vérünkben, a lélegzőterünkben és mikrokozmoszunk minden szférájában és rétegében megtaláljuk. Az Istenrend össze van zavarva - ez a tény adja életünk alaphangját. Ez a hang a saját lényünkben rezeg, nem pedig valahol a minket körülvevő térben, és ez még akkor is így van, ha a hamis hangok eredetét kívülről tapasztaljuk meg. A konfliktus olyan történés, amely mibennünk, magunkban megy végbe, ez a belső szétszakítottság visszatükröződése.

„Szeresd Istent mindenek felett, és felebarátodat úgy, mint tenmagadat.” Érezzük, hogy itt van a kulcs elrejtve, de vajon hogyan lehet ezt a kulcsot használatba venni? Szeresd Istent, mindeneknek egyetemes, eredeti rendjét mindenek felett. Ez a következőt jelenti: Emelkedjetek fel az istenihez, kapcsoljátok össze magatokat, a lelketeket Istennel, a végtelen, mérhetetlen alkotóképességgel, a szeretet, a bölcsesség és az erő ősforrásával. A szeretet maga a rend, az egység, az együttműködés és a közös létezés. A földi tudat nem tudja ezt megérteni, mert nem tanulta meg, hogyan fejezze ki magát az isteniben. A bölcsesség pedig egység és rend. Ezek az isteni erő és az isteni szellem révén nyilatkoznak meg. A szeretetben, amely mindent felölel, minden eggyé válik.

Képzeljék el, hogy egy tó partján állnak, és a víz tükörsima felületét figyelik. Ha egy kő vagy egy esőcsepp a vízbe hullik, akkor a vízfelszínen tökéletesen kör alakú hullámok indulnak el. A körök kiterjednek, szélesebbé válnak, és egy hullám-mintát, tökéletes rendet formálnak. Ha folyamatosan hullanak a cseppek, akkor mindenütt körök képződnek, melyek az érintési pontból, a középpontból terjednek kifelé. Egy bizonyos pillanatban aztán ezek a víz-körök kölcsönösen érintik és áthatják egymást. Így csodaszép káosz-minta áll elő, a kiszélesedő és egymást átható körök mozgó, hullámzó hálózata.

Elragadó színjáték ez: ameddig csak néhány egymást metsző kör mozog a felszínen, a mozgást figyelmes szemmel még követni tudjuk. De amikor a vízfelszínen több tucat érintési pont keletkezik, már nem tudjuk követni szemünkkel a mozgásokat, és átadjuk magunkat a teljes víztükröt mozgásba hozó interferencia-minták szépségének.

Ami első látásra konfliktusnak, összeütközésnek és a hullámok kölcsönös akadályozásának tűnik, végül is csodálatos, harmonikus együttműködésnek és összehangolódásnak bizonyul. Azt is mondhatnánk, hogy konszenzus, megegyezés jön létre egy belső rend hatására. Ehhez hasonlóan, a mi konfliktusaink is abbamaradnak, ha saját mikrokozmikus rendszerünkben összhangba kerülünk az Istenrenddel. Ezáltal egymással is harmóniába kerülünk, mert megtaláljuk a valódi szabadsághoz vezető ösvényen küzdő emberek közötti összhangot.

Ha éberen figyeljük a vizet, sokat tanulhatunk tőle. Saját vonatkozásunkban csodálatos jelképpé válik a víztükrön látható interferencia-minta. Interferencia alatt két hullám egyidejű hatását értjük, amelyek egymást akadályozzák vagy erősítik.

Lao-Ce is hivatkozik Tao-Te-King-jében a vízre. Az Egyetemes Tanban a víz gyakran az egészségessé-válás szimbóluma. Az „élő vízből” való ivás egy magasabb tudatállapotba való belépést jelent. És mivel a tudat alapvetően kreatív, alkotó és megnyilvánuló, az „élő víz” ivása egyidejűleg egy magasabb életállapotba való belépést is jelent.A tudat állapota a lét állapota„A tudat állapota a lét állapota.” Ebben a kijelentésben is a valódi életmegújítás kulcsa rejlik. Ha a tudat változik, megváltozik az élet is. Ha új tudat születik, akkor egyidejűleg új élet jön létre.

A tudat alkotó, megnyilvánító, hiszen energia. Aki a régi tudatához ragaszkodik, az továbbra is régi, énközpontú életét folytatja tovább. Ha a tudatot még az asztrológiai Halak-korszak, a Bika- vagy a Kos-korszak mechanizmusai és energia-mintái bilincselik meg, vagy ezek hatása alatt áll, akkor az élet megnyilvánulásai is ezekkel vannak összhangban. Ha azonban a tudat nyitva áll a Vízöntő közelgő korszakának energiái, vagyis „vize” számára, akkor ez megmutatkozik az életünkben - és a többi emberrel való kapcsolatunkban is.

A Vízöntő szellemisége egymásra-hangolódást, összehangoltságot, egyetértést, együttműködést, nyíltságot, tiszta megértést, szerénységet, az újonnan született rendből fakadó harmóniát és szeretetet jelent. A felsorolt eredmények pedig nem egy többé-kevésbé közeli jövőben érkeznek el hozzánk, hanem már most is itt vannak. A Vízöntő azt jelenti, hogy minden emberrel közös egészet alkotunk egy új energiamintában. Erre akkor nyílik lehetőség, ha a saját mikrokozmoszunkban helyreáll a teljesség, tehát akkor, ha az új idők szellemét hatni engedjük magunkban. Az egyetemes szeretet ünnepének nyitánya most hallható.

Most térjünk vissza még egyszer a koncentrikus vízkörök képéhez, melyek egy középpont vagy érintési pont körül alakulnak ki. Egyszerű, de igen találó jelképe ez az újból az igazi életre ébresztett mikrokozmosznak. Szívünkben van egy érintkezési pont, egy fénylő középpont, amelyből a hullámok kiindulnak. A gyújtópont a rózsa. Az isteni élet rendjéből, a szeretet nagy kozmoszából érkező fénysugarak felébresztik a rózsát, majd belőle egyre szélesebben terjedő, hullámzó, rezgő fénykörök indulnak ki, és alakot adnak a mikrokozmosznak. A templom szökőkútja ezt a történést jelképezi, emberi létünk képét mutatja.

A mikrokozmikus valóság természetesen több dimenzióban nyilvánul meg. Az isteni harmóniában és rendben létező mikrokozmosz a szélesedő hullám- és energiakörök olyan rendszere, amely végül kapcsolatba tud lépni a végtelen isteni létezéssel. Mihelyt a középpont életre kel, beteljesül a csoda - ennek azonban az az előfeltétele, hogy erre hangoljuk magunkat, és így ne akadályozzuk e csodát.

Ekkor szűnik meg az élet ziláltsága, és véget ér az ősrégi konfliktus, melyet a titokzatos fa kettéhasadt nyelvű kígyójának sugallata keltett. Akkor minden kifelé vetített konfliktus is megszűnik. Ha lényünkben újra helyreáll az isteni rend, tehát újra a szeretet él bennünk, akkor ez a szeretet mindenki számára jelen van.

Ez a Vízöntő! Szeresd Uradat, a te Istenedet mindenek felett, és szeresd a te felebarátodat, mint magadat! Ekkor a Jó és Rossz Fája újra a valódi harmónia, az eredeti rend és szeretet fájává válik, az Élet Fájává, amely saját Önvalónkban állíttatott fel.Mindig kifelé tekintünk, és másokra mutogatunk. A legtöbb esetben meg vagyunk győződve arról, hogy egy bizonyos konfliktus létrehozásáért mások a felelősek. Azonban mi ugyanolyan felelősek vagyunk, és a konfliktus annak a következménye, hogy mikrokozmoszunk eredeti egyensúlya megbomlott.

Ezért olyan óriási fontosságú, hogy önismeretre és belátásra tegyünk szert. Hiszen ezek jelentik az első lépéseket, ezek képezik a szabad és megszabadító élethez vezető kaput.


Ó Szent Életerő Viselője,

Veled kerülünk ki a veszélyből;

Veled megyünk be a megváltó életbe;

Veled érjük el új megnyilvánulási napunk célját;

Veled járjuk be az új életpályát;

Veled lépünk be az örök világosságba.A Te ragyogó szeretetfényedben fedezzük fel vétkeinket;

Benned fedezzük fel a „mi” bűnterhünket;

Benned hull le a lepel sivatagi vándorlásunk nagy titkáról;

A Te fényességedben elhomályosul a mi kárhozatunk.Általad fedezzük fel igazi felettes Énünket;

Általad válik tudatossá felemelkedésünk;

Általad gyullad meg bennünk a megszabadító tett;

Általad zubog bennünk az isteni életlélegzet szívünk minden dobbanásában.Ó rózsa, mely kivirul keresztemen,

Szívd magadba Isten világosságát,

S e sötét, tövises völgyben

E fényt megváltóan változtasd át.(J. van Rijckenborgh, Shamballa Szerzete, Rozekruis Pers, Haarlem 1993, III. fejezet.)


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,