Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2007-es évfolyam

2007/3/ A munkaterületről

Pentagram > 2007-es évfolyamAmikor 1924-ben néhány jóbarát belekezdett annak a műnek a létrehozásába, amely végül a Lectorium Rosicrucianum megalapításához vezetett, zavaros és kaotikus viszonyokra bukkantak, melyben az ősi bölcsesség egészen különböző töredékei voltak a köztudatban. Ezek között még a hermetikus gondolkodás nyomaira is rá lehetett bukkanni, elsősorban a Teozófiai Társaság köreiben. Az irodalomkutatók által megőrzött, vagy inspirációk útján újra megtalált iratok Hermész néhány szép és találó gondolatát is tartalmazták. Azt is mondhatnánk, hogy ezek képezték egy új, megszabadító filozófia létrehozásának kiindulópontját.A gnosztikus és hermetikus ismeretek az előkészületlen emberek számára nem könnyen érthetők. A régi teozófia - elsősorban keletre irányuló - miliőjében, lehetőleg Indiából származó mestereket és adeptusokat kerestek, vagy guruként tiszteltek bizonyos embereket. A Teozófiai Társaság megalapítását követő években, Angliában kialakult helyzetet bonyolultnak és szövevényesnek nevezhetnénk, melyben számos téves értelmezés és feltevés is helyet kapott. Ezért szervezett és megszabadító munkáról szó sem lehetett. Ehhez az is hozzájárult, hogy a kereszténység kétezer éves belső fejlődését nem vették figyelembe.

A Fény hirdetőinek célját mindig a belső kereszténység, a valódi eklézsia vagy emberi közösség képezte, amely a Halak időszakának kétezer éve folyamán számos megnyilvánulási pillanatot élhetett meg.

A dán származású Max Heindel elsősorban az Egyesült Államokban fejtette ki tevékenységét, és az elsők közé tartozott, aki az ezoterikus tudást összekapcsolta a keresztény megszabadító tanokkal. 1913-ban, Németországban Rudolf Steiner a Teozófiai Társaságból kiválva létrehozta az Antropozófiai Társaságot, azonban a hermetikus tanok, valamint az emberi szellem számára oly nagy fontosságú, Gnózisról szóló ismeretek ott még nem voltak fellelhetők.

A Lectorium Rosicrucianum alapítói Max Heindel művéhez, a Rosicrucian Fellowship-hez csatlakoztak. Tizenhat éven keresztül - amíg a második világháború Hollandiára is ki nem terjedt - tanulmányozták, és újraértelmezték az „ősi bölcsesség” gondolatait és felismeréseit. Utaltak a klasszikus rózsakeresztesek műveire. Gondolkodásuk kiindulópontjául az ideális „jóság, igazság és igazságosság” szolgált, és céljuk kezdettől fogva egy belső kereszténységre irányuló aktív csoport létrehozása volt.

A háború nehéz éveiben (1940-1945) felismerték, hogy munkájuk mindaddig sikertelen marad, amíg azt a hagyományos módon akarják megvalósítani. Amíg az újonnan elnyert egyetemes felismeréseket a régi, egoista vagy legalábbis az énre irányuló tudat próbálja magáévá tenni, az eredmény nem lehet más, mint ami a XIX. század valamennyi ezoterikus áramlatát jellemezte. Akkor az új csoportban is viszály, ön-túlértékelés, egzaltáltság és kritika uralkodna el. A tiszta eszmék beszennyeződnének, és hatástalanokká válnának. Az új tevékenységnek ezért a háború után új jelben is kellett állnia, az új lélek jelében, amely az ember szívében nyugvó tiszta szellemi magon alapulva fejlődhet ki.

Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája munkájának egyik legfontosabb pillérét az „én” tökéletes semlegesítése képezi. Aki énjét vagy erős személyiségét nagyra tartja, az (még) nem haladhat a Szellemi Iskola által mutatott úton. Az endúra folyamata, amely az énközpontúság, az emberi rendszer e hatalmas akadályának csökkentése, szerénységet és önismeretet követel meg. Mindez összekapcsolódik a lélek megszabadítása és fejlődése utáni vágyakozással.

Az ötvenes évek közepén Jan van Rijckenborgh és Catharose de Petri tanulóik számára megnyitották a „hermetikus bölcsesség kincseskamráját”. A csoportot az öntevékenység által akarták a megszabadító életmódhoz vezetni. Ezen kívül szándékukban állt minden szokásos világi nézettől függetlenül feltárni az Istennel, világgal és emberrel kapcsolatos ősi egyiptomi bölcsesség mély felismeréseit. A Lectorium Rosicrucianum munkájának ez képezi az egyik alappillérét. Mélységes öröm tölti el azt az embert, aki bensőjében megtapasztalja az első léleksugárzást. Aki így válik Hermész tanítványává, az minden további nélkül megerősítheti a kijelentést: „Isten világosság”.

Ha a Rózsakereszt Iskolájának gyújtópontjaiban folyó munkát minden résztvevő lelkiismeretesen hajtja végre, akkor egy idő múlva új embertípus jön létre. Akkor „a Szerzet hatalmas méretű, új, világra vonatkozó tevékenységéről” beszélhetünk.

A közösség tagjai ekkor olyan lehetőségekkel és tulajdonságokkal gazdagodnak, mellyel az egyetemes tan megváltoztathatatlan igazságát új és korszerű módon hirdethetik. Ez nemcsak a világirodalom számos megszabadító szövege által valósul majd meg. Ha minden jól alakul, akkor inkább az összetartozás és lelki egység élménye csendül ki a csoport tagjainak valamennyi vállalkozásán keresztül. Akkor Hermész tanításait, és a megszabadulás vele kapcsolatos erejét nyugalomban és biztonságban lehet majd kihordani. Ennek következményei pedig hamarosan megmutatkoznak.

A 2006-os év figyelemreméltó példákkal szolgált erre. Kamerunban (Afrika) új templom-együttes létesült. Új helyi és nemzeti centrumokat avattak fel, szimpóziumokat és konferenciákat tartottak, könyveket adtak ki. Szeptemberben több mint negyven országból 2500 barátunk találkozott az Ariége-völgyében, hogy egy felejthetetlen konferenciát élhessen át. A konferenciát teljesen a nyugat három hatalmas impulzusa, a Grál, a katárok - a szeretet egyháza -, és a rózsakeresztesek tűz-egyháza együttműködésének szentelték. Ebben a cikkben örömmel tárjuk Önök elé azt a kis válogatást, melyet e tevékenységek összességéből emeltünk ki.Belgrád, SzerbiaAz elmúlt év január 14-én Belgrád egyik nyugodt elővárosában, a Rózsa utcában új, nagyobb centrumot avattak fel. Ezáltal a szerbiai konferenciákat kedvezőbb körülmények között tarthatják meg. A különálló épület első szintjén egy közel 180 négyzetméteres centrumot rendeztek be. A templom, melyben a 45 tanulóból álló csoport a szolgálatait tarthatja, egy szinttel feljebb található.Singen, Dél-NémetországA dél-németországi munkaterületen, Singen városkában, az elmúlt év októberében szintén centrumot avattak. A termeket már három éve használták a nyilvános munka elvégzésére. A jelenleg létrejött centrum, amelyhez kb. 40 tanuló tartozik, a Bodeni-tó és a Fekete-erdő között fekvő területek érdeklődőit gondozza.Szimpózium Birnbachban, Nyugat-NémetországbanJúnius 18-án a Christianopolis Konferenciahelyen szimpóziumot tartottak, melynek témája: „A Gnózis belső forrása” és „A lélek ébredéséről” volt. A remekül sikerült rendezvényen, melynek középpontjában az „isteni gyermek” születésének mítosza állt, kb. 360 érdeklődő és tanuló volt jelen. Mindaz, amit a régi misztériumokban átéltek, és számos nép ősi irataiban ránk maradt, korunkban sokak számára megszabadító, az emberiség hatalmas kríziséből kivezető úttá válhat. Egyre többen esnek ugyanis áldozatul az életükbe beavatkozó változásoknak, és valóságukat „látszatként” élve meg, személyiség-válságba kerülnek. Ezért kutatni kezdenek valódi identitásuk, azonosságuk után. Korunk jellegzetes jelszavaivá az önmegvalósítás és az öntekintély válnak. Az emberek sokrétű keresése a számtalan új csoportosulásban is megmutatkozik.

Passavant (1790-1857) már a XIX. században kijelentette: „Az isteni rend azonban hatalmasabb, mint az emberi tévedés. Ami az egységből kiszakadt, annak minden fejlődési fokon áthaladva, és valamennyi tévedés legyőzése után újra vissza kell térnie az egységhez, de egy magasabb szintű egységhez, amely majd az emberiség valamennyi fejlődési, és regeneráló folyamatait tartalmazza.”

Azonban nem kell ilyen hosszú ideig várnunk. Ez a folyamat már most megkezdődhet minden emberben. Mikrokozmoszunkban végbemehet egy isteni születés, világra jöhet egy „Istengyermek”, a szellem-lélek. A Nag Hammadinál feltárt leletek közül, a lélek születésére vonatkozó iratokból vett idézetek fontos helyet töltöttek be a szimpóziumon. A különböző előadásokat a lélekszületés motívumait szemléltető kiállítás illusztrálta, amely az ősi Egyiptomból kiindulva a klasszikus görög kultúrán keresztül egészen modern korunkig terjedő időszakot ölelt át. Ezen kívül a Bibliotheca Philosophica Hermetica gyűjteményéből származó néhány gyönyörű, korai nyomatot is kiállítottak.Kotlas, OroszországMiután a Lectorium Rosicrucianum 1993-ban, Moszkvában és Szentpéterváron megkezdte tevékenységét, más városokban is alakultak kisebb tanulócsoportok, melyek lehetőségeiknek megfelelően spontán fejlődésnek indultak vagy újra feloszlottak. A kilencvenes évek végétől kezdve Kotlasban így alakult ki lassanként egy lelkes házaspár által alapított csoport, amely időközben kb. 40 aktív tagot számláló társasággá növekedett.

A hatalmas távolság (Kotlas kb. 1500 kilométerre fekszik Moszkvától északkeleti irányban, Arhangelszk kerületében) jó okot szolgáltatott arra, hogy Moszkva és Szentpétervár után ott is elkezdődjenek a konferenciák. 2006 júniusának forró hónapjában hatalmas szellemi ünnepséget rendeztek, melyet Oroszország valamennyi más centrumából érkező közel 40 tanuló is támogatott.

Kotlas, amely egészen távol fekszik a hívó és erőt adó európai munka szívétől, most minden eddiginél erősebben összekapcsolódott a sem határokat, sem távolságot nem ismerő Élő Testtel. Ez a testvéreinkhez fűződő kapcsolat a 2007-es év konferenciáiban is meg fog mutatkozni.Ukrajna, PoltavaAz ukrán tanulók rendszeresen látogatják a moszkvai konferenciákat. A két ország között évekig tartó politikai és kulturális kapcsolat állt fenn. Néhány évvel ezelőtt két tanuló, a lehetőségeket kihasználva, szerény keretek között Ukrajnában is elindította a munkálatokat. A tevékenységekhez Poltava városában (amely a fővárostól, Kijevtől 300 km-re keletre fekszik) kezdtek hozzá. 2006 októberében az orosz Országos Vezetőség segítségével különböző programokat - többek között nyilvános előadásokat is - szerveztek a kis tanulócsoport számára. Ehhez a Korolenko Múzeum, amely nevét az ukrán íróról kapta, néhány termét vendégszerető módon a Lectorium Rosicrucianum rendelkezésére bocsátotta.

Azon tanulók számára, akik ebben a nagy európai országban élnek, ahol nyugat és kelet politikai és kulturális befolyása egyformán érvényesül, e tevékenységek folytatása fontos impulzussal szolgálhat a valódi ember kifejlődéséhez vezető útjukon.Inverary/Kingston, Kanada2006. augusztus 12-én az Ontario államban fekvő Inverary/Kingston-ban felavattak egy templomot, amely a Kanada angol nyelvterületén lévő első konferenciahelyhez tartozik. A negyvenkét jelenlévő, akik az utolsó helyig megtöltötték a templomot, közösen élhették át a felavatás örömteli pillanatait, és az azt követő hétvégi konferenciát. Az étkezések az ebédlőteremben, jó időben pedig egy sátorban történtek, és mindenki élvezhette az óriási telek nyugalmát és tágas tereit. A templom felavatása hatalmas lépést jelent az amerikai kontinensen folyó munka számára. Kingstonban évente négy megújító konferenciát fognak tartani. Inveraryt kényelmesen elérhetik a Quebec-ből, Kanada francia nyelvterületéről, valamint az USA keleti részéről érkező tanulók is, akiket nagy szeretettel várnak a konferenciahelyen.Ussat-konferencia 2006.2006. szeptember 9 és 13 között rendezték meg a dél-franciaországi Ariége völgyében a hatodik nemzetközi Ussat-konferenciát. Egészen pontosan azon a helyen, ahol fél évszázaddal ezelőtt felavatták a Galaad emlékművet a Fény magasztos hármas szövetségének: a Grál, katárok és rózsakereszt erőben növekedő hatékonyságának tanúságául és igazolásául.

Ezen a különleges, hagyományokban gazdag vidéken a Lectorium Rosicrucianum 40 országból érkező, közel 2500 tanulója gyűlt össze, hogy az egyetemes Gnózis győzelmét igazolja.

A Betlehem-barlang ragyogó valóságának körében fekvő Ariége-völgy az összejövetel csodás hátterét képezte, amely a hegyi beszéd következő szavainak jegyében telt el:

„Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.” (Máté, 5:15) Ehhez még hozzáfűzzük: és mindazoknak, akik ebbe a házba még el fognak jönni. A rendezvény minden résztvevője szívében magával vitte a fényt, s így az egész földre kiterjedő ragyogó erővonalat szőttek.MáltaMálta szigetén minden évben rendeznek egy megújító konferenciát, melyen egy kis létszámú tanulócsoport hatalmas lelkesedéssel vesz részt. 2006. november 3-án és 4-én a máltai Wardija Hill, Top Village ismét helyet biztosított egy mély benyomást keltő konferencia megrendezésének.Stara Zagora, BulgáriaSzintén november 4-ére esett Stara Zagorában Bulgária második centrumának felavatása. Stara Zagora az ország közepén fekszik, (lásd a térképen) és minden irányból könnyen megközelíthető. A Fekete-tenger partján élő tanulóknak így már csak 200 kilométert kell megtenniük a korábbi 450 helyett, ami a Bulgária fővárosában, Szófiában lévő első centrumtól választotta el őket. Stara Zagora egy gyorsan növekedő centrum, amely kb. 40 tanulót számlál. A város központjában lévő irodaépületben egy templomot és egy centrumtermet rendeztek be, melyben a felavatásnál 122 tanuló foglalt helyet. Az ünnepi vacsorán, melyet egy közeli szállodában rendeztek meg, az üdvözletek felolvasása során mindenki mélyen átérezhette a nemzetközi Művel való kapcsolatot. A következő napon megtartott nyilvános templomszolgálaton hét új tanulót üdvözölhettek.Szimpózium Renovában, 2006. május 7.A Renova Konferenciahelyen májusban megrendezett szimpóziumon a három nagy nyugati vallásban lévő „rejtett igére” irányították a figyelmet. Az első előadásban, amely az Iszlámban lévő rejtett igét tárgyalta, rámutattak arra, hogy a hermetikus ismeret Arábián keresztül jutott el nyugatra. Legtisztább formájában Rózsakereszt Krisztián jelképes alakja által testesült meg, vagyis azon testvérek által, akik évszázadokon keresztül fáradoztak a szellem-lélek fejlődés tanainak nyugati elterjesztéséért.

A valamennyi vallásban meglévő belső alap nem tesz különbséget faj, vallás vagy társadalmi forma szempontjából. Mohamed az igét Gábrieltől kapta. Aki ezt az igét embertársai számára le tudja fordítani, az próféta. Az Iszlámon belül számos szerzet jött létre, melyek - az igétől inspirálva - megtalálták a valódi, belső emberhez vezető utat. Tanaik, alakzatuk és rítusaik szorosan kapcsolódnak a klasszikus rózsakeresztesekéhez. Az előttünk haladó testvéreink csoportja az általuk kibocsátott Fraternitas-hoz az arab példából merítette a mintát. A hagyomány szerint Rózsakereszt Krisztián Damkarba és Fezbe való utazása során ismerkedett meg velük.

A második előadást Michael Portnaar rabbi tartotta a Kabbaláról és a Szeretet Helyéről. Ragyogóan tárgyalta az alapvető életkérdéseket a Sohar könyve, valamint Luria kabbalája fényében. A következő kérdéseket vetette fel: Létezik-e szeretet a földön? Ha igen, mit jelent a szeretet azon parancsolat értelmében, melyet az ember eredetileg a teremtésekor kapott? Létezhetünk-e a szeretet nélkül? Hogyan érheti el az egyén és az emberiség a szeretet és a tökéletesség valódi formáját? Mi a szeretet és a végső beteljesülés útjának képlete? A Kabbala kapcsolatban áll a gyógyító és teremtő erőkkel, s a keresők számára megnyilvánítja azokat. A Kabbalában felcsendül a megdönthetetlen teremtési tervben rejlő egység gondolata.

A harmadik előadás a gnosztikus Fülöp evangéliumát tárgyalta, amely az Atyához, valamint Krisztushoz szóló óda, aki „mindent - embert, angyalt, misztériumot - magában hordoz.” Ez az evangélium a második század közepén élt Valentinusz iskolájából származik. Valentinusz nemcsak az új keresztény tanokat ismerte és tanította, hanem ugyanakkor az ősi egyiptomi hermetikus és görög misztériumok beavatottja is volt. Ezekben a misztériumokban az embert egyetlen céllal kapcsolják össze: a lélek megváltásával, a bennünk rejlő valódi ember megszabadításával.

A Gnózis az ősforrásról, minden lét mélységéről szóló belső tudás. Aki ismeri ezt a forrást, az önismeretre tesz szert, és ezáltal felfedezi szellemi eredetét. Előkészíti magát a megváltás szentségére, a redemptio-ra. Valentinusz szerint Krisztus azért érkezett, hogy az egész teremtésben lévő elválasztottságot megszüntesse, hogy a kettő újra eggyé válhasson.„Fény és sötétség, élet és halál,

jobb és bal, mind testvérek.

Lehetetlenség őket egymástól

elválasztani.

Ezért sem a jók nem jók,

sem a rosszak nem rosszak.

Az élet nem élet, s a halál nem halál.

Ezért minden felbomlik majd

a maga eredeti természetére.

Akik azonban a világból kiemelkedtek,

fel nem oldhatók és örökkévalók.”


(Fülöp evangéliuma, 10. logion.)

Őszi szimpózium Renovában, október 22-énE szimpózium központi alakja, Comenius, mindenekelőtt „az emberi körülmények megjavításán” fáradozott. Nézete szerint az embernek az a feladata, hogy (kis) világát helyrehozza, mégpedig Krisztus újra eljövetelére való tekintettel. Azon a véleményen volt, hogy e reformáció alapját a Pansophia, vagyis a mindent átölelő egyetemes bölcsesség képezi, amely újra helyreállítja a teológia és az új természet-filozófia megbomlott egyensúlyát. A Pansophia célja, hogy „mindenkinek mindent alaposan megtanítson”, bölcsességet, erényt és hitet ajándékozzon nekik.

Comenius síkra szállt egy egyetemes vallás, egy egyetemes ember- és világkép, egy egyetemes tudomány és egyetlen filozófiai rendszer érdekében, amely egy emberek közötti megingathatatlan testvériség megalapításához szükséges fogalmakat fejleszt ki.

Azonban az egyén számára is szolgál jó tanáccsal. A következőket jelenti ki: „Három út vezet egy dicsőséggel teli élethez. Az első, hogy az ember sem magával, sem másokkal, és egyetlen dologgal szemben se cselekedjen becstelenül. A második út, hogy ne csak megpróbáljon jónak lenni, hanem az is legyen. A harmadik úton pillantását nem másokra, hanem Istenre, az óvó igazságra, valamint saját lelkiismeretére irányítja, amely bensőjében tanúskodik róla.”

Ezáltal világossá válik, hogy milyen rövid képlettel kifejezhető Krisztus üdvöt hozó tana, vagyis a valódi boldogsághoz vezető út: Egynek lenni önmagunkkal, Istennel és Istenben, figyelmünket ne hagyjuk elterelni külső dolgok által, és ne merüljünk el tovább bennük, mint amennyire feltétlenül szükséges. Az ember ugyanis belső természetének megfelelően azon fáradozik, hogy Istennel azonosulhasson. Bensőjében valami arra ösztönzi, hogy kiemelkedjen, és tökéletessé váljon. Ezért mondja Comenius: „Amit a Sátán hamis módon felajánl nekünk, azzal Krisztus valóban megajándékoz minket: Hatalmat ad az embereknek arra, hogy Isten gyermekévé válhassanak.”Az Ifjú Tanulók Csoportjának konferenciája és munkaheteJúliusban és augusztusban az Ifjú Tanulók Csoportja számára Brazíliában Marilia, Svájcban pedig Caux volt a színtér egy-egy dinamikus munkahét megvalósításához. Az egyik helyen többet sütött a nap, mint a másikon, (miként ezt a fényképek is mutatják) azonban az ifjú tanulók szorgalmát és munkakedvét mindez cseppet sem befolyásolta.Egy konferencianap a J. van Rijckenborgh CentrumbanHaarlemben a J. van Rijckenborgh Centrumban megrendezett konferencianapok mindig aktuális témákkal foglalkoznak, melyeket a Lectorium Rosicrucianum alapítói, Jan van Rijckenborgh és Catharose de Petri művei segítségével dolgoznak fel. A november 16-i konferencianap témáját „Az ifjú ember fejlődése a belső fényben” adta.

Az ember nem tiszta lapként érkezik az életbe. Múlt, jelen és jövő erőiből állva, összetett rendszert alkotva, természettől született és isteni életből, lehetőségekből és korlátokból áll. Az ásványok, növények és állatok mögött, a kozmosz és makrokozmosz mögött egy terv rejlik, egy fejlődési lehetőség ragyog. Így van ez az embernél is. Ez a terv hét szakaszban bontakozik ki, és nyeri el árnyalatait és szerkezetét. Az ember, életének minden szakaszában erősen kapcsolódik a terv egy nézetéhez. Különösen a harmadik szakaszban, melyben a nagy fontosságú vágytest fejlődik ki, roppant lényeges, hogy az ifjú embernek meglegyen a lehetősége gyógyító és építő erők felvételére. Éppen ilyen fontos számára az is, hogy egy védett és pozitív környezetben nőjön fel.

A második előadásban az Énekek énekéből vett egyik mondat jelentőségét tárgyalták meg: „Felkelvén menjünk a szőlőkbe, lássuk meg, ha fakad-é a szőlő”. A „felkelvén” kifejezés arra utal, hogy korán, már fiatalon lássunk neki a munkának. Eközben a szülők és nevelők fontos szerepet tölthetnek be: Már korán elkezdhetik a gyermek figyelmét és tudatát a legfontosabbra, „a szőlő fakadására” irányítani. Ha a tudat rendszerében - melyet az Egyetemes Tan „kígyótűznek” nevez - az új lélek erői keringenek, az ifjú ember magától képes kifejleszteni azt az erőt, mellyel a rázúduló élettel pozitívan nézhet szembe.

A napot a Haarlemi Főtemplomban megtartott összejövetellel zárták. Ott arról a fejben lévő, apró, mégis oly nagy fontosságú irányító szervről volt szó, melyet Pinealisnak vagy tobozmirigynek neveznek. Érzékenysége miatt e szerv különösen alkalmas arra, hogy felvegye az egész kozmoszunkat magasztos rezgésként átjáró, a kozmoszról, világról és emberről alkotott isteni elgondolás benyomásait. Ezekből mindenki megtapasztalhat valamit, ha fejét és szívét megfelelő módon hangolja a folyamatra. Az ifjú ember fejlődése szempontjából ezért rendkívül fontos a megfelelő környezet és a pozitív ösztönzések, melyek lehetőséget biztosítanak egy olyan új életforma felvételére, melynek alapján a belső változás megvalósulhat benne.Szimpózium Groningenben Mozart VarázsfuvolájárólGroningenben, a Prinz Claus Konzervatóriumban is tartottak egy szimpóziumot a Lectorium Rosicrucianum szervezésében. December másodikán számos látogató élhette át a Varázsfuvola sajátos értelmezését, mint a „Beavatás Templomában végbemenő alkímiai folyamatot”. Mozart operájának hangjai különleges fényt adtak e napnak. A Varázsfuvola tartalma, miként arra az egyik előadó rávilágított, „teljes mértékben a rózsakeresztes eszmékből és Paracelsus Három-princípium-tanából” származik. Az ember szellemi megújulását olyan csodálatos módon zenésítették meg és ábrázolták, hogy a folyamat mélyen bevésődhet a tudatba.

A szabadkőművesek, antropozófusok és rózsakeresztesek köreiből származó előadók rávilágítottak az opera hermetikus szempontjaira az alkímia alapján, melyet a XVII. és XVIII. század kereső embere a belső átalakulás képekben gazdag ábrázolásának tartott. Az opera szövegkönyve és partitúrája is bővelkedik olyan szempontokban, melyek eredete az egyiptomi beavatási misztériumokban gyökerezik. Az ehhez tartozó kulcs - a Hermész Triszmegisztoszra való utalással együtt - „Rózsakereszt Krisztián alkímiai menyegzőjében” található.Bergen op zoomNovember 19-én Bergen op Zoom-ban, a Blauwhandstraaton új, nagyméretű templomot szenteltek fel Hollandia délnyugati részének tanulói számára, melyben már aznap este megtartották az első helyi szolgálatot. A centrum vezetőségi tagja megnyitó-beszédében külön köszönetet mondott az ifjúság C és D-csoportos tagjainak. Ők voltak ugyanis - mondta - akik elsőként keltették életre az épületet, még mielőtt maga az építkezés megkezdődött volna. „Ugyan nem ti lengettétek a kalapácsot és a többi szerszámot, de ti voltatok, akik már sokkal korábban megfestettétek a Tűzmadár képét, amely most az Ifjúsági Teremben függ. A Tűzmadárnak centrumunk számára hatalmas jelentése van, mert a folyamatos megújulást, az élet szétrombolhatatlanságát jelképezi. Ifjúsági összejöveteleitek folyamán az újat már elhelyeztétek termeitekben, most minden azon múlik, hogy meg is tartsátok azt.” Beszédének zárszavaként a centrum vezetője felidézte a meghívón olvasható sorokat:

„Ne nézz körül, hanem magadba pillants, próbálj meg elmerülni az élet forrásában, akkor majd elnyerheted azt, ami emberré tesz téged, olyanná, akit Isten, a Gnózis használni tud.”

Ezeket a szavakat Bergen op Zoom-ban, mind a belső, mind pedig a külső templom építéséhez szükséges alapként tapasztaltuk meg.A kameruni La Nouvelle Aube Konferenciahely megnyitója2006 pünkösdjén, a június 2-4 közötti hétvégén, Kamerun fővárosában, Yaoundé-ban, ünnepélyes keretek között új konferenciahelyet avattak fel, melynek neve La nouvelle aube - Az új hajnalpír lett. Az épületet, melyben hosszú éveken keresztül a konferenciákat tartották, hálás köszönettel újra a Mamba család rendelkezésére bocsátották.

A hivatalos megnyitót a kormány egyik képviselője tartotta, aki egyúttal kifejezte csodálatát a gyönyörű épület iránt. Az összejövetelen más afrikai munkaterületekről: Beninből, Kongóból, a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Elefántcsontpartról és Gabonból érkezett számos vendég is részt vett. Európából belga, német, francia és holland testvérek jelentek meg szép számmal a felavatáson, ezen kívül az USA és Kanada munkaterülete is képviseltette magát.

Az új konferenciahely egy 400 férőhelyes templomot ölel körül. Az épületben még két kisebb templom, valamint olvasó- és csendes termek is helyet kaptak. A külön álló lakóházban, ahol a konferenciák résztvevői szállhatnak meg, hatalmas ebédlő és konyha is található.

Ezzel a Yaoundé szélén fekvő Mont Fébé hegy oldalán lévő új konferenciahellyel új fejlődési szakasz kezdődött meg Kamerun és az egész afrikai munkaterület számára.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,