Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2008-as évfolyam

2008/1/ A szivárvány hét dala

Pentagram > 2008-as évfolyam

Catharose de PetriAhogyan a szivárvány a napfény megtört sugarain át megmutatja szépségét, s bizonyságot tesz róla, hogy a felhők mögött mégis teljes dicsőségében ragyog a nap, az ösvényre rátaláló ember is ismer egy másik fényboltozatot, amely a spektrum hét színében tündöklik. Ez az ígéret íve, amely akkor mutatja meg ragyogását, amikor az ember közeledik ahhoz a ponthoz, ahol már annyira megtisztult, hogy pillantást vethet arra a jövőre, melynek irányába legbelsőbb vágyakozása évek óta vezeti. Az „ígéret ezen ívének” megpillantása rendszerint olyan események közeledtét jelzi, melyek a legnagyobb erőfeszítést és energiát követelik meg. Ez az ív azért mutatkozik meg, hogy az embert felkészítse és megerősítse az eljövendő veszély óráira, napjaira vagy éveire.A kettős ívAz ígéret íve rendszerint kettős ívként ragyog: kétszeres hívásra hívja fel a figyelmet. Ezzel összhangban a küzdő embert is kétszeresen készítik fel és erősítik meg az éjszakán való átvonulásra. Az ív emellett számos mágikus titkot és egyetemes bölcsességet rejt színei gazdagságában.

A szivárvány mindenekelőtt a hétszeres föld-logosz és a földdel együtt ugyanahhoz a rendszerhez tartozó hét bolygó létezésének látható bizonyítéka (az ősi tanításokban ezek a következők: Merkúr, Vénusz, Föld, Hold, Mars, Jupiter és Szaturnusz). Másodszor, sugárzásával mind a hét bolygót lelki szemeink elé állítja, mert mind a hét bolygó hét különböző birodalomból áll, és mind a hét birodalmat saját dimenziója uralja. A szellemi fényív hét aurikus gyűrűre is felhívja a figyelmünket - az élet hét területére, a hétszeres emberi mikrokozmoszra, amely az emberi élet jelenlegi szférájában szerkezetileg teljesen felbomlott és eltorzult. A hétszeres fényív egyszersmind egy hétszer háromszoros tevékenységet is kifejt, hisz minden egyes színének megvan a maga rezgésszáma és hangot ad. Helyesebben első a hang - az ige. A hang azután Világossággá válik - vagyis színné, majd a hang rezgéssé - életté - válik. A Világosság és az élet szóval az egyetemes kozmosz háromszoros őselvét ragadjuk meg, ebben az értelemben pedig a Világosság szellemi íve a mindenség, a mindenség-megnyilvánulás valóságának a jelképe.FOHAT HÉT DALAA szivárvány hét dala Isten emberre vonatkozó szándékairól és vezetéséről tanúskodik. A Rózsakereszt szerzete pedig közölni akar valamit a kereső emberekkel „Fohat e hét énekéből”. A Fohatot a szellem és anyag közötti kapocsnak tekinthetjük - annak a lélekadó elvnek, amely élettel lát el minden atomot. A Fohat így a látható világ építőmestere.

Az ígéret első íve a tanuló figyelmét a keletkezés tiszta világára irányítja, amelyben az emberiség eredetileg élt, s ahová vissza kell térnie. Az egyetemes születés világa ez, a kezdet genezise. A második ív az átszellemiesült látást a szellemi lét, a tökéletes lét eredeti világára irányítja: a világra, amely Istentől és Istenből való. Összetartozásával e két ív kulcsot kínál az eredeti ember „reneszánszához”, újjászületéséhez.

Most pedig kíséreljünk meg valamit felfogni ebből az újjászületésre való hívásból. A Teremtő bölcsessége gondoskodott az eszményi mikrokozmoszhoz kellő minden szükséges dologról, például azáltal, hogy a hét aurikus gyűrűt vagy hét kis szférát különbözőnek alkotta meg.

Egyik szféra sem irányítja a többit. Ebben a tekintetben tökéletes az összhang! Mégis szeretnénk megvizsgálni, vajon hogyan is lehetséges, hogy mindegyik szféra különbözik a többitől, amikor ugyanaz az erő tevékeny minden egyes szférában.

A tágas világmindenség minden megnyilvánulásában a hét őshang, a hét ősrezgés és a hét ősszín jelenik meg. Mégis felmérhetetlen különbség van a megnyilvánulási forma és a belső lényeg tekintetében. Ahogy nincs két egyforma ember, úgy nem létezik két egyforma szféra sem.

Ezek a különbségek abból fakadnak, hogy mindegyik világban vagy szférában mindig csak egy hang, egy szín és egy rezgés dominál. Alapvetően a hét mikrokozmikus szféra mindegyikében jelen van mind a hét szín - a vörös, a narancs, a sárga, a zöld, a kék, az indigó és az ibolya - mégis mindig csak egy szín az, amely uralja az élet minden egyes területét. Egy adott életterületen mindig is egy szín alkotja a lét alapját.A HÉT SZÍNAz eddigiek alapján az alábbi következtetésekre jutunk. A hétszeres mikrokozmoszban van egy olyan tér, melyet ásványinak nevezhetnénk. Minden anyagot, amelyre a mikrokozmosz fejlődéséhez szükség van, ebben a térben gyűjtenek össze. Ebben a birodalomban a vörös az uralkodó szín.

A második teret növényi jelzővel jellemezhetnénk. Ebben a térben olyan életerők működnek, melyeket pránának vagy az élet lélegzetének nevezhetünk. Itt a narancssárga a domináns szín. A narancs és a vörös kombinációja szolgáltatja a megfelelő életerőket a vele összhangban álló építőanyagokkal együtt.

A harmadik teret állatinak nevezhetjük. Élénk tevékenységet látunk kialakulni benne, amelyben megannyi dinamikus energia összpontosul annak érdekében, hogy az építési munka megvalósuljon. Ebben a térben a sárga szín uralkodik.

A negyedik térben a keletkezést ismerjük fel, az emberré válás értelmében. Itt a zöld az uralkodó szín.

Az ötödik tér a létezésnek az a területe, amelyben a tudat áthatol a harmadik (legalacsonyabb) szellemi állapot szintjének megértéséhez. Ebben az ötödik birodalomban nyilvánul meg először az, ami a keletkezés állapotában van. Itt a kék szín az uralkodó.

A hatodik térben átlátjuk a második szellemi állapotot, amelyben a szellemmé vált lény továbbfejlődik. Itt az indigó az uralkodó szín.

Utoljára a hetedik tér maradt, amelyben az Isteni Ember jelenik meg előttünk a maga tökéletes mivoltában. Ebben a térben pedig az ibolya szín uralkodik.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a mikrokozmoszban négy keletkezési tér és három megnyilvánulási tér van. Gondolatainkban önkéntelenül is a jávai Borobudur titokzatos temploma jelenik meg, ahol a négy keletkezési tér négyzetekként, a három megnyilvánulási tér pedig körökként jelenik meg. Pekingben a lenyűgöző Menny Templomában a három kör hívja fel figyelmünket a három megnyilvánulási térre, míg a négy keletkezési teret a négy út jelzi. Világos, hogy e hét teret tökéletes összhangban kell irányítani. Ez az irányítás csak akkor lehetséges, ha a központi szellem képes a mikrokozmikus rendszert a hetedik vagy isteni birodalmon keresztül vezetni. Ha e szellem elhagyja az Isten által sugallt fejlődési menetet, akkor visszavonhatatlanul diszharmónia keletkezik.

Amint - ahogy ezen a földön is van - az irányító tevékenység központja átkerül a harmadik térbe, ahol az életet a tudatalatti vezeti, és az állati dinamizmus uralkodik, a háromszoros szellemi tér fátyol mögé rejtőzik. Akkor az igaz emberi minőség keletkezésében zavar jön létre, és kifejlődik egy állati teremtés egy olyan birodalomban, amelyet csak energiaforrásnak szántak. E fejtegetés alapján az is világossá válik, hogy az újjászületés nem csupán az általunk ismert emberre vonatkozik, hanem mind a hét mikrokozmikus birodalom újjáépítésére és tökéletes harmonizációjára is.

Ezután most már érthető lesz az is, hogy ez az újjáépítés ugyanazon a ponton kezdődik, ahol kezdetben a zavar keletkezett, vagyis a harmadik, az állati és emberi birodalomban. Ebből következik, hogy az igazi, hétszeres embernek még meg kell születnie. E cél érdekében a jelenleg a harmadik térben uralkodó ember hatókörének teljesen a háttérbe kell vesznie. Ezért beszélünk gyakran tudatosan gyakorolt önsemlegesítésről, más szóval endúráról. Az igazi emberiséghez visszavezető út a negyedik, ötödik, hatodik és hetedik tér helyreállításán és újjáéledésén keresztül halad. Eddig a pillanatig e négy magasabb tér csupán néhány automatikus funkciót tölt be. És ezért tárul most fel a „ígéret szivárványa” az igazi kereső szellemi szemei előtt.Láthatártól láthatárigAz az ember hallhatja meg a szivárvány hét dalát, aki lábát az ösvényre helyezi, akinek a szivárvány színei az ígéret ívét alkotják. Ez a színes fényív a keresőt a mennyei ember ősalakjával szembesíti annak élő bizonyítékaként, hogy a mikrokozmosz mind a hét tere ismét megtelt élettel és tettel. Amikor a mennyei, szellemi ember ismét napként sugárzik rendszere közepén, az összes szín tökéletes összhangban ragyog és árad.

Az ember legmagasabb vágyakozása tehát erre a beteljesedésre irányul, és meghallja Fohat hét dalát, miközben az ígéret íve átöleli a kerek tágas világot. Önmagában azonban a tény, hogy valamilyen szellemi birodalom iránti vágyakozást táplálunk, nem szükségszerűen jelenti azt, hogy ezzel a birodalommal valóban kölcsönhatás alakul ki. E kölcsönhatást csak nehézségek árán lehet elérni. A keletkezés fáradságos folyamata és áldozatos tettek révén, ön-szabadkőművesség által tárulhat fel az ígéret szivárványa a kereső számára, hogy kitartását megacélozza és így helytálljon a dicsőséges végig.

Világos, hogy e dolgok jelentősége jóval mélyebb, mint pusztán egy misztikus segítségnyújtás a megfáradt test számára. Az ösvényen sok-sok vándort megtanított már a tapasztalat, hogy az életkörülmények néha bizony roppant sötétek és kilátástalanok. Ám éppen ott hasadhat szét hirtelen a sötétség, ahol a legnagyobb. A történelem során hány és hány szellemi kereső ébredt új életre éppen a kritikus pillanatokban, mert meghallották a szivárvány hét hangját. Mert abban a pillanatban a széthasadt sötétségből szemünk elé varázsolja az ígéret páratlan hídját. És ez szó szerint híd, mert a szivárvány színpompája láthatártól láthatárig ível: a helytől, ahonnan jöttünk, a célig, amelyre irányulunk!

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,