Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2008-as évfolyam

2008/1/ Hogyan tovább?

Pentagram > 2008-as évfolyam

Az emberiség számos teremtéstörténete szinte mind ugyanúgy kezdődik. Gyakran a víz és tűz általi keletkezésről van szó - ezek a mitológiai képek valami megfogalmazhatatlanra utalnak, amely más dimenziókból, más tudati állapotokból ered. Így kapunk tájékoztatást a Földön végbemenő számtalan fejlődési folyamatról, azokról is, amelyek magát a Földet érintik, és az emberiség evolúciós fejlődéséről - miközben az emberiség szinte létrán próbál felkapaszkodni. Jelenleg újra fontos változások előtt állunk, amelyek a Föld légkörét, és az emberiség lélegzőterét is érintik. Az említett változások miatt az ember már nem kövesedhet bele valamiféle várakozó helyzetbe; megkezdődött ugyanis a szellemi megvalósítás időszaka.Ekkor felmerülhetnek az alábbi kérdések: miként is néz ki életünk lajtorjája, és vajon mi magunk a létra melyik fokán állunk? Mi az, ami előre hajt bennünket - és mindenekelőtt feltehetjük a kérdést, hogy vajon merre is tartunk valójában. A Föld szívének rezgése a kozmikus Krisztuserő beereszkedése miatt időszámításunk kezdete óta egyre emelkedik. Ez a folyamatosan erősödő impulzus felrázza álmából a világot, és egyre erősebb hatást fejt ki az emberiségre.MEGKONDUL A VÉSZHARANGA rózsakeresztesek - de más csoportok is - sokat fáradoztak azon, hogy a Világmindenség keletkezését és felépítését kozmogóniai és kozmológiai értekezésekben megmagyarázzák, tehát, hogy megrajzolják a mindenségi teremtés képét. Így tudomást szerezhetünk a lemúr és az atlantiszi kultúrák keletkezéséről és lehanyatlásáról, valamint az emberiség és különböző alfajainak fejlődési folyamatairól a jelenlegi árja periódusban. Tudatunk alapját ezek a kultúrák képezik. A tudomány már lezajlott fejlődési szakaszai a műszaki fejlődés felgyorsulásához, és ezzel a világ és az emberiség számára problémák kialakulásához vezettek.

Gondoljunk csak ebben az összefüggésben az iparosodásra, az atomhasításra, a levegő, a vizek, és a Föld elszennyeződésére, valamint a táplálékhiányra, a túlzott urbanizációra, melynek következménye a vidéki területek elnéptelenedése lett; a stresszre, a lelki elfajulásra, és arra a tényre, hogy sokan egyszerűen a virtuális „életbe” menekülnek.

A múlt század hatvanas éveinek végén a Római Klubba tömörült vezető tudósok már megkondították a vészharangot. Olyan, az egész világot érintő problémák vonatkozásában végeztek áttekintő felmérést, mint a népesség növekedése, az élelmiszer-termelés, az iparosodás, az elszennyeződés, az energiaforrások kimerülése, stb. Figyelmeztető felhívásuk így szólt: „Az óra egy perccel éjfél előtti időt mutat!” 2005-ben az ENSZ riasztó jelentést bocsátott ki az ökológiai helyzetről, amelyből kiderült, hogy amennyiben nem következik be teljes irányváltás, akkor a Föld belátható időn belül elpusztul. A Föld és az emberiség halálosan beteg sejtté vált a Mindenség rendjében.

Világszerte különböző csoportok fáradoznak egy változás megvalósításán. Európában a legkülönbözőbb környezetvédelmi követelmények megjelenését látjuk, amelyek között néhány igencsak bizarr is található. Minden esetben arról van azonban szó, hogy az emberek magatartásában és pszichéjében valamilyen alapvető változás történik.NEM VAK REAKCIÓKA Budapesten 1993-ban alapított Klub célkitűzése, hogy elősegítse az emberekben végbemenő mélyreható tudati változást, hogy elérhető váljék egy általános tudati megváltozás. A klub alapítója a magyar László Ervin nyomatékosan hangsúlyozza az élet egységét és minden dolog összefüggését egymással, mind a Földön, mind az Univerzumban. Senki és semmi nem képez kivételt ez alól a törvény alól. László kijelenti: „Minden olyan nap, amely új ötlet nélkül múlik el, elveszett napnak számít”. Al Gore és Clinton a Föld rendkívül gyors felmelegedésére figyelmeztet, valamint azokra a nagy veszélyekre, amelyek emiatt az emberiséget fenyegetik. De sokan voltak olyanok - igaz, kevésbé ismert emberek - akik már sokkal korábban felhívták a figyelmet ugyanezekre a veszélyekre. Ennek ellenére, továbbra is ugyanúgy élünk, ahogyan megszoktuk, és úgy teszünk, mintha minden rendben volna! Úgy tűnik, mintha az emberiség nagy része vak lenne. A fejlődési folyamatok lassan és döcögve haladnak: a tudatot csak a sokk és megrázkódtatás képes feltörni.

Ez a helyzet sok emberben megdöbbenést kelt. Elveszítik az úgynevezett biztonsági kapaszkodóikat és összezavarodnak. Mások - jogosan - felteszik a kérdést, hogy a szituáció visszafordítható-e egyáltalán. Aki azonban visszamenőleg megvizsgálja a Föld történetét, az felismeri, hogy a levegő, a föld és a víz összetétele és aránya mindig is változó volt. Az idők folyamán a Föld forgási sebessége és tengelyének helyzete is periódikusan változott. Voltak jeges és jég nélküli periódusok, voltak szakaszok, amikor sok víz (gőz) volt a légkörben, és olyanok, amikor nem, voltak más csillag-konstellációjú szakaszok, és olyan idők is, amelyek hirtelen és rendkívül mélyreható változásokat hoztak. Nagy általánosságban abból indulnak ki, hogy az ilyen változások természetes, geológiai folyamatok, és nem a kozmikus Mindenségben előre látható fejlődési folyamatok következményei.

A már korábban említett kozmogóniai és kozmológiai vizsgálatok fényében egészen más magyarázat is adható. Ez az eltérő magyarázat abból indul ki, hogy nem csupán a természet autonóm folyamatairól van itt szó, hanem a természetnek az emberiség pszichikai és anyagi magatartási módjára adott reakcióiról is. Ezek a magatartási módok már nem felelnek meg a földi élet céljának, és ezért erős feszültségeket hoznak létre a légkörben. Ezek a feszültségek azután különböző módon befolyásolják a földi életet.

A régi bölcsesség e változásokat nem tartja a természet vak reakcióinak, hanem úgy értelmezi, hogy életkörülményeinket egy magasabb tudati elv korrigálja, mégpedig azzal a céllal, hogy ezzel megakadályozza a fejlődési lehetőségek további megkristályosodását és eltorlaszolódását. A Szellemi Iskola megalapítói, Jan van Rijckenborgh és Catharose de Petri, állandóan figyelmeztették a modern Rózsakereszt tanulóit a kozmikus változás következtében megjelenő, gyorsan változó földi feltételekre. Mindenekelőtt azonban a jelenlegi időszak számára az életterületünk anyagi korlátozásaiból való megszabadulás útját mutatták meg. Ezt az utat a legkisebb részletéig - egészen az atomig - megmagyarázták, és azt is pontosan ismertették, hogy milyen módon nyilvánulhat meg a szellemlélek-ember.

Az általuk adott tanítás szerint a világ és az emberiség jelenleg olyan időszakot él át, amelyben az elektromos, vagy tűzéter - az atom „ötödik megnyilvánulásának” megfelelően - teljesen kibontakozik, és erőteljesen továbbfejlődik. Ezt az új energiát lélek-éternek is nevezik. Ez az energia az atom olyan új megnyilvánulása, amely túlhaladja az általunk ismert földi rezgési szinteket - ez az energia a Krisztus-erő már említett beereszkedése miatt szabadul fel. Segítségével az ember bensőleg megtisztul, tovább épül, és ha lehetséges, egy magasabb szintre emelkedik.KÉTFÉLE NAGYSÁGRENDMinden földi tudat annak az erőnek a hatására fejlődik ki, amelyet bolygói szellemnek nevezünk. Az „amint fent, úgy lent” elvének megfelelően a bolygói szellem Földünk dialektikus elvének egy kifejeződése, és az ember személyiségéhez hasonlítható. Minden emberi tudat ennek az anyagi Földnek az erőiből és energiáiból él, ezért ez a tudat korlátozott és kifelé irányul. Természetes életutunkat azonban a befelé irányuló tudati erők is keresztezik.

Az Egyetemes Tan különbséget tesz a bolygói szellem és a bolygói Logosz között. Ahogy már említettük, a bolygói szellem kapcsolatban áll a durvaanyagi Földdel és ennek finomabb területeivel - mégis, minden tekintetben csupán a bolygói Logosz kivitelező szerve. A bolygói Logosz annak az eredeti Földnek a magereje, amelyet Szent Földnek is neveznek, mivel benne tiszta fejlődés megy végbe.

Jan van Rijckenborgh ezzel kapcsolatban megmagyarázza, hogy Földünk a Szent Földből vált ki, a mikrokozmoszok részére szolgáló gyakorlóiskolaként és fejlődési területként, hogy a mikrokozmoszok a téridő világában tapasztalatokat szerezhessenek. A tanulási idő leteltével azután újra rátérhet saját eredeti fejlődése útjára. Ezért a bolygói Logosz a kezdet - az Alfa -, de ugyanakkor a vég is - az Omega. Ezért írja a Biblia: „Lásd, mindent újjá teszek!” (Jelenések Könyve, 21,5), valamint: „Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég” (Jelenések Könyve, 1,8). Noha a két természet, tehát a Föld és a Szent Föld el vannak választva egymástól, mégis egymással szoros kapcsolatban vannak és teljességgel feloldódnak egymásban. A mikrokozmosz a Szent Föld megnyilvánulási terének felel meg, a személyiség pedig, ahogy tudjuk, a dialektikus természetből, az idegenség világából keletkezett. Ennek ellenére, a következőt lehet mondani a személyiségnek: „Isten birodalma tebenned van!” (Lukács, 17,21). A bolygói szellem és a bolygói Logosz kapcsolata ugyanis egy kibontakozási folyamatban halad - magyarázza Jan van Rijckenborgh.

A bolygói szellem valójában egy misztérium. Ez a szellem olyan lényiség, amely felfelé vezető vonalban fejlődik, és nagyon szorosan össze van kötve a bolygói Logosszal. Bizonyos értelemben ugyanezt mondhatjuk el a személyiségről is. A mikrokozmosz az isteni életterületről származik, és mindig is odatartozó marad. A személyiség a téridőnek van alávetve. A személyiség elektromágneses állapota azonban a belső birodalomra való irányulástól és az ebből keletkező tudatállapottól függ.

A kereső ember szintén egy fejlődési folyamatban áll. Ha az élet súlypontja a földi irányulásról áthelyeződik a bolygói Logosz eredeti alapjára, akkor az egész emberi lényiség számára egy fokozatos változási folyamat veszi kezdetét.

Napjainkban a Föld és a teljes emberiség azzal a ténnyel szembesül, hogy az anyagi élet további besűrűsödése egyszerűen nem lehetséges már - a Föld atomi összetétele ugyanis teljesen megváltozik. Jan van Rijckenborgh ezt a folyamatot az anyag átszellemiesedésének nevezi, amit semmi esetre sem szabad úgy értelmeznünk, mintha az anyag tökéletessé válna: itt arról van szó, hogy az anyag áttetszőbb, finomabb lesz, hogy végül eltűnjék, és egy másik állapotba menjen át.A TŰZÉTEREz a folyamat a finomanyagi területeken, az éterikus szférákban, amint az megállapítható, már sokkal erősebben előrehaladt. Most minden megnyilvánul, felismerhetővé és láthatóvá válik. Semmi sem maradhat elrejtve. Az emberiséget pedig most anyagi szinten is igen nyomatékosan szembesítik ezen megnyilvánulásokkal. Mivel jelenleg a Naptest, bolygóival együtt, szellemi fajtájú rezgési térbe van ágyazva (ez a tér Földünkön magasabb energiaként észlelhető), egy olyan térbe, melynek intenzitása egyre növekszik, az atomi szerkezetek szintén magas nyomás alá kerülnek. Ily módon, jelenleg már konkrétan kezdetét vette az anyag megváltozása.

Ha egy atom magasabb energia hatása alá kerül, az atom elektronjai egy bizonyos pillanatban arra kényszerülnek, hogy - mintegy ugrással - magasabb pályára térjenek. Ez a tény növekvő (rezgés-)képességként nyilvánul meg, tehát vagy szellemi erőként, vagy pedig tudatként. A fizika ezt a jelenséget kvantum-ugrásnak nevezi. Az anyagatomban rejlő lehetőségek ekkor a bolygói szellem vezetése alatt nyilvánulnak meg, és az így keletkező erők az emberben egyre erősödő nyíltságot teremtenek az átfogóbb életszemléletekkel és a fejleményekkel szemben.

A tudat egyre nyitottabbá válik egy újfajta életfelfogásra és esetleg az élet egy spirituálisabb szemléletmódjára is. Az ember benső megnyilvánulása mind nagyobb teret nyer. A világban megjelenve, ez a magasabb, többdimenziós, szellemi erő egy mindezidáig teljesen ismeretlen atomi megnyilvánulást eredményez. Az erő - mint mondtuk - az atom legbelső részéből szabadul fel. Ez az ötödik atomi megnyilvánulás az (a kvintesszencia, mert itt már erről van szó), amelyet a modern Rózsakereszt tűzéternek nevez.

Ez az erő arra serkenti az embert, hogy teljesen betöltse minden életlehetőségét és valódi életfeladatát. Ugyanez az erő azonban mindent el fog venni az embertől, amit az nem fejlesztett ki. Ha az ember nem „éber”, akkor ez az erő úgy jön el reá, „mint a tolvaj, éjjel”, ahogy ezt a Jelenések Könyve 3,3. részében olvashatjuk. A jelenlegi időszakban a két említett folyamat, tehát a megnövekedett érzékenység folyamata és az új-éteri atom-megnyilvánulás folyamata együttműködik. Többdimenziós befolyások formájában nemcsak felerősítik és túlhaladják a téridő minden jellemzőjét, hanem ezeket ugyanakkor különleges megvilágításba helyezik. A bolygói Logosz említett erőinek együttműködése a bolygói szellemet egy magasabb fejlődési fázisba hajtja - és a bolygói szellem magával viszi a (vele kapcsolatban lévő) földlakókat is! A bolygói szellem ugyanis a bolygói Logosz egyik vetülete, melynek gyújtópontja a Föld szívében található, és - ezzel analóg módon - az ember szívében is.ÉRZÉKENNYÉ VÁLNI AZ ÚJ ÉRTÉKEKREMennyire lehet konkrétumként értelmezni ezeket a változásokat, és milyen következményekkel járnak a Föld és az ember számára? Tudjuk, hogy a víz kémiai képlete H2O. Ez azt jelenti, hogy két hidrogénatom egy oxigénatommal működik együtt, amely eszményi és harmonikus kapcsolat, és többek között erőteljes hő- és energiaelnyelő jelleget mutat. Bolygónk felülete az óceánokkal, a növény- és állatvilággal együtt legnagyobbrészt vízből áll. Maga az ember is 70-80 %-ban vízből áll. A japán Masaru Emotonak a víz befolyásolhatóságával és felvevőképességével kapcsolatos felfedezései ebben a megvilágításban igen jelentősek.

A Földre és az emberiségre ható Vízöntő-energia egyre erősödik, és ez a víz atomszerkezetét is befolyásolja és megváltoztatja. Ez a tény igen nagy jelentőségű az emberi tudat szempontjából, amely végül is az ember valamennyi sejtje tudatának az összegét jelenti. Egy olyan, világunk számára különleges energiamezőben, mint amilyen a Szellemi Iskoláé, ehhez még az a tény is hozzáadódik, hogy - az életviteltől és az irányulástól függően - a sejtosztódásunk folyamata felgyorsul, ami pedig visszahat az étertestre. Ha most még az általános elanyagtalanodási folyamatot is figyelembe vesszük, világossá válik előttünk, hogy a tudat nyomás alá kerül. Megváltozik és érzékenyebb lesz. A finomanyagi vonatkozás erősebben lép előtérbe. Így az emberek fogékonnyá válnak egészen más értékekre is, akár csak olyan mértékben is, hogy saját létállapotukat és a saját helyzetüket fel tudják fogni. Arról van szó, hogy képesek legyünk valamit felismerni és érzékelni abból, ami most történik, és meglátni valódi feladatunkat És mindenekelőtt arról van szó, hogy belássuk, milyen is a mi igazságunk, és milyen választási lehetőségünk van, és milyen nincs.

A Gnózis számára egyszerűen lehetetlen, hogy természetünk részévé váljék, mivel a természet és az örökkévalóság kölcsönösen kizárják egymást. A transzfiguráció folyamatában azonban ez a lehetetlenség kiküszöbölhető, ha a személyiség teljesen a halhatatlan atom szolgálatába áll, és a rózsát - mint a mikrokozmosz szerves részét - a természetes személyiség keresztjére tűzi.ERŐSŐDŐ TUDATOSODÁSAki bensőleg irányulva a rózsából sugárzó erőkben feloldódik (lélegzik), az megtalálja azt az összekötő láncszemet, amely a földi értelmet és a földi tudatot egy átmeneti időre egyesíti a Gnózissal. Az ilyen ember atomjai csodálatos módon megváltoznak, és ez a változás egészen odáig terjedhet, hogy többszöri transzmutáció során, végül transzfigurációval megszabadul a dialektikus területek vonzási és nehézségi hatásaitól.

Az ember hátgerinc-rendszere egy hidrogén-állandót tartalmaz. A hidrogénnek csupán egyetlen elektronja van, amelyet egy elektromágneses mezőből könnyen magasabb pályára lehet terelni. Ezt az úgynevezett kígyótüzet egy atomoszlophoz, olyan magreaktorhoz hasonlíthatjuk, amelyben maghasadási folyamatok mennek végbe. Ezáltal az atomok - amelyekből állunk - kezdik megmutatni és kibontakoztatni valódi fajtájukat, és mindenekelőtt erejüket. Ez egyszerűen elkerülhetetlen! Ily módon kapcsolatba kerülünk azzal az új dimenzióval, amely a mikrokozmoszban és a Szellemi Iskola Élő Testében nyilvánul meg. Ez a magasabb éteri tudat az élő lélek megnyilvánulásának dimenziója. Ez az örökkévalósági lélek pedig, fejlődésének egy bizonyos pillanatában két kifejeződési forma felett rendelkezik. Az egyik forma az eredeti területen való életre szolgál, a másik pedig a mi életterületünkön folytatott életre, amely a lélek számára az idegenség országa.

Az idegenség országában sok olyan ember él, aki az atomi szerkezetek leírt változásai során egyre erősebben ismeri fel, hogy idegen itt, és egyre erősebben tudatába jut oktalanságának és zavarodottságának, így megnyílik a változásra és a megújulásra.

Mivel az emberiség légköre és lélegzőtere gyors változásban van, az ember már nem kövesedhet bele valamiféle várakozó állapotba. Az ember szeme előtt szellemi cél bontakozik ki, és ő ennek megfelelően akar majd élni. A Föld, lakóival együtt követi saját, törvényszerű pályáját. Megkezdődik a szellemi megvalósítás időszaka, amely meghozza a lehetőséget sok ember megváltozására, megújulására és megmentésére.

„Világmindenség végtelen csendjében a Teremtés megkapta harmóniával teljes alakját”„A Föld kopár és üres volt…”Minden földi tudat a bolygói szellemnek nevezett erő működése következtében fejlődik ki.A bolygói szellem minden tekintetben a bolygói Logosz kivitelező szerve.A bolygói Logosz az eredeti Föld magereje.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,