Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2009-es évfolyam

2009/1/ Élő víz - Az egyetemes gyógyír

Pentagram > 2009-es évfolyam

Korunkban, e nagy politikai, gazdasági, foglalkoztatásbeli, társadalmi és egyéni nyugtalanság közepette, az emberiség - kívül és belül - egyre különösebb és teljesíthetetlenebb életfeltételekkel és követelményekkel szembesül. Egyre többen érik el rendkívül hamar a határaikat mind fizikai, mindenekelőtt pedig lélektani értelemben. Emellett fennáll létünk - dialektikus állapotunkból adódó - alapvető betegsége is. - Hol lelhetünk hát gyógyulásra, és mi módon?Napjainkban a régi struktúrák az élet minden területén összetöretnek. Az egyes ember emiatt bensőleg egyre ziláltabbnak és zavarodottabbnak érzi magát. Ezért testi és lelki síkon kutatja egészsége helyreállítását, és megrekedt élethelyzetéből való szabadulását. Hiszen még a gyógyszer-gyártók is azzal kecsegtetik a mindenféle földrészről, kultúrából és korból átvett, legváltozatosabb gyógyszereikkel és gyógymódjaikkal, melyeket a test, a lélek és a szellem számára kevernek ki, hogy „Ön egészen új ember lesz!”Jó víz - az egyetemes gyógyszer?Különösen a víznek tulajdonítanak minden változatában kiemelkedő és egyetemes gyógyhatást. Időközben azonban maga a víz is beteg lett, és nagyon régi, vagy nagyon új módszerekkel kezelik (lásd e Pentagram kiadás következő cikkét). Az ember hisz az „élet forrásának” áldásos hatásaiban, és mindent átváltoztató gyógyír gyanánt bőségesen alkalmazza az élettel töltött, úgynevezett „eleven”, „jó” vizet. Ám hamarosan meg kell állapítania, hogy semmi esetre sem lett valóban egészséges, üdvözült vagy új ember: Felismeri, hogy élete problémaköre csupán egy új változatban mutatkozik meg.

A vízöntő korszak a maga különös interkozmikus sugárzásával néhány évtizede növekvő gyorsasággal töri fel a világon és az emberiségben fennálló dolgokat. A most felszabaduló ötödik éter - a tűzéter - tisztító hatására egyre ziláltabbak lesznek, és egyre nagyobb lendülettel hullanak szét a régi struktúrák, és senki és semmi sem vonhatja ki magát ebből a tűzből. Szokatlanul „tüzes időszakba” lépett tehát a világ, az alapvető döntés és az alapvető megfordulás időszakába.Akváriusz és UránuszA Vízöntő jegyében Uránusz az uralkodó. Az Uránusz elv az intuícióra, a megújulásra, a géniuszra utal. Emellett Uránusz szeretet, megismerés és olyan tudás is, amely nem szorul magyarázatra. Uránusz egyidejűleg jelent individualitást és önálló akaratot, de a szociális tudatot, az egységet és a szabadságot, a szeretetteljes támogatást, valamint annak akarását és az arra irányuló törekvést is, hogy keressük az újat, a szokatlant és az eszmeit.

Uránusz ezáltal szokatlan veszélyeket hoz az ember számára, másfelől azonban szokatlan lehetőségeket nyújt arra, hogy megszabadítsa magát ebből a természethez kötött életállapotból. Az embert fenyegető veszély abban rejlik, hogy ellenszegülésének feszültségi terében a tudatát illetően szinte „eléghet”. A megszabadító lehetőségek az új ember újjászületésében rejlenek, ő térhet vissza a gyógyulás - a megszenteltetés folyamata - után eredeti életterületére, az isteni természetrendbe. A Vízöntő ezen alapvető változás megvalósítása érdekében önti ki „élő vizét” az emberiségre.Az „élő víz”Néhány gyógymód azt mutatja, hogy az anyagtest minden betegsége végső soron a vízhiányra vezethető vissza - egyetlen életfolyamat sem lehetséges ugyanis a víz számtalan szerepe nélkül. E gondolatot továbbszőve azt mondhatjuk, hogy az embereknek egzisztenciálisan hiányzik az „élő víz”, az igazi, egyetemes gyógyír. Mit jelent az „élő víz” a rózsakeresztesek és minden idők gnosztikusai számára? Ez a megvalósítás isteni építőanyaga, a kezdet tiszta asztrális tere, az ősanyag óceánja, a foganó anyatérség, melyből újra megszületik Isten gyermeke. Az élő víz tiszta gnosztikus fényerő, az örökkévalóság fényereje, és ősidők óta az egyetemes gyógyírnak hívják.

„Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájok, sem semmi hőség: Mert a Bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. (Jel. 7,16-17)Az egyetemes gyógyírHogyan vitelezi ki áldásos munkáját az élő víz, ez a gnosztikus fényerő a megszenteltetést kereső és alapvetően beteg emberben?

Minden a szív tisztaságával és csendjével kezdődik, mert a szív a Gnózis bejárati kapuja az emberi életrendszerbe. Ebbe a csendbe hatol be a fény, mellyel az ember megtisztíthatja a szívét.

Az élő vizet mint fénysugárzást veszi fel az ember éterteste, az élettest.

A víz az életéter megfelelője. Az ember azzal a céllal alkalmazza a gnosztikus fényt, hogy elérje az élet megújulását, aminek az étertestben és az étertest által kell megtörténnie. Az élet megújulása a lélek megújulása, ami ezt jelenti: az „új” lélek (újra) megszületik, és növekedik, majd az átváltozás egy hosszabb alkímiai folyamata után egybekel a szellemmel - a tűzelvvel. A lélek tehát a víz és a szellem között lévő közvetítő.

„Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. (Ján. 3,5)Az ötszörös szentelő rendszerAz emberi léleknek öt nézete vagy létállapota van, amelyekben - az ötszörös Gnózis ösvényének megfelelően - öt fluidum hat. Az ötszörös szentelő rendszer minden egyes foka tisztít, ami azt jelenti, hogy az öt lélekfluidum egyikét megváltoztatja. A maga részéről minden fok befolyást is gyakorol a többire, hogy előkészítse azokat a következő fejlődési fokozatra. Tehát öt fluidum, stádium és hatáskifejtés jelöli - a vérrel mint alappal - a transzmutáció és a transzfiguráció ösvényét.1. A vér fluiduma - belátás ennek a földi életterületnek a mibenlétébe, és annak a benső hívásnak a megtapasztalása, mely az isteni életterületre való visszatérésre szólít.

2. A hormonfluidum - az igazi üdvrevágyás.

3. A kígyótűz fluiduma - a személyiség, az én átadása az üdv megvalósulásának.

4. Az idegfluidum - az ebből önkéntelenül fakadó új életvitel a szellemszikra vezetése alatt, ahogy arra a Hegyi beszéd utal: az új cselekedet.

5. A tudat fluiduma - ennek az útnak a beteljesedése: a felébredés, a feltámadás az eredeti életterületen.Ez az ötszörös lélekfluidum - Betlehem csillaga, az élő víz - különösen korunkban töltetik ki kegyelemmel telve mindenkire. Az embernek csak meg kell nyílnia előtte, és készen kell állnia, tehát fel kell készülnie erre.A szenteltetés útja és céljaA „tudni-merni-akarni-cselekedni” formulát a szenteltetés „módszerének”, az új életvitel gyakorlatának is nevezhetnénk:

Tudni, hogy milyen segítséget kap az ember, és miért, mire szolgál a segítség, és hova vezet.

Merni, hogy felismerje a megfelelő következtetéseket, és teljes hittel, bizalommal és mély vágyakozással járja az ösvényt.

Akarni, azt jelenti, hogy az ember az akarat által szakadatlanul figyelemmel tartja az egész lényt, és a várt üdvre - a gyógyulásra - irányítja.

A cselekedetek során pedig az ember az életét olyan új módon vezeti, hogy a hétséges fénnyel harmóniában lehessen, és a lélek növekedhessen.Jelkép, emlékezés, intelemŐsidőktől fogva voltak emberek, akik ismerték az „Atya házába” visszavezető utat, és akiket jelképek révén emlékeztettek földi életük értelmére, és tulajdonképpeni életfeladatukra.

Ilyen régi jelkép a Grál, amely egy kupa, kehely vagy keverőedény. Benne kell az élő víznek, a gnosztikus fényerőnek az anyagban született embert, alkímiai úton, az eredeti területeken élő szellemlélekkel rendelkező fényemberré transzformálnia.

A Bibliában az élő víz szimbolikáját, jelképes értelmét sok utalás szemlélteti, mint fényerőt, Krisztus-erőt vagy egyetemes gyógyírt: bottal ütnek a sziklára, hogy (élő) vizet fakasszanak belőle. A kánai menyegzőn a víz borrá változtatik. Bethesda tavánál meggyógyul egy beteg. Siloah vizei gyógyulást hoznak. És aztán természetesen itt van a tűzkeresztség előtti vízkeresztség. Csaknem minden vallás ismeri a vízkeresztségnek a „megtérés vizével” történő meglocsolás, vagy a benne való megmerítkezés, illetve alámerülés által végrehajtott rituális cselekedetét.

Az Arany Rózsakereszt gyülekezőhelyein a kutak szintén a szüntelenül mindeneket megújító élő víz jelképei. Ez sarkallja a tanulókat az ösvényen a lélekmunka kivitelezésére, és ellátja őket az ehhez szükséges erővel.

Az egész világ egyre inkább kibillen egyensúlyából. Mivel azonban a harmóniára törekvés az egész megnyilvánulásban mind szellemi, mind pedig természeti törvény, szellemi és természeti erők avatkoznak be a helyreállítás érdekében. Ez összetöretést jelent, de ugyanakkor fokozza - a Vízöntő-hatások támogatásával - a Gnózis megmentő fáradozását is.

Minden mindennel összefügg, és minden kölcsönösen függ egymástól: sőt, egybetartozik - ami többet jelent! Ez összekapcsolódás, egység, egy-lét.

Minden embernek, aki felismeri alapvetően vészterhes - szentségtelen - voltát, túláradó bőséggel megadatik az igazi gyógyulás - a megszenteltetés - lehetősége és a hozzá szükséges erő is: Akváriusz bőségesen tölti ki ránk soha nem apadó korsójából az élő vizet. Az egész teremtés vágyakozva pillant az emberre: használni fogja-e végre az egyetemes gyógyírt, az élő vizet - és lángra lobbantja-e a fényt, amely az anyagban raboskodik?


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,