Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2010-es évfolyam

2010/1/ Ex deo nascimur in Jesu morimur per spiritum sanctum reviviscimus

Pentagram > 2010-es évfolyam

Willem E. Scherpenhuisen Rom„Rátért az útra, tapasztalja a fényt és el fogja nyerni az erőt, hogy önnön lelkében vesse meg az alapjait annak, amivel eddig a jó szerencsének kellett őt megajándékoznia.”

Rudolf Steiner, A beavatás kapujaÍgy szól a világige, melyet érzékszerveim kapuján át egészen lelkem alapjáig kísérhetek: „Töltsd meg szellemed mélységét világom fenségével, hogy egykor önmagadban megtalálj.”


Rudolf Steiner, 1918

Az Antropozófiai Társaság HollandiábanA Holland Antropozófiai Társaságot Rudolf Steiner jelenlétében alapították meg Hágában, 1923 november 18-án. Az orvos és pszichiáter Willem Zeylmans van Emmichoven volt az első elnöke.

Ugyanabban az évben kezdte meg működését Hágában az első szabad iskola, a Rudolf Steiner-klinika és a Weleda gyógyszergyár. 1926-ban jött létre a Walcheren félszigeten Loverendale, az első holland biodinamikus gazdaságok egyike. 1931-ben, az orvos és pszichiáter Bernard Lievegoed, Zeist városában megalapította a szellemi fogyatékkal élő gyermekek számára az első gyógypedagógiai intézetet, a későbbi „Zonnehuizen”-t, ahol jelenleg gyermekeket mellett felnőtteket is gondoznak.

Lievegoed 1961-ben lett a Holland Antropozófiai Társaság második elnöke. Az antropozófia társadalmi téren élénk tevékenységet fejt ki. Belőle jött létre az NPI-Szervezetfejlesztési Intézet, a Zonnehuisen, a szellemi fogyatékosok kezelésére létrehozott szervezet, a művészeti terapeuta képző De Wervel, a driebergeni Szabad Főiskola bevezető tanéve, a Helicon Tanárképző Főiskola, a Louis Bolk Természettudományi Kutatóintézet, valamint a Triodos Bank.

Ez a szimpózium mindazoknak szenteltetett, akik arra törekednek, hogy ismeretet kapjanak a szellemi, vagy érzékfeletti világról, amely nagy jelentőségű az emberiség és a földi világ számára. Erre törekednek mindannyian, akik ma beszédet mondtak vagy még szót kapnak, az antropozófiát is beleértve.

A közös érdek tehát az érzékfeletti világról szóló ismeretre való törekvés, s ehhez a világhoz mindenki a maga módján szándékozik közeledni. Nagyon röviden összefoglalva az antropozófia a következőt jelenti:

Az emberlét tudata. E tekintetben az antropozófia emberképe lényeges.

Az ember lénye négy részből áll:

1. a fizikai testből,

2. az étertestből, amely arról gondoskodik, hogy az ember képes legyen élni a Földön, és azt tehesse fizikai testével amit kíván, ill. amit szükségesnek tart;

3. a léleknek is nevezett érzelemtestből, melyben az ember megtapasztalja szeretetét, érzelmeit, valamint cselekvése és nem-cselekvése mozgatórugóit;

4. a tudatból, avagy az „én”-ből, tehát abból, amit az ember a saját személyiségének hív.Ezt az emberképet egésszé formálandó szükséges először az ember létrejöttének és fejlődésének fejtegetésébe bocsátkozni. Az emberiség és a Föld fejlődési útja Istenben ered.

Ebben az összefüggésben idézem a János evangélium első négy mondatát:

„Az őskezdetben volt az Ige alkotó lénye.

És az Ige lénye Istennél volt.

És isteni volt az igelény.

Ez kezdetben Istennél volt.”

Az emberi teremtmény különböző fázisokat hagyott maga mögött. Hosszantartó periódusok voltak ezek, melyekben az ember lépésről lépésre fejlődött a mai fejlődési szintjéig. Ez a fejlődés még nem teljesedett be, mert lénye fenn ecsetelt, immár létrejött részei után az embernek még további három részt kell kifejlesztenie, nevezetesen:

a szellemi önvalót, ez az érzelemtest további fejlődésére vonatkozik,

az életszellemet, ez az érzelemtest további fejlődésére vonatkozik,

a szellemembert, ez a fizikai test további fejlődésére vonatkozik.

Ehhez az emberképhez tartozik a reinkarnáció gondolata is. Ehhez dolgozta ki az antropozófia, hogy az ember olyan szellemi lény, aki fejlődését ott követendő, ismételten beálló szünetekkel a Földön él.

A szellemi világban való tartózkodásának időszakaiban megtapasztalja, hogy milyen minőségű volt az előző földi léte. Ennek során alakul ki a jónak és a rossznak a képe, amit ott véghezvitt vagy okozott. Ezzel egyidejűleg alkot képet - karmájával összhangban - a következő periódusban bejárandó életútjáról. A fejlődés akkor fog beteljesedni, amikor végigjárta a szellemi önvaló és az életszellem fázisait, és az utolsó fázisban kifejlesztette a szellemembert. Az az ember célja, hogy beteljesedett fejlődése után szellemi lényként, tizedik hierarchiaként váljon a szeretet és a szabadság egy új kozmoszának teremtőjévé.

Krisztus a vezető, aki segít nekünk e cél elérésében. Ezért áll ő az antropozófia középpontjában is. Krisztus halálból való feltámadása központi esemény a Föld fejlődésében. A Krisztus ezzel megmutatta, hogyan él majd egyszer az ember a földi fejlődése után egy nem anyagi fizikai feltámadási testben.

Az antropozófiát az élet gyakorlatában kell alkalmazni. Nem csupán elmélet az elmélet kedvéért. Mindezek összefüggését fontos tudni a dolgokkal való bánásmódhoz. Ez mindenekelőtt annak ismeretére érvényes, hogyan hatnak a dolgok a szellemi világból a fizikaiba.

Ebben az összefüggésben kívánjuk itt a figyelmet röviden az érzékfeletti világban élő szellemi lények rendjére terelni. Az első helyen az isteni szentháromság, a trinitás áll. A szentháromság áll:

az Isten-Atyából, aki mindent teremtett,

Krisztusból mint az Isten-Atya fiából

és a Szent Szellemből, tehát abból a lényből, aki által az Isten-Atya és Krisztus megragadják a kezdeményezéseket.

E szentháromság alatt áll a háromszor három angyalhierarchia. A harmadik angyalhierarchia, tehát a legalsó három csoportja, az archékból, az arkangyalokból és az angyalokból áll. Az angyalok állnak a legközelebb az emberhez. Minden embernek saját őrangyala van. A Föld terén belül léteznek még növényekhez, állatokhoz és természeti jelenségekhez kapcsolódó természeti lények. Ezek a lények általános értelemben pozitívan működnek együtt az emberiség és a Föld fejlődésében.

Vannak azonban a szellemi világban magasabb és alacsonyabb lények, akik megkísérelnek negatív befolyást gyakorolni az ember fejlődésére. Az antropozófiában Luciferről beszélnek, aki arra törekszik, hogy elvonja az emberiséget a Földfejlődésből, vagyis, hogy kizárólag az asztrálvilágra korlátozza, ami által az emberiség nem tudja kifejleszteni a szabadságát.

Másfelől vannak olyan szellemi lények (az antropozófiában ahrimáni lényeknek nevezik őket), akik megkísérlik a földhöz, a matériához kötni az embert. Ez a befolyás materialista korunkban különösen erős. Általa veszíti el az ember annak szabadságát, hogy keresse az egyensúlyt a földi élet szükségszerűsége, és a szellemi világban való részesülés között.

Ezenkívül fontos még tudni, hogy mik az állatok, a növények, és a fizikai matéria. A fizikai anyag, például a kövek és a hegyek, a Földön csupán fizikai testet birtokol, a tudata más világokban van.

A növények a Földön fizikai testtel és élettesttel rendelkeznek. A tudatuk nincs annyira távol, mint a fizikai anyagé.

Az állatok rendelkeznek fizikai testtel és élettesttel, és van érzelemtestük, vagy csoportlelkük, tehát nem birtokolnak egyéni lelket. Azt is fontos tudni, hogy az állatok jöttek létre az emberből, és nem az ember az állatokból, ahogyan azt a materialista tudomány feltételezi. Az állatokat az ember olyan leválasztott, extrém tulajdonságainak tekinthetnénk, melyek önállóan fejlődtek.

Az antropozófia ezoterikus és exoterikus, gyakorlati jellegű mozgalom. Az ember különböző munka- és életterületein kell megvalósítani és alkalmazni.

Az antropozófia gyakorlati alkalmazása sok életterületet érint, például:

- a pedagógiát, vagy a nevelés művészetét, különösen az iskolapedagógiát. E tekintetben gyakran nem csupán az oktatási módszerek mások, hanem a tanerő ügyel a gyermek személyes tulajdonságainak a fejlődésére is.

- a gyógyítás művészetét. Léteznek speciálisan antropozófus gyógyszerek, mint például az Iscador a rák esetében, és antropozófus terápiák, mint a gyógy-euritmia, valamint művészeti terápiák. Fontos tevékenység a gyógypedagógia és a drogsegély.

- a művészeteket. Ide számít a festészet, a nyelvoktatás és az euritmia (egy új mozgásművészet).

- a zenét és a színházat, megújító impulzusokkal.

- az építészetet. A szerves építészeti stílus, mint például a svájci Dornachban álló Goetheanum (a nemzetközi antropozófiai mozgalom székhelye), a Gasunie groningeni épülete és az egykori NMB-Bank, a jelenlegi ING az amszterdami Bjelmerben.

- A biodinamikus gazdálkodást azért fejlesztették ki, hogy gyógyítsák a földet és helyreállítsák a harmóniát a föld, a növény, az állat és az ember között. Ennek során a kozmosz erőit használják, ami által táplálékunk életerőt kap, és a Földet nem csak kizsákmányolják, hanem táplálják is.

Az antropozófiában nagyon fontos pont annak a tudata, hogy az ember itt a Földön három síkon él:

a. a szellemi élet síkján, ami a kultúrában, a vallásban és az életszemléletben nyilatkozik meg,

b. a jogi élet síkján, ami az igazságszolgáltatásban és a demokráciában nyilatkozik meg, és

c. a gazdasági élet síkján.

A szellemi életben a szabadságról van szó, a jogi életben a egyenlőségről, a gazdasági élet pedig a testvériségről kellene, hogy szóljon.

Az első két kategória európai fejlődése elért bizonyos magasságot.

A gazdasági életben azonban csak igen korlátozott keretben valósult meg a testvériség. Példák erre a mai társadalomban meglévő munkamegosztás és az embertársakkal szemben tanúsított szolidaritásból létrejövő társadalombiztosítások.

Mint ahogy igyekeztem rámutatni, az ember különböző fejlődési szakaszokat járt végig, és a jövőben még három további fejlődési fázist kell átélnie, mielőtt belépne végső stádiumába. Az elmúlt időszakokban az embereknek a mindenkori periódus lehetőségei szerint fontos igazságok lettek kinyilatkoztatva. Biztosan tudják, hogy az egyiptomi korban a fáraók vezetőként és beavatottként fogadták az isteni világból ezeket az igazságokat, és ezekkel irányították népüket.

Általában a következő periódusokban is úgy volt, hogy akiknek törzsek vagy népek vezetése volt a feladata, azokat beavatták a korszakukban elvégzendő feladatukhoz szükséges misztériumokba.

Erre a célra léteztek misztériumiskolák, ahol beavatott papok, és más beavatottak ceremóniák, koncentrációs gyakorlatok vagy más módszerek révén kapcsolatot létesítettek az isteni világgal, s így tudomást szerezhettek az igazságokról. Gondoljunk csak a delphoi, az eleusziszi, az epheszoszi és a szamothrakéi misztériumiskolákra.

A kereszténység keletkezését követően ezek a misztériumiskolák megszűntek, mert a szellemi világ az ember további individuális fejlődését idézte elő. A kereszténység ehhez új alapot teremtett. Egyes különleges személyek e tekintetben mérföldkövet jelentenek. Olyan individuális személyekről van szó, akik egy korábbi életben már magasabb fejlődési utat jártak be. Európában ilyenek voltak Christian Rosenkreuz, Dante, Jakob Böhme és mások.

Lévén, hogy az ember egyéniesedése egyfelől, valamint intellektuális fejlődése másfelől a középkort követően is tovább haladt, szükségessé vált az érzékfeletti világ e fejlődéshez igazított megismerése. Ehhez járult hozzá nagy mértékben Rudolf Steiner, az antropozófia megalapítója, aki a természettudományok és a filozófia területén doktorált.

Tisztánlátó volt, és tovább is fejlesztette ezt a képességét. Olyan megfelelő irányvonalakat adott, hogy mindenkinek megvolt a lehetősége, hogy járjon a szellemi világhoz vezető úton, és önállóan fejlessze ezeket a képességeket.

Rudolf Steiner sok olyan utasítást, gyakorlatot és meditációt közvetített, melyek segítenek az embernek megtalálni az útját, mégpedig a karma alapján hozzáillő módon és területen. Az a lényeges, hogy az ember szabadon járhatja az útját. Nincs tanár és nincs guru. Mindenki megkaphatja a neki szükséges információkat Rudolf Steiner műveinek és előadásainak tanulmányozása által, még sincs kötelezve semmire, mert az embernek szabadon kell döntenie. Az ember egy a makrokozmosszal összekötött mikrokozmosz, amit Rudolf Steiner a következőképpen fejezett ki:

„Ha tükrében az ember lelkének

az egész közösség életre kél,

és ha a közösségben

minden egyén ereje él,

az gyógyítóan hat.”

Megpróbáltam Önöknek egy rövid áttekintést nyújtani az antropozófiában szerepet játszó néhány fontos elemről. Rudolf Steiner és más antropozófus szerzők előadásai és könyvei természetesen még sokkal több témát fejtegetnek. Az itt rendelkezésre álló időben csak a legfontosabb pontokat kívántam közölni Önökkel. Számomra az ecsetelt világkép, valamint az ember és a Föld fejlődése is érthető, logikusan felépített egészet alkotnak. Ez olyan világkép, melyet a 28. és a 30. életévem között személyesen kerestem. Kerestem a protestáns és a katolikus egyházban, és éppúgy megvizsgáltam néhány indiai szellemtudományi áramlatot. Náluk nem leltem logikusan és összefüggő módon létrejött világképre. Az antropozófia közelebbi megismeréséhez a következő könyvre utalok: Antroposofie, een kennismaking (Antropozófia, bevezetés).

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,