Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2010-es évfolyam

2010/1/ Nyíljanak ki kereszteden a rózsák

Pentagram > 2010-es évfolyam

Ger Westenberg„Ne felejtsünk el arra törekedni, hogy tudásunkat ne magáért a tudás kedvéért szerezzük meg, hanem szükséges eszköznek tekintsük egy jobb és tisztább életvitelhez, mert ebben rejlik boldogulásunk titka.”

Max Heindel, Egy beavatott tanításai

Rosicrucian FellowshipA dán származású Max Heindel 1911-ben, a kaliforniai Oceanside városában egy olyan központot alapított, ahonnan a rózsakeresztesek tanait újra kihordta a világba. Mivel az Idősebb Testvérek az ember legnagyobb szabadságára törekednek, így itt nem valami szigorú szervezetről van szó, szabályokkal és előírásokkal, hanem bárki tag lehet.

A tagok sok országban centrumokat hoztak létre, hogy a tanokat tanfolyamok és az illető ország nyelvére lefordított könyvek segítségével továbbadhassák. A Rosicrucian Fellowship olyan szervezet, amely a Rózsakereszt tanát ellenszolgáltatás nélkül terjeszti, és a komoly érdeklődő számára nagyobb rálátást is biztosít. A szervezet a nyugati Rózsakeresztes Misztériumiskola előkészítő iskolájának tekinti magát. A tan alapja ezért a nyugati vallás, a kereszténység. Célja a nyugati vallást tudományosabbá, a tudományt vallásosabbá formálni. A középpontban a lélektest fejlődése áll, ami által megkapjuk a lehetőséget, hogy Krisztus újraeljövetelekor találkozhassunk vele.

Ezt az önzetlen szolgálat által érhetjük el. Azoktól, akik tovább akarnak haladni az ösvényen, elvárják, hogy vegetáriánus életmódot folytassanak és semmiféle kábítószert ne fogyasszanak, ideértve az alkoholt és a cigarettát is.

A tudomány úgy véli, hogy Földünk ötmilliárd éves lehet. Ez olyan nagy szám, amit szinte el sem tudunk képzelni, és még nagyobbnak tűnik, ha belegondolunk abba, hogy az embert a távoli múltban mint szűz szellemet, ősszellemet, a teremtőjétől elválasztották.

Akkoriban isteni tudattal rendelkeztünk, de nem öntudattal. A terv az, hogy ezt az öntudatot megszerezzük. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, szükséges volt, hogy - minél hosszabb ideig, annál jobb - az anyagba, ebbe az összesűrűsödött földfelszínbe alámerüljünk. Ennek következtében egyre inkább elveszítettük isteni tudatunkat, az egység érzetét és annak ismeretét, hogy valójában isteni lények vagyunk. Igen, és olyannyira eltértünk a forrástól, hogy azt gondoljuk, anyagtestbe zárt földi létünk az igazi életünk.

Amikor a távoli múltban megkezdtük vándorlásunkat, mint emberi élethullám, nem voltunk egyedül. Előttünk jártak az angyalok és az arkangyalok. Utánunk is következtek életformák, mint az állatok, a növények és az ásványok. Egykor mi is ásványszerűek voltunk, majd növényszerűek, állatszerűek és végül emberekké fejlődtünk.

Egyelőre csak fejlődésünk felét tudhatjuk magunk mögött, egyszer pedig elérjük az angyalok és arkangyalok állapotát. Végül egyesülünk Istennel, de akkor már öntudatunk birtokában. Akkor istenivé válunk. De ez egyelőre a távoli jövőben lehetséges.

Durvaanyagi testünkön kívül létezik egy finomanyagi testünk is, az élettest, amit mások étertestnek hívnak. A Korinthosziaknak írt levél 15 szakaszának 44-50 soraiban írja Pál, hogy két testünk van, egy természetes és egy szellemi. A görög nyelv az utóbbit soma psychicon-nak nevezi, ami lélektestet jelent. A Bibliában az áll tehát, hogy az ember anyagi és lélektesttel rendelkezik. Továbbá azt írja Pál, hogy az első ember a földből van és anyagi, a másik pedig az égből. Az 50. szakaszban az összegzés: „test és vér nem örökölheti Istennek országát”. Ez azt jelenti tehát, hogy meg kell tanulnunk ebben a lélektestben élni.

Hogy ezt megérthessük, nézzük meg röviden az ember felépítését.

A rózsakeresztesek azt tanítják, hogy az ember egy összetett, bonyolult lény. Háromszoros szellem, úgymint isteni szellem, életszellem és emberi szellem, vagy más néven ego, valamint egy háromszoros testtel is rendelkezik. Először is anyagtesttel, ami az anyagvilág szilárd, folyékony és gáznemű anyagaiból áll. Ez a látható szerkezet, amit a szellem használ, hogy világunkban mozoghasson és kifejezhesse magát.

Másodsorban rendelkezünk élettesttel, ami éterekből áll. Ez áthatja a látható anyagtestet. Ez az étertest, ami körülbelül négy centiméterrel nyúlik túl anyagi testünkön, a lépen keresztül veszi fel az életet adó napenergiát, és gondoskodik az asszimilációs funkciókról, a növekedésről és a fajfenntartásról.

Harmadsorban pedig az ember rendelkezik egy vágytesttel, ami érzéseinket formálja. Ez áthatja mind az anyag-, mind pedig az étertestet. Formája tojásalakhoz hasonló, és körülbelül negyven centivel nyúlik túl az anyagtesten. A vágytest észlelő és érzékelő központokat foglal magában, amelyek segítségével, helyes fejlődés esetén, a vágyvilágban tájékozódik.

Az idősebb testvérek remélik, hogy mi, akárcsak ők, a magasabb lelki élet felé vezető utat bejárjuk.

Van egy értelem, egy tükör, amely a szellemi világot visszatükrözi, és képessé teszi a szellemet arra, hogy parancsait gondolatokba és szavakba öntse. Ez az összekötő láncszem a szellem és az előbb említett három test között. Ez még csak egy formátlan felhő, de egyszer éppolyan tökéletes lesz, mint amilyen az ember többi teste.

Az ego vagy én a háromszoros szellem, amely ezeket a testeket használja, hogy az élet iskolájában tapasztalatokat gyűjtsön, és ezeket lélekerővé transzmutálja.

A Föld nem egy darab rög csupán, ami a jó szerencsére bízva magát száguld a téren keresztül. A Föld nem más, mint egy fennkölt lény látható teste, amit Platón világléleknek, a rózsakeresztesek Földszellemnek vagy Krisztusnak neveznek. Lesüllyedtünk az anyag völgyébe. Hasznos és szükséges volt számunkra, hogy Krisztus is testet öltött, hogy belülről segíthessen bennünket. Amíg ő a földhöz van kötve, addig szenved értünk és a megszabadulásának napjára vár, amikor már nem lesz szükségünk a jelenlegi sűrű légkörre sem. És tőlünk függ, hogy e nap eljövetelét gyorsítjuk vagy késleltetjük.

Minden évben karácsonykor Krisztus újra születik a földön, majd húsvétkor, amikor a Nap az egyenlítőt keresztezi, ismét visszatér tartózkodási helyére, a mennybe.

Ahhoz, hogy Krisztussal találkozhassunk a légbe való visszatértekor, ki kell fejlesztenünk lélektestünket. Ez a lélektest, amellyel a szellemi világokban tudatosan élhetünk, az étertest két magasabb éteréből áll. Ezeket azáltal fejlesztjük ki, amit a Biblia „Krisztus követésének” nevez, ami annyit jelent, hogy megvalósítjuk Őt a mindennapi életünkben. Röviden ez annak a kifejlesztését jelenti, hogy egyformán szeressünk mindenkit, és mindenkinek segítsünk, akivel életünk során találkozunk. Ennek szimbólumát a vízöntő jelképében és a vele szemben álló oroszlánban találjuk meg. Egy oroszlán-típus saját magára irányul, egy vízöntő-típus mindig másokra. Az oroszlán-típus szívesen helyezi saját magát előtérbe, a vízöntő-típus a háttérben marad. Van még több ellentét is. Amikor Krisztus azt mondja, hogy neki meg kell születnie a szívünkben - a szív, testileg nézve, az oroszlán jegyében áll - ez annyit tesz, hogy a két szembenálló jegynek egységet kell képeznie.

Az elmúlt kétezer év során a Nap a Halak csillagképben haladt előre, ami a Szűzzel szemben álló jegy, a Kos a Mérleggel áll szemben. Ez a periódus Krisztus eljövetelekor épp a végére ért. Ezért mondja Krisztus, hogy ő a bárány, amit levágnak, és a törvényt - amit a Mérleg jelképez - nem rajtunk kívül, hanem magunkban kell megvalósítanunk.

A Krisztusi csodával - a két hallal és a Szűz jelképével, kezében a hét kalásszal, vagyis a hét kenyérrel, amellyel a tömeget jóllakatta - kezdődött a Halak korszaka. Jézus egy Szűztől fogant, Betlehemben, ami kenyérházat jelent.

Ezt a szimbolikát a keresztény egyház keletkezése kapcsán is felfedezhetjük. A püspökök még mindig egy halfejet - Mitrát - hordanak ma is a fejükön, és egy pásztorbot a kezükben. Ez jelzi a Kos korszakból a Halakba való átmenetet. Pénteken halat esznek. A tizenkettedik ház a Halaké, és a világtól való elkülönülést jelenti. A papok kolostorokban laktak és tisztán kellett élniük, mint a szüzeknek. Pénteken halat kellett enniük. A templomban pedig ott állt a szentelt vizes medence, jó esetben mágneses vízzel feltöltve. A templomba járó a homlokát nedvesítette meg vele, méghozzá az orrtő fölött, ahol a szellem székhelye van. Ezzel utalt arra, hogy az egyháznak alávetette magát.

Az Oroszlán öntudatos, saját útját járja, és nem akarja, hogy más gondolkodjon helyette és megmondja neki, mit kellene cselekednie és mit nem. Ezért az egyház nem működhet tovább a mai formájában.

Az emberek öntudatlanul érzik, hogy az Aquarius vagy Vízöntő korszak közeleg, és a krisztusi hitet más módon szeretnék megélni.

A következő kétezer évben az ember a kereszténységet a Vízöntő módján akarja majd megvallani, nevezetesen teljes értelemmel, a gyakorlatban alkalmazott önzetlen szolgálatban és szeretettel, személyre való tekintet nélkül. Mert a Vízöntő egy úgynevezett intellektuális jegy.

Az út, amely Krisztushoz vezet, felfelé vezető ösvénynek tekinthető. Involúciónkat magunk mögött hagytuk, evolúciónk előttünk van még. Meg kell tanulnunk felismerni, hogy a materiális értékek nagyon relatívak. A jelenlegi pénzügyi válság, ezt egyértelműen jelzi.

Az ember a felfelé tartó ösvényt követi, ami szimbolikusan olyan ösvénynek tekinthető, amely fokonként egy hegy csúcsára vezet. De ez az út le is rövidíthető. Ez pedig a beavatás útja, egy nehéz út, amit szimbolikusan a merkúrbot jelenít meg. A két kígyó az involúció és evolúció kanyargós útjait mutatja, míg a felállított bot a beavatás ösvényét szimbolizálja.

A Rosicrucian Fellowship a Rózsakeresztes Rend előkészítő iskolája, és a kis misztériumokhoz tartozik. A kis misztériumoknak hét iskolája vagy rendje létezik a Földön, míg öt iskola képviseli a nagy misztériumokat. Csak aki a kis misztériumok fokain átjutott, azt engedik a nagy misztériumok rendjeinek közelébe. Ahogyan mondtuk, a Rózsakereszt a hét kis misztériumrend egyike, amelyet főleg a nyugati ember számára hoztak létre. A másik hat rend a keleti és déli népekre irányul.

A Rosicrucian Fellowship írásaiban válaszol arra a kérdésre, hogyan is fog kinézni ez a megújult kereszténység, és akik törekszenek rá, azoknak megmutatja, hogyan kell rálépni a beavatás ösvényére.

Ez a Rózsakeresztes Rend előkészítő iskolája, amely a jelölteknek a kilenc beavatás első foka után megmutatja a továbbvezető utat. Ekkor ki kell fejleszteni a lélektestet, a soma psychicon-t, mert egyedül ezzel lehetséges csak a levegőbe, a szellemi világokba emelkedni. Ez az arany menyegzői ruha tehát a feltétele annak, ha „Krisztussal a mennyben” találkozni akarunk - ahogyan Pál írja.

A beavatás útján megtanuljuk, hogyan éljünk és hassunk tudatosan a szellemi világokban. Az első beavatás megtanítja a jelöltnek, milyen módon változtathatja át felépített energiáját dinamikus képességgé. Ehhez nem szükséges semmiféle külső ceremónia, mert - ahogy Heindel mondja - a beavatás szellemi szinten játszódik le.

Fejlődési folyamatunk nagyon hosszú, és sok veszély fenyeget. Idősebb Testvéreink remélik hát, hogy akárcsak ők, mi is bejárjuk ezt az utat. Ezért szolgálatukat szellemi templomukban a következő kívánsággal zárják: „Viruljanak ki kereszteden a rózsák”. Ezzel a kívánsággal zárja centrumaiban a szolgálatait a Rosicrucian Fellowship is.IMANem több fényt kérek, Uram,

hanem szemeket, melyekkel láthatok,

nem édes éneket, hanem füleket,

amelyekkel a melódiát hallhatom.Nem több erőt kérek, hanem hogy

használni tudjam azt, amit kaptam.

Nem több szeretetet kérek, hanem a képességet,

hogy homlokráncolás helyett együttérezni tudjak.Nem nagyobb örömöt kérek, hanem hogy

mindenütt jelenlévőségedet érezzem,

hogy minden bátorságomat és boldogságomat

odaadhassam másoknak.Nem új adományt kérek, Uram,

de mutasd meg az utat,

hogy értékes kincseidet használhassam.

melyeket tőled kapott a lelkem.Taníts meg úrrá lenni félelmemen,

hogy a szent örömöt érezhessem,

hogy olyan barát legyek, amilyen lenni szeretnék,

és hogy igaz szavadat meghalljam, Uram.Tiszta szeretet, a jó keresése

emeljen fel engem minden erőmmel.

Hogy minden lélek békében éljen nemsoká,

a szabadság tökéletes pompájában.
Florence May Holbrook


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,