Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2010-es évfolyam

2010/6 Az őspránikus világosság

Pentagram > 2010-es évfolyam

A Lectorium Rosicrucianum felépítésének időszakában, 1948 és 1951 között egymás után hat kiadvány jelent meg, amelyek együtt a Szegletkő sorozat nevet kapták, mivel ezek a bennük kidolgozott rózsakeresztes eszme sarokkövei. Az egyetemes Gnózis, e sorozat ötödik része olyan mű, amely istenképünket, emberképünket és világképünket a feje tetejére tudja állítani. A szerzőknek ez is a szándékuk.A húsz levélből összeállított könyvből egyértelműen kiderül, hogy mi a Gnózis, mi a Rózsakereszt, sőt, mi tulajdonképpen a beavatási út, és az ezzel összefüggő földi feladatunk. A könyv második részében a szerzők megismertetik velünk a keresztény evangélium szimbolikájának mélységét. Sok dolgot tárnak elénk élénk, magával ragadó stílusban. Sokféleképpen írják le emberi megbízatásunkat. Engedjük, hogy ez egészen áthasson és teljesen magával ragadjon minket. A leveleket bizonyos időközönként írták, mindig az előzőhöz kapcsolódva.

Az első hét fejezet részletesen leírja, mit értsünk Gnózison, mi az igazi és a hamis Gnózis. A szerzők foglalkoznak a Gnózis és a Szent Szellem, a Gnózis és az emberi kígyótűz, a Gnózis és az egyház, valamint Gnózis és a nagy költők és gondolkodók kapcsolatával.

Az ősvágyakozás a szükséges kezdet, hogy az ember megismerje és szívében megőrizze a Gnózist, melynek alapján minden idők szent nyelve a tudat hét spirálisához fordul. Itt azonban nem értelmi vagy érzelmi felfogásról van szó. A szó és az írás csupán közvetítő eszközök, az igazi Gnózist ugyanis nem lehet lejegyezni. A Gnózis erő, sugárzás és világosság, amely keresi azt, ami elveszett.

A művészet, a tudomány és a vallás a dialektika határaihoz vezetik az embert. A Gnózis az igazi élethez viszi őt, vissza az isteni természethez, ahová eredete szerint tartozott!

Nem csak a teremtéstörténetben tudósítanak a kígyójelképről. Az egyiptomi papok számára az arany kígyó a bölcsesség jelképe volt. Az Ószövetségben is szerepet játszik a tüzes- és a rézkígyó. A jó és gonosz tudása fájáról, vagy az élet fájáról való „evés” melletti döntésről van szó.

A kígyók a gerincvelő mellett futó két idegszálat jelképezik. Minden embernek, aki az egyetemes Gnózis tanulója akar lenni, magának kell hidat vernie és megszőnie a fénypalástot. Hitbéli kapcsolata által hatol át a valódi bölcsességhez.

A „Gnózis és az egyház”-ról szóló fejezetben a szerzők felhívják a figyelmet a vallásos álláspontokban meglévő lényegi eltérésekre. „Bukottak vagyunk, és kegyelemre szorulunk” - tanítanak az egyházi fórumok. Vagy: „Isten a világ láthatatlan részében lakik, mi pedig itt.” Jan van Rijckenborgh rámutat egyfelől a Szentírás egyetemes Krisztus-Szelleme, másfelől az egyház Krisztusa közötti roppant nagy szakadékra. És felismerteti, hogy az Ó- és Újszövetség homlokegyenest ellentétesek egymással.

A Gnózishoz nem közeledhetünk hagyományos vallással, okkultizmussal, misztikával vagy filozófiával. Az ember elveszítette az igazságra, a Gnózisra való fogékonyságát! Szellemi felismerése nem adható át. Lelki szükségtől és mindent felemésztő szent vágyakozástól hajtva mindenkinek magának kell azt újra megtalálnia. A világirodalomból egy híres példa Dante keresése, melyet az Isteni színjátékban ábrázolt. A tisztulás hegyének tetején megjelenik Beatrice. Ő jelképezi a „bennünk lévő Másikat”, az új lelket.

Sarkalatos pont a könyvben az a rész, amely még egyszer részletesen foglalkozik a Gnózissal mint világossággal, erővel és sugárzással. Ennek az új energiának a szerzők az őspránikus világosság nevet adták. A prána szót a keleti vallásból ismerjük. A hinduizmusban a szél, a lélegzés, az életerő istene. A prána életlehelet, életerő, világosság. Az őspránikus világosság a Gnózis ereje. A következő fejezetekben erről az őspránikus világosságról van szó, amelyet az eredeti emberi, szellemi képesség helyreállításával újra asszimilálni tudunk.

A hét megszabadító cselekedetről szóló fejezetek az evangélium alapján írják le az új lélek kifejlődéséhez vezető hét lépést. Ez a lelkesültség az őspránikus világosság befogadásának előfeltétele. A szerzők elmagyarázzák, hogy az evangéliumi beszámolók összes nézetének - Jézus születésétől, János általi megkeresztelésétől, a tanítványokkal való vándorlásától egészen a keresztrefeszítés és a feltámadás leírásáig - mély jelképes jelentése van, és a mostra, a bennünk lévő emberi rendszerre kell vonatkoznia.

A hét megszabadító cselekedet „az emberben lévő Grálkehely” elkészítésére és felállítására vonatkozik, hogy belül megünnepeljük a szent úrvacsorát. Itt annak a mély szimbolikának a hatása alá kerülünk, melyet az úrvacsora-ünnep nézetei fejeznek ki.

Ezután az Olajfák hegyén levő Getsemáné kerti esemény elemzése következik. Jézus magával viszi három tanítványát imádkozni. Ők azonban álomba merülnek. Péter, Jakab és János az emberi akaratot, értelmet és érzelmet képviselik. Nem képesek vele együtt felemelkedni az eredeti életterületre, amellyel a Jézus-ember - az ember, aki teljesen kész átadni önmagát az Isteninek - kapcsolatba lép, amikor erőért esedezik. Álomba kell merülniük, mert az esemény meghaladja tudatukat. Ez példa arra, hogy mennyire emberien, de mennyire mélyen jelképesen is értelmezhetők az evangélium nézőpontjai. A könyv ehhez még további példákkal szolgál.

Az utolsó fejezet, a kompendium, az összefoglalás, számos kijelentéssel tanúskodik arról, hogy a Biblia bölcsességkönyvében, mindenek előtt az Újszövetségben Az egyetemes Gnózis minden témája megtalálható úgy, ahogy egyébként sehol máshol.

Itt befejezzük e könyv tartalmas szövegének összefoglaló áttekintését. A művet a modern Rózsakereszt irodalma egyik gyöngyszemének nevezhetjük. A szerzők ebben a könyvben lerakták azokat az alapokat, amelyeket későbbi könyveikben részletesebben kidolgoztak.Az egyetemes Gnózis - Jan van Rijckenborgh és Catharose de Petri


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,