Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2011-es évfolyam

2011/2/ Az új idők apokalipszise

Pentagram > 2011-es évfolyam


Könyvismertető: Jan van Rijkenborgh és Catharose de Petri Aquarius-KonferenciáiElég, ha a Föld zihál egy kicsit, és azonnal szövetségek hullanak szét, és az emberek kétségbe esnek. Egy emlékünnep csendjét elég, ha csak egy kiáltás zavarja meg, és máris pánik tör ki.

A nagy és a kis Föld erős feszültség alatt állnak. Úgy tűnik, mintha egy fátyol csücskét megérintették és felemelték volna.
Egy állandóan növekvő feszültségi térben élünk, apokaliptikus időkben - mondják. Szabadon fordítva ez azt jelenti: egy bizonyos kultúra végső idejében. E pillanatban a legtöbb ember ezzel a leírással olyan helyzetre gondol, amely világvégének tűnik.

Az apokalipszis szó a görögből származik, és felfedezést, isteni leleplezést, kinyilatkoztatást, és a fátyol felemelését is jelenti. Egy apokalipszis a korai zsidó és keresztény irodalom terminológiájában olyan rejtett vagy még eljövendő fejlemények és események kinyilatkoztatását jelenti, melyet Isten egy kiválasztott prófétának vagy tanítványainak ajándékoz. Ez a fogalom Gottfried Lübcke által vált ismerté, aki 1830 körül az újtestamentumbeli Jelenések könyvének leírásánál használta.

De nem csak a Jelenések könyve, hanem más könyvek is vonatkoznak az eljövendő fejleményekre, melyeket gyakran víziók és álmok lepleznek le, például a keresztény világ által Ótestamentumnak nevezett zsidó biblia könyvei, és a régi apokrif iratok, mint Henoch-könyve. A keresztény misztikában alig van példa olyan igazi apokalipszisre, melyben az üzenetet nem angyalok közvetítették.

Az Ókor esetleges történelmi nézőpontjaitól eltekintve, a leplezés nagyon messze megy. Így a szövegek csak azok számára hozzáférhetők, akik tudnak olvasni a természet emlékezetében. És ez ugyanúgy vonatkozik a múltra, mint a jövőre. A fátyol felemelése úgy exoterikus, mint ezoterikus nézetekre és fejleményekre is egyaránt vonatkozhat. E világ emberei számára az Apokalipszis a dolgok külső megjelenésére vonatkozik, a belső megújulást keresők számára pedig a szellemi fejlődésre és megújulásra.A nagymesterek és az új időkJan van Rijckenborgh és Catharose de Petri az előző század hatvanas éveiben öt különleges nemzetközi konferenciát tartottak. Ezeket később az „Az új idők apokalipszise” címen publikálták. Ebben tájékoztatják a tanulókat a világon eljövendő fejleményekről, és felkészítik őket rájuk, ahogyan azt a Testvériségtől kapott feladatuk megkövetelte.Az Új Ember fényruhája

1963 Renova1963-ban arról tudósítanak, hogy a világot egy új, interkozmikus sugárzási tér fogja körül, amelynek időközben elég intenzitása és tettereje lett ahhoz, hogy ez a világ és az emberiség számára messzemenő következményekkel járjon. Ez főképpen azért érvényes, mert az emberiség nem pozitívan reagál rá.

Először is, a tanulókat egy sürgető feladat elé állították, hogy a fényalakot, a mi lelki öltözetünket, annak teljes, fluidikus és tudatos összefüggésében, előkészítsék nagy, pompás feladatára és elhivatottságára, hogy az Örökkévaló lélek, az arany menyegzői ruha hordozójává váljon. Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának nagymesterei abból indultak ki, hogy ez az arany menyegzői ruha egy folyamatosan kitartó, tiszta életvitel által válik lehetségessé, amelyben a Monád, a Szellem egyre erősebben és tartósabban kapcsolódik a tiszta fényruhához. Ezt nevezték meg az eljövendő felmenetel kulcsának, ezzel határozva meg a jövőt. Ehhez két új minőség az alap, melyekhez az ember véráldozattal, azaz emberiségszolgálatban végzett munkájával jut hozzá.

Először a fényalakot kell az anyagtesttől és a hozzá kapcsolódó természettörvényektől megszabadítani. Másodszor, erre a három dimenziótól való szabadulás következik. Ebben a folyamatban mindazok, akik a tobozmirigy-tűzkörükben a monádot felfoghatták, megtapasztalják fényruhájukban az ennek megfelelő hatásokat, és ettől kezdve más nyelveken szólnak, ahogyan azt a Szellem sugalmazza nekik, mint ezt a Biblia is kifejezi.

Az első Vízöntő-konferencia fő gondolata tehát a Szellem kinyilatkoztatása. Isten megnyilvánult a fényruhában, amint ezt a haarlemi főtemplom szimbóluma is megmutatja.A Rózsakereszt világszerzete

1964 Calw1964-ben a nagymesterek a tanulókat egy nyolcszoros ösvény elé állították: az előkészítés négyszöge és az építés négyszöge elé. Ez alatt a konferencia alatt elmagyarázták, hogyan lép fel az új világszerzet, és felvázolták:

- az összetörés képét és

- a megvalósítás képét,

azzal a céllal, hogy mindent megtegyünk az emberiség biztos hanyatlástól való megóvása érdekében.

Azt mondják, hogy most, amikor az emberiség egy csillagév után ismételten egy Vízöntő-korba lép, a termést be kell takarítani.

A nagymesterek először azt ábrázolták, ahogyan a világ és az emberiség minden viszonylatban megrekedt. Ez vonatkozik a tanításra, a közlekedésre, az energiára, a levegő-, víz- és talajszennyezésre, a tudományos kísérletekre, az atomszennyezésre, a táplálékra, az emberek természetellenessé válására, az állatokra és növényekre, a lelki degenerációra, stb. A valóság ennél még sokkal rosszabb. Arra utaltak, hogy az emberiség kormány nélkül hányódik ebben a helyzetben.

Mindennek oka a tudatlanság. De felróhatunk-e valamit egy tudatlannak?

A nagymesterek ezt követően elmagyarázzák, hogyan fognak az emberiségnek, további, kimondottan negatív reakciói esetén, egy bizonyos pillanatban világosan megálljt kiáltani.

Mivel az emberiség egész lélegzési-terét újra helyre kell állítani és megtisztítani, valószínűleg nagyon nyomatékos intézkedések válnak szükségessé, miközben egyes embereket időnként akár más tudatállapotokba is helyezhetnek.

Majd az egész emberiséget egy új, eredeti életalaphoz vezetik vissza, olyan feladatokhoz, melyeknél az élet spirituális aspektusai célként fognak előtérbe kerülni.Az isteni határozat hatalmas jelei

1965 Bad MünderAz 1965. évi konferencia alatt Jan van Rijckenborgh és Catharose de Petri értelmezték a 21. Jelenés rejtett és prófétai szavait „…és új Eget és Földet láttam…”

Eközben mindenekelőtt a misztériumbolygók működésére utaltak, először is a három ismertre: Uránuszra, mely a szívre gyakorol hatást, Neptunuszra, mely a fejet befolyásolja, és Plútóra, mint újraalkotó tetterőre, továbbá a másik három, még ismeretlen misztériumbolygóra, melyek együtt, az új ember hét nézetét képezik.

Bad Münderben Plútó, a harmadik misztériumbolygó hatásait világították meg. Plútó kulcspozíciót foglal el, és az egész világot és emberiséget meg fogja változtatni, ami azt jelenti, hogy az emberiséget feltámadáshoz vagy a degenerációhoz vezeti.

Az embert azért hajtja ebbe a nagy életkonfliktusba, hogy a saját önmegvalósítását véghezvigye, és így lehetővé tegye a feltámadást.

Ebből a vívódásból és tiszta kívánságból születik meg a fény. Egy halandó lényt halhatatlanná alakítanak.

Plútó hatására minden embert egy úgynevezett kegyelmi fogással, életükben egy bizonyos korlát fölé emelnek és egy új életállapotba helyeznek. Ezt kvantumugrásnak nevezhetnénk. Mindazoknak, akik akarják és képesek rá, ez egy új életállapot, melyen keresztül útjukat a nadírból, az anyagi fejlődés mélypontjáról, egy felfelé kivezető útra változtathatják.A rózsakereszt megszabadító útja

1966 Basel1966-ban a nagymesterek a tanulókat az emberi értelem múltbéli fejlődésének miértje elé állították, csakúgy, mint a valós értelmi képességek jelenbéli fejlesztésének szükségessége elé. Hangsúlyozták, hogy az értelem további fejlesztése a téboly különböző formáihoz vezet.

Az emberiségnek a szív megtisztításán keresztül, tehát a vér megtisztítása által, az igazi gondolkodási képességet kell kifejlesztenie, és emberi voltát megértenie. Ezen a vértisztításon keresztül a nagyagyat, az agykérget és a főszentély bizonyos rejtett szerveit valódi feladatukra ösztönzik. Ezért fogja egy bizonyos pillanatban minden emberben a szellemrend a természetrendet keresztezni.

A nagymesterek kifejtik, hogy egy interkozmikus beavatkozáson keresztül bekövetkezhet az érett emberiség atomi értékeinek és sajátosságainak megváltozása. Akkor mintegy levegőért kapkodva és önmaga ellentermészeti lényétől való megszabadulásáért sóhajtozva fog az ember a megújulás szellemrendje elé lépni.Az új Merkúrbot

1967 ToulouseAz utolsó Aquarius-konferencia alatt, 1967-ben a nagymesterek azt ábrázolták, ahogyan a Kígyó és a Hattyú csillagképek tisztító, korrigáló, újrateremtő és felépítő hatásai az emberiségnek megálljt kiáltanak, lefelé vezető útja során. Elmagyarázták, miként szükséges a háromszoros kígyótűzrendszert újra helyreállítani. A jó és a rossz ismerete fájának vezetése alatti, lefelé irányuló utazást kell az élet folyamává változtatni, az Életfa felfelé vezető erőinek a vezetése alatt.

Az igazi rózsakeresztesnek ez a „hatodik gyertyatartó meggyújtását” jelenti a fejben, ahol a tobozmirigy található. Ez a belépés egy új életfolyamatba.

Végül egy nagyon modernnek tűnő apokaliptikus vázlatot rajzoltak fel a változásokról a Földön, benne, fölötte és alatta, a különböző rétegeinek lakosaiban és azok képességeiről. Ugyanakkor egy interkozmikus összeköttetés kezdetét említik, és az emberiségnek egy új élettanulságot. Globális áttekintést is adtak azokról az embercsoportokról, amelyek megmenthetők.A világszerzet a 2010-es évbenAzóta nem állt meg az idő. Sok mindent más fényben látunk most, más teljesen beigazolódott, bár nem mindenki látja ezt be, vagy gondolkodik róla ily módon. Más dolgok csak attól függenek, mennyire vagyunk képesek árnyalatokat megkülönböztetni.

Ezen kívül az időfaktor többféleképpen változónak bizonyul egyre több embernek és a tudománynak egyaránt. Az események végbemenetele új, ismeretlen törvényszerűségektől és változásoktól függhet. Ebben az összefüggésben csak az atom- és sejttulajdonságok időszakosságában lévő változásokra utalunk. Ennek a tudását titokban vagy rejtve tartják, vagy látszólag elvesztették. A valóságban semmi sem veszik el. Minden felismerhető marad, és az emberi tudat erre mind fogékonyabb marad. Az apokalipszis jelenleg nagyon sok mentális és anyagi spekuláció alatt áll. Pillantsunk csak 2001-re és 2012-re. Az emberek fantáziáját szerfelett foglalkoztatja, de lényegében mellékes dolog.P.F.W. Huijs A világ szívéből szólítva című könyvében, amit mi mintegy időbeli dokumentumnak tekinthetünk, így fejezi ki ezt: „Hermész megszabadító vallása, mely oly sok évszázadon keresztül ki volt szorítva és be volt feketítve, mindenhol visszhangra talál. A következmény számos kezdeményezés. 40 munkaterület több mint 200 Centrumában a Szellemi Iskola 20.000 csatlakozott tanulójának és tagjának találkozóhelye van. Ott tiszta és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a spirituális térrel, „Sancti Spiritus” házával, a rezgés által védett „Szent Szellem házával”. Minden egyes lélek kívánsága, hogy a magasabb, belső rezgésszinttel - mely a Szellemi Iskolában oly koncentráltan található meg - összekösse magát. Emellett vannak még a Rózsakereszt hétszeres Világszerzetének nagy fáradozásai is, melyek számos síkon kezdeményezéseket bontakoztatnak ki, hogy a kereső embereket eme tanítás aspektusaihoz közelebb vigyék. Európa több városában állnak nemzetközi információs központok, melyekben az ember tanulmányozhatja az impulzusokat, melyek a megszabadulás szellemi síkjával állnak összeköttetésben. Sok munkatárs kínál évente a keresők százainak előadásokat, tematikus esteket és kurzusokat a Rózsakeresztről és a Gnózisról. […] A kereső az egész világon, mindenütt találhat információkat a hétszeres Világszerzet munkájáról, a Szellemi Iskoláról, és annak impulzusairól.”Akkoriban a nagymesterek talán egy bizonyos időbeli nyomás alá helyezték a tanulókat, mégpedig egyetlen okból, hogy a Szellem belépését az emberekbe, a tanulókba, az abszolút Most-ban lehetővé tegyék. Közben úgy van ez, ahogyan „A tökéletes élet evangéliumában” elmagyarázzák: A tudatlanság a tudás által tűnik el, úgy, ahogy a sötétség is eltűnik, amikor a fény megjelenik. Ez a valóság a gnosztikus mágia használata által válik lehetségessé, a megszentelt éterek, az eredeti univerzum építőanyagainak konkrét felhasználásával a mindennapi életben. Ezek az embert egy másik élet- és tudatszintre emelik. A válasz így mindig magukban az emberekben, és változásuk tempójában rejlik, tehát bennünk.
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,