Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2011-es évfolyam

2011/3/ Tudatunk jellegéből fakadó tapasztalatok

Pentagram > 2011-es évfolyam

Élj az új lélekelvből

Jan van RijckenborghJan van Rijckenborgh és Catharose de Petri, az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának alapítói leírták a lélek megszabadulásához vezető utat. Ezen út ábrázolásánál többek között az Egyetemes Tan eredeti szövegeit vették alapul, melyeket a Szellemi Iskola tanulói és az érdeklődők számára magyarázatokkal láttak el, és életük példájával illusztráltak.Ahhoz, hogy a lélek tudatos, éber életét megérthessük, szükségszerűen világos elképzeléseket kell alkotnunk a tudat, az élet és a lélek fogalmáról. Tudat akkor keletkezik, ha a lelket adó elv, amely életet eredményez, teljesen benne lakik a rendszerben, tehát ennek a központját képezi. A látható természetben sok olyan élet van, amely rendelkezik ugyan egy lelket adó elvvel, de ez az elv nem bennlakó, hanem kívülről hat a szóban forgó rendszerre. Egy ilyen életmegnyilvánulásban tehát nincsen tudat. Itt például a növények és a rovarok világára gondolunk.Sok állat, sőt a legtöbb állatfaj még egyéni lélekadó elvvel sem rendelkezik, hanem létét egy csoportlélektől kapja. Más állatfajok bizonyos értelemben féltudatos állapotból élnek. A lelket adó elv ebben az esetben csak részben bennlakó; a testben nem tökéletesen koncentrikusan, hanem részben kívül helyezkedik el. Néhány magasabb rendű állatfajnál, mint például a lovak és némely kutyafajta esetében, a lelket adó elv már majdnem ahhoz a tökéletes bennlakósághoz közeledik, amely az embert jellemzi.

Ha ezen állatok fejlődése tovább haladna, akkor természetszülte állapotát illetően a kutya és a ló egy szintre kerülhetne az emberrel. Ekkor megtörténne az, amit a történelem folyamán számos szerző lehetségesnek tartott: megjelennének a gondolkodó, tudatosan élő állatok, és állatközösségek jönnének létre. Gondoljanak csak Jonathan Swift Gulliver utazásai című művére, melyben Gulliver egy olyan ló-közösségbe kerül, amely emberek módjára cselekszik, gondolkodik és él. A bennlakó lélekelv, amely koncentrikusan nyugszik a személyiség testeiben, gondolathatásokat is lehetővé tesz, vagy legalábbis egy, a természetember szintjén végbemenő agytevékenységet.A lelket adó elvAz emberi test sejtekből és atomokból épül fel. Azért eleven és élő, mert van egy éteri mása. Ez az éteri társ szüntelenül négyszeres életerőt hajt bele a szervezetbe. Ha az ember éterteste nem jól működik, akkor mindenféle testi nehézség keletkezik. Az anyagtestnek és éteri másának egységét egy lelkesítő elv látja el élettel. Ha a lelkesítő elvet és a szervezetet összekötő fonal valamilyen módon elszakad, akkor bekövetkezik a halál, és a szervezet szétesik. A lelket adó elv már nem lesz képes fenntartani magát a rendszerben.

Élet tehát egy lelket adó elv, egy éteri más és egy anyagi szervezet összhatásából keletkezik. Tudat akkor jön létre, ha a lelket adó elv tökéletesen bennlakó lesz. Ezért aztán különböző tudatállapotokat, mint pl. a féltudatos állapotot stb. különböztethetünk meg, attól függően, hogy a lélek hogyan viszonyul a szervezethez. Mindig az a kérdés, hogy a lélekelv koncentrikusan vagy csupán részlegesen található-e a testekben. Vizsgálatunk tehát nyilvánvalóvá teszi, hogy a lélekelv minden tekintetben magasan az élet, az életformák és a jelenségek fölött áll. Minden a lélekelvtől, a lelkesítéstől függ.

Mi ez a lélekelv? A lélekelv asztrális vagy szidérikus jellegű. Kapcsolatba lehet hozni a személyiség asztráltestével, amely köpenyként burkolja be az anyagtestet és annak éteri mását. Ez az asztráltest szintén atomokból áll, melyek azonban finomabbak és magasabb rendűek az éteri és az anyagi atomoknál. Léteznek tehát anyagi, éteri és asztrális atomok, melyek a három szférával: az anyagi, az éteri és az asztrális területtel egyeznek meg.

Földünk anyagi testét is éterszféra veszi körül, amit úgyszintén egy asztrális szféra zár körül. Az ember asztrálteste az éjszakai órákban ezen az asztrális területen tartózkodik, ide vonják fel. Az asztráltest három létállapotban, három töménységi fokozatban, mondhatnánk úgy is, hogy három különböző rezgésű egységben létezik.

A dialektika világában (és erre ügyelniük kell ahhoz, hogy megértsék mi a transzfiguráció) a három asztrális állapot egyike pozitívan, a másik kettő pedig negatívan fejti ki hatását.

Az asztráltest pozitív pólusa a lép-máj-rendszerrel, különösen a májjal áll kapcsolatban, míg a két negatív állapot a szívvel és a fejjel egyezik meg.

A tudat helye majdnem minden dialektikus ember esetében a lép-máj-rendszerben központosul, és az érzelmi és gondolati élet is erre hangolódik.

Ez az állapot majdnem minden ember életminősége, alapállapota.Erős aktivitásÖn lélekszületetten akar új kezdetbe lépni, ami azt jelenti, hogy egy új asztrális elv létrehozásán munkálkodik. Az Önt születésétől fogva lelkesítő elv dialektikus szerkezettel rendelkezik. Azért gyűlnek össze az ifjú Gnózis Szellemi Iskolájában, hogy új lélekelvet kapjanak, melyet aztán mikrokozmoszukban erős tevékenységre akarnak ösztönözni. Ha teljesítik amire törekszenek, azt fogják tapasztalni, hogy ennek mérhetetlen és csodálatos következményei lesznek, melyek mégis tökéletesen természettudományosan magyarázhatók.

Az embert természeti lényként egy asztrális én lelkesíti, melynek atomi összetétele tökéletesen a haláltermészetből magyarázható. Élethelyzete azonban arra késztetheti az embert, hogy tudatának központját a lép-máj-rendszerből a szívbe vonja fel. Már ez a kezdet is furcsa zavart kelt az összes életfolyamataiban, mert aki a tudatát fel tudja vonni a szívbe, az ezzel nemcsak a szív kapuját nyitja meg a gnosztikus világosságnak, hanem ezen kívül az asztrális ént, amely lelkesítő, természetszülte elvként mindaddig egész életén uralkodott, ezzel azonnal kitaszítja mágneses rendjéből.A szív kapuja megnyílikA Szellemi Iskola komoly tanulója megzavarja az őt lelkesítő, mozgató és éltető természetszülte elv rendjét. Ezt úgy éri el, hogy a tudatközpontját a lép-máj-rendszerből felvonja a szívbe azáltal, hogy erősen vágyakozik a megszabadító világosságra, és állhatatosan keresi azt. Aki így keresi a Fényt az természetben született állapotának tudati központját a lép-máj-rendszerből felvonja a szívbe!

Ezen üdvrevágyás, a szív e vágyakozása következtében a szív kapuja azonnal megnyílik a Gnózis világossága számára. A pozitív májközpont és a negatív szívközpont rendje megtörik. E változás, a mágneses rendszer e zavara következtében a haláltermészet asztrális világának a jelöltre kifejtett befolyása legyengül. Ugyanakkor egy új lélekelv hatolhat be a szívbe, amely a rózsabimbót felébreszti álmából és kibontakoztatja. A pozitív tanulóság megvalósításához tehát elsősorban az a fontos, hogy a jelölt megvalósítsa a lélek transzfigurációját. Ez az ösvény sikeres bejárásának kulcsa.Az új elvnek koncentrikusan kell a testekben elhelyezkednieHa egy tanuló a lélekállapot újjászületésének útjára lép, akkor kezdetben ugyanaz a helyzet mint egy növény vagy egy állat esetében. Amíg ugyanis az új asztrális lélekelv nem fekszik koncentrikusan a többi testben, addig nem jöhet létre új tudat. Jelen van ugyan az új lélekelv, a hatását is kifejti, és az életmód megváltoztatására ösztönöz, de új tudat nem jöhet létre, mivel az új lélekelv még nem helyezkedik el koncentrikusan a testekben.

Az új lélek befolyásolja ugyan az életet, tehát hála Istennek létezik egy új, alakuló lélekélet, de még hiányzik az ellenőrzés, nem tudatos, így nem lehet megtapasztalni.

A Rózsakereszt Iskolája ezért ösztönzi folyamatosan arra a tanulót, - ahogy ez az egyetemes Gnózisban mindig is így volt - hogy önfeláldozásával és tökéletes szolgálattevő együttműködésével az új lélekállapot normáinak megfelelő életvitelt folytasson.

A legtöbb tanulót, de talán valamennyit is, eltalálta és megjelölte a világosság. Ezért mondja szünet nélkül az Iskola Önöknek, hogy: „Tudatában vannak-e vagy sem, de éljenek az új lélekelvből, abból az új lélekerőből, amely már megvan Önöknek. Akkor egyszer valóban élni fognak!”

Ha ezt teszik, akkor ez az új életvitel serkenti az úgynevezett „lakás készítést”. Amikor Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy „...és az én Atyám szereti azt, és (az Atya és én) ahhoz megyünk és annál lakozunk” (János 14,23), akkor az azt jelenti, hogy az új, halhatatlan lélekelvnek központilag kell a testekben elhelyezkednie. A megújulás lelkének tehát teljesen a jelöltbe kell költöznie. Ahogyan a régi lélek valamennyi testben központilag jelen volt, úgy kell az új lélekelvnek is a központban lennie.A pólusok kicserélődéseA megfordulás csakugyan óriási változást hoz létre. A régi, természetszülte lélekállapotban a pozitív pólus a lép-máj-rendszerben, a negatív pedig a fejben és a szívben volt. Az új lélekállapotban ez fordítva van. A pozitív pólus a szívben helyezkedik el, míg a negatív a lép-máj-rendszerben nyugszik. Amennyiben Önök képesek megvalósítani ezt a megfordulást, és következetesen az új lélekerőből élnek, akkor az új lélektudat is kivirul, és egy gnosztikus értelemben vett tudatos, éber lelki élet mutatkozik meg. Akkor elmondhatjuk, hogy az a lélekállapot, melyből akkor az új asztrális területen élnek, egy fordítottan polarizált asztráltestre vonatkozik.

A gnosztikus világosságra való irányulás tehát egyidejűleg megtérést, visszatérést, megfordulást jelent, a szó szoros értelmében. Gondoljanak ebben az összefüggésben a Máriáról, Jézus anyjáról szóló történetre, melyben a következőket olvashatjuk: „Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! Ami azt teszi: Mester!” (János 20,16)

Arról még nem beszéltünk, hogy az ember aszrális elve, az asztráltest, a léleklény is kapcsolatban van egy forrással, amelyből él és táplálkozik. A természetszülte ember esetében ez a forrás közvetlenül az asztrális világban, a természeteonoknál található. A transzfigurált, megfordult lélekállapotban azonban a jelölt eléri az eredet alapéletét, azt a kezdetet, melyből a valódi, örök evolúció, az örök alakulás lehetségessé válik.

Ebben a lélekállapotban már nem áll fenn többé kapcsolat a természeteonokkal, hanem csakis a Szellemmel, a mindenségmegnyilvánulás eredeti, életre keltő, életet adó erejével. A kezdet Pymanderével való kapcsolat kizárólag az új létállapotban valósulhat meg. Csak ekkor lesz helyreállítva, ami egykor megszakadt. Az örök Szellem ekkor a halhatatlan lélekelv által nyilvánul meg az egész életállapotban.

Ezért a szent, egyetemes törvény értelmében: „Aki megújítja a lelkét, az fogadhatja a szellemet, találkozik vele.”Az egyiptomi Ősgnózis 1, 22. fejezet

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,