Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

1.5 A lélek újjászületése

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása


Most részletesebben kitérünk az új életállapot következményeire és hatásaira, amelyek az új tudatállapotból alakulnak ki.

Tegyük fel, hogy ebben a pillanatban sok, naponta folytatott előkészület után részesülünk a Gnózis új, elektromágneses közegében. Akkor ez az esemény annak a következménye, hogy alkalmaztuk az ötszörös egyetemes Gnózist: 1. világos belátást, 2. igazi üdvrevágyást, 3. teljes odaadást, önmagunk teljes átadását: ez a három fok határozta meg hívő állapotunk mibenlétét és mágiáját. Ez vezetett minket a negyedik fokhoz, az új életvitelhez, amelynek mágiája és mibenléte halandó lelkünket és személyiségünket megnyitotta a Gnózis soha el nem múló világossága számára. Ennek eredménye pedig ötödször az azonnali felvétel az új életterületre, belépés az új fajba, Isten népébe.

Axiómának mondható, hogy az új élet, az új lény az első pillanatban valóra válik, amelyben az agyrendszer be tudja lélegzeni az új mágneses közeget. A tanuló ebben a pillanatban megszületett az új élet mezőin, és megkezdődik a nagy megújulási folyamat, a transzfiguráció. Mihelyt ez a pillanat beköszöntött, azonnal kivonulásról beszélhetünk: kivonulás a régiből és bevonulás az újba. E két mozzanat között semmi sincs, legfeljebb a másodperc töredéke. E kettő között nincs semmi olyasmi, amit például a vérösztönök Vörös-tengerén való átvonulásnak nevezhetnénk, vagy valami tévelygésnek a pusztában, ahogyan az Ószövetség ecseteli. A pusztai vándorlással és a vérösztönök „Vörös-Tengerével” a jelölt az előző folyamatokban, az egyetemes Gnózis három első fázisában küzd.

Az előkészítő folyamatban a tanuló értelmileg-erkölcsileg megérti a Szellemi Iskola célját. Megérti, hogy miről van szó, szeretné elérni a célt: ennek következtében lelke ajtaját az új életvitellel meg kell nyitnia a világosság számára. Ez az életvitel, ez az áttörés ahhoz, amit Lao Ce Tao-nak nevez, esetleg vérbe és könnyekbe, nagy megerőltetésbe kerül, mert ez a pusztában való tévelygés, az átvonulás a vérösztönök Vörös-tengerén. Ennek a küzdelemnek azonban azonnal véget vethet, ha az életvitelét kijavító intézkedéseket megteszi. Ezt a saját szívszentélyével kell megbeszélnie. Abban van a levél megírva, ott az Ön feladata, s ha a szívszentélyében lévő levelet képes elolvasni, akkor tudja, hogy mit tegyen, és mit ne tegyen.

Ne gondolja, hogy az Iskola ebben a tekintetben utasításokat adhat Önnek. Ha ugyanis ezt tenné, akkor törvénynek vetné alá, s újra Ószövetségi állapotba süllyedne. Önmagában kell keresnie a törvényt, önmagában kell ezt feltárnia.

Ha ez sikerül Önnek, akkor a Szent Szellem kegyelemadományai azonnal eltöltik az Ön tudatát.

Mondtuk, hogy a Szellemi Iskola tizenhét évi előkészület után lépett be ebbe az időszakba. Ebben az időszakban szabaddá tettek minden erőt, amelyre szükségünk van: ezek fel vannak halmozva az Iskola erőterében. Minden korábbinál erősebben körülvesznek és közelebb vannak hozzánk ezek az erők. Ezek képezik az útravalót az új emberré váláshoz, ebben a rendkívül fontos fél évszázadban, amelybe beléptünk.

Önnek hagynak időt a gyors hozzáigazodáshoz, ahhoz, hogy értelmes-erkölcsös tudatállapotát az új tudatállapottá változtassa. Nem azt mondják tehát, hogy ennyi és ennyi hónap áll még a rendelkezésére. Minden komoly tanulónak rendelkezésére áll az az idő, amely a körülményeihez képest szükséges. Amit azonban az Iskola Önnek felajánl, azt újabb felhívásnak tekintse. Együttműködésre, együtt-haladásra ébresztés ez, felhívás arra, hogy alkalmassá tegye magát erre az együtt-haladásra.

Mihelyt az új tudatközeg beáramlik a főszentélybe, ez azonnal meglátszik, mert világít. A Biblia az emberfia jeléről beszél. Ez a jel világít a főszentélyről és ragyog a tükörből, a homlokcsont mögötti nyílt térségből. Azért nevezik az emberfia jelének, mert ez a tudattűz az igazi, eredeti emberi tűz. Ha ezt az eredeti asztrál tüzet be lehet lélegezni az agyrendszerrel, s a hét agyüreg megtelik ezzel a tűzzel, akkor ez kifelé sugárzik és ennek a sugárzásnak a gyújtópontját az említett homlokcsont mögötti hely képezi. Ez a pont akkor az emberfia jele.

Amikor ez a jel világítani kezd, megkezdődik egész természetünk teljes megváltozása. Ezt nevezi Krisztus a víztől és szellemtől való újjászületésnek. Ekkor először a lélek transzfigurálása jön . Másodszor ezáltal az új tudatképességek egész sorát látjuk kifejlődni, mivel a minket megérintő és belénk áramló asztrál tűz jellege határozza meg egész létállapotunkat. Az Ön testét, gondolkodását, étertestét, vágytestét, vérét, idegközegét, vagyis egész létállapotát az a tudat-tűz határozza meg, mely Önben sugárzik és ég. Ha tehát ez a tudattűz új lesz, akkor ennek következtében az egész lénynek teljesen meg kell változnia.

E változás egyik nézete egy teljesen más tudatképesség, mely harmadszor egészen más érzékszervi állapothoz vezet, mert az Ön érzékszervi képességeinek fókusza is a főszentélyben van. Ha tehát a tudattűz megváltozik, akkor ennek következtében új érzékszervi tevékenység fejlődik ki. Ez az új érzékszervi állapot természetesen egy sor különös eseményt okoz életünkben. Negyedszer testünk minden sejtcsoportjának a sejtszerkezete megváltozik, ami miatt - ahogyan a Biblia mondja - a régi anyagburok „elnyeletik diadalra”, s olyan személyiségrendszerre cserélődik, mely teljes mértékben megfelel az új lélekállapotnak. Így lesz aztán ötödször a halál abszolút legyőzve. Mindez nem jelent kevesebbet, mint a régi természetterületünk szemei elől való eltűnést.

Persze nem azt akarjuk mondani, hogy a közeljövő nem egészen ötven éve alatt mindez teljesen megvalósulhat. Kezdetei azonban, napvilágra kerülő első bizonyítékai félreérthetetlenül megmutatkoznak. Joggal mondhatjuk, hogy az elkövetkezendő ötven év folyamán egy egészen más embertípus jelenik meg a csodálkozó emberiség szemei előtt. 2001 szeptemberétől azonban már lehetetlen lesz a közönséges emberiség soraiból beilleszkedni az új csoportba. Ha a régi természet embere a megszabadulás minden lehetőségét elmulasztotta, s a fent említett dátum után határozza el, hogy be akar illeszkedni ebbe az új embercsoportba, akkor megmutatkozik, hogy késő, mert a régi és az új embertípus különbsége olyan nagy lesz, hogy semmiképpen sem lehet áthidalni. Nem nehéz megérteni, hogy az idő előrehaladása folyamán egyre nehezebb lesz az új fajba beilleszkedni, s hogy a Szellemi Iskola idővel, méghozzá elég gyorsan - mert mit is jelent ötven év végeredményben - teljesen zárt iskola lesz, és eltűnik.

Mindez tegye világossá, hogy az eljövendő években milyen nagy erőfeszítéseket kell tennünk, hogy a lehető legtöbb lényt vehessünk fel az új embercsoportba. Mert éppen amikor az új csoport megindul rendeltetése irányában, amikor remélhetőleg sikerül egymást tökéletesen megmozdítani, s mindannyian a saját életükben nagyon aktívan és erőteljesen munkához látnak, a modern Szellemi Iskola azokban az években fogja nagy mértékben magára vonni a figyelmet, s hatalmas terjesztő, hirdető erő árad majd belőle. Éppen ekkor akarnak majd nagyon sokan az Iskolához csatlakozni. Arról van szó, hogy az Ön létállapota, célratörése, sziporkázó, új élete a világ szemei elé táruljon.

Az új korszakban, amelybe beléptünk, történik meg az új faj kivonulása szerkezeti, alapvető értelemben. Aki most velünk jön, annak, mint ábrázoltuk, megváltozik a lelkiállapota és a sejtszerkezete, és ehhez minden életközege hozzáigazodik. Joggal beszélhetünk tehát az új faj szerkezeti és alapvető értelemben történő kivonulásáról. 2001 szeptembere után azonban az új faj elkezdi téridőrendi értelemben elhagyni a dialektikus földi tereket. Ez fel van már jegyezve a gizehi nagy piramisban. Az 1953 augusztus 20.-án kezdődő időszak a királykamrán kívülre helyez minket, 1953 augusztus 20-a és 2001 szeptembere között pedig kilépünk a piramisból, kilépünk az emberiségnek ebből a kötött menetéből, és így új fajként bevonulhatunk a szabadságba. Az erre következő időszakban a Pál féle út ismétlését éljük majd meg: megyünk az Úr elé a menny felhőiben.

Most vizsgáljuk meg a transzfiguráció fent említett öt nézetét, és próbáljunk világos fogalmat alkotni róluk.

Amit léleknek nevezünk, az az asztrál tűz ötszörös megnyilvánulása személyiségünkben. Ahogyan említettük, az asztrál tűz megtölti a hét agyüreget, és az agy mágneses lélegzésével vétetik fel a rendszerünkbe. Ez az asztrál tűz, ez az asztrál közeg és csatlakozása a főszentélyben képezi lelkünk, sőt egész életünk magját, lényét a legmélyebb értelemben. E lélek által érezzük magunkat énnek. Ameddig ez a lélek teljesen a megszokott, dialektikus természetből, a halál világmindenségéből magyarázható, addig halandó. A test halála után a lélekre is egy feloszlató folyamat vár. Először bizonyos ideig a tükörszférában tartózkodik, majd feloszlik, semmi sem marad belőle, közönséges kozmikus közeggé, anyaggá oszlik szét. Mihelyt azonban az új tudatállapot az új asztrál tűznek a főszentély hétszeres rendszerébe való beáramlása miatt megvalósultnak nevezhető, attól kezdve új léleklényről beszélhetünk, tehát az emberfia jeléről. A lélek ettől az órától kezdve nem halandó többé, hanem halhatatlan lett. A személyiség halála után ennek a halhatatlan léleknek nem kell már a tükörszférával foglalkoznia, mert semmiképpen sem reflektál már földi területekre.

Ha tehát Ön az anyagtest elhalálozása időpontjában rendelkezik egy Gnózisban megújult lélekkel, akkor a földi „elnyeletett”, és a nem-földi létezik. A nem-földi azonban nem található a tükörszférában sehol sem! Ezért hangoztattuk mindig is évek óta, hogy ha olyan tanuló hal meg, aki a művet véghez vitte, akkor Samballa vákuumába kerül (Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának szóhasználatában ezt Arany Fejnek is nevezik), Samballa vákuumában pedig megtalálja minden testvérét, aki előtte ment el: és - hála Istennek - sok testvérünk van, akivel, ha eljött az ideje, kétségtelenül ott találkozunk.

Ha az Ön lelke halhatatlan lett, akkor a személyiség halála után már nincs szükség a visszatérésre. Lesznek azonban közöttünk olyanok is, akik ennek ellenére visszatérnek: ez azonban önkéntesen történik majd, a visszamaradottakért, hogy az Egyetemes Szerzet szolgálatában fenntartsák a Szellemi Iskolát, ameddig hasznos és szükséges.

Azért mondtuk olyan nyomatékkal, hogy lelkünk halhatatlan lesz, mihelyt az új tudatállapot megvalósult, mert ez mindenekelőtt idősebb tanulótársaink számára nagyszerűen vigasztaló. Később ugyanis jobb lesz földi személyiségünk nagyon megkristályosodott és elfáradt sejtszerkezetét letenni, mint megkísérelni a személyiséget alapjaitól kezdve megújítani. Ha a lélek-transzfiguráció megtörtént, s így a halhatatlan lélekállapot birtoklása miatt a halál legyőzetett, akkor az új személyiséget Samballa vákuumában is fel lehet építeni. Ennek az alapját, a lélek-transzfigurációt Ön aránylag rövid időn belül megvalósíthatja.

Ha vágyakozik az új életre, ha a Szellemi Iskolára irányul, ha hitállapota minden kételytől mentes, akkor főszentélyében adjon helyet a Gnózis világosságának, hogy az emberfia jelét az Ön homlokára lehessen írni. Így kilépett a haláltermészetből: akkor lénye magját, a lelkét illetően halhatatlan lett. Mihelyt pedig a halhatatlan lélek ténynek mondható, megszabadult a születés és halál kerekétől is, ha csak nem akar önkéntesen vállalt teherrel, szolgálatban visszatérni.

Most már azt is belátja, hogy ha az új lélek megvalósult, akkor a régi lélek feladatát is át kell vennie a testben: és emlékeztetünk: a tudatállapot lélekállapot! A lélek, a tudat, kormányozza, építi és tartja fenn a személyiséget, tehát a testet is. Ha tehát új lélek keletkezett bennünk, s ez az új lélek átveszi a régi lélek munkáját, akkor csodás, az egész szerkezetben mélyreható következmények fejlődnek ki. A léleknek öt közege, hatóeleme van: az asztrál tudattűz, a kígyótűz, a hormonközeg, az idegközeg és a vér. Ez az öt közeg, öt fluidum a lélek maglényéből indul ki, s együtt a lélekállapotunkat képezik. Ezek építik és tartják fenn többek között egész testünket. Ha ez az öt közeg az újjászületett lélekben és ezáltal a testben kiválasztódik, akkor ez a testben sem maradhat következmények nélkül. A transzfiguráció tehát nem valami homályos csoda, hanem egy természettudományos magától-értetődőség. Ezért mondtuk, hogy az öt új lélekközegből új tudatképességek keletkeznek. Mert ha a hét agyüreg új asztrál tűzzel telik meg, akkor az ebből kifejlődő sugárzás a főszentély minden szervét megújító értelemben kezdi működtetni. Az Ön gondolkodása, akarása, érzékszervei, vagyis a személyiség vezető indítékai a lélek újjászületése miatt teljesen megváltoznak.

Összefoglalva azt mondjuk: A két megbeszélt mágikus alkalmazással tegyék magukban szabaddá az utat a világosság számára: merüljenek teljesen egész lelkiállapotuk kegyteljes újjászületésébe! Akkor egész lényük további újjászületésével már nem lesz gondjuk, mert ez a lélek újjászületésének csaknem automatikus következménye.

E fejezet hatására az olvasóban felmerülhet a kérdés, hogy nincsen-e mégis reinkarnáció, újra-megtestesülés, újraszületés. Ismételjük: a halandó lélekből semmi sem marad! A halandó lélek, az Ön énlénye, teljesen elpárolog, Önből, mint halandó lélekből abszolút semmi sem marad! Ahogyan az anyagtest esik szét porrá és hamuvá, úgy jár a halandó lélek is. A bűnös léleknek meg kell halni, s ami halott, az ebben a tekintetben teljesen halott.

Ön csakis akkor térhet vissza esetleg, önkéntesen, ha a lelke újjászületéssel halhatatlan lett, ha Ön alkalmas itt a munkára. A születési folyamat akkor azonban másképpen történik. Később, ha ez hasznos és szükséges lesz, reméljük, hogy megbeszélhetjük. Mit jelent akkor a születés és halál kereke? A születés és halál kerekét csak akkor érti meg, ha az egész mikrokozmosszal kapcsolatban vizsgálja. Az előzőkben a mikrokozmoszt szándékosan nem említettük, hogy fejtegetésünket ne bonyolítsuk. Most azonban emlékeztetünk arra, hogy a mikrokozmosz a léleklény halandósága miatt újra meg újra kiürül. A mikrokozmosz így keringve tévelyeg a haláltermészetben, s ismételten egy halandó lelket kell felvennie a szerkezetébe, hogy ebből a lélekből és ennek segítségével egyszer kialakulhasson annak a lehetősége, hogy a mikrokozmoszba beilleszthessék az eltűnt, eredeti harmadik mag-atomot, s ezzel ki lehessen fejleszteni a lélek-transzfigurációt.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,