Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

2.1 Értelmes-erkölcsös tudat

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása


Tudatállapot = életállapot! Minden megújulásra célzó életnek ez az alapelve volt előző fejtegetéseink központi gondolata. Beláttuk a teljes tudatmegújítás szükségességét, hogy a modern Szellemi Iskola ajánlatait egyáltalán elfogadhassuk. Az ilyen tudatmegújítás a legszorosabb kapcsolatban van a lélekmegújítással, a lélek-újjászületéssel, mert a lélek vezető nézete, lélekállapotunk központi magelve: tudat. Ezért a misztériumok ösvényén az első és legfontosabb lépés a lélek transzfigurálása, átalakítása.

Továbbá azt fedezzük fel, hogy a lélek tudata és minden egyéb tulajdonsága a mágneses agyszerkezet mágneses lélegzése útján jön létre. Így minden tanuló köteles más mágneses lélegzéshez jutni, elhatolni, hogy a lélek valóban megújulhasson. Más mágneses lélegzés más tudatot, más tudat pedig más létállapotot jelent.

Van egy mágneses életterület, melyben itt minden ember él és létezik: ez a megszokott természet mágneses tere. És van egy másik mágneses tér, a Gnózis tere, a Krisztus-hierarchia tere. A Szellemi Iskola tanulóságának csak akkor van értelme, ha a tanulónak sikerül az egyik mágneses életterületről áttörni a másikba. Ez azt jelenti: Krisztust elfogadni, Őt vallani és Őt szolgálni.

Krisztus elfogadása nem misztikus meghatódottság, hanem mágneses erőinek a felvétele és beépítése, hogy azokkal hatni lehessen. Amit új életterületnek nevezünk, az egy igazi fejlődés az új mágneses helyzetben. Emiatt világos, hogy aki el tud hatolni az új mágneses lélegzéshez, az ugyanabban a pillanatban megszületett az új életterületen. Akik így megszülettek, azok az alkalmazkodás bizonyos ideje után képesek és hivatottak lesznek másokat is felébreszteni, hogy azok is bemehessenek az új életterületre. Ezt a pompás segítséget mindig is és szüntelenül nyújtják, s így minden időkben lehetséges volt a Gnózissal való kapcsolatot megkapni és ünnepelni.

Ismeretes azonban, hogy minden életfolyamatban vannak olyan időszakok, amelyekben, nagyobb összefüggésekben, bizonyos fázisok befejeződnek és újak kezdődnek. Két kereket látunk tehát forogni nálunk. Az egyik a természet megszokott kereke, a kikelet, virulás és hanyatlás kereke. A másik az új életterület szolgáló Szerzetének az előbbihez intelligensen és természettudományosan hozzáigazodó kereke: ennek a forgó keréknek is megvannak az időszakosan ismétlődő fejleményei, mint a megszokott természetre válaszoló reflexek. Ezen nem kell csodálkoznunk, mert ismeretesek a Szentírás lángoló szavai: „Isten nem hagyja el kezeinek alkotásait”. A Gnózis a mi megsegítésünknek minden igazi lehetőségét és alkalmas pillanatát megragadja.

Mindannyian Isten kép-viselői vagyunk, Isten ábrázolására hivattunk, szép és nagyszerű feladatra rendeltettünk: meg kell váltanunk a bukott mikrokozmoszt, ami által pedig magunkat is örök élettel ajándékozzuk meg. Ezért követ nyomon minket a szolgáló Szerzet, vagy mellénk áll, és átnyújtja nekünk a mi létünk fokán az új életterületet egy új időszakban, amelyben ezeknek az időknek a termését kell begyűjteni és a szolgai lakásból kivezetni, hogy új fajként, legújabb szemként lehessen az egyetemes élet láncához fűzni. Ez az új időszak, amelyben benne vagyunk, csak körülbelül 48 évig tart és legnagyobb jelentőségű. Ezért kell a modern Szellemi Iskolának ezt az időszakot teljesen megvilágítania, s az Ön érdeklődését kimondottan erre irányítania. Mert Önt is meghívták az új korszakban való pozitív részesedésre, alapvetően megváltoztatott mágneses lélegzéssel, hogy egy ilyen új alapon tapasztalhassa az új életalakulás nagyszerű üdvösségét.

Nagy és pompás világosság kelt fel fölöttünk: nagyszerű, nagy kegyelmet sugároztak ki ránk: az elragadtatás tágas térségét nyitották meg mindannyiónknak. Ön együtt van ugyan velünk a Szellemi Iskolában, de ebben a legfontosabb pillanatban még nincsen az új tudatállapotban. Az új tudatállapotba való áttörés a legtöbb tanulónál még nem történt meg. A Szellemi Iskolában minden erővel arra törekszünk, hogy Önt átsegítsük ezen a krízisen, hogy Krisztus az Ön számára sem valami tanító legyen, aki a régmúltból, megsárgult fóliánsokból beszél Önnek, hanem igazi Megváltó legyen.

Ügyeljenek arra, hogy a modern Szellemi Iskolát össze ne tévesszék az új életterülettel. A Szellemi Iskola Önöknél rendkívül fontos feladatot lát el: az Egyetemes Szerzetnek egyik munkahelye, mely arra hívatott, hogy régi tudatállapotunkban és megszokott természetünkben tévelygő, kereső és törekvő embereket vonjon magához és legyen az ő szolgálatukra. A modern Szellemi Iskola közvetítő Ön és az új életterület között, mert az Iskola olyan elektromágneses erővel közeledik Önhöz, amely pontosan tudományosan az Ön létállapotához igazodik. Az Iskolának ez a sugárzó ereje nincsen egészen ebből a világból, de még az új világból sem. Úgyszólván pontosan a kettő között áll, s képes a tanulót az értelmes-erkölcsös belátáshoz elvezetni, ahogyan az Iskola érti ezt: vagyis az Iskola elkezd folyamatosan az Ön talán szenvedés és bosszúságok, vagy a számtalan tapasztalat által egyensúlyából kibillent, elfáradt és megtört észbeli belátásához apellálni. Ha tehát Ön az ész tekintetében megérett, értelmes belátása tekintetében éretté verődött, akkor az Iskolának az Ön értelmes belátására irányított sugártere nagy, belső megrendülést okozhat Önben.

Képzelje el, hogy megérti az Iskola mondanivalóját. Akkor erre mindenképpen erkölcsi megrendülés következik. Ennek a lelki megmozdulásnak öt nézete van. Önt számtalan érzésreflex rendíti meg, s az ilyen belső érintettség alapján kifejlődik a sternumnak (mellcsonttáj), valamint az amögött lévő csodálatra méltó szervnek, az úgynevezett szív rózsájának a nyíltsága.

Ez a kétszeres belső hatás a sternumot megrezegteti, a mellcsont fogékonnyá válik az Iskola rezgési feszültségére, és az ilyen erkölcsi megrendülés alapján az Iskola mágneses ereje behatol az Ön ősatomjába, s ezáltal az Ön vérébe. Így Ön képes lesz felövezni magát az igazsággal, összekötni az igazságot a vérlényével. Ezen az alapon minden tanuló képes rátérni a kétszeres mágiára, az Önben elért helyzetre hangolt hitgyakorlatra és a teljesen ennek a helyzetnek megfelelő életvitelre.

Most már esetleg belátja, hogy mennyire elengedhetetlen az Iskola közvetítő szerepe. A Szellemi Iskola áldozatával, önfeláldozásával, vérontásával hidat ver a Gnózis és a tanuló között. E híd nélkül hatalmas rezgési különbség maradna a Gnózis és a tanuló között. A Gnózis világossága enélkül az áthidalás nélkül soha sem érinthetné meg Önt. Ezért várnak el az Iskolában minden tanulótól hitet és ezzel megegyező életvitelt. Ön hisz a Szellemi Iskola céljában: nos, az észbeli és erkölcsi érintés és ennek következményei által a cél mögött világló igazságot ízelítőként elhozzák Önnek, úgy, hogy ebből élhet és cselekedhet, és erővel rátérhet egy új életvitelre, egy nagyon pozitív hegyibeszéd-életre. Így pedig biztos a siker, Ön valóban győzni fog. Az új lélekszületés megtörténik és Ön bemegy egy új életterületre.

Aki a Szellemi Iskolához valóban közeledik, az tehát a megszokott tudatállapotáról áttér az ecsetelt tanulóság értelmes-erkölcsös tudatállapotára. Ezután az értelmes-erkölcsös tudatállapottól Isten gyermekeinek új tudatállapotához már csak egy lépés van hátra. Az új faj hívja Önt és integet Önnek! Az új korszak tágra nyitotta kapuit, Önnek csak be kell mennie, ha értelmes-erkölcsös belátását, ennek minden következményével, világos tudat formájában hagyja lángolni önmagában. Ha megérti a Szellemi Iskola küldetését és üzenetét, akkor e belső megértés következtében elkerülhetetlenül erős lelki megmozdulás alakul ki, mely Önt teljesen megnyitja a Szellemi Iskola első érintése számára. A Szellemi Iskola érintése számára, mert ebben az első fázisban az Iskola képviseli a Gnózist Önnel szemben. Amit megértett, azt akkor a hit és élet kétszeres mágiájával megvalósíthatja az életvitelében.

Úgy vesszük, hogy ezt megteszi, s így szándékunkban áll Önt legalábbis valamelyest előkészíteni erre a hazatérésre. Megpróbáljuk ábrázolni, hogy mi vár Önre a fátyol, a „kárpit” mögött, mely most az új életterületet takarja. Erre vonatkozó munkaanyagunkat két részre osztjuk. Először is az új életterületre való belépést nézzük meg azoknak az esetében, akik testüket már elhagyták és Samballa vákuumában vannak, vagy a folyamat közben veszítik el anyagtestüket. Másodszor az új életterületre való belépést a testben élők esetében vizsgáljuk. Megkaptuk azt az előjogot, hogy ízelítőként megnyissuk Önnek az új életterületet, s meghívjuk, jöjjön be velünk. A Szerzet megkéri Önt a pompás otthon megtekintésére, amelyben, ha akarjuk, mindannyian lakhatunk majd. Áldottak vagyunk az emberek között. Vizsgálja meg velünk kutatóutunk nagyszerű célját, mert nem a kíváncsiságát akarjuk kielégíteni, hanem nagyon is az értelmes-erkölcsös állapotában akarjuk megragadni, megacélozni, és nagy, pompás erőfeszítésre képessé tenni az új élet testvéreinek szolgálatában.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,