Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

2.4 Az új lélek alakulása

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása


A modern Szellemi Iskola, ahogyan megbeszéltük, két munkaterületen működik: az egyik az anyagszférában van, a másik Samballa vákuumában. Az olvasó bizonyára belátja, hogy ez mennyire szükséges, de azt is, hogy ezért filozófiailag, meg misztikus és természettudományos szempontból is vállalni lehet a felelősséget. Képzelje el, hogy a Szellemi Iskola erős fáradozással az anyagban száz tanulót hozzásegített az ösvény bejárásához. Esetleg Ön is tudja tapasztalatból, hogy olykor mennyi fáradság és erő kell ahhoz, hogy egy tanuló a helyes pályára kerüljön. Nos, példánkban most száz tanuló ért el idáig: de még nem értek el az új életterületre, még egyáltalán nem érték el a harmadik tudatállapotot. Ha azt kellene látnunk, hogy ezeknek a testvéreknek a halála által az elkezdett munka hiábavaló lett, megsemmisül, akkor ez mégis csak furcsa lenne, nem lenne természetes, nem lenne logikus!

Örvendünk, hogy a múlttal ellentétben most leplezetlenül közölhetjük Samballa Szerzetének létezését, mint Iskolánk következetes folytatását. Aki az értelmes-erkölcsös tudatállapotban van és szabadon elkezdte önmaga építését, tehát „szabadkőműves”, az ezzel Jézusmegszületett ember lett. A halált legyőzte, és a test elveszítése esetén az elkezdett munkát a másik birodalomban, Samballa vákuumában folytatja.

Ennek hallatán arra az álláspontra helyezkedhetne, hogy „minél előbb, annál jobb”. Az ilyen álláspont azonban nagyon is helytelen, nagyon önző lenne, s énközpontúságról tanúskodna. Azt bizonyítaná, hogy Ön még egyáltalán nincsen a megbeszélt folyamatban. Először is gondolja meg, hogy az anyagszféra volt az Ön megfordulásának az alapja. Másodszor, mint Isten képmása, Isten képének viselője, Isten ábrázolója az anyagszférában megszületvén tudta megkezdeni az útját. Harmadszor ezáltal került kapcsolatba a mikrokozmosszal. Negyedszer a lehetőleg hosszú tartózkodással az anyagszférában a megkezdett munkát jobban megerősítheti. Ötödször az anyagszférában lehetőleg sokáig szolgálván kivenné a részét mások felébresztésében, hogy azok is ugyanarra az ösvényre térjenek. Hatodszor pedig, az anyagszférában folytatott életvitele rendkívül nagy befolyással van azokra, akik a másik birodalomban tartózkodnak.

Persze ha teljesen kimerültünk, akkor nem kifogásolható, ha a másik birodalomra vágyunk, de meg kell gondolnunk, hogy ha az anyagban élvén teljesen a földi eklézsia szolgálatában állunk, akkor lényegében soha sem vagyunk elválasztva a másik birodalomtól és Szerzetétől. Ugyanakkor ott is lakunk, s ha ezt jól belátjuk, minden következtetés levonásával értelmes-erkölcsös tudattal feldolgozzuk, akkor világos lesz, hogy a két birodalom, a Szellemi Iskola két nézete teljesen egyenrangú, erősen hat egymásra és minden másodpercben kapcsolatban vannak. Lényegében abszolút egyek, de téridőrendi értelmezőképességünkkel magunk választjuk el őket, és az időt múltra, jelenre és jövőre osztjuk. Valójában tehát olyan jövőre vágyunk, mely már most, a jelenben a miénk.

Ha Ön ezt belátja, akkor ettől az órától kezdve tudatában lesz az egységnek: akkor a másik birodalom valóságának is tudatába jut, és bizonyos tekintetben kapcsolatba léphet azzal. Ezzel a belátással sok bosszúságot és tévedést kerülhet el.

Ezekről a dolgokról eddig soha sem beszéltünk ilyen nyíltan a nyilvánosságnak szánt közleményeinkben, mert el akartuk kerülni a spiritiszta gusztustalanságokat és tükörszféra-befolyásokat. Persze felteheti a kérdést, hogy ezek a veszélyek elmúltak-e. Hogy a veszélyek elmúltak, azt nem akarjuk éppen állítani, de azóta sok tanuló lett érettebb: ami azonban még fontosabb: eljött az idő! Az idő kötelez közzétételre minket. Önöket be kell vezetni ezekbe a dolgokba.

Talán tudja, hogy sokan érzékenyek tükörszféra-befolyásokra. Létünk miatt persze mindannyian érzékenyek vagyunk, mert a dialektikus mágneses térből élünk. Itt azonban a tükörszféra-érzékenységgel minden okkult, vagy médiumszerű viselkedésre gondolunk, aminek következtében valaki például túlvilági jelenségeket lát, hall, vagy másképpen észlel, s magát így hagyja becsapni, vagy hagy magával visszaélni. Az ilyen viselkedés mindig bizonyos lelkiállapotok miatt keletkezik, amelyeket elődeinktől örököltünk, s most a véren keresztül, vagy a karmából a mikrokozmosz aurikus lénye mágneses rendszerén keresztül jönnek ránk. Legtöbbször mindkét tényező hatásos.

A legnagyobb nyomatékkal kijelenthetjük, hogy mindezeknek a médiumisztikus és okkult tevékenységeknek az eredménye semmiképpen sem képes Önt kapcsolatba hozni a másik birodalom Szerzetével. Minden fecsegés, hogy „ezt láttam, vagy azt hallottam, vagy azt az üzenetet kell átadnom Önnek”, kivétel nélkül tükörszféra-befolyásból ered. Ezt a nyüzsgést Önnek határozottan és tökéletesen vissza kell utasítania, bárhonnan és bárkitől is jönne, ha a legmagasztosabb formában is jönne, vagy a legjobb barátja közvetítené is Önnek.

Egyetlen közönséges tudatú emberi lény sem észlelheti az igazi másik birodalmat: mindegy, hogy tudata az anyagszférában vagy a tükörszférában nyilvánul-e meg. Sőt, az ilyen közönséges tudatú lény a másik birodalom létezését még csak nem is sejtheti, s a másik birodalomról szóló közléseket az ilyen lény mindig el is utasítja.

Legjobb példa erre „szent” Ágoston. Amikor Ágoston a manicheusok rendjének testvéreitől hallott a másik birodalomból való Szerzetről és ennek jelenségéről az anyagszférában, akkor minden elképzelhető módon megpróbált dialektikus állapotában bizonyságot szerezni a másik birodalom létezéséről. Így persze semmi eredményre sem juthatott, s ahogyan értelmiségi körökben szokásos, amit ő nem látott, nem hallott és nem érezhetett, annak létezését egyszerűen tagadta.

Persze nagyon is érthető, hogy a másik birodalmat dialektikus állapotból nem lehet észlelni, és semmiféle okkult képességgel sem lehet oda áthatolni, mert a másik birodalom, Samballa vákuuma másik mágneses térben létezik, mely semmilyen viszonyban sincsen a dialektikával. Ezért tanúskodik a János evangélium bevezetője: „A világosság fénylik a sötétségben, de a sötétség ezt a fényt, ezt a sugárteret semmiképpen sem tudja befogadni, még kevésbé képes reagálni rá”. A csupán dialektikus ember egész észlelési és tevékenységi körzetét az ő létterületének dialektikus mágneses törvényei korlátozzák, s ami ezen kívül van, az az ilyen ember számára nem létezik, s így nem is közölheti magát vele.

Ha egy tanuló eljön az Iskolához, akkor az Iskola első feladata, hogy a tanuló értelmi állapotához közeledjen és azt megérintse. Ha értelme az érintéssel szemben nyíltnak bizonyul, akkor az őbenne erkölcsi megrendülést okoz: ez a hozzá küldött értelmi impulzusra való reagálás. Ha ez az erkölcsi megmozdulás elég erősen kihat a szerkezetére, akkor sternuma megnyílik, a szív rózsája kibontakozik, és a Gnózis árama, a másik mágneses tér árama odatalálhat őhozzá. Akkor a Gnózis az ilyen tanulóhoz úgyszólván beköltözhet. Ezzel aztán, ha még olyan kezdetlegesen is, a második atommag, a szív rózsája össze van kötve a harmadik atommaggal, a képmással, a tanulóval, és a mikrokozmosz így többé-kevésbé kiegészült. Ekkor három együttműködő mag lesz a most kezdődő folyamatnak alávetve. Ha ez a tanuló valóban kezdi alkalmazni a hit és élet kettős képletét, akkor az eredeti mikrokozmosz helyreállításának folyamata hatni kezd. Ha ezt a folyamatot értelmesen erkölcsös tudatával nagyon tudatosan elfogadja és helyesli, akkor a Jézus-sugárzások elkezdik a megváltoztatást benne. Ennek az útját az új életvitel teszi szabaddá.

Ez egy születést megelőző folyamat, amelyben az új, halhatatlan léleklény magzata alakul ki. Ha Ön látott már magzatot akkor tudja, hogy annál kezdettől fogva különösen a kígyótűz, a gerincrendszer tűnik fel. A halhatatlan lélek magzatának is ilyen a formája, és ez a kígyótűzforma, ez a matrica az új lélekrendszer tengelye.

Normális személyiségünkben van két mágneses sarok. Az egyik, az Északi-sark, a hétkarú gyertyatartónak felel meg a hét agyüreggel a fejben, a másik, a Déli-sark a gerinc alsó végén lévő plexus sacralisnak felel meg, mely, figyeljen fel a névre, a szakrális, a szentelő központ a szó szoros értelmében. A mágneses Északi-sark veszi fel a közönséges mágneses erőket, amelyeket a kígyótűz dolgoz fel. Az örökölt tényezőket és karmikus erőket pedig a mágneses Déli-sark köti össze a kígyótűzzel, s így az egész szerkezettel.

A mindennapi életben tehát, mialatt biológiai állapotunk közönséges mágneses rendszere normálisan működik és a test és személyiség szükségleteit kielégíti, a tanulóban teljesen új mágneses személyiségrendszer alapjai lesznek lerakva. Az új mágneses rendszer Északi-sarka a negyedik agyüreggel esik egybe, míg az új Déli-sark a plexus sacralis, a szentelő központ egyik részében található. A két sarkot azonban még nem a kígyótűz köti össze, a kapcsolatot még nem ez képezi, mert ez még a közönséges mágneses folyamatokkal foglalkozik. A kapcsolatot most a nervus simpatikus két csatornája hozza létre. Ez az új mágneses rendszer nem a mágneses agyrendszeren keresztül táplálkozik, mert ez a Gnózis számára még teljesen hozzáférhetetlen. A Gnózis mágneses fluiduma, hatóanyaga ezért a sternumon, a szív rózsáján keresztül áramlik be a rendszerbe, s innen hatol át a negyedik agyüreghez, hogy aztán a nervus simpatikus két csatornájába menjen tovább. Így fejlődik ki az új alap az új lélek számára. Az új lélekmagzat alakulása a közönséges, normális tudattól teljesen függetlenül megy végbe. Tehát teljes mértékben tudatalatti lélekalakulásról van szó.

Képzelje el, hogy ez az új alakulás Önnél kifejlődik. A két mágneses sark és a közöttük futó tengely a nervus simpatikuson keresztül létrejött. Ha ebben az állapotban hal meg, akkor a haláltermészetből való részek szétesnek, feloszlanak, de a mikrokozmosz a halhatatlan, új lélekelvvel a másik birodalomba megy, és felvétetik Samballa vákuumába. Ami a közönséges természetből való, az felbomlik. A mikrokozmosz azonban a három eredeti életmaggal: az aurikus lényben lévő maggal, a rózsával megegyező atommaggal és a magzati léleklényben lévő atommaggal bemegy a másik birodalomba. Most pedig mi történik Samballa vákuumában? Gondolja meg jól, mert erre a kérdésre Ön is válaszolhat.

Képzelje el, hogy hirtelen visszatérne a közönséges biológiai magzati állapotba, vagyis születése előtti állapotba. Élne, de ennek nem lenne tudatában, mert a születés előtti állapotban még nincsen tudat. Ebben az állapotban tehát Ön semmiképpen sem folytathatna valamiféle cselekvő életet.

Most képzelje el, hogy a Szellemi Iskola tanulójaként hal meg, miután a halhatatlan lélekelvből valami kialakult Önben magzati állapotban, s ez a lélekmagzat a mikrokozmosszal a másik birodalomba érkezik. Személyisége többi része, beleértve ebbe mostani tudatát, maradéktalanul elpárolog. Az Ön egész rendszere, XY úr vagy asszony, értelmes-erkölcsös tudatával együtt teljesen elpárolog, elmúlik! Csakis az érkezik a másik birodalomba, ami az új magzati lélekelvből megvan Önben, mégpedig szinte alvó, nem tudatos állapotban. Ekkor Ön Jézusban elhunyt, Jézusban, az Úrban hanyatlott alá. A régi ember a szó szoros értelmében eltűnt, bement a jézussugárzásokba, a gnosztikus-mágneses sugárzásokba és ezek művébe. A magzati új lélek tehát most ott van Samballa vákuumában. Valóban az örökkévalóság méhében, a mindenség anyjának szülőméhében alszik: ami pedig onnan előkerül majd, az semmiben, abszolút semmiben sem fog az Ön dialektikus létállapotára emlékeztetni.

Ez ne okozzon Önnek csalódást, mert kijelentettük, hogy az olyan tanuló, aki bármilyen gyengén is, de képes új-mágneses módon lélegezni, már nem veszíti el mikrokozmoszát. Ettől a pillanattól kezdve a mikrokozmikus rendszer, mely hosszú korszakokkal ezelőtt elbukott, lényegében meg van váltva a halál kerekétől. A másik birodalomban, Samballa vákuumában aztán folytatódik az új lélekmagzat fejlődése a most már akadályozatlan világosságerő szeretetsugárzásában, ami Samballa vákuuma, egészen a felébredésig! Ez a felébredés ugyanakkor megszületés az új faj teljes tudatával, az új életterület teljes tudatában. Jézus, az Úr ekkor valóban feltámadott: akkor ünnepli Ön az Ön feltámadását: akkor olyan személyiségrendszerrel rendelkezik, mely teljesen az új lélekmagzathoz igazodik.

Ha még mindig lenne a csalódásnak valami nyoma Önben, akkor megpróbáljuk ennek az utolsó szikráját is eloltani azzal az emlékeztetéssel, hogy egyáltalán nem szükséges a másik birodalomba csupán magzati lelkiállapotban megérkeznie. Az előbbiekben csak a szükséges minimumot, az elérés legcsekélyebb fokát ecseteltük. Azt feltételeztük, hogy az ösvényt elkezdte: a két új mágneses sark kialakult: egy új lélekmagzatból keletkezett valami, elemi elve megjelent. Aztán Ön meghal, és a másik birodalomba megy: amit pedig fáradságosan, értelmes-erkölcsös tudatával, szabadon építkezvén megpróbált életre kelteni, az megmarad és dacol minden halállal.

Ez minden elképzelésen felül pompás, de ezzel a helyzettel nem kell megelégednie! Ameddig Önnek megvan itt ajándékba kapott élete, addig tökéletes emberiségszolgálatban, egész készségével és állandó irányulással, azzal a szándékkal, hogy az életet éli, ahogyan a Szerzet javasolja Önnek, vagyis hegyibeszéd-életet él, már itt továbbfejlesztheti születés előtti új lélekéletét. Már itt az anyagszférában felébredhet az új tudatban!

Ha aztán egykor leteszi régi batyuját, akkor a másik birodalomban már ébren érkezik meg, s nagy munkaterületet talál, például az ott alvó új lelkek, a szinte keltetőben alvók szolgálatának munkáját. Legfontosabb tevékenysége azonban a másik birodalomban az lesz, hogy egyházközségként, eklézsiaként, csoportként bevonuljon az új életterületre, találkozzon és vigye véghez az egyesülést azokkal, akik a földön küzdő egyházból, a földi Szellemi Iskolából érik el az új életterületet.

Nagy fejlődések, pompás fejlemények vannak alakulóban. A másik birodalom Szerzete és az itteni, lenti Szerzet közelednek egymáshoz. Nemsokára világosan tudatosan, mindkét oldalról egymásba folynak, és egyetlen csoportként lépnek be az új életterületre. Sok testvérünk, akit jól ismertünk, aki itt lakott, velünk élt, ment már előttünk a másik birodalomba. Tegyük meg tehát a legnagyobb erőfeszítéseket, hogy mindannyian ünnepelhessük ezt a dicsőséges és nagyszerű találkozást.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,