Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

2.6 A magasztosak páholya

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása


Ön tudja, hogy van olyasmi, amit interkozmikus sugárzásnak nevezhetünk. A természettudomány ezt mindenféle műszerrel megállapítja, erejét meghatározza és hullámhosszát méregeti. Ha nem is tudja, hogy ezek a sugarak honnan jönnek, annyit világosan megállapít, hogy a tér bizonyos irányaiból nagyon erősen hatnak.

A műszerek a mai napig is nagyon fogyatékosak, s majd meglátjuk, hogy ezen a területen dialektikus módszerekkel sikerül-e valaha is messzebbre hatolni. Mégis hasznos lehet, ha a Szellemi Iskola utalhat a tudományos igazolásra is, mert a tanuló eszének megmozdításánál, értelmének az Iskola által gyakorolt vezetésénél könnyebb lesz eredményt elérni, ha például ismert sugárzásokra utalhatunk.

E sugárzásoknak egy része a haláltermészetből jön hozzánk, azok a sugárzások, amelyekből állunk és élünk. Vannak azonban olyan sugárzások is, amelyek nem a haláltermészetből, hanem az élet természetéből jönnek: ezek a sugárzások ahhoz a világossághoz tartoznak, amely fénylik a sötétségben, de fajtájuk miatt a sötétség nem észlelheti őket, ahogyan a János-evangélium bevezetője mondja. Ez azért van, mert ezeknek a sugárzásoknak nagyon magas a rezgésük, saját hullámhosszuk és egészen más fajtájuk van, úgy hogy egy dialektikus természetű emberiség nem foghatja fel és nem észlelheti őket. Ezen világosságáramlatok megnevezésére használjuk a Szellemi Iskolában a Gnózis kifejezést.

Képzelje el, hogy most az emberiség történelmében első ízben reagálna valaki a gnosztikus sugártérre. Ez az ember így különc lenne. Mondjuk sikerül neki személyisége mágneses rendszerét alapvetően megváltoztatni, mégpedig kettős értelemben: a főszentélyben lévő negyedik gyertyatartó és a plexus sacralis kapcsolata kialakulóban van a nervus simpatikus segítségével: a magzati, új léleklény tehát kialakult nála.

Ha ez az ember hirtelen meghal, idejét leszolgálta, teste már nem bírja tovább, akkor, mivel az első ember, aki Jézusban, az Úrban hunyt el, az első ember, aki az új lélekalakulás állapotát elérte, számára még nincsen Samballa vákuuma, mely felvehetné, ahol tovább fejlődhetne. Csak általános, interkozmikus gnosztikus sugártér van, amelynek sugarai kozmikus sugarakként jönnek őhozzá is. Különös mikrokozmoszát nem lehet kiüríteni. Miután minden kiürült belőle, ami a közönséges természetlényhez tartozott, ebben a mikrokozmoszban megmarad valami: a szívatom, a szív rózsája a mikrokozmosz mértani közepén, és a halhatatlan lélekállapotból valami, teljesen magzati tudatállapotba merülve, mely így nem képes kifejezni magát.

Egy ilyen különös mikrokozmosznak csak egy lehetősége van, a visszatérés az anyagszférába, hogy ott újabb képmást vegyen fel. Ezzel az újabb képmással, az újabb személyiséglénnyel tehát valami különös történik. Születésénél, ebbe a mikrokozmoszba való belépésénél nem csak a szív nyílt rózsáját találja ott, hanem egy magzati új lelket is, mely össze lesz kötve vele. Bizony egészen rendkívüli és csodás születés ez!

Ezért azt látjuk, hogy ez az ember már fiatalon elkezdi a visszatérés útját. Nemsokára képes ünnepelni a tudatos áthatolást, a tudat áttörését, s így megvalósítja a gyertyatartó-kígyótűz-plexus sacralis-utat a Gnózisban. Ez a feltámadott ember, habár magányos, mert az első, belátja, hogy az Istenfia útját mások sokkal gyorsabban megvalósíthatnák, ha nem csak egy általános gnosztikus sugártér, interkozmikus sugártér létezne, hanem ezen kívül egy fenntartott, különös feszültségi tér a mindenségben, körülhatárolt hely a tükörszférán kívül, ahol a gnosztikus sugarakat fel lehetne venni, megtartani és tágabb értelemben alkalmazni.

Nos, ez az elsőnek megszabadult ember nekilát, és alkot magának egy ilyen teret. Aki csak valamelyest is ismeri a gnosztikus mágia törvényeit, az tudja, hogy egy ilyen alkotás lehetséges. Ha valaki képes bizonyos mágneses erőket felvenni a saját lényébe és alkalmazni is, akkor a mágneses mágikus törvények segítségével alkothat ilyen teret maga körül, esetleg olyan nagyot, hogy másokat is fel lehessen venni oda.

Ha ezt a teret ez az ember megalkotta, akkor azzal folytatja, hogy tanulóinak tudomására juttatja ezt a tényt. Azt mondja nekik:

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben és higgyetek énbennem is. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem így lenne, megmondtam volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Azután visszajövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”

Ezt megtalálják János evangéliumának tizennegyedik részében. Jézus beszél ezekről a dolgokról tanítványainak. A János-evangélium utolsó részeiben eléjük tárja, hogy mit tett értük, és azokért, akik az ösvényt akarják bejárni.

Minden emberiségkorszakban, minden időszakban újra meg újra, többször is elvégzik, alulról kezdeményezve a kettős mágneses tér kialakítását. Két mágneses gnosztikus összpontosulási teret készítenek a Szellemi Iskola testében. A két tér olyan viszonyban van egymással, mint a pozitív a negatívval, s egy nagy megszabadító tér két mágneses sarkának kell látnunk őket.

Az egyik sark a küzdő földi egyházban hat az anyagszférában: a másik sark a győző egyházban, a magasztosak páholyában, Samballa vákuumában van. E két mágneses tér között kígyótűz, tengely alakult ki. Itt két mágneses sarkkal, északi és déli sarkkal rendelkező mágneses gömb tervezetéről és megalkotásáról van szó.

Ebbe felvesznek mindenkit, aki a szellemi iskoláztatás útjára akar térni, aki életállapota miatt ide akar tartozni. Mihelyt pedig ez a lakás elkészült, amelyre Jézus mondja, hogy „elmegyek lakóhelyet készíteni nektek, majd visszajövök és magamhoz veszlek titeket is, hogy ott legyetek, ahol én vagyok”, a mágneses gömbbe felvetteknek nem kell többé tartaniuk a haláltól. Az új alapon ugyanis az örökkévalóságban állnak. E mágneses gömb lakóinak, e gnosztikus test lakóinak pedig az ő korszakukban le kell győzniük a világot, hogy végül a győzelmi ünnep után egész, kétszeres mágneses terükkel, az őket körülvevő és tartó mágneses gömbbel tovább haladhassanak. Valójában elhagyják a földtérséget, és a mágneses testeknek egy láncához csatlakoznak.

Talán hallottak már erről az egyetemes láncról, mely az égtől a földig ér. Most azzal foglalkozunk, hogy itt az anyagban, a küzdő egyházban, meg a magasztosak páholyában, a győző egyházban is az egyetemes láncba való bekapcsolás művét befejezzük, hogy aztán mindazokkal, akik ebbe a térbe felvétettek, kivonuljunk és belépjünk az új életterületre, s így lépésről lépésre tovább haladjunk a Mozdulatlan Birodalomig.

Ha ezt a nagyszerű történést Ön áttekinti, akkor azt is megérti, hogy miért mondja az Úr Jézus a János-evangélium 14. részében továbbá:

„Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van. Ha pedig bennem nem tudtok hinni, akkor magukért a cselekedetekért higgyetek nekem.”

Látják, megmondtuk: Most nagy dolgok fejlődnek ki. Hatalmas dolgok történnek az új korszakkal és az új fejlődéssel kapcsolatban. Ezek a dolgok megelőznek minket, s a Szellemi Iskola ezért próbálja a lehető legmesszebbmenően tájékoztatni Önöket az eljövendő események felől. Így a Szellemi Iskola is azt mondhatja Önöknek: Ha nem hisznek a Szellemi Iskolában, akkor legalább is higgyenek minden tekintetben az Iskola művében, cselekedeteiben, melyek egyre erősebben napvilágra jutnak és tanúskodni fognak.

„Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem van. Ha nem hiszitek, akkor legalább a tettekért higgyetek. Mert bizony mondom nektek aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat, amiket én cselekszem, sőt nagyobbakat is cselekszik azoknál.”

Ahogyan egy családnak is lehet sokszobás lakást, házat építeni, úgy van sok mágneses rendszer is, sok mágneses gnosztikus gömb az emberiség különböző, egymást követő aratási időszaka, emberiségtermése számára. Mihelyt egy termést behordanak egy ilyen mágneses testbe, ez a mágneses test eltűnik a Föld szféráiból, s a magasabb tökéletesedés útjára megy a Mozdulatlan Birodalom, a bukott mikrokozmoszok első, kezdeti állapota felé. Ha eljön a meghatározott időpont, akkor újra össze kell illeszteni egy mágneses gömböt a következő aratás számára.

Így aztán a modern Szellemi Iskolának, a hétszeres világszerzetnek, a magasztosak páholyának is van egy ilyen kétszeres mágneses megszabadító tere, amelyben a megújulás magzati lélekállapotának boldogsága teljes mértékben biztosítva van, s amelyben ezt a művet véghez lehet vinni. Az olvasó most már azt is jobban megérti, hogy a Pistis Sophia miért nevezi a mágneses testet tizenharmadik eonnak. Így Péter első levelének biztatását is értjük „Kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendjetek testvérek, hogy eléritek hitetek célját, a lélek üdvösségét”.

Lehetséges, hogy felmerül Önökben a kérdés: „Megszerezhetik-e a Szellemi Iskolán kívül álló emberek a lélekmegújítás minimális alapját, hogy haláluk után felvétethessenek Samballa vákuumába?”

A válasz erre határozott Nem! Ezt talán nagyon sajnálatosnak tartják, mert családtagjaik, kedves barátaik vannak az Iskolán kívül, akiknek szintén kívánják az Önöknek kilátásba helyezett nagyszerű lehetőséget. Ennek ellenére nem leplezhetjük az igazságot: aki a Szellemi Iskola élő testének mágneses rendszerén belül van, az elnyerheti az üdvösséget, mely ezzel a helyzettel jár. Aki kívül van, az nem vehet részt ebben!

Kétségtelenül van sok olyan lélek, aki egyházi-misztikus, vagy emberséges-misztikus, vagy úgynevezett fehérmágikus értelemben rendkívül csodás, komolyan derűs, őszinte, tiszta életet él, és misztikus módon igazán hisz Jézusban, az Úrban, ahogyan ezt az egyházak értelmezik. Az ilyenek olykor fel is tudnak venni valamit az interkozmikus gnosztikus sugártérből, s ennek következtében elemi fokon kifejleszthetnek a lényükben valamit az új lélekközegekből. Mivel azonban erről semmi tudomásuk sincsen, s így a Szellemi Iskola sugártere nem is érintheti meg őket értelmesen, az ehhez szükséges folyamatot lehetetlen kivitelezniük. Az ilyen emberekben így csak egy többé-kevésbé negatív eredmény keletkezik. Ha egy ilyen mikrokozmoszban ezzel a módszerrel keletkezett is valami halhatatlan, ennek a mikrokozmosznak mégis vissza kell jönnie az anyagszférába, hogy új képhordozót, új képmást vegyen fel. Ez tehát egy rendkívül lassú fejlődési folyamat. Végül persze az ilyen mikrokozmoszok is megtalálják az Atya házába vezető utat.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,