Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

3.1 A világ legyőzése

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása


Az előzőekben tárgyaltuk, hogy a Szellemi Iskolából kettős hatás, kétféle sugárzás árad. Az első sugárzás a tanuló eszéhez, intelligenciájához, vagyis a főszentélyhez fordul. Ha a tanuló a szükséges állapotban belépett a Szellemi Iskolába, akkor az észbeli érintés első sugara egész szerkezetében erkölcsi megrendülést, megmozdulást okoz, amelynek folytán a mágneses sternum megnyílik a Gnózis sugárzása számára. A sternum mögött található szív rózsája feltárul, s így jut be a Gnózis a tanuló rendszerébe, szíve vérébe. Aki így reagál, azt misztikusan jézusmegszületettnek nevezik. Ez a jézusszületett ember a halált legyőzte, mert mikrokozmosza a test halálakor már nem üríthető ki teljesen. Az észben-erkölcsben való megérintésnek ugyanis olyan következményei vannak, hogy a mikrokozmoszban valami egészen új fejlődött ki, ami a személyiség mágneses rendszerét alapvetően megváltoztatta. Először ugyanis gnosztikus világosságerő-kapcsolat keletkezik a főszentély negyedik agyürege, vagyis a negyedik gyertyatartó és a plexus sacralis, a gerincrendszer alsó vége között a nervus simpatikus révén. Ennek következtében az anyagi halálnál egy halhatatlan lélekrész marad a mikrokozmoszban.

Az ilyen állapotra azt mondják, hogy ez az ember Jézusban hunyt el. Ha Ön az értelemben és erkölcsben megérintett állapotban van, akkor az új, halhatatlan lélekcsíra növekszik Önben, s így elvileg és valójában legyőzte a halált. Ha a testi halál e folyamat folyamán következik be, akkor mikrokozmoszát Samballa vákuumához vezetik, mert a folyamat miatt mágneses rokonságba került ezzel a vákuummal.

Samballa vákuuma a földi Szellemi Iskola tökéletes tükörképe, a földi Szellemi Iskola folytatása egy finomanyagi életterületen. Azon az életterületen folytathatja az itt elkezdett munkát. Az ilyen „Jézusban elhunytak” még nem rendelkeznek tökéletes, pozitívan új tudattal. Ez a növekedés a testi halál után Samballa vákuumában folytatódik, míg az alvó, vagy álomtudattal rendelkező halhatatlan lélek teljes éber tudathoz nem jut. Az újjászületett lélek mágneses erővonalrendszere alapján aztán kifejlődik a megdicsőült test, míg végbe nem megy a teljes transzfiguráció.

Az előzőkkel kapcsolatban három tudati állapotot találtunk: a természetszülte ember, a közönséges dialektikus ember tudatát: az okos-erkölcsös tudatállapotú ember, vagyis a jézusmegszületett ember tudatát: végül pedig a teljesen az új életterületre ébredt tudatállapotot, az igazán új embert, a krisztusmegszületettet. Minden komoly tanuló, aki tudja, hogy a sternumon és a szív rózsáján keresztül megérintetett és ennek megfelelően reagál, az egy jézusmegszületett ember. Az ilyen ember igazán rózsakeresztes, mert szíve rózsája kibontakozott. Őbenne a rózsát az élet keresztjére fűzik, s őbenne kialakult a Jézusban, az Úrban való aláhanyatlás. A Jézusban elhunyt akkor azonnal megszabadult a születés és halál kerekétől.

Ha azonban ilyen félig tudatos állapotban érkezik Samballa vákuumába, akkor természetesen nagyon függő helyzetben van, semmiképpen sem öntudatosan cselekvő lélek. A megszabadultak Szerzetének még minden tekintetben gondoskodnia kell róla, gondoznia kell őt. Samballa vákuuma tehát egy pompás megszabadulási lehetőség, de még nem a dialektikától való megszabadulás, mert, mint mondtuk, a világot le kell győzni!

Ezt a munkát a földi Szellemi Iskolának kell elvégeznie. A munkának az anyagszférában kell kifejlődnie és teljes mértékben befejeződnie is. Ha ez a mű helyesen halad, akkor tökéletes és erős együttműködés alakul ki a Szellemi Iskola két része között. Ha a harcoló egyház beszüntetné tevékenységét, akkor Samballa vákuumának is fel kellene oszlania, s az ott élő lények újra a születés és halál kerekéhez láncolódnának.

A két Iskolarész egymás vetülete: a mágneses térben két mágneses sark szerepét töltik be. A mi személyes mágneses szerkezetünkben is két sarkot találunk. A hétkarú gyertyatartó a főszentélyben az Északi-sark, a plexus sacralis pedig a Déli-sark. A plexus sacralison keresztül áll az ember kapcsolatban az egész világ karmájával és a saját mikrokozmikus karmájával is. A főszentély hétkarú gyertyatartóján keresztül vagyunk összekötve a bukott Föld asztrál tápterületével, innen ered asztrális táplálékunk. Világosan érthető, hogy senki sem léphet be a Gnózis asztrális viszonylatban tápláló területére, amíg a karma és ennek kapcsolatai nincsenek ugyanolyan mértékben lebontva és megsemmisítve. (A karma a sors fonadéka).

Ezeket a karmikus erőket, a világkarmát és a mikrokozmoszunkban felhalmozott karmaerőket nevezik misztikusan „a világnak”. Ezért kell a világot a földi egyháznak és minden tagjának legyőznie.

A harcoló földi egyház tükörképe, Samballa vákuuma éppen ennek a harcnak a sikere szerint fejlődik. Ha végezzük az itt kapott feladatot, ha teljesen erre irányulunk és ennek szenteljük magunkat, akkor Samballa vákuuma ennek megfelelően fejlődik. Ha harcunk sikeres, akkor Samballa vákuuma megnyílik: mint „az Isten előtt álló hétkarú gyertyatartó”, ahogyan oly csodásan mondják János Jelenései. Az így vonzott és szabaddá tett világosság és erő pedig serkenteni fogja a harcoló földi egyház tevékenységét, támogatja, könnyíti és sikeresebbé teszi ezt. Ha a földi egyház tevékenysége ellankadna, akkor Samballa győző egyházának gyertyatartója kialudna, s ezen az azelőtt tevékeny csoporton végül újra a dialektikus természeterők uralkodnának el.

Ezzel elhatoltunk témánk lényegéhez. Itt a kettős Szellemi Iskola mágneses gömbjében végbemenő fejlődésről van szó.

Amit Földünknek, bolygónknak, anyagi életterületünknek nevezünk, az valójában egy nagy mágneses tér egyik nézete, egyik jelensége. Bolygónknak is saját jellegű és minőségű mágneses tere van, s ez a bolygói mágneses tér más, nagyobb mágneses tereknek, például a naprendszer, az állatöv, stb. tereinek a része.

Ugyanígy van minden embernek, mint mikrokozmosznak is mágneses tere, s mint mikrokozmosz ugyanakkor részesül más mágneses terekben is. Például mindannyian részesülünk a Föld, a Naprendszer, az állatöv, stb., mágneses tereiben. Ez az összeköttetés azonban ugyanakkor a fogságunkat is jelenti. Északi-sarkunkkal, mágneses agyrendszerünkkel ennek megfelelő erőket vonzunk, míg Déli-sarkunkkal, a plexus sacralissal karmikus kapcsolatainkat és kötöttségeinket szívjuk fel: így alakul a sorsunk. Az emberiség így képez egységet, mágneses sorskapcsolat-társaságot.

Ennek az egésznek a keretében persze számtalan más mágneses fejlődés is lehetséges. Az embereknek minden többé-kevésbé tudatos, erős egyesülése, mely valamilyen irányban együtt törekszik, saját mágneses teret képez maga körül, mely más hasonló mágneses terektől eltérő fajtájú és rezgésű Északi-sarki és Déli-sarki tevékenységükben tehát különböznek egymástól, s így az eredmény is különböző lesz.

Ha egy csoport a kitűzött célt, tervbe vett eredményt nem éri el, akkor ez nem azért van, mert túl nagyra törekedett, hanem a törekvők minősége, vagyis az alap nem felelt meg a cél követelményeinek.

Mi, mint csoport, az új életterületre irányulunk. Erről egyáltalán nem mondható, hogy túl nagyra törünk. Ha nem érjük el, ha tervünket nem valósítjuk meg, akkor a minőségünk, az alapunk nem felelt meg a célnak. Ekkor események, balesetek fejlődnek ki, amelyek minden eredményt előre megakadályoznak. Ezért hatunk oly dinamikusan minden tanulóra, ezért serkentjük őt, hogy helyezkedjen teljes mértékben a szükséges alapokra, hogy ne csak a minőség legyen meg, hanem a megvalósítás is kialakuljon. Ebben a tekintetben szabad megállapítanunk, hogy a hajnal világossága megjelent, a felkelő nap láthatóvá vált. Erőfeszítéseinket ezért lehetőleg meg kell kettőznünk, hogy a kialakulót közelebb vigyük a megvalósuláshoz.

Minden mágneses tér gömb alakú és két fókusza van, az Északi-sark és a Déli-sark. A Déli-sark a közvetlenül törekvő, küzdő csoport, az Északi-sark az a gyújtópont, mely a belső lehetőségeket és erőket vonzza, rendezi és fokozott mértékben sugárzik, ha a küzdő csoport sikeres, és kialszik, ha a küzdő csoport sikertelen.

Vizsgáljuk meg röviden egy ilyen csoport esetleges sorsát. Képzelje el az olvasó, hogy az embereknek egy csoportja, akiknek elegük van a dialektikus életből és a megszabadulást keresik, egyházat alapít. Vegyük úgy, hogy a törekvés eleinte teljesen tiszta, s következménye emiatt gnosztikus érintkezés lesz. Így mágneses gömb képződik kezdetben nagyon kedvező kilátásokkal. Ha aztán ebben a csoportban a törekvés ellankad, például olyan mértékben, ahogyan az egyház dialektikusan sikeres kezd lenni és a csoport adott esetben karmikus mágneses befolyásokkal szemben nem állja meg a helyét, akkor az egyház, mint intézmény, megmarad, két mágneses sarka azonban bizonyos pillanatban teljesen a haláltermészet mágneses erőiben nyugszik. Az egyház akkor már nem világmegváltó, a karma ellen nem száll porondra, hanem világszolgáló lett.

Pontosan ilyen mágneses törvények szerint halad a folyamat egy transzfigurisztikus Szellemi Iskolában is, s mi is a fenti példa egyházának sorsára jutnánk, ha nem vigyáznánk állandóan. Félreismerhetetlenül törekvő csoportot képezünk, s így mágneses térrel rendelkezünk. Ha törekvésünket jól összeegyeztetjük, erősen kézben tartjuk, s vigyázunk, hogy minden ellenrezgést kikapcsoljunk, akkor mágneses minőségünket megerősítjük és a célt elérjük. Ekkor rendkívül sajátos mágneses gömb fejlődik ki. Ennek a helyzetnek a megvalósításán az Iskolában, szüntelen erőfeszítéssel, harminc évig küzdöttünk és viaskodtunk, mert a lankadás minden másodperce, a legkisebb figyelmetlenség rajtaütéssel fenyegetett a kollektív karma mágneses következményei felől, amelyet a tanulók hoznak be az Iskolába.

Értsék meg jól, hogy miről van szó! Új tanuló jön az Iskolába, és az Iskola ezt a tanulót szívből befogadja. De mit hoz a tanuló magával a lehetőségein kívül? Karmikus örökségét! Sorsa múltjától, karmája markából még nem szabadult meg. A tanulók együttes karmája megteszi a hatását! Az Iskola tevékenységére és terjedésére fékező, hátráltató befolyást gyakorolnak az Iskola előudvarában. Így nem csak a világot kell legyőznünk, hanem minden tanulónak a saját kis világát is le kell győznie! Az Iskolának szüntelenül gondoskodnia kell arról, hogy rajta ne üssön a saját kis világa, mert olykor csak egy csekélység kell a mű lefékezéséhez.

Ezért mondjuk tanulóinknak: Értsék meg a fellépésünket és viselkedésünket Önökkel szemben! Megértik-e már, hogy miért figyeljük Önöket olykor árgus szemekkel? Mert gyakran átlátunk Önökön, látjuk, hogy mi tolakszik Önök mögött, s miért cselekszenek, beszélnek annak megfelelően, hogy miért beszélnek úgy, ahogyan beszélnek. Mert a nagy ellenség egyetlen másodpercre sem hagyja nyugton Önöket, egészen addig, míg le nem győzték a saját kis világukat! Csak akkor lesz az Iskola biztos Önöket illetően. A kollektív karma, melyet a természetből behoznak az Iskolába, azon erők és befolyások támogatásával, amelyek minden rendelkezésre álló eszközzel meg akarják akadályozni, hogy a fent említett rendkívüliség kifejlődjön, éjjel-nappal lesben áll, utat és módot keresvén a munka akadályozására és károsítására.

Mi ez a különösség? Ha, mint csoportot, észben és erkölcsben lángra lobbantott minket a Gnózis, s a jézusváltozás mindegyikőnkben és az Iskolában is, ezzel pedig mágneses terünkben is kifejlődik, akkor bizonyos pillanatban oly nagy rezgéskülönbség keletkezik mágneses terünk Északi-sarka és a dialektika térsége között, hogy a hétkarú gyertyatartó, amelyen Samballa hét tüzének kell égnie, e rezgéskülönbség miatt megtámadhatatlan, érinthetetlen lett. A Szellemi Iskolának ezt a részét dialektikus sugárzások már nem érhetik el.

Ha minden erőnkkel betöltjük a feladatunkat, ha elsősorban magunknál szüntelenül vigyázunk, s egymásnak személytelen, vigyázatos odaadással segítünk, bátorítjuk és őrizzük egymást, akkor kifejlődik az a jelentős helyzet, hogy mágneses terünk Északi-sarka megszabadul a haláltermészettől. A Szellemi Iskolának ez a része akkor tiszta fény lett, tiszta világosság, amelyben egyetlen sötét folt sincsen. Azzal tehát, hogy itt felvettük a harcot, minden következményével, ott világosság lett, a földiség eltűnt. Ott akkor kezd bebizonyosodni a győzelem. A mágneses testnek egy része ekkor megszabadult.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,