Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

3.2 Isten kép-viselőjének rendeltetett

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása


Bizonyára ismerik a filippibeliekhez írt levél kijelentését: „Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket”. A Szellemi Iskola tanulója teljesen és tökéletesen megérti ezeket a szavakat, ha a mágneses test létrejöttére és fejlődésére gondol, amelybe felvétetett.

Ez a mágneses gömb fejlődési folyamata hét fázison, hét állapoton megy át. Az első a csoport alakulása. A második a gnosztikus érintés kezdete. A harmadik a gnosztikus sugárzás kifejlődése. A negyedik fázis az áttörés és Samballa vákuumának kialakítása. Az ötödik a kapcsolat a mágneses lánccal, amelyet minden ezelőtti megszabadító-iskola egysége képez. A hatodik az új életterület kifejlesztése. A hetedik állapot a teljes megszabadulás. Ezt a hét fázist most megbeszéljük.

Minden kereső, kutató, valóban törekvő ember kivétel nélkül részesülhet a transzfiguráció ösvényében, ha ismeri az ösvényt és ennek feltételeit. Ezzel kapcsolatban kézenfekvő, hogy a csoportegység-új-életvitelben legfontosabb feltételnek nevezhető, mert a megszabadító ösvény bejárása nagy harc végigküzdésével jár. A csoportnak először is a normális ellenállást, a dialektika mágneses terének természettörvényszerű akadályozó működését kell legyőznie. Ennek a világnak a mágneses testében vagyunk, s hogy csoportunk sikert arathasson, ahhoz először is a dialektika természettörvényes erőit kell legyőznie. Ez tehát a világ legyőzése.

Ezen kívül frontot kell képeznünk a gonosz erői ellen, ünnepelnünk kell a világ árnyékának, a gonosznak, a világ bűnének a legyőzését is. Amikor a Szentírás világiságról beszél, arról, hogy valaki a világhoz igazodik, akkor csak azt akarja kifejezni, hogy az ember a dialektikába merül, holott ezt csak szükségrendnek szánták. Ez a szükségrend nem cél! A képmást azért alkották, hogy betöltse feladatát. A dialektika szükségrendje egy szükségterven, szükségprogramon alapul, melynek célja a képmás kialakítása, mert ennek a képmásnak kell a mikrokozmoszt megszabadítania! Ezért kell a képmásnak, ha már létrejött, önfenntartási természetösztönét legyűrnie. Ha ezt nem teszi, akkor azt tapasztalja, hogy önfenntartási szenvedélye mit sem használ neki: a halál mindenképpen utoléri. Amely képmás nem tesz eleget a rendeltetésének, az elhibázta, létjogosultságát a mindenségi megnyilvánulásban eljátszotta. Létének így már nincs értelme.

A szükségrend ezért ugyanakkor halálrend. Ezért kell a szükségrendet, mint világot, az ő termékének magának legyőznie: aki pedig önmagát így hajlandó elveszíteni, az megtartja EZT, mert az ilyen ember a mikrokozmosszal a megszabadulás útjára megy. Legyőzte a halált, és megtalálta az egyetemes életet.

Most már megértjük János első levelének 2. fejezetét: „Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világból valók. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.”

Természetesen nem ismerjük félre, hogy a dialektika valóban figyelemre méltó: a dialektikában vannak hatalmas dolgok, melyek megpróbálnak magukhoz kötni minket, s amelyek bizonyos szempontból valami létjogosultsággal rendelkeznek, hogy érdeklődésünket felkeltsék és ébren tartsák. Ismételjük azonban: „Mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet nagysága, kérkedése nem az Atyától van, hanem a világtól.” állapítja meg János. „És a világ elmúlik, nagyságával és kívánságaival együtt. Aki azonban az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké.”

Ez olyan igazság, mely nem tűr ellenvetést. Aki képviselői rendeltetésének nem tesz eleget, az nem csak a halál zsákmánya, hanem ugyanakkor olyasmit tesz, ami elvileg a haláltermészet tervében sincs előirányozva.

Képzelje el, hogy tervet készítünk világosan, pontosan meghatározott céllal. Kidolgozzuk minden részletét, megteremtünk minden körülményt, mely a kivitelezéshez szükséges. Dolgozunk rajta. Amikor azonban a kivitelezés eléri a befejezés fázisát, amikor az eredménynek kellene megjelennie, akkor hirtelen beszüntetjük a munkát, nem cselekszünk a pontosan meghatározott és kidolgozott irányvonalak szerint, hanem olyan életmódra vetemedünk, amely a tervet minden tekintetben ellenzi, keresztezi, megtagadja. Így cselekszik az olyan ember, aki képmási rendeltetésének nem tesz eleget. Amit pedig az ilyen elpártolt ember kialakít, az elvben ellenkezik a szükségrenddel. A nagy, világító célt, amelynek elérésére alakították képmásnak, az ő vak önfejűségének és helytelen felfogásának árnyképére cseréli, s ezzel kifejleszti a gonoszt, a bűnt.

Az Egyetemes Szerzet szüntelenül figyelmezteti az embereket a jónak a cselekvésére, vagyis a terv betöltésére. Aki a jót nem teszi, az rosszat tesz, mondja Pál. Minden gondolat, minden érzés, minden tett, mely nem felel meg a rendeltetésünknek, a gonoszt táplálja és tartja fenn. Így vert gyökeret a gonosz a világban. A gonosz tehát valójában semmi más, mint a világ fenntartására irányuló törekvés, alapvető rendeltetésünkkel szemben tanúsított mértéktelen ellenállás: ez rendeltetésünk egész folyamatának hatalmas méretű akadályozása.

A világ legyőzése kétségtelenül nem esne nehezünkre, ha a gonosz nem lenne. A gonosz nagy kultúrára, kultiválásra tekinthet vissza, meg van szervezve és minden embert belevont a folyamataiba. Mielőtt a világot legyőzhetnénk, a gonoszt kell legyűrni. Mielőtt Jézus, az Úr elkezdi megváltozását, a kísértés jön a pusztában. Jézus ott legyőzi a gonoszt, az összetömörült gonoszt, s csak akkor kezdődik vándorlása a földön. A világ legyőzése előtt mindenképpen a gonoszt kell legyőzni.

Képzelje el, hogy a gonosz Önt megvakította. Hogyan láthatna akkor? Képzelje el, hogy a gonosz Önt hallván süketté tette. Hogyan hallhatna akkor? Most azonban egy gnosztikus sugárerő vonult ki a megsegítésünkre, s ezt az erőt nevezik Jézus Krisztusnak. Ez az erő mindenekelőtt egy elektromágneses erő, s ezzel az erővel és ebben az erőben nemcsak a mi bűnünket, hanem a világ bűnét is el lehet venni. Ha ezt az erőt használni, alkalmazni akarja, akkor először az életvitelét kell felülvizsgálnia és teljes mértékben megváltoztatnia. Bűneit, vagyis múltját és karmikus abroncsainak következményeit kell következetes törekvéssel elvennie, eltüntetnie. Ebben az értelemben kell igazi képmássá transzmutálódnia, szenteltetnie, hogy ezután rendszerével együtt transzfiguráltasson.

Sajnos a legtöbb embernek kevés alkalma akad a gonosz legyőzéséhez vezető transzmutálás elkezdésére és érvényesítésére. Alig kezdték el, elragadja őket a halál. Ez rendkívül tragikus. Az emberek milliói próbálnak valamit csinálni az életükből. Mielőtt azonban jól meggondolhatnák, hogy milyen irányt is válasszanak, vége az életnek, elragadja őket a halál, hogy minden megkezdettet megsemmisítsen. Ezen kívül a törekvésükben súlyosan akadályozza őket az élő gonosz, melynek természetes érdekében áll a siker megakadályozása. Mert ameddig ezek az emberek sikertelenek, addig a gonosz birodalma megmarad. Ezt a sötét törekvést keresztezni kell, a keresztezés lehetőségének meg kell lennie.

Képzelje el, hogy keresni kezdi az ösvényt. Ez legtöbbször sok időt vesz igénybe: mert az embernek általában mennyit kell küszködnie, míg sikerül túljutnia a kételyeken!

Továbbá erősen akadályozza egy csomó ellenség. Ezek sok tekintetben gáncsolják el Önt. Ezek az ellenfelek például családtagok, kollegák, főnökök, vagy életkörülmények, esetleg testi helyzetek képében jelennek meg. Ha így botladozik tovább az évek folyamán, így küzd, akkor megöregszik és megunja, eljön a halál és elragadja Önt és minden hiábavaló volt.

Ezért olyan kimondhatatlanul nagyszerű, hogy a Szerzet segítségünkre siet: így ugyanis lehetséges lesz ellenfeleink szándékát felismerni, akadályozó terveiket meghiúsítani. Ennek a lehetősége áll fenn egy krisztocentrikus mágneses test létezésével.

A haláltermészetben is van egy mágneses test, amelybe felvétettünk, amelyben élünk és létezünk: ebben lélegzünk, testünk minden működése benne és általa végezheti el a feladatát. Ha viszont a megszabadulás ösvényét akarjuk sikeresen bejárni, akkor egy másik mágneses rendszerbe, az Una Szanktába, a krisztocentrikus mágneses testbe kell bekerülnünk, felvétetnünk.

Ha pedig ebbe a testbe beléptünk és ebben szabad laknunk, akkor először is azonnal elvétetett a halál. Ez az első siker. A vándor, valójában siralmasan kontár, belép a krisztocentrikus Szellemi Iskola mágneses testébe, s máris tény, hogy az ő számára elnyeletett a halál, a halál megsemmisíttetett, mert, ahogyan az előző fejezetekben megbeszéltük, ebben az új mágneses testben azonnal megkapja az igaz élet elemét, és kezdhet növekedni. Aki birtokában van az igaz életelem első csirájának, az teste megszűnése után az elkezdett fejlődést Samballa vákuumában folytathatja.

Ha Ön ezt belátja, ha megérti, hogy itt milyen hatalmas dolgokról van szó, akkor reszketni kezd az örömtől. A János-Önben látja Jézust, az Urat jönni önmagához, a seregekhez, melyek összegyűltek a Jordán partján. Lásson át ezen a misztikus kijelentésen. A tanulók ott állnak a Jordán partján. Haláltermészeti életük mélypontjára érkeztek: itt pedig megérinti őket e nagyszerű, gnosztikus elektromágneses áramlat ereje, és János kimondja tanulói nevében, az összegyűltek nevében: „Íme Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit”!

Ha Ön ezt megérti, nem misztikus érzelmességgel, hanem világosan meggondoltan és nagyon józanul, akkor felfedezi, hogy milyen boldogság napja kel fel minden tanuló fölött, aki tanulósága következményeit elfogadja. Ezért kezdődik a hegyi beszéd kilenc boldognak-mondása azzal, hogy „boldogok a lelki (szellemi) szegények”, akik tehát tudják, hogy szellemben szegények, ezért megújult szellemkapcsolatra vágynak, s így bemennek a szellem mágneses rendszerébe. Ez a boldogság villámló sugárként lövell le közvetlenül lelke legmélyebb alapjaiig. A mágneses gömbben, a krisztocentrikus testben akkor nem csak a halál lett legyőzve, hanem a gonosz, majd a világ is.

Ebben a testben, csoportegységben, a jelölt legyőzhetetlen. Így alkalmat kap a korszakos gonosz következményeiből való kigyógyulásra. Így gyógyul meg a képmás, s az új faj tagjaként így lesz alkalmas a hazautazásra. Erre vonatkozik a kijelentés:

„Akik pedig befogadják Őt, azokat képessé teszi arra, hogy Isten gyermekei legyenek”.

Amikor azonban e nagyszerűség világának lényegéről és a Krisztus élő testében alakuló sorsfolyamatról tájékoztatjuk Önt, akkor ne csak ezt a nagyszerűséget vegye tudomásul, hanem ugyanakkor nagy felelősségét is meg kell értenie. Önt egy új életterületre vezetik be. Ez az új életterület nem valami nagyon messze lévő dolog, hanem Ön részesül benne, mihelyt elfogadja tanulósága következményeit. A megszabadulás pompás valóságát átnyújtják Önnek ingyen. Önt tájékoztatják, magyarázó oktatásban részesül, és az Iskola szervezete rugalmasan igazodik Önhöz. Mindez aztán Öntől határozott tettet követel meg, a helyzetnek teljesen megfelelő fejlődést, a helyzet világos tudatában. Így kell a Szent Szellem házába való belépését ünnepelnie. Akkor a halál ajtaja bezárul Ön mögött, s együtt lesz velünk a menyegzői teremben. Velünk szabad a menyegzői termet előkészítenie számtalan vendég számára. Samballa-térségünk hétszeres napként ragyog, s az Istenek igazi városa lesz nekünk.

Bizonyára világos, hogy ez a teljes, új életvitel pozitív követelmény. Nem valami érdekes témával akarjuk szórakoztatni, hanem megpróbáljuk korszakunk jelentőségét megmagyarázni. Amit a rejtélyek egy emberért egyáltalán tehetnek, azt felajánlják Önnek. Ajtót tárnak fel, s a legnagyobb szeretettel, amire csak képesek, azt mondják: „Lépjen be, testvér, de... a következmények világos tudatában!”

A mágneses gömb, a megszenteltetettek teste, az Una Szankta, melyet tudatossá szeretnénk tenni Önnek, egy teljesen új életterület, új föld és új ég, amelyet János is látott Páthmosra leereszkedni.

Ha szabad lesz elérni célunkat, akkor az új mennyföldet Ön is világos képként, személyes birtokként hordozza. Akkor látja a kettős Szellemi Iskola új földjét és új egét és annyira egyesült velük, hogy a régi föld az Ön számára szinte elmúlt.

Ha tanulósága hűséges betöltésében belép Krisztus testébe, akkor ebben bizonyos pillanatban minden lepel lehull, a két gyújtópont közötti fátyol is. A mágneses test kígyótüze, tengelye akkor szinte létra lesz, mely összekapcsolja a két Iskolát, a két gyújtópontot. Szabad és kölcsönös, tudatos érintkezés fejlődik ki a két tér lakói között.

Ne gondolja, hogy ez mese, mert mindig is ismeretes volt, és a régiek mindig is tanúskodtak erről. Gondoljon Jakab lajtorjájára. Jakab a mózesi filozófiában annak az embernek a jelképe, aki alapvetően megfordul. Élete nagy krízisének pillanatában, megfordulása krízisében Jakab a Jabbok folyónál éjszakázik. Jabbok a kígyótűz, s itt jön létre a mágneses gömb két sarkának a kapcsolata. Ezen a létrán látja Jakab Samballa fivéreit és nővéreit leszállni magához, s nem engedi el őket. Azt mondja: „Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engemet”. Esetleg látja ennek a kijelentésnek mély jelentését. Ha Ön felvétetett ebbe a mágneses gömbbe, akkor tökéletesen képes a szükséges új életvitel kialakítására, teljesen új irányulásban, mert nem követelnek meg Öntől semmi olyasmit sem, amire nem lenne képes. Ha felvétetett ebbe a mágneses testbe, akkor Ön legyőzhetetlen, és képes az új életvitelt megvalósítani. A hegyibeszéd-életvitel által, melyet erős, világosan tudatos küzdelemben folytat, Ön is részesülhet az új élet testvéreivel fennálló áldásos kapcsolatban.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,