Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

3.4 A Szellemi Iskola élő testének alakulása

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása


Most térjünk ki részletesebben a már különböző oldalról megvilágított mágneses rendszer képzésére és fejlődésére, amely a Szellemi Iskola kétszeres mágneses teste, mágneses gömbje képében nyilvánul meg. Ezt a hét fázis segítségével fogjuk megvizsgálni, amelyet a 3/2 fejezetben soroltunk fel.

Először azt látjuk, hogy csoportosulás kezdődik. Ebben nincsen semmi különös. Ez ugyanúgy történik, ahogyan a dialektikus tevékenység minden területén: valami szervezetet alapítanak. Világtörténelmünkben számtalan ilyen kísérlet ismeretes. A világon az élet minden területén annyi mindent alapítanak, annyit szervezkednek, hogy ez már a figyelmet is alig vonja magára, sőt olykor csak vállat vonnak, vagy kifogásolják is a dolgot. Nos, ugyanígy kezdődik a Szellemi Iskola csoportképződése is. Néhány sorsa szerint erre szánt ember, gnosztikusan érzékeny ember szervezetet alapít.

Születésük véréből, saját mikrokozmoszuk karmikus befolyásai alapján és tapasztalatból, tehát belülről jövő kívánság ösztönzésére ezek az emberek tevékenységhez kezdenek. Egészen közönségesen kezdődik, nagyon szerényen, kis bérelt helyiségben, s az idevonzott hallgatók még egyáltalán nincsenek valamiféle erőtérben. Csak valami kis lángocska van, ha egyáltalán annak nevezhetjük, amihez eljönnek néhányan, s ezek a kevesek nagyobbrészt még nem is nevezhetők a legjobbaknak. Kezdetben még sok „lapis spitalauficus-csináló” van közöttük, ahogyan a klasszikus rózsakeresztesek nevezték az ilyen szellemi hencegőket, akik a bölcsek kövét barkácsolják. A komolyak először csak figyelik, hogy mi lesz a dologból, mert már annyi tapasztalatra tettek szert, hogy emiatt meglehetősen óvatosak lettek. Mindenesetre a kezdeményezőknek van egy emelvényük: ha minden jól megy, akkor fellépésük minősége miatt ezt az előadói emelvényt meg is tarthatják, s művüket lassan, nagyon lassan növekedni látják. Lassanként valami többé-kevésbé mély érdeklődés alakul ki.

A második fázis éppoly kevéssé feltűnést keltő, mert ez is, legalább is külsőleg, szintén gyakori eseménnyel kezdődik. Az alapítók vonzottak néhány érdeklődőt, akiknek érdeklődése komolyabbnak mondható, s akiknek a megszabadító életre irányuló vágyakozása feléledt, úgy hogy készek ezért bizonyos áldozatot hozni, ha egyelőre csak anyagit is. Segítségükkel saját helyiséget lehet szerezni. Így 1924-ben, körülbelül tizenhat érdeklődővel kibéreltük a Bakenessergracht 13 számú ház alsó részét Haarlemben, Hollandiában. Itt egy templomocskát lehetett berendezni, és a ház hátsó részében egy tantermet: mindezt rendkívül szerény keretek között. Itt aztán saját környezetben rendet, rendszeres munkát lehetett kialakítani. A műnek saját, szükséges ritmust lehetett adni, minden csalódás ellenére, mely kezdetben gyakorta előfordul: csalódás például olyan tekintetben, hogy senki sem jön, holott a terem kész, és az összejövetelt közzétették. Mindezeken és más csalódásokon keresztül, ezek mellett, kezd kialakulni valami olyasmi, amit most erőtérnek nevezünk.

Egy erőtér egy mágneses tér. Megpróbálunk valamelyest fogalmat alkotni erről. Ez nem lesz teljes, mert ezzel kapcsolatos ismereteink nem tökéletesek, s nem rendelkezünk a szakkifejezések elegendő ismeretével sem.

Egy mágneses tér egy nagy energiájú sugártér. A Gnózisban hétséges, hétszeres sugárteret ismerünk. Hogy egy mágneses tér tökéletes legyen, ahhoz mindig hét együtt ható, együttműködő erőáramlatnak kell meglennie, s így hét hatás is árad belőle. Egy mágneses térben vonzó és taszító erő is működik. Azt lehet mondani, hogy a másneműt vonzza, az egyenlőt taszítja. A kétszeres mozgás, a vonzás és taszítás miatt hatalmas örvény keletkezik, erős keringés és súrlódás is. Így fejlődnek ki jelenségek, melyek nagy jelentőségűek.

Hét sugár érint meg minket: ezzel hét keringő áramlat kezd mozogni. Az ennek folytán kialakuló jelenségek többek között az:

1. erő, vagy elektromosság, 2. a világosság, fény, 3. meleg, 4. hang, 5. kohézió, összetartóerő, 6. élet, 7. mozgás.

A dialektikus életnek is megvan a mágneses sugártere. Életünk lehetetlen lenne, ha nem egy mágneses térből tartanánk fenn. Filozófiánkban ezért két természetet különböztetünk meg. Az egyik a közönséges természet hétszeres mágneses tere, a másik a Gnózis hétszeres mágneses tere.

A dialektika eredményeit, a közönséges természet mágneses terének eredményeit Ön ismeri és tapasztalja. Ebben a térben él, ebből és ezáltal él. Anyagcseréjét, sejtképződését, továbbá teste töménységét, összetartó erejét, szerkezete, rendszere hőmérsékletét ez a tér határozza meg, ezen kívül az Ön egész környezetét is, az erő, elektromosság, fény, hang, meleg, stb. minden jelenségét. Ha mágneses térben áll, akkor maga is mágneses lesz, s ennek következtében maga is mágneses teret képez, annak a térnek megfelelően, amely mozgásra ösztönzi Önt.

Például fényt lát: de maga is fényt kelt. Belső elválasztású szerveinek rendszere arra készült, hogy a földkozmosz energiájának hét sugarát felfogja és a hét állapottá, erővé és képességgé alakítsa, amelyre élete háztartásához szüksége van. Főszentélye hétkarú gyertyatartója ezzel és ebben a hét tűzben ég. Hét agyüregének mindegyike, melyek együtt a gyertyatartót képezik, egészen különös, saját, egymástól megkülönböztethető rezgést, sajátos fényt áraszt. Ezek jelenítik meg a hét kozmikus tűz hét állapotát.

Megkérdeztek minket, hogy az Iskolában miért beszélünk mindig elektromágneses erőtérről, az elektromágnesest hangsúlyozva. Azért kellett ezt tennünk akkoriban az igazsághoz hűen, mert a Gnózis mágneses térsége, amennyiben az Iskola erőterében, életterületén meg tudott nyilvánulni, pillanatnyilag a hét kozmikus erőnek csak egyikét tudta szabaddá tenni. Akkor ebben az összefüggésben még csak a Gnózis általi elektromágneses képességről, erőérintésről, elektromos érintésről lehetett szó.

Így már világossá válik, hogy mit értünk a Szellemi Iskola második fejlődési szakasza alatt. Ebben a második fázisban az egyesült csoport már nem csak az összejöveteleken, hanem azokon kívül is kezd komolyabb érdeklődésről tanúskodni a Gnózissal szemben. Többé kevésbé számolni kezdenek ezzel az életükben, s megpróbálnak az előző fejezetekben megbeszélt észbeli- erkölcsbeli érintkezésből élni. Ennek következtében megnyílik a mágneses sternum, s így a szív rózsáját befolyásolja a hétszeres gnosztikus szellem első ereje. Ezzel a csoportban a Gnózishoz való közeledés alakul ki, mely a másfélét, a nem egyenlőt vonzza.

A Gnózissal szemben persze mindannyian nagyon is másfélék vagyunk: mert kik vagyunk mi a szellem világosságához viszonyítva? Mégis vonz minket a Gnózis, mint másféléket, vele nem egyenlőket. Ebből az elektromágneses erőből felszabadul valami bennünk, a sternumon keresztül a szív rózsája segítségével szinte belevésődik szívünk vérébe, s e kapcsolat miatt vonz minket, másféléket a Gnózis. Az ellenkező erő, a taszító erő, s ezzel a keringés ebben az időben még nem képes kifejlődni, így ebben a második fázisban az erőtér még nagyon egyoldalú: tápláló ugyan, de még nem megszabadító.

Kézenfekvő, hogy mit hoz a harmadik fázis. Az erőtér vonzó ereje táplálja a tanulót gnosztikusan, ugyanakkor azonban bizonyos telítettség állapota keletkezik. Táplálásnak és jóllakásnak csak akkor van haszna, ha a táplálékot meg lehet emészteni és az életrendszerbe, a szervezetbe be lehet építeni. Ezért kerül sok tanuló a második és a harmadik fázis között gyakran siralmas állapotba. Szomjazik ugyan a Gnózisra, vágyik a szellemi érintésre, a szellem érintésére, de egyoldalúan, negatívan. A kapott szellemi táplálékot még nem képes vagy nem akarja pozitív módon életvitelében feldolgozni. A helyes feldolgozás akadályai a vérmérsékletéből, vére állapotából, vagy a tükörszféraerők reá gyakorolt befolyásából erednek, ami miatt még túl erősen áll a földi mágneses térben. Az ilyen tanulók érdeklődése időnként felélénkül, majd elapad. Addig érdeklődnek, amíg „éhesek”. Mihelyt jóllaktak, az érdeklődés azonnal elapad. Ez az apály és dagály szüntelen hullámzása, mely az előkészítő ösvényen vesztegelést jelent.

Így a csoport vezetői erejüket szüntelenül, minden rendelkezésükre álló eszközzel és mozgósítással az ebben a helyzetben lévő tanulók serkentésére fordítják, hogy a kapott gnosztikus eledelt vegyék már használatba, és lehetőségeik teljes tudatában önmagukban új erőkké és lehetőségekké építsék át.

Sok fáradozás és számtalan bosszúság után kezdetben egyeseknél, később ezek példájára egyre több tanulónál megkezdődik ez az átépítés, ez a megváltozási folyamat. A tanulóseregnél kialakul a személyes gnózishoz-fordulás megértése és gyakorlata, vagyis új életvitel, mely eleinte nagyon tétován és elemi fokon kezd megjelenni, de fokozatosan elmélyül.

A másféle, melyet a Gnózis odavonzott, lankadatlan, komoly Gnózishoz igazodó kísérleteivel a Gnózissal egyenlővé válásra irányuló próbálkozásával el lesz taszítva. Így alakul ki az erőknek oly nagyon szükséges forgalma, az alakulás nagy kereke meglendül. Az erőtérben anyagcsere-folyamat kezdődik, amivel újabb gnosztikus lehetőségek szabadulnak fel. Fontos változás történik. A csoport mágneses testének kisugárzása kezdi ennek a fejlődésnek a jeleit mutatni, s érthető, hogy mivel a csoport saját mágneses testében kezdenek bebizonyosodni a gnosztikus szándékok és hatások, a csoportot egyre nagyobb erő támadja és sürgeti tovább. Ettől kezdve létezik az alakuló Szellemi Iskolában gyakorlatilag egy elektromágneses sugártér.

Így kezdődik a negyedik fázis. A csoport nagyobb lesz, és sok tanuló serkentő példájára a belátás és irányulás erősen elmélyül, ami által a gnosztikus kerék egyre gyorsabban forog. Az észbeli-erkölcsbeli érintés szinte kardcsapásokként tör be. A Gnózis egyre jobban, egyre nagyobb erővel támadja a tanulót belülről. Most már mindegyik tudja, hogy a nyújtott eledelt nem csak elfogadni, hanem alkalmazni is kell a megújulás élő építőanyagává kell tenni gnosztikus értelemben. Ebben a fázisban a csoport minden tagja számára az új életvitel az elutasíthatatlan követelmény. Mivel azonban egy várost sem lehet egy nap alatt felépíteni, folyamat fejlődik ki:

1. Az énközpontúságot az Iskolában minden elképzelhető módon támadás éri és az ösvény követelményeinek világosságába kerül. Mindenki erőt vesz magán, azon fáradozik, hogy csináljon belőle valamit, megpróbál a saját lényében valamit megvalósítani ebből. Ha vannak olyan tanulók akik kilógnak a sorból, akkor ezek egyre hamarabb lelepleződnek, saját maguk és az egész csoport előtt pellengérre kerülnek.

2. Továbbá az önfeláldozást követelik meg a szív rózsája érdekében, illetve javára, a tanuló önkéntes odaadását, önmagának az átadását a benne lévő Krisztuslénynek. A tanuló kezd valamit megérteni Rózsakereszt Keresztély alkémiai menyegzőjének kimondhatatlan kegyelemcsodájából, amelyről a klasszikus rózsakeresztesek tanúskodnak, a transzfiguráció felmérhetetlen üdvvalóságából, a halandó lélekről, mely ezáltal az időben elnyerheti az örök életet.

Az egyre javuló belátás vezetésével, az egyre mélyebbé váló igazi üdvrevágyás ösztönzésére, s az önfeláldozásra való egyre nagyobb készséggel a tanuló egyre komolyabban tér rá az új életvitelre. A történés megértése egyre alaposabb lesz, a megszabadító erőt, mely ezáltal felszabadul egyre jobban érti, és egyre nagyobb terjedelemben látja. Bátorkodunk ezzel kapcsolatban hegyibeszéd-életről, tehát egy teljes mértékben rendkívüli életvitelről beszélni. Sokan látják be, hogy ilyen életvitel lehetséges, örömmel és hálásan mennek egy nagyszerű, megszabadító lehetőség elé.

Már egyre gyorsabban forog a mágneses kerék. Rendkívüli erő halmozódik fel az erőtérben, a Szellemi Iskola még határozatlan körvonalakat öltött testében. Ez a test még felhőszerű, s még csak elektromágneses térről beszélhetünk. Ebben azonban nagy ígéret rejlik, mégpedig az, hogy világosság lesz, meleg lesz és hang, szinte mennyei zene, hogy összetartóerő lesz, élet és mozgás is.

És hirtelen mintha a hajnal világosságát, a felkelő pirkadatot látnánk, a mágneses test legmagasabb pontján, a Szellemi Iskola mágneses gömbjének Északi-sarkán áttör a fény.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,