Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

3.5 Az új életvitel

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása


Ha elolvassa Pál efézusbeliekhez írt fennkölt leveléből a második rész első tíz szakaszát, s ezt az előző fejezet témája mellé állítja, akkor felfedezi Pál levelének és az előző fejezet témájának szoros kapcsolatát.

Pál nagy örömének és hálájának ad kifejezést, hogy a komoly keresőknek (efézusbelieknek) egy csoportja Pálnak Krisztusban folytatott tevékenysége által új eklézsiává, új, ifjú szerzetté egyesült, s most a krisztocentrikus bőség kegyteljes mágneses térségébe felvétetett. A Szellemi Iskola ilyen tanulóival kapcsolatban beszél megelevenítettekről.

Továbbá röviden ecseteli a megmentés folyamatát, melyet a következő szavakkal vezet be: „akik azelőtt teljesen a halál lényei voltatok, a ti vétkeitek és bűneitek miatt”. A vétek szó itt nem súlyos kihágásokra utal a társadalom, vagy közönséges dialektikus együttélésünk erkölcsi jogszabályai ellen, hanem alapvetően vétkes jellegünkre mutat a Gnózissal szemben. Ebben az értelemben megvan a jellegünk „amelyekben jártunk a világ folyása szerint” és „a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint”. Ha Istennek ábrázolására szóló rendeltetésünknek nem teszünk eleget, vagyis a világot nem győzzük le, akkor az anyagszférában és a tükörszférában is ez az ellentermészet, ellenző természet fejlődik ki. A természet véréből lévő, az így kialakult karmából eredő foltokat viseljük azután, „az engedetlenség fiainak” jeleiként.

Természetünknél fogva mindannyian a harag fiai vagyunk. Ez nem csupán misztikus igazság, hanem mai helyzetünk minden vonatkozásában tény. Semmi okunk sincsen tehát erről csak érzékenyen ábrándozni. Aki ezt belátja, és elmélyült belátással igazságnak tapasztalhatja, az tudja, hogy csodás boldogság izzítja át. Szótlan lesz a hálától, ha eljut annak a felfedezéséhez, hogy természettörvényes pusztulását és alapvetően haszontalan és súlyosan terhelt létét a transzfigurisztikus Szellemi Iskolában teljes megmenekülésre, s ezen kívül bűntelen, adósságmentes felemelkedésre lehet változtatni. Csak most lehet valóban életlehetőségről, igazi esélyről beszélni: csak most bontakozik ki valami jövő az ember számára, amelyben az eljövendő századokban Krisztus kegyelmének lenyűgöző gazdagságát bizonyíthatja.

Aki az új mágneses testbe felvétetett, Samballa hét sugarát tapasztalja és hétkarú gyertyatartóját ezekkel meggyújtja, azt egy alakulási és átváltozási folyamatba veszik fel, mely téridőrendi szempontból sok évszázadon át tart. Az ilyen ember a testvéreivel útra kel, elutazik innen a nirvánai területre, erőről-erőre haladva, míg meg nem nyílnak számára a Mozdulatlan Birodalom kapui. Ez az egész utazás a „Kelet országain”, a szellem keletén vezet keresztül és az üdv értékes gnosztikus adományai miatt válik lehetségessé. Önnek csak rá kell tennie a lábát az új életkövetkezmények ösvényére és, mint akit megérintett a kegyteljes tűz, ezt az üdvös (egész-séges) eledelt erővé kell változtatnia, hogy ezzel az életképességgel feltöltve beléphessen az új életbe.

Valójában az a helyzet, hogy ezt az erőt sokan kapják meg naponta, szinte óránként táplálkoznak ezzel, ezekkel a dinamikus lehetőségekkel azonban ennek ellenére túl kevéssé élnek. Mindazok a tanulók, akik valóban a Gnózisra vágynak, az Iskola mágneses testével tartott kapcsolatuk miatt jócskán gazdagok lettek, kincseket birtokolnak! Ennek azonban nincsenek eléggé tudatában. Túlságosan dialektikus eredményeiket nézik, ezeket joggal találják szegényesnek, és önismerettel kontároknak látják magukat. Valóban azok! Pál azonban megmagyarázza efézusbelieinek: kegyelemből tarttattatok meg: ez azt jelenti, hogy kincsekkel megáldottak lettek, melyek nem a dialektikus állapotukból magyarázhatók. „Ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez”, mondja. Önnek tehát ezekkel a dolgokkal pszichológiailag egészen másképpen kell szembenéznie, mégpedig annak mélységesen élő tudatában, „hogy Krisztus Jézusban teremttettünk, jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.”

Ha Pálnak ezeket a kijelentéseit megérti, akkor már nagy utat tett meg jó irányban. Ez azt akarja kifejezni: a közönséges természet dolgait ne keverje össze a Gnózis dolgaival: mert a közönséges természetet Ön nem képes megváltoztatni. De Ön most fel van töltve egy új lehetőséggel, hogy egészen új életvitelt folytathasson, amelynek semmi köze a közönséges természethez. És ebben az újban kell Önnek járnia.

Ebből a pszichológiai megfordulásból, ebből az új belátásból kiindulva teheti fel a kérdést: „Hogyan folytathatunk ilyen új életvitelt?” Az Iskola azt válaszolja: Csoportegységben kell az új életvitelt magunkévá tennünk!


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,