Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

3.6 Az erőtérből világosságtér lesz

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása


Mondtuk, hogy amilyen mértékben a tanulók megvalósítják az új életvitelt, az Iskola mágneses tere is tovább változik, s bizonyos pillanatban új jelenség nyilvánul meg benne. A mágneses tér nem marad csupán erőtér, hanem emellett a világosság tere is lesz. Ez az alakulás, a növekvés a tanulók növekvésével, haladásával tart lépést és ennek a testnek hatalmas kegyelemadományai, ha már megnyilvánultak, mindenkinek rendelkezésére állnak, aki ebbe a testbe felvétetett és ebben kibírja, képes benne megmaradni.

Persze elég sokan teszik fel maguknak a kérdést, hogy „nem tudnám-e mégis a megszabadulást a többiek nélkül, másoktól függetlenül elérni? A csoportegység és ennek velejárói nem tetszenek nekem, inkább egyedül megyek.” Erre az a válasz: Ez lehetetlen! Mert a szellemmel való élet, a benne és általa folytatott élet mindenekelőtt egyesítő. Azonkívül be kell látnia, mily nagyszerű, örömet okozó, páratlanul boldoggá tevő szeretetünnep a szellemben megalapozott együttműködéssel egy újszerű előkészítő mágneses teret kialakítani, amelyben mindenkit meg lehet menteni, amelyben a legesleggyengébbeket a legerősebbek tovább vihetik!

Az elkülönült embernek kezdetben természetesen sok kifogása lehet ez ellen az út ellen, mert amíg nem látja a célt tökéletesen, és nem illeszkedik be boldogan, belátással az új csoportegységbe, addig a kezdők ennek a világnak a módszerei szerint oly sokat taszigálják, rugdossák, becsmérlik, gúnyolják és irgalmatlanul kritizálják egymást, hogy ebből nagyon sok szenvedés és fájdalom adódik. De annál gyorsabban átküzdöttük magunkat a könnyek tengerén, minél többen készek az áldozatra, a nagy cél érdekében hagyják ütni, gúnyolni és kritizálni magukat, hogy aztán a többiekkel együtt élvezhessék az új nap boldogságát. Annak a tudata, hogy szabad együtt építenünk az egyetlent, a mindenekelőtt szükségeset, végül elfeledtet minden szenvedést. Léteznie kell egy teljesen megszervezett, tökéletesen elkészített és mindennel felszerelt mágneses testnek, hogy elkezdhessük és elvégezhessük a hazautazást.

Bizonyára eléggé kifejezésre juttattuk, hogy egy mágneses tér az Ön életében nem mellékes kellék, hanem feltétel, sőt a fő dolog. Mágneses tér nélkül nem élhetne. Ami csak létezik az égen és a földön, az mind egy mágneses tér hét sugarából magyarázható. Életterületünkön minden lény létének magja egy mágneses elv, amelyből és amely által az egész létezés és lény keletkezett. Mindig a mágneses elv van itt először: ez benne rejlik az emberi magban is.

Képzeljék el, hogy a gnosztikusan fogékonyak, akik annakidején elkezdték a munkát, a Szellemi Iskola kifejlesztését, arra az álláspontra helyezkedtek volna, hogy „ellenszenvet érzünk embertársainkkal szemben, legalább is a legcsekélyebb mértékben sem érdekel minket mások lelki üdvössége: gondoskodjon csak mindenki magáról!” Akkor persze nem lenne Szellemi Iskola, nem lenne mágneses test. És a transzfigurista üdváldozat megismétléséről szó sem lenne! Ez az áldozat mindenkiért van minden időkre: de lentről kell megkezdeni és felépíteni.

Azért mondjuk ezt, hogy az esetleg még meglévő érvényesülésre ösztönző utolsó csirát is kiirtsuk, a szeretet hiányának, a ridegségnek utolsó nyomait is eltöröljük Önben, hogy önkéntelenül és örömmel merüljön Krisztus útjának hatalmas szeretetáldozatába. Folytatjuk vizsgálatunkat, és látjuk, hogyan lesz az erőtér bizonyos pillanatban világosságtér is. Az elektromágneses tér, mint erőtér, világosságmegnyilvánító tér is lesz, ami rendkívüli esemény a gnosztikus mágneses gömb fejlődésében. Mint valami teremtés napjának a koronázása: „Legyen világosság, és lőn világosság!”

Ezenkívül ez a negyedik fejlődési szakasz koronázása, tetőpontja: a nagy áttörés létrejött! Ettől kezdve az új mágneses testnek saját Samballa vákuuma van, saját magasztosak-páholya, saját Szerzete a másik birodalomban. Hogy ez mit jelent, azt Ön inkább sejti, mintsem tudhatná! Képzelje el, mit jelent az, ha sokan, megöregednek és napjaikat megunva, elmennek innen, s felvétethetnek egy olyan fejlesztő térbe, mely ugyanannak mutatkozik, egyazon rezgésbőségnek mutatkozik, mint az Iskola, amelyet itt oly jól ismert, úgy hogy a test elmúlásán kívül mindegy, hogy itt van vagy ott.

Az új mágneses test keletkezési történetében első ízben beszélhetünk igazán kétszeres Szellemi Iskoláról ebben az új mágneses testben. Azelőtt, amíg az alakuló, új rendszer még csak erőtér volt, szinte sötét erőfelhő, addig halottainkat, akik odaadással, igazán az Úrban hunytak el, annak a Szerzetnek a világosságtere vette fel, amely az egyetemes láncban a fejlődésben legközelebb áll hozzánk, s eddig a pillanatig is oly sokat segített nekünk. De ez a „legközelebb hozzánk”, kedves olvasó, még mindig érthetetlenül messze van tőlünk! Így világosságtere, fajtája és rezgése miatt valójában nem volt nagyon alkalmas halottaink felvételére, mégpedig a halottaink számára túl magas rezgése miatt. Amilyen mértékben ugyanis az idő halad, és a dialektika sajnos fennmarad, úgy sűrűsödik az egész mikrokozmikus lény, úgy hogy a rezgési térségnek, melynek lentről meg kell születnie, mindig másfélének kell lennie. Nem nehéz tehát megérteni, hogy szeretett halottainkat az ösvényen előttünk haladó testvéreink területeire csak ideiglenesen lehetett felvenni, s hogy akik dicsőségben elhunytak, azok szinte visszafojtott lélegzettel vártak a pillanatra, amikor a világosságtér a mi mágneses rendszerünkben is kifejlődik.

Bensőséges hálával állapíthatjuk meg, hogy ez a kifejlődés 1953 augusztus 20-án valóra vált. Akkor született meg tehát az új fejlődés ötödik fázisa, a kapcsolat azzal a mágneses lánccal, amelyet az ösvényen előttünk haladók képeznek.

Fejtegetéseink folyamán bizonyára kitűnt, hogy sok megszabadító mágneses rendszernek kell fennállnia.

Ha csak időszámításunk századaira gondolunk, megemlíthetjük például az esszénusok mágneses testét, a különböző gnosztikus szerzetek, aztán a manicheusok, a katárok és albigensek mágneses testét, a klasszikus rózsakeresztesek testét, s most a modern Szellemi Iskola alakuló mágneses testét. Az említett szerzetek egyikének pompájából nagy segítséget kaptunk.

Ezt az egyetemes láncot, melyről gyakran beszélünk, s amellyel kapcsolatban Gustav Meyrink „Fehér dominikánusának” kifejezéseiből idézünk, természetesen ne valami hosszúra nyúlt, tagokból fűzött láncnak képzelje el. A bukott emberiség megmentéséért végzett fáradozás egymásutánját ábrázoló képnél megengedhetnek maguknak valami ilyen hasonlatot, de a valósághoz közelebb kerülnek, ha azt mondjuk, hogy Krisztus Egyetemes Szerzete egyetlen, hatalmas, sokrétű testből áll, amelyben a gömbalak az általános. Egy óriási, nagyon bonyolult mennyföld ez, amelybe minden mágneses testet felvesznek, amely a Gnózis kegyelemerejében keletkezett. Nem hozzácsatolják, hanem beleillesztik, úgy hogy ebből az erőknek egyre hatalmasabb egyesülése alakul ki, mely később egyetlen erőben fog teljesen összeolvadni.

Mágneses testünk elkészítése és fejlesztése azonban, bármennyire szükséges is, csak menetelés egy ösvényen, amely az itteni távoli magányból az egyetemes szellemmel való egyesüléshez vezet. Ezért ezt a mágneses testet valami égi hajónak is nevezheti, ideiglenes lakóhelynek, amelyet magunk építettünk, bárkának, melyet mi ácsoltunk és készítettünk elő, hogy ezzel az igazi mennyei hazánkba, a Mozdulatlan Birodalomba utazhassunk.

Ahogyan pedig Noé napjaiban volt, amikor az akkor így kezdett művet nevetve nézegették, ahogyan a múltban minden transzfigurista szerzetet gúnyoltak, munkáját megnevették, sőt üldözték, úgy a mi sorsunk is ellenállás, minket is kinevetnek, s a modern Szellemi Iskola munkáját is kicsinylik, figyelemre sem méltatják. Ez a hátráltatás azonban nem tart vissza minket az előttünk haladók nyomdokainak a követésétől, és egy mágneses test újonnani létrehozásától. Mert ebben a mágneses testben biztonságban tudhatjuk magunkat, mint Jézus karjaiban, abban a testben, amelyben hazautazásunkat valóban kivitelezhetjük.

Mihelyt a negyedik fázis, az áttörés valóra vált, mihelyt a világosságtér a mágneses testben megjelent, azonnal és ugyanakkor létrejön a kapcsolat az elődök nagy testével. Amikor a mű gnosztikusan fogékony alapítói elkezdték a munkát, azonnal itt volt a gnosztikus sugárzás segítsége. Most azonban igazi összeköttetés áll fenn a szó szoros értelemében.

Hogy ez mit jelent, azt kétségtelenül felfedezi, ha a hatodik fázist fejtegetjük, amely az új életterületen való fejlődés.

Mondtuk, hogy bizonyos pillanatban az erőtér világosságtér lett, vagyis az alapvető erő most egészen új értelemben nyilatkozik meg. Erővel hatni lehet: bizonyos életerő képessé teszi Önt a megnyilvánulásra. Itt azonban új megnyilvánulásról van szó. Ha Ön egy erővel dolgozik, akkor csinál valamit, keletkeztet valamit, felhív valamit, tehát megnyilvánít valamit. Gondoljon a János-evangélium bevezetőjére: „Kezdetben volt az ige”. Ez minden gnosztikus hatás és tevékenység abszolút alapja: az ige! Ahol a Gnózis megnyilatkozik, ott kimondják az alkotó igét: ott van az alaperő. Így a Szellemi Iskola erőtere, ahol a nagy aratás és megszabadító munka alakulásának terve rejlik, szintén olyan erőtér, amelyben az ige, az alkotó „fiat” visszhangzik. Ebben az erőtérben lehetőségként rejlik minden: ebben az igében van a mag, az élet csirája, amelynek az igéből és az ige által, az isteni akaratból és az isteni akarat által kell megnyilvánulnia. Ebben az igében van minden meghatározva.

Az evangélium aztán azt mondja: „Ebben az igében volt az élet, és az élet az ember világossága”. Szóval: az erőtér megnyilvánulását a világosságtér megnyilvánulása követi: és a világosságtér legjelentősebb jellemzője, hogy ugyanakkor életterület is. Csak a világosság-megnyilvánulás által lesz egy erőtér joggal életterület, amelybe a modern Szellemi Iskola minden tanulója felvétetett. Az Iskola mágneses teste világosságtér, életterület lett.

Az evangélium továbbá azt mondja: „Krisztus a világ világossága, s ez a világosság az Atya elsőszülötte”. Mi más ez, mint előre jelzett újra-eljövetele? Az egész vallásos világ arról beszél, hogy végülis eljön majd a Krisztus, de Krisztus újra-eljövetele mindig is valóra válik minden mágneses testben, amelyben világos lesz, amely megvilágosul azzal, hogy az erőtér kezd a világosságtér-léthez áttörni. Akkor Krisztus eljött újra. Ezért lett a modern Szellemi Iskola mágneses teste bensőségesen meghitt és pontos értelemben krisztocentrikus. Krisztus nem csak feltámadott az ígérete szerint, hanem újra el is jött: a világosság megszületett!

Az olvasó ebben az összefüggésben most már a kijelentést is megérti: „Nélkülem semmit sem tehettek”. E világosságtér nélkül Ön semmit sem tehet, mert csakis a világosságból keletkezik élet. Vannak a világon olyan vallásos és okkult szerzetek, melyek azt állítják, hogy csakis ők képesek az embert üdvözíteni. Mi nem helyezkedünk erre az álláspontra, csak azt szeretnénk Önnek érthetővé tenni, hogy a modern Szellemi Iskola mágneses testében a világosság megnyilvánult, tehát Krisztus ilyenképpen megjelent, s hogy ebből a világosságból van az élet. Beszéljünk tehát a mi új csoportegységünkről, a modern Szellemi Iskoláról. Hogy a többiekkel mi a helyzet, azt nem akarjuk megítélni, nem szabad megítélnünk. Az bizony megmutatkozik, ha eljön az ideje, s aki velünk akar jönni, azt szívesen látjuk. De mindenki legyen meggyőződve arról, hogy boldogságát, üdvösségét félelemmel és rettegéssel magának kell megvalósítania, ami azt jelenti: láss munkához, ragadd meg az eke szarvát, teljesen a saját feladatodra irányulván az egyetemes világosság szolgálatában.

Mindezt azért hangsúlyozzuk, hogy később ne lehessen állítani a Lectorium Rosicrucianumról, hogy az egyedül üdvözítő egyháznak tartotta magát. Ismételjük azonban, hogy a modern Szellemi Iskola meghitt, közvetlen értelemben krisztocentrikus lett, hogy e világosság nélkül nincsen élet, s ezért tette az örökkévalóság fénykirálya a kijelentését: „Nélkülem semmit sem tehettek”! Mert a világosság a nagy mágus, amely nélkül semmi sem képes létrejönni. Minden az örök világosság szülőméhéből ered. Az ő sugárzásában nyugszik minden anyagi és kémiai tevékenység kezdete.

Ahogyan azonban a világosság életet kelthet, úgy ölhet is. Ha a Krisztus nem csak erőként, hanem világosságként is megszülethet, akkor minden megöletik, ami a krisztusvilágosságot nem bírja ki. Ez tehát egészen más hatás, mint a csakis mágneses erő hatása. Egy gnosztikus mágneses világosságerő, ha megérint, bennünk átváltoztat valamit. Az ilyen érintés miatt Ön nem maradhat a régi. Ugye megérti tehát, mily nagy jelentőségű a tény, hogy a Szellemi Iskola erőterében ünnepelhetjük a világosság születését? Minden meg lesz változtatva vagy meg lesz ölve, ami a krisztusvilágosságot nem bírja! Így Őbenne a régi ember bennünk elpusztul és az új ember felkel. Ezért születik az egész világmindenségben minden a világosságból. A saját létünkből és a világ létéből arra következtethetünk: van szentségtelen világosság is. Mivel a Gnózis világosságában a szentségtelen természettudományosan nem maradhat meg, Ön a Szellemi Iskolában azt fogja tapasztalni, hogy Ön megváltozik: mert a világosságban, a Gnózis fenséges világosságában Ön nem maradhat a régi, meg kell változnia, reagálnia kell. A szentségtelen nem létezhet az isteni világosságban, s ezzel a haláltermészetről is mindent megmondtunk.

Az eredeti világosság megszületése a kétszeres Szellemi Iskola mágneses testében egy teljesen új élet alapja és kezdete. Ezt a pompás bizonyosságot mindenkinek hirdetjük, aki képes megérteni a Gnózis hívását, s vágyakozva kész követni Őt. Mindezeknek azt mondjuk: testvérek, tudjátok meg velünk együtt, hogy a világosság megjelent, tudjátok meg, hogy eljött a nap. Ugyanakkor értsétek meg, hogy soha többé el ne felejtsétek: a modern Szellemi Iskola új mágneses testének erőtere a közöttünk feltámadott Krisztust jelenti, és a mágneses test világosságtere rajtunk és bennünk az újra eljött Krisztust nyilvánítja meg.

Emiatt most Öntől sokat fognak megkövetelni: megkövetelnek Öntől egy új életvitelt, alaposan más életvitelt, a hegyibeszéd-életet. Ha azonban új életvitelt kezd anélkül, hogy a világosságteret állítaná élete középpontjába, akkor az új életvitel nem sikerül. Sokan fordítva kezdik a dolgot. Először új életvitelt próbálnak folytatni, s aztán akarnak a világosságtérrel egyesülni. Ez azonban lehetetlen! A világosságtér meg akar nyilatkozni Önnek, és ennek a hatására lesz aztán lehetséges az új életvitel. A hitéletből az erőélethez, az erőélettől a világosságélethez: ez a fejlődés menete az ösvényen. Az élet van a világosságból, és nem a világosság az életből.

Vannak olyan tanulók, akik az új életvitelt a régi folytatásának látják, persze új irányban tájékozódva és legjobb szándékkal. Az új azonban nem a réginek a folytatása valami magasabb spirálison! Az Ön régi életvitele semmiképpen sem képezhet alapokat, ez ki van zárva. Aki új életvitelt a régi alapján akar folytatni, az nemsokára felfedezi, hogy az ilyesmi puszta személyiségkultiválás, művelődés, humanizmus.

Az új életvitelt a világosságtér alapján kell elkezdenie, ahogyan az elmúlt években oly sokat tehetett az erőtér alapján. Úgyszólván minden tanuló észrevehetően megváltozott az erőtér dinamikája miatt. Most azonban valami egészen új kezdődik a világosságtér alapján, amiből és ami miatt az új élet, és így az új életvitel vált lehetővé. Ehhez az új életvitelhez eljuthat most az erőtérrel való kapcsolata miatt, ahogyan az erőtérhez jutott hozzá a hívó térre való reagálása miatt. Abból hívás érte Önt, mely az Ön természetben megszokott létállapotához csatlakozott. Ön belső szükségben volt, s a dialektikában nem találta helyét. Ebben az állapotban hallotta meg a Szerzet hívását és jött el a Szellemi Iskolához. Itt Ön feltöltetett az erővel, s közeledik ahhoz a ponthoz, amelyet a mű a fejlesztés miatt jelenleg elért.

Van tehát egy élettest, egy új mágneses test, mely körülölel minket. Ha ezt az új testet, ezt a mennyföldet most elfogadja, akkor egészen új módon kezdhetünk élni belőle. Sőt, Ön nem is tehet másképpen! Az új életvitelre akkor nem is kell elhatároznia magát. Nem kell azon gondolkodnia, hogy „Itt hogyan kell cselekednem, ott meg mit tegyek”. Erre már nem lesz szükség. Problémáit nem kell többé mások elé terjesztenie a kérdéssel, hogy „az én helyemben mit tenne?” Ahogyan az Ön dialektikus természete a dialektika fényterében létezik, úgy fogja Ön, ha a Szellemi Iskola mágneses testének fényterét elfogadja, és teljesen ennek az alapjára helyezkedik, önmagát belső ösztönből ehhez az új életvitelhez terelni. Nem tehet mást. És figyelje meg, hogy akkor mi történik a következő hónapokban és években!


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,