Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A modern Rózsakereszt elemi filozófiája

XIV. Spiritizmus (I)

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A modern Rózsakereszt elemi filozófiája


Ahogyan az előző fejezetek egyikében már említettük, az anyagi test halálakor az éteri test legnagyobb része itt marad, ahol feloszlási folyamatnak van alárendelve. A tudat a személyiségalak maradékával a másvilágra vonul. Ezt szeretnénk részletesebben megtárgyalni, az emberiség egyik legszörnyűbb csapásával, a spiritizmussal együtt.

Az étertest négy különböző éterfajtából áll: kémiai éterből, életéterből, fényéterből és visszatükröző éterből. Ez a négy éter tartja fenn az egész anyagi testet. Minden szervi és érzékszervi működést, minden agytevékenységet és érzelmi folyamatot ezek az éterek végeznek el.

Különbséget kell tennünk két alacsonyabb és két magasabb éterfajta között. A magasabbnak a rezgése finomabb, az alacsonyabbaké durvább. Az éteranyag, amelynek segítségével gondolkozunk, nagyon gyors rezgésű, míg a testünk sejtjeit képező éter aránylag lassú.

A dolog sok tanulmányozójánál az a téves vélemény uralkodik, hogy a két úgynevezett magasabb éter túlnyomóan a spirituális embert, míg a két alacsonyabb, a durvább embert jellemzi. Ez azonban kimondottan helytelen. Szellemi szempontból a fényéter és a visszatükröző éter összehasonlíthatatlanul durvább, vészesebb és állatiasabb, mindenesetre veszélyesebb lehet, mint az alacsony éterek: ahogyan a magasabbrendű lény, az ember is ezerszer veszélyesebb az alacsonyabb rendűnél, az állatnál.

Beszélnek ugyan olykor állatias szenvedélyekről, de az állat „szenvedélyei” csupán élettevékenységének következményei, s mindig az ösztön és a csapatszellem határain belül nyilvánulnak meg. Az emberi szenvedélyek azonban kimondottan rosszak! Az éteri látóképességgel rendelkezők közül sokan adnak csodálatuknak kifejezést, amikor valakinél a magasabb éterek bizonyos tevékenységét figyelhetik meg, ha olyan lényt látnak munkában, akinek sok a fény és a visszatükröző étere. Meg kell azonban gondolni, hogy „az ördög is meg tud jelenni a világosság angyalaként”!

A visszatükröző éter mindenekelőtt gondolkodási éter. A leggonoszabb emberek gyakran nagyon tehetséges gondolkodók, s így sok a gondolatéterük. A fényéter mindenekelőtt az érzés étere. Minden érzéshatásnak a legalacsonyabbtól a legmagasabbig a fényéterre van szüksége.

Általában azt mondhatjuk, hogy az általános testműködésekhez a két alacsonyrendű éterre van szükség: ha pedig az ember gondolkodó vagy érző lényként nyilatkozik meg az életben, vagy szerepet játszik, akkor a két magasabb éterre van szüksége. Tehát a sok magasabb éter birtoka semmi esetre sem utal szellemileg művelt emberre. Ez csak azt bizonyítja, hogy az illető nagyon tevékeny életet él, akár jó, akár rossz értelemben.

Az éterek tehát egyáltalán nem adnak felvilágosítást egy ember szellemi minőségéről vagy szellemi előrehaladásáról. A módszereknek, melyekkel meg lehet vizsgálni, hogy „a szellemek Istentől vannak-é”, semmi közük sincsen éterhatásokhoz. Ebben a tekintetben az éterek színe sem segíthet, mert az akarat segítségével az éterben minden színt elő lehet állítani.

Azonkívül ezen a területen oly sok a csalás, hogy egyetlen fontos tanácsot adhatunk: ebben a tekintetben minden befolyással szemben bizalmatlanoknak kell lennünk, s mindenféle jelenséget feltétlen vissza kell utasítanunk. A komoly tanuló más módszereket kap ahhoz, hogy megkülönböztető képességre tegyen szert.

Ha egy ember meghal, akkor étertestében múlandó hasadás keletkezik. Normális esetben a két alantasabb éter a testnél marad, míg a két magasabb egyelőre az elszakadttal, az elhunyttal megy, habár az is előfordul, hogy az alantasakból is magával visz valamit. Minél földhözkötöttebb volt az ember anyagi életében (amely nem „rosszat” jelent, hanem általánosan normális biológiait), annál több alantas éter gyűlik össze az elhunyt lénye körül.

Ebben az állapotban lép be a nagy, átmeneti területre, a közbeeső szférába, amelyet gyakran tisztulási szférának, tisztítótűznek neveznek. Ez a terület a másvilág három alacsony szférája, a keleti filozófia kamaloka nevű területe. És kérem, jegyezzék meg jól: az éterruha maradékai, amelyek még a halottnál vannak, a földi területhez kötik őt, mert az ember éterteste is ennek a területnek az anyagaiból és erőiből áll és ezek tartják fenn.

Ha az elhunyt elhagyta az éterterületet, éterköntösének maradékai nem maradhatnak meg. Feloszlanak, elpárolognak, a halott nem tudja azokat használni. Ez nagyon fontos, mert mihelyt az éterruha maradékai is eltűntek, eljön az az idő, amikor az embernek be kell építenie tényleges létállapotának az ismeretét. Saját állapotát illetően csak ekkor jut igazi belátáshoz, s eszerint vonul ezután az égi vagy a pokoli területre. Érthető tehát, hogy az éterbirtok a halál után erős földhözkötöttséget okoz.

Ha az ember nem kívánja ezt a földhözkötöttséget, nincs érdekében, hanem ellenkezőleg, minél hamarabb meg akar szabadulni tőle, akkor semmi olyasmit sem fog tenni, amely feltartóztatná az éterfeloszlás folyamatát. Ellenkező esetben, ha ragaszkodik a földhöz, s ezt a földhözkötöttséget minden áron fenn akarja tartani, akkor mindent megtesz, hogy feltartóztassa a feloszlási folyamatot. Megkísérel minden éterveszteséget azonnal kiegyenlíteni, sőt éterbirtokát növelni. Tartózkodását az átmeneti területen így mesterségesen meghosszabbítja.

Ez okozza a spiritizmust és minden mellékjelenségét, így a sátánizmust, a földhözkötött szellemeket, stb. Itt a földi területek kizsákmányolásáról van szó, az átmeneti területen tartózkodó sok ezer lény élősködéséről, akik étert rabolnak. A spiritizmus tehát az alantas éterek, de főképpen a magasabb éterek rablása.

Ezeket a dolgokat persze lelkiismeretesen kell tanulmányozni és megfontolni, mert itt igazán szörnyű veszélyről van szó, amely elől valóban egyetlen ember sem menekülhet meg. Ezeknek az éterparazitáknak a tevékenysége többé-kevésbé mindannyiunkat sújt. Lényünk sok kellemetlen és helytelen tulajdonsága ölt létállapotunkat messze felülmúló mértékeket, mivel ezek a lények teljesen tudatosan és szándékosan szítják azokat. Például a féltékenység érzelme, minden féltékenykedés az illető fényéterébe kerül. Egy másik alacsony tevékenységnél, az ellenállásnál, a tudatos, szándékos ellenkezésnél is ez a helyzet, bármilyen okból is történik, ez szintén fényéterbe kerül, de ha ez túlnyomórészt értelmi tevékenység, akkor az ember visszatükröző étert is veszít.

Az ilyen alacsony tevékenységeket a fent említett másvilági erők az ember normális, saját lényéből magyarázható színvonalát messze felülmúlóan felkorbácsolják, úgy, hogy az ember már képtelen uralkodni magán. Ezek az étervérzések képezik e szörnyű lények táplálékát.

Ugyanez érvényes a hirtelen haragra, a perverzitásra, a búskomorságra és - nem szabad kifelejtenünk - a túlzott értelmi tevékenységre is. Ezeket erős éterrobbanás, nagyon sok éter felhasználása és leadása kíséri. A lelki rendellenességek mindegyik formája túlnyomórészt az éterélősködők tevékenységéből magyarázható.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem tudnak az ilyen földhözkötött lények azokkal az éterekkel jóllakni, amelyek a magasabb területekre irányuló törekvéseknél és tevékenységeknél szabadulnak el, vagy miért nem elégszenek meg azokkal az éterekkel, amelyek közvetlenül a normális elhalálozási folyamatnál, vagy pedig a normális földi életfolyamatok természetes étercseréje folytán szabadulnak fel. Valóban ezrek próbálják meg ezt is, az elementálok csordái élősködnek ezen. (Az elementálok ember alatti lények, az alantas természeti birodalmak lakói, vagy emberi gondolatok teremtményei.)

Számtalan lény alkalmazza ezt a módszert az átmeneti területeken. Ha például földhözkötöttségük iszákosságon alapul, akkor olyan helyiségekben tartózkodnak, ahol alkoholszag van, ezzel laknak jól. Tízezrek szenvednek a nikotinéhség miatt, amely még az iszákosságnál is sokkal veszélyesebb. Ezeket is például vendéglőkben találjuk, meg olyan lakásokban, ahol sokat dohányoznak, vagy mindenekelőtt a vonatok dohányzó szakaszain. Nagyon sokan tartózkodnak így az embereknél, hogy dögkeselyű módjára szerezzék meg a kívánt eledelt.

Alig van olyan fénykép, amelyiken pontosabb vizsgálattal ne lehetne látni néhány elementált. A film gyakran sokkal érzékenyebb az ember szeménél. Az olyan fényképen, amelyet röviddel egy hozzánk közel álló ember halála után vettek fel, gyakran láthatók az elhunyt nyomai, aki még nem mentes az éterektől, s így még a földhöz volt kötve. Az ilyen jelenség persze nem tart sokáig.

A dögkeselyűszerű élősködés ezeknél a szerencsétleneknél is átmeneti jelenség. Nem elég rosszak, nincs elég tudatuk, nem elég ravaszak, és ezenkívül nincsen elég magasabb éterük ahhoz, hogy fenntartsák magukat. Csak nagyon gusztustalanok és undorítók, mint a férgek.

Alaposabb vizsgálat azt mutatja, hogy a közbeeső területen való fennmaradáshoz sokkal több ravaszságra és egészen más módszerekre van szükség. Akik erre törekednek, azoknál a lét vagy nemlét kérdéséről van szó. A pokolszférától való félelmük olyan iszonyatos, és élet-meghosszabbítási vágyuk annyira dinamikus, hogy semmitől sem riadnak vissza, hogy fenntartsák magukat éterbirtokuk révén. A nemzeti szocialisták cselekményeit, iszonyú bestialitásukat, felfoghatatlan kegyetlenségüket és vérszomjukat teljesen és szó szerint a sátánizmus sugallta és okozta. A sátánizmus annyira markában tarthat embereket vagy akár egy népet is, hogy úgyszólván megtestesül bennük. A sátánizmus ma erősebb, mint bármikor is, és sötét felhőként terül el világunk fölött. Ezért foglalkoznak ma spiritizmussal gyakrabban és tömegesebben, mint azelőtt. Ez százezreket ragadott meg, és ez a helyzet a jelenleg élő emberiség számára elvileg reménytelennek nevezhető.

A közbeeső szféra állapotai olyan zavarosak, az élő emberekre gyakorolt nyomás oly erős, annyira visszaélnek a még sok embernél meglévő tisztességgel, a démonok annyira körülöttünk és köztünk vannak és olyan természetűek, hogy ezt korábban lehetetlennek tartottuk volna. A legjobbak közül is sokan annyira a sátánizmus rabjai lettek, hogy meg kell állapítanunk: a sötétség fejedelme uralkodik itt, mint valami király. A sátánizmus kormányozza ezt a világot.

Az olvasó talán azt gondolja, hogy túlozunk, de kijelentjük: ezeket a dolgokat és veszélyeket nem lehet eltúlozni. Ami a legerősebb túlzásnak és a legmerészebb fantáziának tűnik, az csak az utálatos valóság egyszerű leírása.

Mi a sátánizmus munkamódszere? Hogy ezt megérthessük, ahhoz abból a tényből kell kiindulnunk, hogy minden ember élettestének más és más a rezgése és a jellege. A közbeeső terület lénye nem tud minden további nélkül idegen étert megtartani, mert saját rezgésének képlete miatt az idegen éterek hamarabb feloszlanak.

Hogy tervét mégis kivitelezhesse, nagyon ravasz beárnyékolási folyamatba kezd. Arra kell törekednie, hogy olyan, még a Földön élő embert vegyen birtokába, akivel általánosan valamennyire polaritásban van, vagy akivel ez az állapot elérhető, s aztán néhány hónap vagy év múlva alkalmas rezgési egyensúly állhasson elő. Ekkor szó szerint le tudja csapolni a kívánt étert, mint egy vámpír. Ettől kezdve áldozata „költségén” él, akinek így nyomorúságos lesz az élete.

Az ilyen lény különböző segítőkkel is egyesülhet, s így együttesen egész csoportokat ellenőrizhetnek, amelyektől éter- és foszforerőket vonnak el, amelyeket aztán egy médiumon keresztül felszívnak. Ezek a lények úgy tartják spiritiszta köreiket, mint az állattenyésztő disznót, teheneket és tyúkokat, és azoknak a termékeiből él.

Persze gyakran balesetek is történnek. Ilyenkor az ellenőrző szellem annyira behatol áldozatának lényébe, hogy azt teljesen kiszorítja. Ezek az őrültség esetei, amelytől azonban a legtöbb ellenőrző szellem visszariad, mert az ilyen idegen testet mégsem tudja jól használni, s így maga is nyomorúságos életet él. Más esetekben azonban erőltetik a behatolást, attól félve, hogy eltávolítják őket a közbeeső területről, vagy félnek a kollégáktól, mert egy médium ellenőrző szellemei olykor egymás ellen harcolnak az elsőbbségért. Itt minden lehetséges.

Még nagyon sok problémát és kérdést kell itt megbeszélni. Pl.: a félrevezetések módját: a sátánizmus szervezetét: az öngyilkosságok okait: a gyilkosság lényegét általában: a bestiális tettek okait: a vallásra és okkultizmusra gyakorolt befolyásokat, stb., és mindenekelőtt a kigyógyulás útját és a sátánizmus legyőzésének útját.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,