Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A modern Rózsakereszt elemi filozófiája

XV. Spiritizmus (II)

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A modern Rózsakereszt elemi filozófiája


Mit értünk médium alatt? Erre a kérdésre mindenkor akadt felelet. Minden nagy vallási filozófia elutasítja a médiumságot és nyomatékosan int attól. A szellemeket tilos volt megkérdezni.

Ellenben minden igazán pogány vallási irányzat, azaz minden vallási elfajulás a médiumságból született, és ma is az tartja fenn. Négerek, indiánok, dajákok népeinek és törzseinek orvosságos emberei transzba esnek, s így lépnek kapcsolatba a szellemekkel, akik diktálják nekik a törvényeiket.

A médiumság fogékonyságon alapul, s mivel ez sokféle, a médiumságnak is sok fajtája van.

Mi okozza ezt a fogékonyságot, szenzitivitást? Gondoljunk először az aurikus szférára vagy térre, amelyet vágytestnek, vagy lélegzési térnek is neveznek. Ez a tér teljesen megfelel a létállapotunknak. Ez egy bizonyos rezgési tér, amely teljes összhangban van az illető ember fajtájával. Ez az aurikus tér csak annak nyílik meg, ami hasonló fajtájú. A másféle azonban áthatolhatatlan fal előtt találja magát.

Ez a rezgési tér megegyezik a vérlényünkkel, amelyet szüleinktől és elődeinktől örököltünk, s amelyben mikrokozmikus múltunk is közrejátszik. Ezt a teret lélegzéssel tartjuk egyensúlyban a vérállapotunkkal, érzékszervi és tudati állapotunkkal.

Az egyensúly a következőképpen marad meg: gondolkodásunk, akarásunk és érzésünk a tudattevékenység három oldala, ahogyan azt a korábbi fejezetek egyikében tárgyaltuk. Érzéklényünk e háromság vezetésével a sternumon (mellcsonton) keresztül hét sugárban sugárzik kifelé. Ennek a sugárzásnak taszító és vonzó hatása van. Ami tehát a lényünkkel nem egyezik meg, azt mind eltávolítja az aurikus térségből. Ami viszont harmonikusan viselkedik, annak a kapu tárva-nyitva áll. Tehát amint lélegzési terünk elő lett készítve, összeköttetésbe kerül vérünkkel a lélegzés segítségével, amely aztán a lélegzőtér erőit és hatásait továbbítja minden létfontosságú szervnek. Ezenkívül az agyközpontok, mint a gondolkodás és az akarás fókuszai, az orr-rostacsont felszívó képességén keresztül közvetlenül is befolyásolódnak a vér hatásán kívül.

Így bizonyos tekintetben, szellemi szintjétől függően, minden ember médium, mert mindenki fogékony a tudat befolyásolására. Ilyen értelemben majdnem minden emberről azt lehet mondani, hogy nem önmaga, hanem rajta kívül lévő erők élnek vele, használják őt. Ez általános értelemben minden emberre érvényes, és különösen a művelődő emberre, tehát mindenekelőtt a tudomány, a művészet és a vallás szolgáira.

Ha ezeket a beárnyékoló és felhívott erőket magasztosan hangzó nevekkel jelöljük is (Krisztussal, Szent Szellemmel, Világossággal vagy Rózsakereszttel), akkor is abszolút médiumságot bizonyítanak, és az emberiség tényleges megszabadítását ezen az alapon lehetetlen megvalósítani. A kétes lények vallásra és okkultizmusra gyakorolt befolyását nem szabad alábecsülni.

Amikor a rózsakereszt vezetőinek érintkezniük kell szellemi rokonaikkal, akkor állandóan, világosan tudatában vannak, hogy mindig éberen és harcra készen kell állniuk, nem barátaikkal szemben, hanem a sátáni erőkkel szemben, amelyek barátaikon keresztül támadják meg őket. Megdönthetetlen tény, hogy ha a földhözkötött lények nem tudják Önt a kipróbált módszerrel legyőzni, akkor a barátaiban fogják Önt megtámadni.

Itt nyomatékkal ki kell jelentenünk, hogy a krisztuserők, a Szent Szellem erői és más, valóban magasztos befolyások sohasem hatolnak be ilyen módon az emberek életrendszerébe. Sohasem jelennek meg valamilyen formában, és sohasem ellenőriznek bennünket.

A médiumságnak különböző olyan formái vannak, amelyek az ember múltjából magyarázhatók.

1. Az a médiumság, amely a gondolkodást, érzést és akarást támadja meg és hajlítja el:

2. amely az érzékszerveket támadja meg:

3. amely a belső elválasztású mirigyeken uralkodik:

4. amely megszállottságot okoz:

5. és amely őrültséghez vezet.

Megelégszünk ezekkel a főbb nézetekkel. A többi ezekből levezethető.

A médiumság első formája, a gondolkodás, érzés és akarás befolyásolása az az általános forma, amelyben az emberiség szenved. Ezt szervezetten gyakorolják, hogy így táplálják és tartsák fenn a sátánizmust.

A médiumság második formája, amelyik az érzékszerveket befolyásolja, egy vagy több érzékszerv különös érzékenységét használja ki, amelyet aztán jogtalanul neveznek tisztánlátásnak (ennek egyik mellékjelensége az „éteri látóképesség”), hangok hallásának, pszichometriának, stb.

A harmadik forma, amikor a belső elválasztású mirigyeken uralkodnak, ez az embert szervi és szervműködési kicsapongásokba hajszolja, és mindenféle rendellenes dologra készteti.

A negyedik, a megszállottságot okozó formánál az embernek a testében vagy az aurikus terében kell bizonyos lényeknek hajlékot adnia. Ezek olyan élősködők, amelyeket már nem lehet eltávolítani a rendszerből.

Az ötödik forma őrületet okoz. Ez az, amikor az ember saját tudatát teljesen kiszorítják.

A médiumságnak ez az öt formája és sok szempontja az emberi életet még a földi, dialektikus szinthez viszonyítva is emberalatti létbe taszítja, mindenféle betegséget okoz, a legszörnyűbb cselekményeket fejleszti ki, tehát az embert lefelé taszítja a lejtőn. Ezek miatt él az ember egy förtelmes világban, tele meg nem értett szenvedéssel és bánattal.

Akik beképzelnek valamit és büszkék a médiumságukra, azok bármilyen néven is nevezik ezt, szegény, megtévesztett kontárkodók, betegek, akiknek különös gondoskodásunkra van szükségük. Az erős médiumság különösen aggasztó állapot, mivel ez azt bizonyítja, hogy az illető rendkívül nyitott a földhöz kötött szellemek számára. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az illető „rossz ember”, hanem azt, hogy a vére szerint fogékony erre.

Az iszákosság kelthet nagyfokú médiumságot, amely aztán nagyon gyors iramban vezet a delírium tremenshez. Az iszákosság végül az ember minden természetes biztosítékát átégeti. A nikotinszenvedély inkább a szívszentély elfajulását okozza, mégpedig a sternumét, a szívét és a mellizmokét, és gyakran a gyermekbénulás okozója is.

Azok a lények, akik bármilyen okból is, a közbülső területhez, tehát a földi szférához ragaszkodnak, és ezért járnak étert rabolni, természetesen minden társadalmi rétegből származnak. Ugyanúgy a közönséges népből, mint a vezető osztályokból, a művészet, a tudomány és a vallás köreiből. Ahogyan pedig a fátyolnak ezen az oldalán is sokan élnek mások munkájából és erejének a rovására, amelyből politikai, szociális és gazdasági visszaélések erednek, úgy a másik oldalon is számtalan lehetőség van az élősködés folytatására. Pénzt, vagy anyagi élvezetet ott nem lehet kapni. Csak azt tartják fontosnak, hogy élet-meghosszabbítást érjenek el a közbeeső területen.

A mi oldalunkon az élősködő nem képes élet-meghosszabbítást vásárolni. Megpróbálja ugyan hormonkúrával és majommirigyekkel, de ennek még nem sok eredménye van, s ezen felül nagyon nagy a kockázat. Az élet meghosszabbítását a másik oldalon sem lehet a kollégáktól megkapni. Az annyira kívánt dologban csak akkor részesülhet, ha a beárnyékolási rendszerrel az ezen az oldalon élő embereknek az életerejét és életvérét csapolja le. Ezeket főleg megtévesztéssel és becsapással lehet elérni.

Minden ellenőrző csoport hozzáigazodik a spiritiszta kör jellegéhez. Ha az vallásos, akkor az ellenőrző csoport is az. Ha a kör emberbarát vagy okkult, akkor az ellenőrző csoport is az. Minden ellenőrző csoport megpróbál saját területén minél nagyobb tapasztalatra szert tenni. Ezért vannak orvostudományi, prófétai, humánus, vallásos, vagy okkult körök.

Vegyünk például egy olyan kört, amelyik egészségügyi érdeklődésű. Ekkor sok esetben az ellenőrző „szellemek” is orvostudományi ismeretekkel rendelkező emberek. Mivel pedig a betegeket a finomanyagi területről nézve vizsgálják, több lehetőségük van a diagnózisra. Onnan figyelhetik meg bizonyos erők és mérgek hatását a testben, s így jóval több lehetőségük van a gyógyszer kiválasztására. Ha tehát egy ezen az oldalon gyakorló, szakértő orvost hasonlítunk a másik oldaliakhoz, akkor az esélyek nem egyenlők. Ez persze hatalmas lehetőség számtalan ember megszédítésére és feláldozására.

„Becsapás és feláldozás?” - hördülnek fel az ilyen körökben. „És az én görbe karom, amely újból kiegyenesedett?” - „És a bélcsavarodásom, amelyet meggyógyítottak?” - „És a fejfájásom, amely eltűnt?” - stb. Felismerik az ámítást? A mélyebben levő okok következményeit eltávolítják, de a mélyebb okok figyelmen kívül maradnak. Ha helytelen vagy rossz gondolatmenettől fejfájást kap, akkor annak a következményeit elűzheti egy aszpirinnel. A fájdalmat is eltávolítja, de az okát nem. Tehát nem gyógyult meg! Legyűri a következményeket, de az indítékhoz nem nyúl hozzá. Szellemi minőségén a fájdalommentesség sem változtat.

Milliók betegek, és öröklötten terheltek az elemi élettörvények megsértése miatt. Aztán segítséget keresnek, s meg is kapják azt, a létállapotuknak megfelelően. Az alkalmazott gyógymód ugyanis hozzáigazodik ehhez a létállapothoz, de gyógyulást nem hoz. A valódi gyógyuláshoz olyan gyógymódot kell kifejleszteni, amely mindenekelőtt az okokat és elsődlegesen a szellemi okokat küzdi le, tehát olyan gyógymódot, amely ezeket a szellemi okokat a legmagasabbal, az isteni gyógyszerrel támadja meg.

A természeti gyógymódok ennek a hiteles Szellemi Iskolákban mindig is alkalmazott gyógymódnak a halvány visszfényei. A jelenlegi természeti gyógymódok azonban még túlságosan materialisták és dialektikusak. Egy igazi orvosnak ugyanakkor igazi papnak is kell lennie. A szellemi orvosnak például szigorúan meg kell tagadnia a segítséget attól, akinél a gyógyulás egy rossz élethez való még erősebb kötődést okozna.

A komoly tanulónak meg kell értenie, hogy a természet szerinti gyógyulással nagyon be lehet csapni az embereket. A legnagyobb feltűnést keltő gyógyulás sem mond semmit a beteg szellemi állapotáról, tehát a valódi gyógyulásról, sem arról, hogy a betegnek és az orvosnak van-e szellemi joga a gyógyulás elfogadásához és kieszközléséhez. A tömeget be lehet csapni felületes gyógyulással, de az ösvényen vándorló tanulónak teljesen át kell látnia ezeket a dolgokat.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,