Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Az egyetemes ösvény

I. VALLÁSOS REKLÁM

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Az egyetemes ösvény


Valószínűleg nem kerülte el a figyelmüket, hogy nagyon sok - egymással versengő - vallásos és negatív okkult csoport és társaság hirdet egyre nyíltabban és banálisabban napilapjaink hasábjain, röpiratokkal, plakátokkal stb. Ez a vallásos, többnyire gyerekes hírverés századunk szellemi hanyatlásának és az emberiség súlyos krízisének bizonyítéka.

Mindig világosan megállapítható, hogy az ember életében egy cselekedet a valódiság, a belülről jövő önkéntelenség jellegét mutatja-e vagy sem. Így valószínűleg mindenki tudja, hogy az egész reklámcirkuszt Amerikából hozták, ahol a hirdetés tudományát megtanulták, és hozzászoktak a vallásos törekvések olyan propagálásához, hogy attól egy európainak a lélegzete is eláll.

Ami azonban számunkra esetlennek és banálisnak tűnik, az az amerikaiak számára mindennapi jelenség, magától értetődik és cseppet sem megbotránkoztató. Itt most nem az a fontos, hogy ez miért van így, és hogy az amerikai népek közösségének miért kell alkimista folyamataikban a természetes vallások fokozatán amerikai stílusban túljutnia. Számunkra ez a mai viszonyok között jelentéktelen. Inkább annak az okát keressük, hogy az európai országokban miért veszik át olyan szívesen az amerikai természetvallásos módszereket.

Ezt a jelenséget véleményünk szerint az okozza, hogy egy régi kultúrkorszak visszavonhatatlanul véget ért. Ha az ember egy életfolyamat végére ér, és félni kezd az elháríthatatlan következményektől, akkor cselekedetei elveszítik a valódiság ösz­tönszerűségét, kísérletezni és utánozni kezd. Tettei görcsösen idegesek lesznek, megemeli a hangját, veri a mellét, és külsődleges pozitivitásával nagy negativitásról árulkodik. Ekkor az ilyen ember valójában egy rakás szerencsétlenség. Meg lehetnek győződve, hogy amikor a diktátorok a leghangosabban kiabálnak, a helyzet akkor a legsiralmasabb.

Ha viszont valahol igazán lényeges élet van, akkor az növekedéssel és terjeszkedéssel tanúskodik önmagáról; akkor a növekedés és fékezhetetlen terjedés magából az életből magyarázható, és ezért teljesen valódi. Ha élet van, akkor természetes, mágneses vonzóképesség is van, melynek van fókusza és erőtere is.

A közelmúltban voltak olyan időszakok, amikor az európai népek közösségének is volt ilyen fókusza és erőtere. Európa hangadó volt, mert valóban hangot keltett, mert joga volt ehhez. Az elsőbbség gyakran függött hajszálon, mert az életerőt és a képességet helytelenül alkalmazták, de helyre lehetett állítani, mert elhasználatlan erők szabadultak fel, s ezeket bevetették a megújulás érdekében, mint a reneszánsz korszakában és a francia forradalom után. A múltnak e hatalmas változásai nélkül Európa szerepe a népek közösségében már régen csak kialvó hamu lenne.

Most újra az öreg világrész változása előtt állunk. Ez a megfordulás előreveti árnyékát, s ezért fokozódik az idegesség. Az öreg, sokat használt szerkezet már nem jár, vagy csak nagyon nehézkesen, ezért hozzák be egy új élet módszereit kintről. Aminek azelőtt mélysége volt, az most vízszintesen nyilatkozik meg, ellaposodott vallási hírverésben. Ez egy kultúra hanyatlásának félreismerhetetlen jele.

A reklámok nagyon különbözőek. Ne nézzék ezt felületesen. A folytonos hírverés az újságok hasábjain inkább a külső, gyerekes forma. Olyan vallásos és okkult csoportok is tevékenyek azonban, amelyek politikai hatalom segítségével tesznek szert vezető szerepre az egész polgári, társadalmi és gazdasági apparátusban. Így próbálják kézben tartani a népet, így vélik a köteléket erősíteni.

Nem nehéz megérteni, hogy az ilyen kényszeredett módszerek a saját halálukat foglalják magukban. Ha viszont egy embernek vagy csoportnak valóban vannak szellemi tulajdonságai, van továbbá valódi hivatása és ennek következtében mágneses gyújtópontja és erőtere is, akkor egy ilyen hatalmat sem Isten sem ember nem akadályozhat megvalósító aktivitásában. Minden akadály végül csak előnyére válik. Ezt jelenti a mondás, hogy „akik hisznek, nem sietnek”.

Mindezen jelenségek jellegéről és okairól különböző véleményen lehetünk. Egy azonban bizonyos: Az egész világot egy rendkívül forradalmi korszak örvénye ragadja magával, s minden szem az ősrégi Európára néz, mert ez áll a megnyilvánulásnak egy új napja előtt: újra reneszánsz (újjászületés) megy végbe. Ha él még Önökben valami a régi néptulajdonságból, akkor tudják, hogy a világ elháríthatatlan biztonsággal halad egy szilárd cél felé, s ezt a fejlődést senki sem tudja feltartani vagy fékezni.

A világ néhány embercsoportja politikai harcot folytat, teljesen a politikai változásokra irányul, teljesen a politikai viszályokhoz van kötve. Más csoportokat korszakunk társadalmi nyugtalansága ragadott meg, míg embertársaink más, exkluzívabb körei a világviharok gazdasági szempontjaira irányulnak.

E három nézőpont egyike, jellemüktől függően Önöket is érdekli. Önöket is érdekli a politika vagy a szociális kérdések vagy a közgazdaság. Ennek megfelelően el tudják képzelni, hogy ha ehhez a természet szerinti vallásosság is társul, akkor vallásos belátásaikat is politikai, társadalmi vagy gazdasági érdeklődésük szolgálatába állítják. Mindez egészen természetes.

A természetvallásos tudat egy vérállapottal, egy örökletes jelenséggel függ össze. Az elődök hajlamai azok, amelyeket a hitközségekben a tükörszférából (túlvilágból) eredő mágiával tartanak fenn. Ez a természetvallásos tudat teljesen a vízszintes síkra, a földire irányul, teljesen biológiai, és minden időkben ugyanúgy jut kifejezésre. A daják bennszülöttet, a mohamedánokat és az úgynevezett keresztényeket természetállapotuk és beállítottságuk következtében egyaránt vallási bűvöletbe ejtik, és úgy befolyásolják, hogy rátámadjanak ellenségeikre. Ezzel erősen szítják a háborús pszichózist és a háborútól való félelmet. Önök ismerik ezeket a dolgokat.

A modern Szellemi Iskola tanulójának jó lesz elgondolkoznia, hogy mindez őt is a hatalmába ejti-e, hogy van-e társadalmi, politikai vagy gazdasági érdeklődése, és ezek mennyiben kapcsolódnak természetes-vallásos beállítottságához. Ezt az önvizsgálatot egy Szellemi Iskola tanulójának meg kell tennie, méghozzá hamarosan, mert az ezzel összefüggő problémák rövidesen nagyon is időszerűek lesznek.

A modern rózsakeresztet ugyanis egyáltalán nem érdekli korszakunk politikai, társadalmi és gazdasági nyüzsgése, és még kevésbé a természetvallásosság, minden nyílt és rejtett hír­verésével. Mert van egy másik élet, egy másik cél, egy másik vallási állapot is, mely igénybe veszi teljes erőnket és figyelmünket. Korszakunk hullámverésében ez az álláspont talán nagyon negatívnak tűnhet, mert az életmegnyilvánulásokat Önök a saját létterületükről szemlélik. Mi azonban biztosítjuk Önöket, hogy a modern Szellemi Iskola igazi tanulójának életvitele tele van aktivitással, olyan aktivitással, amely felől Önöket nem hagyjuk felvilágosítás nélkül, amelyről állandóan beszélünk és írunk.

Amelyik tanuló belülről tör át a Szellemi Iskolának ehhez az álláspontjához, annak olyan érzése lesz, mintha másik világba került volna. Mintha e világ sürgölődését tükörben nézné. Nemcsak a dolgokat látja, hanem átlát rajtuk, látja, mi van mögöttük. Belelát az emberi lény legrejtettebb zugaiba is. Az újság és rádióreklámok nem tudják már becsapni. Hallgatja a gyűlések szónokait, s ő is tudja, amit a legjobban tájékozottak tudnak. Ezért a világ nyugtalanságát a lehető legnagyobb tárgyilagossággal szemléli, és ekevasából bizonyosan nem fog kardot kovácsolni. Nem ellenkezik haszontalanul mindennel, aminek ebben a világban elháríthatatlanul be kell következnie.

A hatalmas feszültségek és szenvedélyek dühöngő óceánjának kellős közepén azonban mégis lehetséges nagy, belső csendhez jutni, az új élet csendjéhez, mely nem ebből a világból való; egy olyan életvalósághoz, mely tele van kegyelemmel és igazsággal, és sokszor a legnagyobb nyugtalanság közepette fejlődik ki. Ennek a lehetősége az egész világtörténelem folyamán mindig is bebizonyosodott. Ezért mondja a Biblia például a Jelenések könyvében (18): „És hallék más szózatot, amely ezt mondta: fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert az ő bűnei az égig (a tükörszféra szívéig) hatottak... És a föld kal­márai sírtak és jajgattak.”

Kívánjuk, hogy nagyon intelligensen megértsék a szent figyelmeztetést: „Meneküljetek a közelgő vihar elől!” Itt az új életbe menekülésről van szó, a felmenetelről, a betérésről az új életbe, belépésről egy új létterületre. Szeretnénk, hogy az eljövendő dolgok vihara épségben és már otthon találja Önöket.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,