Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Az egyetemes ösvény

XII. VESZÉLYEK AZ ÖSVÉNYEN

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Az egyetemes ösvény


Ahogyan a rózsakereszt Iskolájában újra meg újra megajándékoznak a lehetőséggel, hogy egy pillantást vethessünk a megváltás ösvényére, éppúgy beszélnünk kell időnként az ösvény veszélyeiről is.

Itt nem azokra a gátlásokra és problémákra gondolunk, amelyeket magunk okozunk énközpontúságunkkal és önérvényesítési törekvésünkkel, hanem valódi veszélyekre, amelyek mikrokozmikus rendszerünkben vesznek körül, és amelyeket a dialektikus természetrendhez való erős kötődésünk, szoros kap­csolatunk válthat ki. Mi ebből a természetből származunk. Lényünk minden sejtje, rostja ennek a természetnek az anyagából épül fel, és ezért e természet erői nem engedik el egykönnyen a zsákmányukat.

Vannak tehát olyan veszélyek is az ösvényen, melyek nem annyira életünk hibáiból vagy önmagunkra irányultságunkból keletkeznek, hanem csupán a földihez való szerkezeti összetartozásunkból fejlődnek ki. Ezeket a veszélyeket ne személyesítsék meg, ne lássák ördögöknek, földhöz kötött szellemeknek, démonoknak vagy elementáloknak, hanem azon mágneses törvények közvetlen következményeinek, amelyek ebben a természetben érvényesek. Az egész földszféra egy bonyolult mágneses tér, melyben különböző feszültségek, rezgések és sugárzások lépnek fel. Ezek olyan erők, ame­lyek a Földön bármilyen formában megnyilvánuló minden életet egészen természetesen fogva tartanak, és körben vagy spirálisan keringtetnek.

Az egyetemes szellemi térség által az eredeti életre elhívott tanulót - akinek emiatt különböző transzfigurisztikus változásoknak kell alávetnie magát - valójában egy másik mágneses tér, a Mozdulatlan Birodalom mágneses tere vonzza. Ez egészen más jellegű, mint a dialektikus természetrend mágneses tere. Ezért a tanuló az előtt a feladat előtt áll, hogy elmeneküljön abból a mágneses térből, amellyel törvényszerűen és természetes módon van kapcsolatban.

Nincs szükség további fejtegetésre annak belátásához, hogy ez nem könnyű. Hogy megszabaduljunk a földmágnesesség törvényszerű bilincsétől, a szabadkőművesség mélyreható folyamatára van szükség. Ez a folyamat a tanuló és egy mágneses tér szorítása közötti küzdelembe épül be azért, hogy a tanuló egész lényével szinte egy másik mágneses tér fogságába kerüljön. A folyamat nyilván egész sor természettudományos problémát okoz.

Szándékosan használunk természettudományos szaknyelvet, mert a dicsőséges és szent Egyetemes Szerzet új ébredésre és egy új világküldetésre készítette elő az egyetemesen törekvő élet néhány csoportját és néhány világmunkást, akinek valamilyen módon tekintélye van. Ezt az új üzenetet az évszázad második felének a kezdetén kell elhozni az emberiségnek, mint utolsó hívást mindazoknak, akik még hallanak. Legbensőbb há­lával és imádságos gondolatokkal szabad beszélnünk a Szerzet­nek erről az új tevékenységéről. Egyelőre csak utalunk rá, a közelebbi vizsgálat később következik.

A Szerzet üzenete, mely a nagy kozmikus forradalom új szakaszát harangozza be, új fényt vet a világmindenség szerkezetére, az egyetemes élet természetére, valamint az anyagi élet és törekvés ostobaságára. Fejszét emel arra a mesterkélt tudományra, amit „teológiának” nevezünk, és a transzfiguráció egyetemes tanának alapjait egy számunkra lehetetlennek tartott módon teljesen bizonyítani fogja a háromszoros dialektikus tudat előtt.

Ha aztán az üzenetet elhozták és keresztülvitték, akkor már csak olyanok lesznek, akik akarnak, és olyanok, akik nem akarnak. Sok fátyol és csalfa félhomály szűnik majd meg, és ezért nem lesz többé szükség a fáradságos és felőrlő magyarázkodásra, az utánzatok elleni harcra. Mindenkinek kertelés nélkül választania kell az új és a régi élet között. Sem intellektuálisan, sem misztikusan, sem gyakorlatilag nem marad más választásuk.

Az üzenetnek, amelyről itt beszélünk, neve is van. Ez az Ember Fiának megjelenése az ég felhőiben, amiről a Bibliában azt mondják, hogy minden szem látni fogja. Ez nem légköri jelenség, mely néhány óráig vagy napig tart. Egy folyamatról, az Egyetemes Szerzet nagy nyilatkozatáról van szó, mely az évszázad második felének elején veszi kezdetét.

Minden tanulótársunkat meghívják, hogy menjen az Úr elé, ha megjelenik. Ez a jelenség időközben valóra vált, és éppen erről akarjuk Önöket nagy vonalakban tájékoztatni.

Egy mágneses tér nehézségi erőtér. Egy ilyen tér az erejével nemcsak magába zárva tart egy élő formát, hanem ebből a nehézségi erőtérből magyarázható a forma fajtája, a benne lévő élet, a benne lakozó tudat, a szervi képességei, a sejtszerkezeti megnyilvánulása stb. Mindezek teljesen egyek vele.

Ha vonz bennünket egy meghatározott mágneses tér - és ezt teszi ennek a világnak a nehézségi ereje -, akkor a legteljesebb értelemben egyek vagyunk ezzel a világgal. Ha tehát egy másik mágneses tér jut hatalomra fölöttünk, ha „súlypontunk” egy másik nehézségi térben van, akkor egy mikrokozmikus forradalomnak kell bekövetkeznie. A mikrokozmoszt akkor ez kiszakítja az egyik mágneses térből. A forma, az élet, a tudat, a szervi képesség, a sejtszerkezeti megnyilvánulás, tehát mindaz, ami ebből a mágneses térből magyarázható, elpusztul, és egy egészen új, más élet fog megnyilvánulni számos következményével.

Transzfiguráció fejlődik ki, az aláhanyatlás és a felemelkedés, a búcsú és a találkozás folyamata, melyre évek óta felszólítjuk Önöket, és amellyel a legközelebbi jövőben olyan teljesen és elutasíthatatlanul szembesülnek, mint eddig még soha.

Miért? Mert az Ember Fia megjelent az ég felhőiben.

Ha ezt nem értik teljesen, megmagyarázzuk Önöknek. Ez azt jelenti, hogy ahogyan egy mikrokozmoszt egy másik mágneses tér hívhat és belevonhat a hatáskörébe, ugyanígy egy makrokozmosz, egy világ is megragadható. Ezt a folyamatot kozmikus forradalomnak nevezzük. Ez a kozmikus forradalom elkerülhetetlen választás elé állít minket:

egy mágneses tér forma-megnyilvánulásaként vagy teljesen osztozunk annak természettörvényszerű sorsában, vagy pedig még időben és határozottan a transzfiguráció útjára lépünk, tehát egy másik mágneses térbe megyünk fel.

Ha ezt az utóbbi utat választják, akkor fel kell venniük a harcot, hogy megszabaduljanak a föld erejétől. Ez a harc azt hozza magával, hogy a tanulónak a természeti törvényekből adódó ellenállásokat kell legyőznie, és veszélyekkel kell megbirkóznia, amelyeket a régiek megszemélyesítettek vagy jelképekbe öltöztettek, hogy könnyebben megnevezhessék őket. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy a földmágnesesség és a nehézségi erő problémakörének összes nézete és ezek megoldása mindenkor ismert volt az Egyetemes Tanban.

A Szerzet a keresők meghatározott csoportja számára számos elévülhetetlen legendában foglalta össze ezeket a problémákat és megoldásukat. Ezek közül kettőre szeretnénk utalni, mivel éppen ezek gyermekkoruktól kezdve erősen foglalkoztatták sok millió nyugati ember fantáziáját. Itt a betlehemi gyermekgyilkosságra, valamint József, Mária és a kis Jézus Egyiptomba menekülésére gondolunk.

Ezek a történetek mélyen beleivódtak a fantáziánkba. Nagyon is világos elképzelésünk van róluk, és az évszázadok művészete is megannyi változatban ábrázolta nekünk az Egyiptomba menekülést. El sem tudjuk hát képzelni, hogy ezek az események csupán természettudományos mágneses hatásokra vonatkoznak, amelyek nagyon is aktuálisak, és mindenkor minden tanulóra érvényesek, aki az ösvényt akarja járni.

Talán tudják, hogy mit jelent a három napkeleti bölcs története. Az eltökélt tanulóban a dialektikus tudat három nézete felkel és útnak indul a kezdettől, a hajnaltól, napkeletről, hogy megkeressék Krisztust, a szent csillagot. Ha pedig a „napkeleti bölcsek” elkezdik utazásukat, természettörvényszerűen érintkezésbe kerülnek Heródessel, ennek a természetnek a fejedelmével, az ország királyával. Azaz: konfliktus keletkezik a közönséges természet mágneses tere és a tanuló törekvése között.

Ez a szembefordulás elkerülhetetlen, mert a közönséges természet, a megszokott élet teljes mértékben ellenségesen viszonyul a Mozdulatlan Birodalom magasabb rendű életéhez. Itt minden kiegyezés ki van zárva. Más szóval: ha a tanuló mikrokozmosza valamit is tapasztal az egyetemes szellemi térből mint mágneses erőből, akkor ez az éppen csak megszületett új elv azonnal konfliktust okoz a rendszerben. Ez egy szempillantás alatt bekövetkező jel, mellyel szembeszegülnek, ahogy a beavatott (felkent) Ésaiás mondja. A megzavart természetes mágneses tér, mely mind mikrokozmikusan, mind makrokoz­mikusan működik, megkísérli a megzavart egyensúlyt helyreállítani. Heródes meg akarja ölni a gyermeket.

Tudjuk, hogy a mágneses zavar a természetben viharokat okoz, légköri mozgásokat, földrengést és hasonlókat. Ami a makrokozmoszra érvényes, az a mikrokozmoszra is vonatkozik. Az érintkezés Krisztus mágneses terével természettörvényszerűen heves mozgalmat vált ki életünkben. Ezt a mozgalmasságot (felindulást) megbetegedésnek is nevezhetjük.

Ha a tanuló komolyan járja ösvényét, akkor egy ilyen meg­mozdulás az életében valóban annak a megtámadását okozhatja, amit ő az egészségének nevez. Ekkor nem kerülheti el az ideges állapotokat és a testi nehézségeket. Világos, hogy idegessége kísérőjelenségeként hibásan fog cselekedni, ami újabb összeütközésekhez vezet. Emiatt rendkívül nehéz helyzetek pókhálójába gabalyodik. Így a földi mágneses térrel való konfliktus Heródes teljes győzelmét hozza. Az új kezdetet, a megújulás éppen csak megszületett gyermekét Heródes elpusztította.

Ez a veszély talán világosabb lesz, ha megmondjuk, hogy a földi mágneses terekkel kialakult konfliktus nagyon erősen kihat a belső elválasztásra. Helytelen belső elválasztás pedig az Ön tevékenységét legyengítheti, vagy nagyon nem kívánatos irányokba terelheti. Mivel ez rendkívül aktuális és mindenkor jelenlévő veszély, a Biblia is figyelmeztet erre. Ez a figyelmeztetés az „Egyiptomba menekülés”.

A szent legenda szerint a napkeleti bölcsek egyike nem ad további felvilágosítást Heródesnek, és Józsefet álmában menekülésre szólítják fel. Biztosan megértik, hogy a tudatnak itt az eljövendő, közeledő konfliktusra kell irányulnia. Valóban minden tanulót figyelmeztetnek, ha konfliktus keletkezik a mágneses térrel. Ekkor azt tanácsolják neki, hogy ne harcoljon, hanem meneküljön.

Reméljük, hogy megértik ezt a figyelmeztetést. Ha harcolnak, akkor veszítenek; mindenesetre olyan veszélyek keletkeznek, melyeknek vereségben kell végződniük. Ha azonban Egyiptomba menekülnek, minden veszélytől megmenekülnek, mely ezekből a mágneses mozgalmakból adódnak.

A „menekülés Egyiptomba” egy semleges állapotra utal. Ahogyan pl. a természettudomány valami készüléket tesz mágneses hatásokra érzéketlenné azáltal, hogy ólomréteggel veszi körül, ugyanúgy a tanuló is el tudja magát szigetelni a veszély közeledtekor annak hatása elől. Ennek módja pedig az, hogy némely tekintetben nem foglalatoskodik tovább aktívan, rendkívül óvatos lesz, és várakozó álláspontra helyezkedik.

Itt mindenekelőtt arról van szó, hogy a háromszoros tudatot tökéletes nyugalomban tartsuk, és teljes hittel megőrizzük mindazt, amit kapott. Ha a tudat tudja, hogy mi játszódik le, ha nyugodt és egyensúlyban marad, ha nem erőlködik és nem lesz ideges, akkor a Föld mágneses tere semmilyen befolyást sem gyakorolhat a belső elválasztásra.

A háromszoros tudatnak a kapott isteni ajándékért arannyal, tömjénnel és mirhával kell feláldoznia magát: a hívő, megnyitott szív aranyával, a megelevenítő reménység tömjénjével és a megtisztító szenvedés kelyhéből fakadó szeretet mirhájával.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,