Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 1

II. A Tabula Smaragdina

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 1


Igaz! Biztos! A teljes igazság!

A lenti a fentinek a hasonmása,

és a fenti a lentinek a hasonmása,

hogy az Egyetlennek a csodái teljesüljenek.

Ahogyan minden az Egyetlenből lett egy közvetítő révén,

úgy minden ebből az Egyből született átvitel által.

Atyja a Nap;

Anyja a Hold,

a levegő hordta ölében,

a Föld táplálta.

A világ minden talizmánjának atyja mindenütt jelenvaló.

Ereje a Földben alkalmazva érintetlen marad.

Szeretettel, éleslátással és bölcsen válaszd el a földet a tűztől, a finomat a keménytől, töménytől és merevtől.

A földről felszáll a mennybe, majd visszaereszkedik a földre, miközben felveszi a fentinek és a lentinek az erejét is.

Így lesz tiéd a világ minden dicsősége, s ezért minden sötétség menekül előled.

Ez minden erők hatalmas ereje, mert minden szelídet legyőz, és minden keményet áthat.

Így teremtetett a világ, belőle pedig ugyanígy csodás alkotások keletkeznek.

Azért neveznek engem a háromszor nagy Hermésznek, mert birtokolom az egész világ bölcsességtanainak mindhárom nézetét.

Amit az arany elkészítéséről mondtam, az hiánytalan.


Az olvasót a régiek egyik tanúbizonyságával szeretnénk szembesíteni, mely Tabula Smaragdina, Smaragd Tábla néven ismeretes.

Ezzel a táblával kapcsolatban számos legenda kering a köztudatban, s némelyik az olvasónak is ismerősnek tűnhet. A nevezett tábla egy teleírt sírkő, melyen a régiek ránk maradt bölcsességét örökítették meg. Az ős-klasszikus bölcsességet tehát kőbe vésték, és e kő alatt találták meg Hermész Trisz­megisztosz érintetlen, ép testét.

Ez a tény azonnal Rózsakereszt Keresztély sírtemplomát idézi fel, ahol az egyetemes bölcsesség képleteivel borított sárgaréz táblát találtak, s ez alatt - a Tabula Smaragdina híradásának megfelelően - találták meg testvérünk, C.R.C. atya ép testét teljes díszruhában. Johann Valentin Andreä és köre valóban nem a fantáziájukból merítettek a Fama Fraternitatis Roseae Crucis összeállításánál. Arra nem is lehetett szükségük, hiszen a Szerzet hívása, Fámája minden időkben ugyanaz volt, ugyanannak kell lennie, s mindig is az ős-Gnózis bölcsességének ismétlését tartalmazza.

A régiek tanúbizonyságában az a körülmény szólít meg minket, hogy smaragd tábláról van szó. Ezt szeretnénk először megbeszélni. A smaragd élénken zöld színű drágakő. A drágaköveknek - mint a fémeknek is - megvan az a tulajdonságuk, hogy rezgéseket és sugárzásokat vesznek fel, ezeket tárolják, majd újra kibocsáthatják.

A különböző kövek és fémek más és más rezgésfokon polarizálnak. Ezt illetően minden kőfajtának és fémnek megvan a saját, egyéni tulajdonsága. Az okkult tudományban például azért alkalmazzák olyan sokféleképpen a fémek, kövek és színek tudományát, hogy bizonyos sugárzásokat és ezeknek a hatását serkentsék, más sugárzásokat pedig tompítsanak. A Szentírás is sokat beszél drágakövekről. Gondoljunk csak a városra, amelyet a jelenések könyve az Új Jeruzsálemnek nevez. Ennek tizenkét kapuját különös elrendezésben díszítik drágakövek. Ezzel azt akarják tudomásunkra hozni, hogy minden megvilágosító, segítő és erőt adó sugárzás ezen a tizenkét kapun jön be, s emiatt a városnak nincsen már szüksége a dialektikus Nap és Hold fényére.

Az a szín, erő és sugárzás, amelyet smaragdnak neveznek, egy alapvető kezdetre utal, amely nélkül semmihez sem lehet hozzáfogni. A Tabula Smaragdina tehát a Hermészi filozófia abszolút kezdetét jelenti. A Gnózis ősbölcsességét e kulcs nélkül nem lehet megérteni. Ezt akarták kifejezni a régi Hermészi bölcsek a smaragd tábla névvel!

A Tabula Smaragdina, a smaragd tábla, a sírkő szövege, amely alá Hermész Triszmegisztosz nemes, ép testét temették, a következő szavakkal kezdődik: Igaz! Biztos! A teljes igazság! Ez a szent kő közleményeinek, a bölcsesség-képleteknek háromszoros megerősítése.

Ez a kezdet az első pillantásra látszólag fölösleges kijelentéseket is tartalmaz, s tárgyilagossága sem látszik minden kétségen felülinek. Nem elégedhetett volna meg a szerző a közléssel, hogy „a tartalom teljesen megfelel az igazságnak”? Nem, semmiképpen sem! Ez a háromszoros megerősítés ugyanis mély értelmű, mágikus képlet.

Az első kijelentéssel azt fejezi ki: az igazság, melyről a Smaragd Tábla tanúskodik, tapasztalat árán teljes mértékben le van rögzítve az illető személyiségében és mikrokozmikus rendszerében. Amikor tehát a hermetikus ember azt mondja, hogy „igaz”, akkor egészen másra gondol, mint a dialektikus ember. Mert a hermetikus ember csak akkor tanúskodik az igazságról, ha bejárta az ösvényt, és a szóban forgó értékeket megtapasztalta. Mi pedig, ha egy ilyen mágikus ember tanúskodik, teljesen hihetünk és bízhatunk benne, és megértjük, hogy ha a mi időnk jön el, és mi járjuk be a tapasztalat ösvényét, akkor ugyanazzal a biztonsággal ujjongva mondhatjuk: „Ez igaz!”

Az igazság csak akkor ér valamit, az Ön számára csak akkor igaz, ha önmaga tapasztalta, ha saját élményéről van szó. Mit ér az olyan igazság, amelyet nem követ, amelyet nem él át? Az igazság önmagában senkit sem képes minden további nélkül megszabadítani. Az igazság inkább ítélet lehet, vagyis az ember összeütközésbe kerülhet vele, ha megpróbál a saját feje után menni. Mihelyt azonban azon fáradozik, hogy közelebb kerüljön az igazsághoz, hogy tapasztalja és életmódjával megerősítse, akkor azonnal megszabadul az ítélettől. Ezért van jó oka az ószövetségi embernek minden tekintetben félni az igazságtól és az igazság ítéletétől, míg az újszövetségi ember az igazságot, melyet kezd teljesíteni, nagyon is szereti.

A második kijelentés, „ez biztos”, azt jelenti, hogy az igazság nem ér túl, nem mehet messzebb a saját tapasztalatnál, s hogy ezért Önt minden spekuláló-filozófiai szempont csak elrekeszti az igazságtól. Bizonyára tudja, hogy minden dialektikus filozófia csaknem teljes mértékben találgató üzérkedés, ahogyan ezt a modern Szellemi Iskola már gyakran megmagyarázta. Ezért létezik annyi egymásnak ellentmondó filozófiai rendszer, melyek gyakran tanúskodnak magasra szökellő gondolatmenetekről, az igazság birtoklásának vágyáról, de magától az igazságtól nagyon is messze esnek!

Az igazság, amelyről a hermetikus ember tanúskodik, először is tapasztalaton alapul, másodszor semmiféle találgatás nincsen benne, minden spekuláló szemponttól mentes. Harmadszor pedig a teljes igazságnak kell lennie. Csak a teljes igazság lehet megváltó.

A dialektikus ember gyakran hangoztatja, hogy „ami neked igaz, az nem biztos, hogy nekem is igaz”. Azt is kinyilvánítja ezzel, hogy világunkon számtalan igazság verseng az elsőségért, egymásnak teljesen ellentmondva, meg azt is, hogy a küszködő természetember magányában gyakran olyan úton jár, amely számára szükséges és igaz, de másvalakinek teljesen haszontalan, sőt veszélyes is lehet. A teljes igazság azonban hermetikus értelemben mindent átfogó, mindenkire vonatkozik, és a világnak és az emberiségnek szól.

Ezért jelenti ki a Smaragd Tábla már az elején: nem olyan igazságról beszélünk, mely bizonyos pillanatban nagy jelentőségű volt valakinek, esetleg mint valami romantikus életrajz, hanem amit tapasztalni kell, melyben semmi találgatás nincsen, és ami mindent magában foglal, vagyis az egész emberiségnek szól. Az ilyen teljes, tökéletes és érinthetetlen igazság háromságát tartalmazza a Smaragd Tábla, mely a következőképpen folytatja:

Hogy az Egyetlennek a csodái teljesüljenek, a fenti és a lenti egyforma, ami itt lent van, az ugyanaz, mint ami fent van. Ahogyan pedig minden dolog az EGYből lett egyetlen közvetítő által, úgy születtek mind ebből az egyetlen átvitelből.

Ebből kiviláglik az ismert Hermészi alaptörvény: mint fent, úgy lent. Jó lesz ennél egy pillanatra elidőzni. Mert általános értelemben valami nem stimmel ezzel az alaptörvénnyel. Lehetetlen ugyanis úgy venni, hogy az igazi Világosságbirodalom az ő dicsőségével és isteniségével olyan értelemben tükröződik a dialektikában, hogy a dialektika lenne a bizonyítéka. Ellenkezőleg, mérhetetlen ellentét áll fenn a Gnózis „fentje” és az itteni haláltermészet „lentje” között.

A Hermészi axiómához tehát másképpen kell közelednünk, semmiképpen sem a dialektikus ember módszereivel. Mindenekelőtt az okkultista vétkezik itt helytelen magyarázatokkal, önző törekvéseit a Hermészi filozófiával próbálja igazolni és helyesnek mutatni. Az „én” királyságának támogatására irányulva azt állítja az okkultista, hogy Isten útjain jár, ha a „fentet” egyenlővé próbálja tenni a „lenttel”, ami természetesen lehetetlen. Mivel abszolút biztos, hogy a Smaragd Táblán a tökéletes bölcsességgel találkozunk, a Hermészi törvény alapján egyetlen másodperc alatt megállapíthatjuk, hogy a mindenségi megnyilvánulásban nagy feszültség és összeütközés uralkodik. „Lent” egyáltalán nincsen „úgy, mint fent”!

Éppen az képezi a Tábla nagy erejét, hogy közvetlenül a mindenségi megnyilvánulás e nagy konfliktusával szembesít minket. Nemcsak azért, hogy ezt az ellentétet hangsúlyozza, hanem éppen arra akar rámutatni, hogy ezt az ellentétet az emberben és a világban meg lehet, sőt meg kell szüntetni. A Hermészi alaptörvényben mutatkozik meg a Smaragd Tábla nagy rendeltetése.

A világmindenségi megnyilvánulásban egykor minden Isten erejéből lett. Ezért lehet a bukott állapotban mindent Isten erejével feloszlatni, vagy újra az eredeti állapotához felemelni. Tehát ezzel az erővel lehet transzfigurálni is! Így a Hermészi alaptörvény tartalmazza a nagy üdvtitkot, ez ajándékoz meg minket az üdvtitokkal, tudományos képlet, érinthetetlen elv formájában: ha Ön összeköttetésbe lép a Szeretet Szellemének erejével, Pimanderrel, akinek neve „az emberiség pásztorát” vagy „vezetőjét” jelenti, akkor ennek csakis az lehet az eredménye, hogy az alantas újra egyenlő lesz a felettessel, a Lent úgy lesz, mint a Fent. Ezért folytatja a Tábla a következőképpen:

Atyja a Nap.

Anyja a Hold.

A Levegő hordta ölében.

A Föld volt a dajkája.

A világ minden talizmánjának Atyja mindenütt jelen van.

Ereje a Földben alkalmazva érintetlen marad.


Ez a velős megfogalmazás csodásan világos. Azt mondja a szerző: Vigyázzatok, két atya van! A természetbirodalom atyja és a szellemterület atyja. A természetbirodalomnak a szellemterületből kell keletkeznie, és onnan lesz fenntartva is.

Az is lehetséges, hogy valaki csak a természetbirodalomból kezd élni, amit persze megtehet, mert a természet birodalma az alkotásnak teljesen felszerelt, önálló területe, és ebbe a természetbe teljesen belemerül az illető, vagyis a szellembirodalom atyját elhagyja és elfelejti. Ezt tette a dialektikus emberiség. Így fejlődik ki a megütközés. Mert ettől kezdve „lent” nincsen már „úgy, mint fent”! Akkor ennek fejleményeként a fajtest megkeményedik, és más megkövesedési jelenségek is kialakulnak a szellemtérből kibukott természetembernél.

Ezért kell ezután a megoldásnak, a megváltásnak következnie. A megváltásnak pedig megvan a lehetősége, mert:

a világ minden talizmánjának Atyja mindenütt jelen van. Ereje érintetlen marad, ha a Földön alkalmazzák.

Ha Ön ezt az erőt alkalmazni akarja, akkor a Tábla ajánlása szerint kell eljárnia:

Szeretettel, körültekintéssel és bölcsen válaszd el a földet a tűztől, a finomat a keménytől, töménytől és merevtől. A földről felszáll a mennybe, majd visszaereszkedik a földre, miközben felveszi a fentinek és a lentinek az erejét is. Így lesz tiéd a világ minden dicsősége, s ezért minden sötétség menekül előled.

A Gnózis erejével, Isten szeretet-lélegzetének erejével támadják meg egész természet-lényüket, amely a mindenség Atyjától, a Szellemtől el van választva. Járják az endúra ösvényét, a nagy változás útját, melyet a modern Szellemi Iskola már hosszú évek óta tanít és hirdet. Így egészen biztosan diadalt aratnak. Mert aki minden erők hatalmas erejével bátran hozzáfog, annak az áldás lesz a bére.

Akkor minden teljesült, amit a Gnózis kihirdetett az arany készítéséről és a szellemi Nap hatásáról.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,