Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 1

VII. Megváltás és bűnbocsánat

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 1


Mielőtt folytatnánk Hermész Triszmegisztosz Pimanderének magyarázatát, jó lesz még egyszer részletezni az előzőekben megbeszélt dolgok következményeit, mert ezek mind felmerülnek azok esetében, akik valóban be akarják járni a megváltás ösvényét. Bevezetésül János evangéliumának 15. részével (9-17) szembesítjük az olvasót:

„Amiképpen az Atya szeret engem, én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartom az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszélem nektek, hogy megmaradjon bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szeretlek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgáknak: mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura: titeket pedig barátaimnak mondottalak: mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon: hogy ha az Atyát kéritek az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek.”

Ha még egyszer felidézzük, amit a Pimander szövegének már megbeszélt részéről kaptunk, akkor először a mennyei embert látjuk, teljes dicsőségében; másodszor kitűnik, hogyan elegyedett el a mennyei ember a dialektikus természettel; harmadszor pedig, miként keletkezett a mennyei emberiségből hét faj, melyeket a dialektikus világmindenség benépesítőinek nevezhetünk. Végül felismerhetjük, hogy a bolygó minden lakója, különböző alakjában és létállapotában, az eredeti hét faj alfajaiból keletkezett. Szóval az eredeti mennyei elv mindinkább a lények miriádjaira hasadt. Ez a hasadás addig a pontig haladt, amíg a számtalan lényben Isten gyermekei eredeti dicsőségének már csak egyetlen magszeme maradt. Mindannyian azon lények végeláthatatlan seregéhez tartozunk, amelyek az eredetiségnek már csak egyetlen magját hordozzák magukban. Hogy a dialektikus természetben nem lehet mélyebbre süllyedni, vagy­is a világosság vetését már nem lehet tovább osztani, az a következő tényekből adódik.

A Szellem semmiképpen sem osztódhat és sugározhat ki, ha a Szellem birtokosa a birtokának nincsen tudatában. Jézus magszemének, az ősatomnak számtalan birtokosa nincsen tudatában ennek a birtoknak. A mag akkor csak tétlenül nyugszik bennük, és képtelen tovább hasadni.

Továbbá a hét eredeti fő fajból szerteágazó mikrokozmoszok csak akkor tudnak a fajtájuk szerint fennmaradni, ha megfelelnek az eredeti dialektikus természet képletének, amelyből származnak. Ez a helyzet a lények milliárdjainál, amelyekben a magszem rejtetten nyugszik, amíg ezek a lények egyensúlyban vannak a dialektikus törvények mélypontjával. Másképpen szólva a magszem a mikrokozmosz közepén marad, amíg a természethez kötött mikrokozmosz és a természet, az anyag törvényei el tudják viselni egymást. Ha egy lény létállapota az anyag törvénye alá süllyed, akkor a végzet felőrlő hatása alatt a mikrokozmoszt „elbocsátják”, visszafejlődik, majd feloszlatják, azaz elemeire bomlik. Ekkor nemcsak a mikrokozmosz által körülfogott személyiség hal meg, hanem maga a mikrokozmosz is! Ekkor képtelenné vált az anyagot megtámadni és saját erejéből megszabadulni tőle. Az eredeti világosság magjának, mely egy ilyen mikrokozmosz foglya volt, ekkor már nincsen lakása, s így megnyilvánítatlanul tér vissza eredetéhez.

Ezt szeretnénk még egyszer megmagyarázni: A mikrokozmosz a dialektikus elsüllyedtség bizonyos mélypontjáig merülhet. Ha erre nem következik felemelkedés, akkor ez a mikrokozmosz - az ismétlődő személyiség-életrekeltések sorozatában - felfoghatatlanul hosszú ideig lehet az anyag mulandósági törvényeinek alávetve. Ezt az állapotot semlegességi állapotnak nevezhetjük. Ha a mikrokozmosz az anyag törvénye alá süllyed, akkor „elbocsátják”, vagyis az anyag az anyaghoz, a világosságelv pedig a világossághoz tér vissza. Ez a megsemmisülés állapota. A harmadik lehetőség a megmentés, a visszaút kezdete a mélypont mélységeiből az eredet hazájába.

Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája erre a visszaútra hívja fel Önöket. Mint mikrokozmoszok, talán világkorszakok óta vannak a semlegességi állapotban, mert nem tudják, hogy világosságelvet birtokolnak. Az Iskola érintése és vonzása következtében ez a világosságelv az Önök életében feléledhet és hatni kezdhet. Ekkor azt tanácsolják Önöknek, hogy ezt az elvet tegyék életük középpontjává, ezt tekintsék elsőrendűnek, és a dialektikus természetet nyilvánítsák másodrangúnak.

Ennek a feltétele pedig a szív megtisztítása. A szív szentélyét teljesen ki kell ragadni a vágyösztönök markából, az elcsúfító degeneráltságból, melynek számtalan életen át volt alávetve.

Ha hozzákezdenek ehhez a szívtisztításhoz, akkor a fényelv Önökben feléled és áthatol, egészen a Pimanderrel való találkozásig! Ha a fényelv feléledt, és tiszta szentélyt tudnak teremteni neki, akkor embertársaik szolgálatában is hatásossá válhat. Ha a fényelv Önökben még alszik, akkor csak dialektikus-emberbarát módon szolgálhatják felebarátaikat, vagyis fáradozhatnak valamiképpen, hogy „betöltsék a feladatukat a világon”, ahogyan szokták mondani. Isten gyermekeként azonban csak akkor léphetnek fel, ha a fényelv felébredt Önökben, helyet kapott és képes sugározni.

Gondoljanak azokra, akik ezt a fényelvet időközben működésre ösztönözték, és a szív tisztaságában gnosztikus értelemben élnek. Ha ilyen családban születnek gyermekek, akkor a szülők szíve tisztaságából a fényelv a gyermekekben is meggyullad. Ez azt jelenti, hogy Önök már az életmódjuk miatt is gyermekeiknek már születésük előtt helyet készítenek a Gnózis seregének soraiban. Mert ha a világosság valakiben feléledt, akkor azzal mindenkinek szolgálatára lehet.

A harmadik állapot tehát, a megmentés állapota egyedülálló: az eredet hazájába való visszaút kezdete! Ez a visszautazás végül a teljes megszabaduláshoz vezet, az anyagtól való teljes mentességhez, a testetlenséghez, vagyis a bemenethez a Szellem területeire. Ebben a helyzetben van a pimandrikus ember. Mielőtt azonban elérheti ezt a végpontot, számos helyzetben és állapotban kell anyaggal dolgoznia, és a fényelvnek egyre finomabb anyagtestekbe burkolódzva kell megtennie a visszautat az anyagon át.

Az arany menyegzői ruha, melynek a megszövésére felhívjuk Önöket, jelenlegi anyagtestünknél, jelenlegi személyiségünknél sokkal finomabb szerkezetű. Így kell megtenni a visszautat. A lényeknek egyre finomabb anyagtestekbe kell burkolózniuk, s az anyagon át, az eredeti alfajokon és főfajokon át visszafelé haladniuk a kiteljesedő dicsőség felé. És milyen mérhetetlen csoda alakul ki a végén! Próbálják meg ezt elképzelni! A néhány mennyei lény hibájából elkövetett bukás, az eredendő bűn azzal a ténnyel lesz kiegyenlítve, hogy soraikat a megszámlálhatatlanok serege fogja szaporítani. Mert ha egy emberben a világosságnak csak egy szikrája, egy magszeme is létezik, akkor ez a magszem a szellem törvénye szerint Istenséggé fejlődhet. Ó, isteni csoda, az eredetileg korlátolt számú Mennyeinek a hibája és bukása Isten népének sorait a megszámlálhatatlanok seregévé növeszti. Mennyei emberek szállnak fel a halál mélységeiből, mennyei emberek a világosság számtalan magjából, melyeket az ősidőkben szórtak ki és kapcsoltak össze az anyag termőföldjével. Így lesz a bűnből bűnhődés, a bűnhődésből áldás, az áldásból növekedés, és a növekedésből aratás. Így lesz kiharcolva a pokol mélységeiből is a szeretet győzelme. Aki meg tudja érteni, értse meg.

Komolyan kereső Testvér, bárki is Ön, legyen tudatában, hogy az eredetiség magszemének birtokosa!


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,