Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 2

XXI. A szent keverőedény

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 2


Bevezetőül János első levelének ötödik részéből idézünk:

„Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?! Ez az, aki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus; nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Szellem: és ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a Szellem, a víz és a vér; és ez a három is egy.”

És mindjárt emellé állítjuk Hermész hetedik könyvének hatodik és nyolcadik szakaszát:

Isten azt akarta, hogy a szellemkapcsolat legyen a verseny díja, melyet azonban minden lélek elnyerhet. Egy nagy, a szellem erejével töltött krátert küldött le a mélységbe, és egy követet bízott meg a feladattal, hogy az embereknek kihirdesse; merüljetek ebbe a kráterbe, lelkek, akik képesek vagytok erre; ti, akik hiszitek és bíztok, hogy majd felszálltok ahhoz, aki ezt a keverőedényt, ezt a tégelyt küldte a mélybe; ti, akik tudjátok, hogy milyen célra lettetek teremtve.

Egy kráter az ókorban kehely vagy pohárformájú keverőedény volt, mely víz és bor összekeverésére szolgált.

A Szentírás víz és bor, vagy a víz és vér keveréséről szóló elbeszélései csaknem mindig a nagy megmentő mű szolgálóinak teljes önfeláldozásával vannak kapcsolatban. A víz vagy a kenyér akkor a szent étererők jelképe: a bor vagy a vér pedig a szent asztrálerőket képviseli, melyek az emberiség megszabadítására szolgáló áldozattal szabadulnak fel. Gondoljunk csak a kánai menyegző bibliai példázatára, vagy arra, amikor az egyik katona - közvetlenül Jézus kereszthalála után - dárdáját Jézus oldalába döfte, és a sebből vér és víz folyt.

Amikor pedig a Hermészi Gnózis elénk tárja, „hogy Isten úgy akarta, hogy a szellemkapcsolatot minden lélek elnyerhesse, de a verseny díjaként”, és a nagy kráterről beszél - a víz és a bor mennyei keverőedényéről, melyet Isten a szellem erejével megtöltve küldött le a mélybe, hogy akik belemerülnek, azok megtisztuljanak és korábbi dicsőségükhöz térjenek vissza -, akkor pompásan és nagyszerűen a szent Grál szerzetének munkáját ecsetelik.

A verseny díja, a lelkeknek szánt díj: az alámerülés, a tisztulás, a keresztelő a víz, a bor és a szellem keverőedényében, vagyis a szent Grálban. Ez a birtok, ez a keresztelő mindenkinek kijár; senkitől sem vonják meg. Ezt senki elől nem lehet elzárni. De csak azoknak és azokban tud és fog megnyilvánulni, akik teljes értékű, tiszta lélekkel rendelkeznek. Mert az ilyen, újjászületett lélek a főszentélyben és a hét agyüregben olyan rezgésállapotot teremt, hogy a Hétszellem sugárzásai pozitívan beáramolhatnak az emberi lénybe, és így kapcsolatba kerülhetnek az emberben nyugvó szellemelvvel, a rózsaszívvel. Így érthető, miért beszéltek minden időkben pohárról vagy Grálról. Ez egy tál, egy medence, egy váza, melyből a szent víz árad. A szomjúhozó, éretté vált lélek frissítőt kap az élő víznek ebből a poharából, az újszövetség élő vízéből.

A szent Grál keresése mélyen gyökerezik az emberben. Ez a magyarázata a szent Grálról és Artúr királyról, valamint asztaltársaságáról szóló legendák csaknem végeláthatatlan sorának. A természetszülte ember számára ugyanis a Grál a hiányzó láncszem. Ez arra is rávilágít, hogy miért létezik a szent Grál szerzete: mert a Grál a teljesülés! A Rózsakereszt az ösvény ismeretét hozza. Az egyesülést a csoportegységben - hogy az ösvényt be lehessen járni - a katárok, a tiszták szerzete tanította. Az ösvény koronázása azonban a Grál. Ezért állt régebben, az előttünk haladó szerzetnél a végső beavatás - Betlehem barlangjában - ezzel a koronázási ünnepséggel kapcsolatban. A jelöltet összekötötték a Grállal. Az újszövetség poharából nem jelképesen ivott, hanem igazán; össze­kap­csol­ta­tott Piman­de­ré­vel.

Ezek alapján megértjük tehát, hogy a világosság hármas szövetségének együtt kell működnie: Grál, Katárok és a kereszt a rózsákkal hármas egységet képez. Így van ez a világ teremtése óta, hogy minden számba jövő léleknek kihirdessék a megszabadulás evangéliumát, és hogy segítsenek nekik az ösvényen. Ezért mondja szövegünk nyolcadik és kilencedik szakasza:

Egy nagy, a szellem erejével telt krátert küldött le a mélységbe, és egy követet bízott meg azzal, hogy az emberek szívének kihirdesse: merüljetek ebbe a kráterbe, lelkek, akik képesek vagytok erre; Ti, akik hisztek és bíztok, hogy felszálltok ahhoz, aki ezt a tégelyt küldte a mélybe; Ti, akik tudjátok, hogy milyen célra lettetek teremtve. Akik hallgattak erre a nyilatkozatra, és a szellem erőiben való elmerüléssel megtisztultak, részesültek a Gnózisban, Isten élő ismeretében, és mivel megkapták a szellemet, tökéletes emberek lettek.

Tehát kétféle keresztelőről van szó, két elkerülhetetlen keresztelő létezik. Először a lemerülés, a tisztulás, a lélek újjászületése. Aztán a Grál! A Biblia is részletesen beszél erről, bizonyítván, hogy ennek a szent könyvnek sok részlete a Corpus Hermeticumból származik. A Biblia megkülönbözteti egyrészt a megtérés, a megfordulás keresztelőjét, másrészt a Szent Szel­lem keresztelőjét. Az emberiség pedig, mely még teljesen a csodálkozásban áll - melyről az előbb beszéltünk - emiatt egészen megzavarodott.

Az egyházak és szekták keresztelői csupán jelképes cselekedetekké váltak. Ismerik a gyermek vagy a követők keresztelését; gyakran százakat keresztelnek egyszerre. Továbbá a Szent Szellem keresztelőjét utánozzák a szent úrvacsorával. Az ilyen jelképes utánzásnak a legcsekélyebb értelme sincsen. Csakis a művészet hivatott a Szentírás tanainak és kijelentéseinek a jelképes kifejezésére, vagyis arra, hogy ezt a maga módján utánozza. Így az embert az élő igazság által ihletett műértő kifejezés a legmélyebb lényében eltalálhatja és megragadhatja.

A modern, semmitmondó jelképességgel szemben érzett ellenszenvünk természetesen nem érvényes a régiek nagyon is mély és belső ismereteken alapuló jelképes szokásaira. Az előttünk haladó szerzetnek például még nem állt rendelkezésére a sajtó, hogy írott szövegek terjesztésével fordulhasson a közönséghez. Ezért hoztak létre a szellemi tantételek egész sora számára jelképes nyelvet és jelképes szertartásokat, hogy a kereső ember, aki újra és újra hallotta és látta ezeket, vagy hallott róluk, ezáltal elmélyülő belátáshoz és pozitív reagáláshoz jusson. Ha viszont valaki belső ismeretek nélkül, puszta vallásos hagyomány alapján jelképes cselekedeteket tudatlanul és erőtlenül utánoz, akkor az ilyen cselekvés végzetes, és azon kívül fölöttébb nevetséges is.

Mi viszont - erre jól kell ügyelniük - jelképes cselekvésen kívül még gnosztikus mágikus cselekvést is megkülönböztetünk. A fent említett jelképesség és a gnosztikus mágia sok tekintetben egyezik. Belül azonban, valamint az eredmények tekintetében nem egyeznek. Megkíséreljük Önöknek ecsetelni a gnosztikus mágikus cselekvést.

Amikor tanulóként belépnek a modern Szellemi Iskolába és a megtérés, a megfordulás keresztelőjének követelménye előtt találják magukat, mert az Egyetemes Hétszellem semmit sem tehet Önökért mindaddig, amíg a lelkiállapot abszolút tisz­ta és teljes értékű nem lett. A megtérés keresztelője egy belső megtérés, amelyet Önnek az életmódjával kell bebizonyítania. A dialektikában a dolgokat valójában éppen fordítva látjuk. Ha kívül rendben vagyunk, a helyzethez illő arcot vágunk, akkor civilizált embereknek tartjuk magunkat. Nem nehéz belátni, hogy ez mily nagy butaság. Tehát a belső megfordulás feltétel, és ennek a valósága az Ön életében magától bebizonyosodik.

Ha most tanulóságukból teljes mértékben levonják a következtetéseket, akkor lehetséges, hogy gnosztikus-mágikus cselekvéssel segítő testvérek, a templomban vagy azon kívül gnosztikus léleksugárzásokat ruháznak át Önökre és erősítenek meg Önökben, hogy így átsegítsék Önöket bizonyos holtpontokon és nehézségeken.

Ha a tanuló az Iskola segítségével teljesen előkészült a szent Grál keresztelőjére, akkor persze ugyanaz a törvény érvényes: csak az érdem visz előre. S amikor Ön a lelkének ilyen érett állapotába jutott, akkor biológiai és fizikai tekintetben is van még néhány akadály. Például egy belső elválasztású szerv örökölt gyengeség vagy más természetes zavar miatt elégtelenül vagy egyáltalán nem reagál. Akkor ezt az akadályt semlegesíteni lehet egy gnosztikus mágikus cselekedettel. Mivel a fajtest a századok folyamán változik, az akadályok sem maradnak ugyanazok. A zavarok és hátráltatások hétszáz évvel ezelőtt egészen másak voltak. És a gnosztikus-mágikus segítségnek ehhez kell igazodnia, nem szabad régi szokásokba belépnie, hanem hatásos, új utakat kell keresnie. Egy látszólag egyszerű cselekedetnek így az ilyen esetekben kimondhatatlan következményei lehetnek.

Figyelembe kell venniük, hogy itt gnosztikus-mágikus cse­lekedetről beszélünk, és nem egyszerűen mágikus cselekvésről. A protestáns vallások és szekták eltértek a gnosztikus-mágikus gyakorlattól, áttértek egy külsőséggé tett jelképes cselekvésre, és ezáltal elerőtlenedtek. Ennek következtében a legjobb esetben kulturális és etikai feladatot töltenek be.

Sok más vallásnál és társaságnál azonban nem ez a helyzet. Szertartásaiknál és jelképes cselekvésüknél bizony alkalmaznak mágiát is. Persze olyan mágiát, mely teljesen a vallás-eon­nak vagy a csoport-eonnak van szentelve, vagy annak érdekét szolgálja. A mágia azonban, ha sokáig alkalmazzák, kivétel nélkül mindig befolyásolja a test- és személyiségszerkezetet, megváltozik a belső elválasztás, a vérképlet, a kígyótűz, sőt minden atom.

Ha tehát valaki évekig egy ilyen mágiának veti alá magát, felvevőként vagy adóként, vagy mindkét értelemben, akkor az ilyen mágia jeleit és következményeit minden atomjában magával fogja hordozni. És ettől a jellegtől sohasem, vagy csak hosszú évek múlva fog megszabadulni. Ugye világos, hogy az Iskola mindig számol ezzel? Egyébként ugyanezt tették az előttünk haladó szerzetek is, melyek ebben a tekintetben az ifjú gnosztikus Szerzetnél kérlelhetetlenebb követelményeiket támasztottak. De az ifjú gnosztikus Szerzetnek is számolnia kell mindezekkel a tényezőkkel. Mindenekelőtt azért, mert közössége oly változatos összetételű.

Miért kell az ifjú Gnózisnak számolnia ezzel? A válasz világos: a természeteonok önfenntartási ösztönükben minden lehetőt megtesznek a Gnózis kifejlődésének akadályozására. Ezért küldik ki rabszolgáikat mindenfelé, hogy küldetésüknek eleget tegyenek.

A Gnózisnak csak egy célja van: meg akarja itatni Önt a Szent Szellem kelyhéből, és szeretné megakadályozni, hogy Ön belefulladjon valamelyik természeteon poharába. Felteheti a kérdést, hogy pillanatnyilag tevékenyek-e az eonok rabszolgái a modern Szellemi Iskola munkaterületén is? Hogyan lehet felismerni őket, átlátni a törekvésüket, és mit kell tennünk művünk védelme érdekében?

Dialektikus tekintetben erre részletesen válaszolhatnánk, és ismertethetnénk ennek a jellegét. Kifejthetnénk, hogyan szoktunk szükség esetén fellépni. De mi lenne e közlés következménye Önökre nézve? Árgus szemekkel figyelnék egymást, és nincs kizárva, hogy a csoport szétesne és az Iskolában a veszekedés színdarabját játszanák sok véleménnyel és ellenvéleménnyel, bősz kritikával és nagy feszültségek zűrzavarával. Az eo­ni­kus erőknek, melyek akadályozni akarják a Gnózis fejlődését, éppen ez jönne kapóra.

Ezenkívül pedig semmilyen körülmények között sincsen szükség nyugtalanságra, ha megszívlelik hermétikus szövegünk kilencedik szakaszát:

Akik pedig hallgattak ennek a kihirdetésére, és a szellem erőiben való alámerüléssel megtisztultak, azok részesültek a Gnózisban, Isten élő ismeretében, és - mivel megkapták a szellemet - tökéletes emberek lettek.

Ez a recept! Ne hagyják, hogy bármi is visszatartsa Önöket az egyetlen célra való irányulástól, az egyetlen feladattól. Tökéletesen és eltántoríthatatlanul az egyetlen célra irányuljanak. Ameddig ezt nem teszik, addig újra és újra azt fogják megállapítani, hogy mindenféle úton-módon és eszközzel újra az értetlenségbe és a mindenütt uralkodó csodálkozásba fogják taszítani Önöket. Ezért a recept: ne hagyják magukat eltéríteni az egyetlen célra vezető irányulásuktól, ne hagyják visszatartani magukat egyetlen feladatuktól. Ebben merüljenek el teljesen. Ez a legjobb védelem.

Isten Napja a jókra és a gonoszokra egyaránt süt. Lehetséges, hogy a gonosz a munka ellenségeként a Szellemi Iskola udvarába is behatolhat, vagy itt is van. Az ilyen behatolás nem is olyan nehéz. Ahol azonban mindannyian egyenlően kapják a Gnózis világosságát és erejét, és ennek hatását tapasztalják, ott az eredményekből megmutatkozik, hogy ki a gonosz és ki nem, hogy kinek vannak külön szándékai és kinek nincsenek. Egyikőjük se hagyja tehát, hogy az ellenség sugallatai és befolyásolásai a legcsekélyebb mértékben is feltartsák. Félelem, szorongás és aggályok keltése, nyugtalanítás, sőt a pánik keltése ismert módszer, amelybe nem kell belemenniük. Maradjanak meg pozitív irányulásuk mellett. Akkor semmi sem zavarhatja meg Önöket.

Ha aztán belépnek a Grál rejtélyébe, és szabad lesz megkapniuk a tűzkeresztséget, akkor minden ellenséget egy csapásra ismerni fognak kívül-belül: jobban, mint saját magukat. Akkor minden helyzetben tudni fogják, mit kell tenniük, és aszerint cselekednek majd.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,